Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31990L0425
 
31990L0429
 
31990L0675
 
32005L0036
 
Links til øvrige EU dokumenter
32012R0176
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ornesæd(* 1)


I medfør af § 17a, §§ 18-21, § 34 og § 35, stk.2, i lov nr. 814 af

21. december 1988 om husdyrsygdomme, som ændret ved lov nr. 189 af

23. marts 1992, og for så vidt angår § 17a efter bemyndigelse fra

landbrugsministeren fastsættes:

Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter de dyresundhedsmæssige betingelser for opsamling, behandling, anvendelse og omsætning samt indførsel og udførsel af ornesæd.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Sæd: Et ubehandlet, behandlet eller fortyndet ejakulat fra orner.
 • 2) Ornestation: En officielt godkendt og kontrolleret virksomhed, hvori er opstaldet orner, hvis sæd anvendes til kunstig sædoverføring, og som af Veterinærdirektoratet er opført på en liste over ornestationer, der er godkendt til omsætning af ornesæd inden for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (herefter EF).
 • 3) Embedsdyrlæge: Dyrlæge udpeget af den kompetente centrale myndighed i et EF-medlemsland eller et tredjeland.
 • 4) Ornestationens dyrlæge: Den dyrlæge, der er ansvarlig for tilsynet med den sundhedsmæssige drift af ornestationen. Dyrlægen skal være godkendt af Veterinærdirektoratet.
 • 5) Sending: En sædmængde, der omfattes af eet certifikat.
 • 6) Opsamling: En sædmængde taget fra en donororne på et hvilket som helst tidspunkt.
 • 7) Tredjelande: Lande uden for EF.
 • 8) Tredjelandsliste: EF's liste over tredjelande, hvorfra der kan indføres sæd til EF.

Generelt vedrørende godkendelse og drift af ornestationer

§ 3. En ornestation skal være godkendt af Veterinærdirektoratet. I forbindelse med godkendelsen tildeles stationen et registreringsnummer.

Stk. 2. En ornestation kan godkendes af Veterinærdirektoratet, såfremt den opfylder betingelserne i bilag 1.

Stk. 3. En ornestation, som ved bekendtgørelsens ikrafttræden er godkendt i henhold til Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 2 af 3. januar 1969 om kunstig sædoverføring på svin, og som har fået blodprøvet og behandlet ornerne i overensstemmelse med betingelserne i bilag 2, skal ikke godkendes påny. Resultatet af blodprøverne skal dog godkendes af Veterinærdirektoratet, der herefter tildeler stationen et registreringsnummer.

Stk. 4. Veterinærdirektoratet aflægger mindst to gange årligt ornestationen et kontrolbesøg.

§ 4. Udvidelser og bygningsmæssige ændringer af ornestationen, der går ud over almindelig reparation og vedligeholdelse, skal på forhånd godkendes af Veterinærdirektoratet.

§ 5. På en ornestation må kun holdes orner.

Stk. 2. Stationens orner må ikke anvendes til naturlig bedækning.

§ 6. En ornestation skal til stadighed være undergivet tilsyn af ornestationens dyrlæge.

Stk. 2. Ornestationens ejer eller den, der er ansvarlig for ornerne, skal straks underrette ornestationens dyrlæge, hvis stationens orner viser tegn på smitsomme sygdomme, lidelser med tilknytning til ornernes kønsorganer, eller hvis sædens udseende afviger væsentligt fra det normale.

Stk. 3. De instruktioner, som ornestationens dyrlæge giver vedrørende isolation, behandling m.v. af syge dyr, skal efterkommes, og sæd fra stationen må herefter kun anvendes i den udstrækning, dyrlægen har givet tilladelse dertil.

§ 7. En orne, der indsættes på en ornestation, skal være ledsaget af en sundhedsattest, der skal være udfærdiget af en dyrlæge på en af Veterinærdirektoratet godkendt formular.

Stk. 2. En orne, der indsættes på en ornestation, skal i mindst 30 dage forinden have været isoleret i en isolationsstald, der er godkendt til dette formål af Veterinærdirektoratet.

