Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indførsel af kartofler (undtagen læggekartofler) og ethanol


I medfør af § 1 og § 2 i lov om anvendelse af visse af De europæiske Fællesskabers retsakter om ind- og udførsel af varer, jf. lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. april 1988 og efter aftale med industriministeren, samt § 1, stk. 1 og 2, § 5 og § 16, stk. 6-8, om administration af Det europæiske økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 13. november 1987, fastsættes:

§ 1. Til indførsel af de i bilaget med »x« angivne varer med oprindelse i vedkommende landegruppe kræves indførselstilladelse.

Stk. 2. Hvor der ved varerne i bilaget er angivet en tidsperiode, gælder kravet om indførselstilladelse kun, såfremt indførslen finder sted inden for den angivne periode.

§ 2. Tilladelse til indførsel af varer meddeles af EF-Direktoratet. Udstedelsen foretages på grundlag af brugstariffens vareopdeling.

Stk. 2. EF-Direktoratet fastsætter nærmere bestemmelser om benyttelse, form og indhold af de i stk. 1 omhandlede indførselstilladelser.

§ 3. Fortoldning af varer, til hvis indførsel tilladelse efter § 1 er fornøden, må kun ske mod fremlæggelse af indførselstilladelse udfærdiget af EF-Direktoratet. Varepartiets indførselsværdi og -mængde skal være afskrevet på tilladelsen. Afskrivningen kontrolleres og afstemples af toldvæsenet.

Stk. 2. EF-Direktoratet fastsætter de bestemmelser, efter hvilke de af § 1 omfattede varer undtagelsesvis kan indføres uden fremlæggelse af indførselstilladelse.

§ 4. Ansvaret for, at en vareindførsel foregår i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf, påhviler den person eller virksomhed, for hvis regning indførslen finder sted.

§ 5. Til gennemførelse af den i denne bekendtgørelse omhandlede kontrol er EF-Direktoratet berettiget til af importørerne at kræve sådan nærmere oplysning og dokumentation, som måtte findes fornøden.

§ 6. Den, der overtræder eller forsøger at overtræde bestemmelserne i denne bekendtgørelse, straffes med bøde i medfør af § 2, stk. 4, i lov om anvendelse af visse af De europæiske Fællesskabers retsakter om ind- og udførsel af varer, jf. lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. april 1988, medmindre højere straf er forskyldt efter borgerlig straffelovs §§ 161-163, jf. § 2, stk. 1, og § 16, stk. 6 og 8, i lov om administration af Det europæiske økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 13. november 1987, med mindre højere straf er forskyldt efter § 16, stk. 7.

§ 7. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen i Lovtidende, og har virkning fra den 1. oktober 1988.

Landbrugsministeriet, den 29. september 1988

LAURITS TØRNÆS

/T. L. Haugstrup

Bilag

 

 Pos. i 

 brugstariffen Vareart              EF-lande og  Andre 

                          Tyrkiet    lande 

 ex. 07.01   Kartofler (undtagen                x 

        læggekartofler) i perioden 

        1. juli-31. marts 

 ex. 22.07   Ethanol (ethylalkohol),        x       x 

        ikke denatureret, med et 

        alkoholindhold på 80 

        rumfangsprocent eller derover, 

        ethanol (ethylalkohol), 

        denatureret, uanset 

        alkoholindholdet 

 ex. 22.08   Ethanol (ethylalkohol), ikke     x       x 

        denatureret, med et 

        alkoholindhold på under 

        80 rumfangsprocent i beholdere 

        med indhold over 2 liter 

Officielle noter

Ingen