Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fjerkrævirksomheder m.v.


I medfør af § 1, stk. 1 og 2, § 3, § 4, stk. 1 og § 24 i lov nr. 414 af 13, juni 1990 om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører anvendelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ.

§ 2. Enhver avlsvirksomhed, formeringsvirksomhed eller ethvert rugeri skal registreres hos Veterinærdirektoratet og Landsudvalget for Fjerkræ. Registreringen er tidsbegrænset.

Stk. 2. Anmodning om registrering sendes til Veterinærdirektoratet, der underretter Landsudvalget for Fjerkræ. Virksomheden underrettes fra Landsudvalget for Fjerkræ om det registreringsnummer, virksomheden har fået.

Stk. 3. Virksomheder, der allerede er registreret som anført i stk. 1, skal ikke registreres påny ved udstedelsen af denne bekendtgørelse.

§ 3. Det er tilladt ved mærkning af rugeæg at anvende de undtagelsesbestemmelser, der er angivet i forordning (EØF) nr. 1868/77, artikel 2.

§ 4. Hvert rugeri skal til Landsudvalget for Fjerkræ senest 5 dage efter udløbet af hver nærmere fastsat 4(5)-ugers periode sende indberetning over antallet af indlagte rugeæg og antallet af udklækkede kyllinger, som faktisk er bestemt til brug opdelt efter fjerkræart, -kategori og -type. De nævnte indberetninger skal gives på blanketter, der udleveres af Landsudvalget for Fjerkræ.

Stk. 2. Landsudvalget for Fjerkræ udarbejder månedligt en oversigt over antallet af indlagte rugeæg og antallet af udklækkede kyllinger, som faktisk er bestemt til brug opdelt efter fjerkræart, -kategori og -type. Oversigten indsendes til Landbrugsministeriet.

§ 5. Det i rådsforordning (EØF) nr. 2782/75, artikel 13, nævnte ledsagedokument skal opbevares af modtageren, sålænge de modtagne rugeæg eller kyllinger er tilstede hos denne.

Stk. 2. Landsudvalget for Fjerkræ kan forlange kopier af ledsagedokumenterne udleveret.

§ 6. Veterinærdirektoratet foretager kontrollen med overholdelsen af de i § 1 nævnte forordninger.

§ 7. Overtrædelser af de i § 1 nævnte forordninger straffes med bøde i medfør af § 23 i lov nr. 414 af 13. juni 1990 om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v.

Stk. 2. Overtrædelse af § 2, stk. 1, §§ 4 og 5, straffes med bøde.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lign., kan der efter § 27, stk. 1, i lov nr. 414 af 13. juni 1990 om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1990.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 442 af 27. juli 1973 om fjerkrævirksomheder m.v. ophæves.

Landbrugsministeriet, den 10. august 1990

Laurits Tørnæs

/ A. Buch Kristensen

Officielle noter

Ingen