Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af traktat af 22. juni 1999 mellem Kongeriget Thailand og Kongeriget Danmark om overførelse af lovovertrædere og samarbejde om fuldbyrdelse af strafferetlige retsfølger

 

I medfør af § 9 og § 12, stk. 2, i lov nr. 323 af 4. juni 1986 om international fuldbyrdelse af straf m.v., som ændret ved lov nr. 291 af 24. april 1996, fastsættes følgende:

§ 1. Afgørelser, som er omfattet af traktaten af 22. juni 1999 mellem Kongeriget Thailand og Kongeriget Danmark om overførelse af lovovertrædere og samarbejde om fuldbyrdelse af strafferetlige retsfølger, jf. bilaget til denne bekendtgørelse, kan fuldbyrdes efter traktatens regler.

    Stk. 2. Afgørelse om samtykke efter traktatens artikel 3, litra g), træffes af justitsministeren.

§ 2. Fuldbyrdelse af thailandske afgørelser i Danmark sker på grundlag af en dansk dom om tilpasning af den i Thailand fastsatte retsfølge til en strafferetlig retsfølge, der er fastsat i overensstemmelse med dansk lovgivning, jf. traktatens artikel 3, litra i). Afgørelse om tilpasning træffes forud for overførelsen, og uden at den domfældte personligt er til stede under domsforhandlingen.

    Stk. 2. Tilpasning af retsfølgen sker i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i Den Europæiske Konvention af 21. marts 1983 om overførelse af domfældte, jf. § 11 i lov nr. 323 af 4. juni 1986 om international fuldbyrdelse af straf m.v., som ændret ved lov nr. 291 af 24. april 1996.

    Stk. 3. Fuldbyrdelse af retsfølgen, herunder prøveløsladelse, skal ske i overensstemmelse med danske regler, jf. traktatens artikel 6, punkt 1.

§ 3. Reglerne i kapitel 4 i lov nr. 323 af 4. juni 1986 om international fuldbyrdelse af straf m.v., som ændret ved lov nr. 291 af 24. april 1996, finder i øvrigt anvendelse ved behandling af sager om fuldbyrdelse af thailandske afgørelser i Danmark.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 17. marts 2000.

§ 5. Denne bekendtgørelse gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Bilag

Traktat
mellem Kongeriget Thailand
og
Kongeriget Danmark
om
overførelse af lovovertrædere og samarbejde om fuldbyrdelse af strafferetlige retsfølger

Kongeriget Thailand og Kongeriget Danmark,

der tager hensyn til gældende love og regler vedrørende parternes retshåndhævelse og det ønskelige i at styrke deres fælles anstrengelser vedrørende retshåndhævelse og retspleje, og

  • der ønsker at samarbejde om fuldbyrdelse af straf og andre strafferetlige retsfølger, ved at gøre det muligt for lovovertrædere at udstå strafferetlige retsfølger, som indebærer frihedsstraf eller anden frihedsberøvende foranstaltning, i det land, hvor de er statsborgere, hvorved det gøres lettere for dem på ny at blive fuldt integreret i samfundet,

har aftalt følgende:

Artikel 1

Definitioner

I denne traktat betyder:

a) »overførelseslandet«; den part, hvorfra lovovertræderen kan blive eller er blevet overført;

b) »modtagerlandet«; den part, hvortil lovovertræderen kan blive eller er blevet overført;

c) »lovovertræderen«; en person, som på overførelseslandets territorium er blevet kendt skyldig i et strafbart forhold og pålagt frihedsstraf eller anden frihedsberøvende foranstaltning, uanset om der er truffet bestemmelse om udsat straffuldbyrdelse, prøveløsladelse eller tilsyn uden frihedsberøvelse. Begrebet omfatter personer, der er anbragt på et hospital eller anden institution i overførelseslandet i medfør af en bestemmelse truffet af en domstol i det pågældende land som følge af et strafbart forhold. Begrebet omfatter ligeledes personer, der er frihedsberøvet, undergivet forsorg eller tilsyn ifølge overførelseslandets lovgivning vedrørende unge lovovertrædere;

d) »retsfølge«; enhver straf eller anden foranstaltning, der er fastsat af en domstol i overførelseslandet, og som indebærer frihedsberøvelse i begrænset eller ubegrænset tid som følge af et strafbart forhold.

Artikel 2

Almindelige principper

En lovovertræder, der er pålagt en retsfølge i den ene stat, kan overføres til den anden stat i overensstemmelse med bestemmelserne i denne traktat for at udstå den retsfølge, som den pågældende er pålagt.

Artikel 3

Anvendelsesområde

Anvendelsen af denne traktat skal være undergivet følgende betingelser:

a) at handlinger eller undladelser, på grund af hvilke retsfølgen er pålagt, udgør de væsentlige dele af gerningsindholdet i et strafbart forhold efter modtagerlandets lovgivning eller ville udgøre sådanne dele af gerningsindholdet i et strafbart forhold, hvis den var begået i den pågældende stat;

b) at lovovertræderen er statsborger i modtagerlandet;

c) at lovovertræderen ikke er pålagt retsfølge for et strafbart forhold ifølge Thailands lovgivning;

i) vendt mod statens indre eller ydre sikkerhed;

ii) vendt mod Monarken, dennes ægtefælle eller dennes sønner eller døtre, eller

iii) vendt mod den lovgivning, der beskytter nationale kunstskatte;

d) at den retsfølge, som lovovertræderen er pålagt, medfører frihedsstraf eller anden frihedsberøvende foranstaltning

i) på livstid;

ii) på ubestemt tid, herunder frihedsberøvende foranstaltning på grund af utilregnelighed;

iii) på nærmere fastsat tid, af hvilken mindst et år mangler at blive udstået på det tidspunkt, hvor anmodning om overførelse fremsættes;

e) at en lovovertræder ikke kan overføres medmindre den pågældende i overførelseslandet har udstået den minimumsperiode af frihedsberøvelse, der er fastsat i overførelseslandets lovgivning;

f) at dommen er retskraftig, og der ikke verserer andre retlige procedurer vedrørende det strafbare forhold eller andre strafbare forhold i overførelseslandet;

g) at overførelseslandet, modtagerlandet og lovovertræderen alle samtykker i overførelsen; dog således at lovovertræderens samtykke kan gives af en dertil bemyndiget person, såfremt en af parterne finder dette nødvendigt i betragtning af den pågældendes alder eller fysiske eller mentale tilstand;

h) at overførelsen ikke griber ind i nogen af parternes suverænitet, sikkerhed, offentlige orden eller andre væsentlige interesser;

i) hvis en kompetent domstol i modtagerlandet ifølge modtagerlandets lovgivning skal træffe bestemmelse eller afsige dom for at fuldbyrde den retsfølge, som en domstol i overførelseslandet har pålagt lovovertræderen, skal der i modtagerlandet træffes afgørelse eller afsiges dom, før lovovertræderen overføres fra overførelseslandet. Hvis varigheden af den retsfølge, som pålægges ved en domstol i modtagerlandet, er kortere end den resterende varighed af den retsfølge, som lovovertræderen skal udstå, kan overførelseslandet afslå anmodningen om overførelse.

Artikel 4

Fremgangsmåde ved overførelse

1) Begge parter skal bestræbe sig på at oplyse lovovertrædere, som er omfattet af denne traktat, om dens indhold.

2) Enhver overførelse i henhold til denne traktat skal påbegyndes ad diplomatisk vej gennem en skriftlig anmodning fra modtagerlandet til overførelseslandet. Overførelseslandet skal snarest muligt og ad samme vej oplyse modtagerlandet om sin afgørelse om, hvorvidt det imødekommer eller afviser anmodningen om overførelse. Hvis overførelseslandet imødekommer anmodningen, skal begge parter træffe de fornødne foranstaltninger til at gennemføre overførelsen.

3) Når der skal træffes afgørelse om overførelse af en lovovertræder, skal begge parter tage følgende omstændigheder i betragtning:

a) sandsynligheden for at overførelse af lovovertræderen vil bidrage til pågældendes resocialisering eller på anden vis vil være i den pågældendes interesse, og

b) lovovertrædelsens karakter og alvor, herunder virkningen af lovovertrædelsen i overførelseslandet og modtagerlandet, samt eventuelle formildende eller skærpende omstændigheder.

4) Overførelseslandet skal forsyne modtagerlandet med følgende oplysninger:

a) oplysning om de gerninger, for hvilke retsfølgen er pålagt;

b) tidspunkt for retsfølgens ophør, den tid som lovovertræderen allerede har udstået samt eventuel afkortning eller fradrag, som den pågældende er berettiget til på grund af udført arbejde, god opførsel, forudgående frihedsberøvelse eller af andre grunde;

c) en bekræftet kopi af alle domme m.v. vedrørende lovovertræderen samt den lovgivning, hvorpå de er baseret;

d) eventuelle yderligere oplysninger, som modtagerlandet anmoder om, for så vidt disse oplysninger kan være af betydning for lovovertræderens overførelse og for fuldbyrdelsen af den retsfølge, som den pågældende er pålagt.

5) Såfremt der anmodes herom, skal hver af parterne så vidt muligt forsyne den anden part med alle relevante oplysninger, dokumenter eller erklæringer, før der anmodes om overførelse, eller der træffes beslutning om, hvorvidt der skal gives samtykke til overførelsen.

6) Før overførelsen finder sted, skal overførelseslandet, såfremt modtagerlandet ønsker det, give modtagerlandet mulighed for gennem en af modtagerlandet udpeget repræsentant at bekræfte, at lovovertræderen eller en person, bemyndiget til at handle på den pågældendes vegne, frivilligt og med fuldt kendskab til retsvirkningerne heraf, har samtykket i overførelsen i overensstemmelse med denne traktats artikel 3, litra g).

7) Overførelseslandets myndigheder skal overgive lovovertræderen til modtagerlandets myndigheder på det tidspunkt og det sted i overførelseslandet, som parterne har aftalt.

Artikel 5

Bevarelse af jurisdiktion

1) Hvis retsfølger fuldbyrdes i medfør af denne traktat, skal overførelseslandet bevare enekompetence vedrørende domme afsagt og retsfølger pålagt af dets domstole samt enhver procedure, der angår omgørelse, ændring eller ophævelse af de pågældende domme og retsfølger.

2) Overførelseslandet kan i særlige tilfælde lade overførelse af lovovertræderen være betinget af, at benådning og amnesti i modtagerlandet kun kan bevilges med overførelseslandets samtykke.

Artikel 6

Fremgangsmåde ved fuldbyrdelse af retsfølger

1) Fuldbyrdelse af retsfølgen efter overførelse sker efter modtagerlandets love og andre bestemmelser, herunder de love og regler, der angår vilkårene for fuldbyrdelse af frihedsstraf og andre frihedsberøvende foranstaltninger og de love og regler, i medfør af hvilke varigheden af frihedsstraf eller anden frihedsberøvende foranstaltning kan nedbringes ved prøveløsladelse, eftergivelse eller på anden måde.

2) Med forbehold for denne artikels pkt. 3 er modtagerlandet bundet af retsfølgens retlige karakter, således som den er bestemt af overførelseslandet.

3) Ingen frihedsstraf eller anden frihedsberøvende foranstaltning må fuldbyrdes af modtagerlandet på en sådan måde, at den overstiger den periode, der er fastsat i den i overførelseslandet afsagte dom. Fuldbyrdelse skal i videst muligt omfang svare til den retsfølge, der er pålagt i overførelseslandet.

4) Hvis overførelseslandet omgør, ændrer eller ophæver dommen eller retsfølgen ifølge denne traktats artikel 5 eller på anden måde nedsætter, omsætter eller bringer retsfølgen til ophør, skal modtagerlandet, efter at være blevet gjort bekendt med beslutningen herom, gennemføre dette i overensstemmelse med denne artikel.

5) Modtagerlandet kan i overensstemmelse med den del af sin lovgivning, der vedrører unge lovovertrædere, behandle enhver lovovertræder som sådan, uanset den pågældendes retsstilling ifølge overførelseslandets lovgivning. Med henblik herpå må retsfølgen eller de vilkår, under hvilke retsfølgen udstås, ikke være strengere end den retsfølge eller de vilkår, som den pågældende er pålagt i overførelseslandet.

6) Begge parters myndigheder skal på begæring fremsat af den ene part fremsende redegørelser, der angiver status for lovovertrædere overført i medfør af denne traktat, herunder særligt om prøveløsladelse eller løsladelse af sådanne lovovertrædere. Begge parter kan til enhver tid anmode om en særlig redegørelse for fuldbyrdelsen af en særskilt retsfølge.

Artikel 7

Gennemrejse for lovovertrædere

1) Hvis en af parterne overfører en lovovertræder fra en tredje stat, skal den anden part medvirke til at fremme gennemrejsen for den pågældende lovovertræder gennem sit territorium. Den part, der agter at foretage en sådan overførelse, skal give den anden part forhåndsmeddelelse om en sådan gennemrejse.

2) Begge parter kan afslå at give tilladelse til gennemrejse:

a) hvis lovovertræderen er en af landets egne statsborgere, eller

b) hvis den gerning, for hvilken retsfølgen er pålagt, ikke udgør en lovovertrædelse ifølge landets egen lovgivning.

Artikel 8

Udgifter

Udgifter i forbindelse med overførelse af lovovertræderen eller ved fuldbyrdelse af retsfølgen i modtagerlandet, skal afholdes af modtagerlandet. Modtagerlandet kan imidlertid søge at få alle eller en del af udgifterne ved overførelsen godtgjort af lovovertræderen.

Artikel 9

Sprog

Anmodninger om overførelse såvel som dokumenter og erklæringer ifølge artikel 4, pkt. 4) og 5) samt artikel 6, pkt. 4) skal fremsættes på overførelseslandets sprog.

Artikel 10

Tidsmæssig anvendelse

Denne traktat omfatter fuldbyrdelsen af straffe idømt såvel før som efter dens ikrafttræden.

Artikel 11

Afsluttende bestemmelser

1) Denne traktat er betinget af ratifikation og træder i kraft på det tidspunkt, hvor ratifikationsdokumenterne udveksles. Denne udveksling skal finde sted i København så snart som muligt.

2) Denne traktat skal forblive i kraft i fem år fra det tidspunkt, hvor den træder i kraft. Derefter skal traktaten fortsat være i kraft indtil seks måneder fra det tidspunkt, hvor en af parterne skriftligt underretter den anden part om, at den agter at opsige traktaten.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, som er behørigt bemyndiget dertil, underskrevet denne traktat.

Udfærdiget i Bangkok den 22. juni 1999 i to eksemplarer på thailandsk, dansk og engelsk, idet alle tre tekster har gyldighed. I tilfælde af indbyrdes afvigende fortolkninger af den danske og thailandske tekst, skal den engelske tekst være gældende.

For Kongeriget Thailand

For Kongeriget Danmark

   

Sukhumbhand Paribatra

Niels K. Dyrlund

Viceminister

Ambassadør

Justitsministeriet, den 15. marts 2000

Frank Jensen

/Jakob Scharf