Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om et udvidet fredningsbælte ved Voer Å's udløb i Kattegat


I medfør af § 19, stk. 4, og § 33, stk. 3, i lov nr. 195 af 26. maj 1965 om saltvandsfiskeri som ændret ved bl.a. lov nr. 209 af 16. maj 1978 og senest ved lov nr. 302 af 6. juni 1984 bestemmes:

§ 1. Ved Voer Å's udløb i Kattegat fastsættes et udvidet fredningsbælte afgrænset af kystlinien og nedennævnte båkelinier:

Nordlige båkelinie, retning mod land retvisende 246 grader:

Forreste båke: 57 grader 12,72' N - 10 grader 30,65' Ø

Bageste båke: 57 grader 12,86' N - 10 grader 30,60' Ø

Sydlige båkelinie, retning mod land retsvisende 271 grader:

Forreste båke: 57 grader 11,79' N - 10 grader 28,35' Ø

Bageste båke: 57 grader 11,78' N - 10 grader 28,21' Ø

Båkeliniernes skæringspunkt er:

57 grader 11,80' N - 10 grader 31,10' Ø

Stk. 2. Båkerne består af gule pæle forsynet med gule kryds.

Stk. 3. En kortskitse, som viser fredningsbæltet og dets afmærkning, er trykt som bilag til bekendtgørelsen.

§ 2. Inden for det i § 1, stk. 1, anførte fredningsbælte er alt fiskeri forbudt.

§ 3. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1985.

FISKERIMINISTERIET, DEN 30. NOVEMBER 1984

H. Grove

/Jørn Laustrup

BILAG

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen