Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31970L0524
 
31979L0373
 
31982L0471
 
31983L0228
 
31987L0153
 
31993L0074
 
31995L0053
 
31995L0069
 
31996L0025
 
31998L0051
 
31999L0020
 
31999L0029
 
32001L0046
 
32001L0079
 
32002L0002
 
32002L0032
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om foderstoffer

(Udvidet anvendelsesområde, forsigtighedsprincip m. v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, foretages følgende ændringer:

 

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 70/524/EF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT 1970 nr. L 270, side 1), senest ændret ved Rådets forordning EF/1756/2002 (EFT 2002 nr. L 265, side 1), Rådets direktiv 79/373/EF af 2. april 1979 om handel med foderblandinger (EFT 1979 nr. L 86, side 30), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/2/EF (EFT 2002 nr. L 63, side 23), Rådets direktiv 82/471/EF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer (EFT 1982 nr. L 213, side 8), senest ændret ved Rådets direktiv 1999/20/EF (EFT 1999 nr. L 80, side 20), Rådets direktiv 83/228/EF af 18. april 1983 om fastsættelse af retningslinjer for vurdering af visse produkter, der anvendes i foderstoffer (EFT 1983 nr. L 126, side 23), Rådets direktiv 87/153/EF af 16. februar 1987 om fastsættelse af retningslinjer for vurdering af tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT 1987 nr. L 64, side 19), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/79/EF (EFT 2001 nr. L 267, side 1), Rådets direktiv 93/74/EF af 13. september 1993 om foder med særlige ernæringsformål (EFT 1993 nr. L 237, side 23), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/46/EF (EFT 2001 nr. L 234, side 55), Rådets direktiv 95/53/EF af 25. oktober 1995 om offentlig kontrol på foderstofområdet (EFT 1995 nr. L 265, side 17), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/46/EF (EFT 2001 nr. L 234, side 55), Rådets direktiv 95/69/EF af 22. december 1995 om betingelser og bestemmelser for godkendelse og registrering af visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere (EFT 1995 nr. L 332, side 15), senest ændret ved Rådets direktiv 1999/29/EF (EFT 1999 nr. L 115, side 32), Rådets direktiv 96/25/EF af 29. april 1996 om fodermidler (EFT 1996 nr. L 125, side 35), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/46/EF (EFT 2001 nr. L 234, side 55), Kommissionens direktiv 98/51/EF af 9. juli 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 95/69/EF om betingelser og bestemmelser for godkendelse og registrering af visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere (EFT 1998 nr. L 208, side 43),  Rådets direktiv 1999/29/EF af 22. april 1999 om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer (EFT 1999 nr. L 115, side 32), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF (EFT 2002 nr. L 140, side 10). «

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om foderstoffer, herunder om fremstilling, produktion, tilvirkning, opdræt og dyrkning, anvendelse, opbevaring, køb, salg, distribution og markedsføring. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indførsel, eksport og transport af foderstoffer. «

3. I § 1 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Ved fastsættelse af regler efter stk. 3, nr. 10, om offentliggørelse af kontrol- og analyseresultater kan ministeren fastsætte regler om offentliggørelse med navns nævnelse af resultater samt art og omfang af sanktioner på grundlag af kontrol, som gennemføres i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af loven. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at klage ikke har opsættende virkning. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, på hvilken måde og i hvilken form kontrolresultaterne skal gøres tilgængelige for offentligheden på kontrolstedet.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelse, herunder at offentliggørelse kan ske elektronisk. Ministeren kan bestemme, at visse resultater ikke skal offentliggøres.

Stk. 6. Ministeren kan bestemme, at offentliggørelse skal ske på grundlag af et af ministeren oprettet edb-informationssystem vedrørende kontrolresultater. Ministeren kan på ethvert tidspunkt, herunder periodisk, videregive såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger fra informationssystemet til en ubestemt kreds af modtagere. Enhver har adgang til fra informationssystemet at få meddelt oplysninger, der enten har været offentliggjort, eller som skal offentliggøres. Adgangen omfatter såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger. «

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 7 og 8.

4. § 2, stk. 1-4, affattes således:

»Ved indførsel og ved salg skal foderstoffer opfylde de regler og bestemmelser, der er fastsat efter § 1, være sunde og uforfalskede og af sædvanlig handelskvalitet og må ikke sælges på en måde, der kan virke vildledende.

Stk. 2. Foderstoffer må ikke sælges, hvis de må antages at kunne udgøre fare for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet ved hensigtsmæssig anvendelse.

Stk. 3. Foderstoffer, der ikke overholder fastsatte forskrifter, eller som må antages at kunne udgøre fare for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, må ikke anvendes til fodring.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan meddele de påbud og forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelsen af stk. 1-3 samt af bestemmelser fastsat efter § 1. Ministeren kan herunder forbyde anvendelsen af et parti eller en sending foderstoffer, indtil resultatet af en iværksat undersøgelse foreligger. Ministeren kan endvidere bestemme, at foderstoffer, der ikke overholder fastsatte forskrifter, skal bringes i overensstemmelse med disse, at de skal anvendes til andet formål end fodring, at de skal tilintetgøres, at foderstofferne skal kaldes tilbage fra senere omsætningsled, at fremstilling m.v. eller salg af foderstoffer midlertidigt skal indstilles eller, for så vidt angår foderstoffer, der er indført i landet fra udlandet, skal tilbagesendes . « «

5. I § 2, stk. 5, ændres »stk. 3 og 4 « til: »stk. 4 « .

6. I § 2 b, stk. 1, ændres »i forbindelse med større katastrofer, herunder krise eller krig « til: »i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger «.

7. I § 2 b, stk. 1, indsættes som 2. pkt . :

»Ministeren kan herunder fastsætte regler eller træffe bestemmelser om fravigelse af de i loven fastsatte regler « .

8. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme, at prøver udtaget med henblik på bestemte undersøgelser kan undersøges med andet formål, uanset hvilken myndighed under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri der har udtaget prøven. Ministeren kan endvidere bestemme, at analyseresultater opnået i forbindelse med bestemte undersøgelser kan anvendes til andre formål, uanset hvilken myndighed under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri der har rekvireret analysen. «

9. I § 4 a, stk. 1, 3. pkt., ændres »50 kr. « til: »100 kr. «

10. I § 4 a, stk. 2, indsættes efter »fastsat efter stk. 1 « : »samt for de efter § 7 vedtagne bøder «.

11. I § 5 indsættes efter »administrativ myndighed « : »og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage «.

12. § 6, stk. 1, affattes således:

»Overtrædelse af § 2, stk. 1-3, og § 3, stk. 2, samt overtrædelse af påbud og forbud meddelt efter § 2, stk. 4, § 2 a og § 2 b, stk. 1, straffes med bøde. «

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2003.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. maj 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mariann Fischer Boel