Stk. 3. En orne må ikke overføres til stationens ornestald, før tilladelse foreligger fra ornestationens dyrlæge.

§ 8. På en ornestation skal der føres en fortegnelse over alle orner, der holdes eller har været holdt på stationen. Fortegnelsen skal for hver enkelt orne mindst indeholde oplysninger om

 • 1) race,
 • 2) fødselsdato,
 • 3) identifikation,
 • 4) oprindelsesbesætning,
 • 5) dato og resultat for samtlige blodprøveudtagninger og behandlinger i forbindelse med ornens indsættelse og ophold på samt afgang fra ornestationen,
 • 6) dato for alle foretagne vaccinationer og
 • 7) sygdomme og sundhedstilstand.

Stk. 2. Der skal endvidere for hver enkelt orne føres en fortegnelse, hvoraf bl.a. skal fremgå

 • 1) dato og årstal for sædopsamling og
 • 2) sædens mængde, tæthed og bevægelse.

Stk. 3. Der skal på stationen føres en liste over anvendt fortyndingsvæske, antibiotika og kemoterapeutika.

Stk. 4. De i stk. 1, 2 og 3 nævnte fortegnelser skal opbevares på ornestationen i mindst to år.

§ 9. Ved udlevering eller salg af sæd fra en ornestation skal hver forsendelse være ledsaget af en følgeseddel, som indeholder oplysninger om modtagerens navn og adresse, dato for leveringen og ornernes numre eller kodemærkning. Kopier af disse følgesedler skal opbevares på ornestationen i mindst to år.

§ 10. Ornestationen skal om nødvendigt skriftligt underrette modtageren af sæd om muligheden for restkoncentration af antibiotika og kemoterapeutika og om en eventuel tilbageholdelsestid.

§ 11. Uvedkommende må ikke få adgang til en ornestation. Besøg kan dog finde sted i henhold til tilladelse fra ornestationens dyrlæge.

§ 12. På en ornestation må der kun beskæftiges personale med teknisk kompetence og den fornødne oplæring i desinfektions- og hygiejnemetoder til forebyggelse af smittespredning.

§ 13. På en ornestation skal sæden opsamles, behandles og opbevares i overensstemmelse med betingelserne i bilag 1, kapitel 2.

Behandling og anvendelse af ornesæd

§ 14. Sæd, som anvendes til kunstig sædoverføring, skal opfylde følgende betingelser, jf. dog stk. 2:

 • 1) Sæden skal være opsamlet og behandlet på en godkendt ornestation,
 • 2) sæden skal være opsamlet fra orner, hvis sundhedstilstand opfylder betingelserne i bilag 2,
 • 3) sæden skal være opsamlet, behandlet, opbevaret og transporteret i overensstemmelse med betingelserne i bilag 1 og 3, og
 • 4) forsendelse af sæden skal enten foregå i engangsbeholdere eller i beholdere, der er rengjort og desinficeret eller steriliseret inden brugen.

Stk. 2. Undtaget fra reglen i stk. 1 er sæd, som anvendes til kunstig sædoverføring i den besætning, hvor sæden er opsamlet.

§ 15. Sæddistribution må kun foretages fra en godkendt ornestation eller gennem autoriserede inseminører, jf. § 16, stk. 1.

Stk. 2. Hvis sæden distribueres gennem en autoriseret inseminør, skal denne føre en fortegnelse over hver enkelt besætning, hvortil der er leveret sæd, jf. pkt. 6 i bilag 4.

§ 16. Kunstig sædoverføring på andres svin må kun udføres af autoriserede dyrlæger samt af personer, der har fået Veterinærdirektoratets tilladelse (autorisation) hertil. Tilladelsen er betinget af, at personen har gennemgået og bestået et af Veterinærdirektoratet godkendt kursus for svineinseminører.

Stk. 2. Kunstig sædoverføring på egne svin må udover de i stk. 1 nævnte personer tillige udføres af ejeren eller dennes medarbejdere under forudsætning af, at de er blevet grundigt instrueret af en person, der har kendskab til inseminering og til desinfektions- og hygiejnemetoder til forebyggelse af smittespredning.

Stk. 3. Kunstig sædoverføring på andres svin skal udføres i overensstemmelse med betingelserne i bilag 4.

Stk. 4. Ejeren (brugeren) af en besætning, hvori der er foretaget kunstig sædoverføring, skal føre en fortegnelse over hvert enkelt hundyr, der er insemineret med angivelse af ornenummer (evt. kodenummer), hundyrets nummer og insemineringsdato.

Indførsel af sæd fra lande inden for EF

§ 17 . Sæd, som indføres fra lande inden for EF, skal opfylde følgende betingelser, jf. dog stk. 3:

 • 1) Sæden skal opfylde betingelserne i § 14, og
 • 2) sæden skal ved indførslen ledsages af et sundhedscertifikat, udfærdiget af en embedsdyrlæge i det land, hvor sæden er opsamlet. Certifikatet skal være udfærdiget i overensstemmelse med bilag 5, både på eet af oprindelseslandets officielle sprog og på dansk.

Stk. 2. Hvis sæden tidligere er indført fra et tredjeland, jf. §§ 22 og 23, skal den ledsages af det originale sundhedscertifikat, eller en bekræftet kopi heraf. I begge tilfælde med påtegning af den kompetente myndighed, der er ansvarlig for kontrollen med indførsel af sæden og de ledsagende dokumenter.

Stk. 3. Sæd, der er opsamlet og behandlet før den 1. januar 1992, må kun indføres efter tilladelse fra Veterinærdirektoratet, og på de betingelser, der måtte være stillet i en sådan tilladelse.

§ 18. Senest 24 timer før indførsel af en sending finder sted, skal importøren skriftligt underrette kredsdyrlægen om sendingen samt om forventet tidspunkt for indførslen.

Stk. 2. Modtageren af sæden skal give kredsdyrlægen adgang til i forbindelse med udøvelsen af den veterinære kontrol at undersøge sæden.

Stk. 3. Såfremt der for Veterinærdirektoratet foreligger oplysninger, som giver anledning til mistanke om, at der er sket en overtrædelse af § 17, stk. 1 eller 2, eller § 19, kan direktoratet foretage kontrol under transporten af sæden.

Stk. 4. Såfremt det i § 17, stk. 1, nr. 2, nævnte sundhedscertifikat ikke foreligger, eller der er mangler herved, skal modtageren give meddelelse herom til Veterinærdirektoratet. Modtageren må ikke anvende sæden, før Veterinærdirektoratet har truffet en afgørelse.

Stk. 5. Modtageren af sæden skal i mindst fem år efter sædens anvendelse opbevare det ledsagende sundhedscertifikat, jf. § 17, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, eller kopi af dette. Certifikatet skal på forlangende forevises for Veterinærdirektortet.

§ 19. Det er kun tilladt at indføre sæd fra godkendte ornestationer, hvor alle orner har reageret negativt på de foreskrevne undersøgelser for Aujeszky's sygdom, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Veterinærdirektoratet kan give tilladelse til indførsel af sæd fra godkendte ornestationer, der vaccinerer mod Aujeszky's sygdom.

§ 20. Veterinærdirektoratet kan påbyde alle foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne drage sikre konklusioner i tilfælde af, at sæden mistænkes for at være inficeret eller forurenet med sygdomskim, herunder oplagring i karantæne, hvis dette ikke medfører ændring af sædens værdi.

Stk. 2. Hvis en sending fra et andet EF-land ikke opfylder betingelserne i §§ 17 eller 19 eller mistænkes for at være inficeret eller forurenet med sygdomskim, jf. stk. 1, kan Veterinærdirektoratet beordre sæden destrueret. Sendingen skal dog ikke destrueres, hvis afsenderlandet tillader returnering indenfor 30 dage, dersom det drejer sig om frosset sæd, eller øjeblikkeligt, dersom det drejer sig om frisk sæd.

Udførsel af sæd til lande inden for EF

§ 21. Sæd, som skal udføres til lande inden for EF, skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) Sæden skal opfylde betingelserne i § 14,
 • 2) sædbeholderen skal forsegles inden afsendelsen fra de godkendte opbevaringsfaciliteter, og
 • 3) sæden skal under forsendelsen til modtagerlandet ledsages af et sundhedscertifikat, udfærdiget af en embedsdyrlæge. Certifikatet skal være udfærdiget i overensstemmelse med bilag 5, både på dansk og på eet af modtagermedlemslandets officielle sprog. Formularen til sundhedscertifikatet skal rekvireres i Veterinærdirektoratet.

Stk. 2. Eksportøren skal senest 24 timer før og i tjenestestedets ekspeditionstid give kredsdyrlægen meddelelse om den planlagte eksport.

Indførsel af sæd fra tredjelande

§ 22. Indførsel af sæd fra tredjelande må kun finde sted fra

 • 1) lande opført på EF's tredjelandsliste, jf. dog § 24,
 • 2) ornestationer opført på EF's liste over godkendte ornestationer i tredjelande, og
 • 3) dyr, som umiddelbart forud for sædopsamlingen har opholdt sig mindst 3 måneder i et land opført på EF's tredjelandsliste.

§ 23. Sæd fra tredjelande må kun indføres på følgende betingelser, jf. dog stk. 5:

 • 1) Sæden skal opfylde de betingelser, som til enhver tid stilles fra EF's side for indførsel af sæd fra det pågældende tredjeland, og
 • 2) sæden skal være ledsaget af et sundhedscertifikat, udfærdiget af en embedsdyrlæge i det tredjeland, hvor sæden er opsamlet.

Stk. 2. Sundhedscertifikatet, jf. stk. 1, nr. 2, skal være udfærdiget på en formular, der opfylder EF's retningslinier for sundhedscertifikater for sæd fra det pågældende tredjeland.

Stk. 3. Senest een hverdag før indførsel af en sending finder sted, skal importøren underrette embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet om sendingen samt om forventet tidspunkt for indførslen. Denne underretning skal samtidig tilgå kredsdyrlægen i den kreds, hvortil sæden skal ankomme.

Stk. 4. Modtageren af sæden skal i mindst fem år efter sædens anvendelse opbevare det ledsagende sundhedscertifikat, jf. stk. 1, nr. 2, eller kopi af dette. Certifikatet skal på forlangende forevises for Veterinærdirektoratet.

Stk. 5. Sæd, der er opsamlet og behandlet før den 1. januar 1992, må kun indføres efter tilladelse fra Veterinærdirektoratet, og på de betingelser, der måtte være stillet i en sådan tilladelse.

§ 24. Indtil EF's tredjelandsliste og EF's liste over godkendte ornestationer i tredjelande foreligger, må indførsel af sæd fra tredjelande uanset bestemmelserne i §§ 22 og 23, kun finde sted efter tilladelse fra Veterinærdirektoratet og på de betingelser, der måtte være stillet i en sådan tilladelse.

§ 25. Enhver sending fra et tredjeland skal ved indførsel til EF underkastes kontrol ved et EF-grænsekontrolsted, som er godkendt til kontrol af sådanne sendinger. Sendingen skal dog ikke underkastes kontrol, hvis den henføres under en toldforsendelsesprocedure med henblik på forsendelse til lande uden for EF, med mindre toldforsendelsesproceduren afbrydes under transporten gennem EF's område.

§ 26. For sendinger, som er bestemt til anvendelse i Danmark, kan Veterinærdirektoratet påbyde alle foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne drage sikre konklusioner i tilfælde af, at en sending mistænkes for at være inficeret med sygdomsfremkaldende kim, herunder oplagring i karantæne, hvis dette ikke medfører ændring af sædens værdi.

Stk. 2. Hvis en sending fra et tredjeland ikke opfylder betingelserne i §§ 22 og 23 eller mistænkes for at være inficeret med sygdomsfremkaldende kim, jf. stk. 1, kan Veterinærdirektoratet eller, hvis sæden var beregnet til videreforsendelse til et andet land inden for EF, den kompetente veterinærmyndighed i bestemmelseslandet beordre sæden destrueret. Sendingen skal dog ikke destrueres, hvis tredjelandet tillader returnering indenfor 30 dage, dersom det drejer sig om frosset sæd, eller øjeblikkeligt, dersom det drejer sig om frisk sæd.

§ 27. Veterinærdirektoratet kan forbyde indførsel af sæd fra et tredjeland i tilfælde af udbrud eller spredning af en smitsom dyresygdom, der kan overføres via sæd, eller såfremt andre årsager i forbindelse med dyresundheden i det pågældende land gør det berettiget. Indførsel kan forbydes, hvad enten sæden indføres direkte eller gennem et andet land inden for EF.

Udførsel af sæd til tredjelande

§ 28. Sæd, som skal udføres til tredjelande, skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) Sæden skal opfylde betingelserne i § 14, og
 • 2) sæden skal være ledsaget af et sundhedscertifikat udfærdiget af en embedsdyrlæge på en formular, der er godkendt af Veterinærdirektoratet.

Krav til importører og eksportører

§ 29. En importør eller eksportør skal senest fem dage før den første indførsel eller udførsel meddele Veterinærdirektoratet, at vedkommende agter at foretage import eller eksport af sæd.

Stk. 2. Importører og eksportører af sæd skal føre et register over leveringer og over senere bestemmelsessteder for den leverede sæd.

Stk. 3. De i stk. 2 registrerede oplysninger skal opbevares i mindst fem år og på forlangende forevises kredsdyrlægen eller en anden repræsentant for Veterinærdirektoratet.

Betaling, straf og ikrafttræden

§ 30. Udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Veterinærdirektoratet uvedkommende.

§ 31. Med bøde straffes den, der

 • 1) overtræder § 3, stk. 1 eller 3, eller §§ 4-19, 21-25 eller 28-29, eller
 • 2) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter §§ 20, 26 eller 27.

§ 32. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartselskab, andelsselskab eller lignende, kan der efter § 36 i lov nr. 814 af 21. december 1988 om husdyrsygdomme pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 1992.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 2 af 3. januar 1969 om kunstig sædoverføring på svin.

Veterinærdirektoratet, den 29. juni 1992

Erik Stougaard

/ Sten Strømgren

Bilag 1

Betingelser vedrørende godkendelse og drift af ornestationer

Kapitel 1

Betingelser for godkendelse af ornestationer

Ornestationer skal:

 • 1) mindst råde over:
 • a) staldfaciliteter, herunder isolationsfaciliteter til syge dyr
 • b) sædopsamlingsfaciliteter, herunder et separat rum til rengøring og desinfektion eller sterilisering af udstyret
 • c) et sædbehandlingsrum, som ikke nødvendigvis behøver at være beliggende på samme sted/ejendom
 • d) et sædopbevaringsrum, som ikke nødvendigvis behøver at være beliggende på samme sted/ejendom
 • 2) være opført eller isoleret således, at kontakt med dyr udenfor undgås
 • 3) være opført således, at stald-, sædopsamlings-, sædbehandlings- og sædopbevaringsfaciliteterne let kan rengøres og desinficeres
 • 4) råde over isolationsfaciliteter til brug ved indsættelse af orner på stationen. Isolationsfaciliteterne må ikke have direkte forbindelse til de normale staldfaciliteter
 • 5) være indrettet således, at staldfaciliteterne fysisk er adskilt fra sædbehandlingsrummet, og begge disse er adskilt fra sædopbevaringsrummet.

Kapitel 2

Betingelser vedrørende drift af ornestationer

Ornestationens ejer er ansvarlig for, at:

 • 1) det kun er sæd opsamlet på en godkendt station, der behandles og opbevares på stationen, og at denne sæd ikke kommer i kontakt med anden sæd
 • 2) opsamling, behandling og opbevaring af sæd kun finder sted i de dertil beregnede lokaler, under iagttagelse af de strengeste hygiejnekrav
 • 3) alt udstyr, der har været i kontakt med sæd fra donordyret under opsamlingen og behandlingen, behørigt rengøres og desinficeres eller steriliseres, inden det anvendes på ny
 • 4) animalske produkter, der anvendes under behandlingen af sæd, herunder tilsætningsstoffer eller fortyndingsmidler, tages fra kilder, som ikke udgør nogen sundhedsfare, eller inden anvendelsen behandles på en sådan måde, at denne risiko elimineres
 • 5) opbevarings- og transportbeholdere behørigt rengøres og desinficeres eller steriliseres inden påfyldning
 • 6) ved frysning af sæd må det anvendte kryogene stof ikke tidligere være blevet anvendt til andre animalske produkter
 • 7) hver enkelt sædopsamling, hvad enten den er fordelt i enkeltportioner eller ej, tydeligt mærkes - eventuelt ved en kode - på en sådan måde, at opsamlingsdato, race og donordyrets identifikation umiddelbart kan fastslås samt oprindelseslandet, stationens navn og registreringsnummer.

Bilag 2

Krav ved indsættelse og hold af orner på godkendte ornestationer

Kapitel 1

Krav, der skal være opfyldt ved indsættelse af dyr på godkendte

ornestationer

1. Alle orner, der indsættes på en ornestation, skal ledsages af en sundhedsattest, hvoraf skal fremgå, at ornerne skal:

 • a) have været isoleret i mindst 30 dage i faciliteter, der er godkendt til dette formål af Veterinærdirektoratet, og som kun rummer andre orner med mindst samme sundhedsstatus
 • b) inden de isoleres som beskrevet under litra a) være udvalgt fra besætninger eller bedrifter, som opfylder følgende betingelser:
 • I) være officielt fri for klassisk svinepest
 • II) være fri for brucellose
 • III) der har i besætningerne i løbet af de foregående tolv måneder ikke været dyr, der er vaccineret mod mund- og klovesyge
 • IV) der har ikke været konstateret kliniske, serologiske eller virologiske tegn på Aujeszky's sygdom i de foregående tolv måneder
 • V) ikke være omfattet af et forbud i henhold til bestemmelserne i direktiv 64/432/EØF for så vidt angår afrikansk svinepest, smitsomt blæreudslæt hos svin (SVD), smitsom svinelammelse (Teschener syge) og mund- og klovesyge.

Dyrene må ikke forinden have opholdt sig i andre besætninger med en lavere status.

 • c) inden den i litra a) ovenfor omhandlede isolationsperiode og i løbet af de 30 forudgående dage have gennemgået følgende prøver eller undersøgelser med negativ reaktion:
 • I) en agglutinationsprøve og en komplementbindingsprøve for brucellose
 • II) en serumneutralisationsundersøgelse eller en Elisa-undersøgelse for Aujeszky's sygdom
 • III) en Elisa-undersøgelse eller en serumneutralisationsundersøgelse for klassisk svinepest.

Veterinærdirektoratet kan give tilladelse til, at de i litra c) nævnte prøver og undersøgelser udføres i isolationsfaciliteterne, for så vidt resultaterne foreligger inden begyndelsen af den i litra d) omhandlede isolationsperiode på 30 dage.

 • d) i løbet af de sidste 15 dage af isolationsperioden på mindst 30 dage som beskrevet i litra a) have gennemgået følgende prøver eller undersøgelser med negativ reaktion:
 • I) en komplementbindingsprøve for brucellose
 • II) en serumneutralisationsundersøgelse eller en Elisa-undersøgelse for Aujeszky's sygdom
 • III) en mikroskopisk agglutinationsprøve for leptospirose (serotyperne pomona, grippotyphosa, tarassovi, hardjo, bratislava og ballum), eller der skal være foretaget en behandling mod leptospirose, hvori indgår to streptomycinindsprøjtninger med et interval på 14 dage (25 mg pr.kilo levende vægt).

Med forbehold af de bestemmelser, der gælder i tilfælde af forekomst af svinepest, skal dyrene, hvis nogen af de ovennævnte prøver eller undersøgelser er positive, straks fjernes fra isolationsfaciliteterne, og Veterinærdirektoratet underrettes. Er der tale om fjernelse af enkelte dyr fra en gruppe, træffer Veterinærdirektoratet de nødvendige forholdsregler for at gøre det muligt, at de resterende dyr kan blive indsat på stationen i overensstemmelse med dette bilag.

2. Alle prøver eller undersøgelser foretages enten på Statens Veterinære Serumlaboratorium eller Statens Veterinære Institut for Virusforskning.

3. Dyr må kun indsættes på en ornestation, såfremt stationens dyrlæge udtrykkeligt giver tilladelse hertil. Alle bevægelser af dyr ind på og ud fra ornestationen skal noteres.

4. Dyr, der indsættes på en ornestation, må ikke udvise kliniske tegn på sygdom på indsættelsesdagen og skal med forbehold af punkt 5 være kommet fra isolationsfaciliteter som omhandlet i punkt 1, litra a), som på afsendelsesdagen officielt opfylder følgende betingelser:

 • a) de ligger midt i et område med en radius på 10 km, hvor der i mindst 30 dage ikke har været noget tilfælde af mund- og klovesyge eller svinepest
 • b) de har i mindst tre måneder været fri for mund- og klovesyge og brucellose
 • c) de har i mindst 30 dage været fri for Aujeszky's sygdom samt for svinesygdomme, der er anmeldepligtige i henhold til bilag E til direktiv 64/432/EØF.

5. Dyr må flyttes fra een godkendt ornestation til en anden med samme sundhedsstatus uden isolation og undersøgelser, hvis det er en direkte overflytning. De skal ledsages af en sundhedsattest, der er udfærdiget af ornestationens dyrlæge. De pågældende dyr må hverken komme i direkte eller indirekte kontakt med klovbærende dyr med lavere sundhedstilstand, og det transportmiddel, der anvendes, skal være rengjort og desinficeret inden brugen. Sker overflytningen mellem medlemsstater fra en ornestation til en anden, skal den foretages i overensstemmelse med direktiv 64/432/EØF.

Kapitel 2

Obligatoriske rutineundersøgelser af orner på en godkendt

ornestation

1. Alle orner, der holdes på en godkendt ornestation, skal i forbindelse med at de forlader stationen, underkastes følgende prøver eller undersøgelser:

 • I) en serumneutralisationsundersøgelse eller en Elisa-undersøgelse for Aujeszky's sygdom
 • II) en komplementbindingsprøve for brucellose
 • III) en Elisa-undersøgelse eller en serumneutralisationsprøve for klassisk svinepest.

Prøverne må tidligst være udtaget 30 dage før, ornerne forlader stationen. Resultatet af undersøgelserne skal så vidt muligt foreligge, inden ornen forlader stationen.

Orner, der opholder sig mere end tolv måneder på ornestationen, skal underkastes de i afsnit I) og II) nævnte prøver og undersøgelser (Aujeszky og brucellose) senest 18 måneder efter deres ankomst til ornestationen.

2. Alle prøver og undersøgelser foretages enten på Statens Veterinære Serumlaboratorium eller Statens Veterinære Institut for Virusforskning.

3. Med forbehold af de bestemmelser, der gælder i tilfælde af forekomst af svinepest, skal dyrene, hvis nogen af de ovennævnte prøver eller undersøgelser er positive, straks isoleres, og Veterinærdirektoratet underrettes, og den sæd, der er opsamlet, siden dyret sidste gang reagerede negativt, må ikke anvendes.

Sæd, der er opsamlet fra alle andre dyr på stationen siden det tidspunkt, på hvilket den positive reaktion blev konstateret, skal opbevares isoleret og må ikke anvendes, før ornestationens sundhedsstatus er blevet genoprettet.

Bilag 3

Krav, som sæd, der opsamles på godkendte ornestationer, skal opfylde for at kunne distribueres og anvendes

1. Sæden skal komme fra dyr, som

 • a) ikke udviser kliniske symptomer på sygdom på opsamlingsdagen
 • b) ikke er vaccineret mod mund- og klovesyge
 • c) ikke anvendes til naturlig bedækning
 • d) holdes på en ornestation, der har været fri for mund- og klovesyge i mindst tre måneder forud for opsamlingen og som ligger midt i et område med en radius på 10 km, hvor der i mindst 30 dage ikke har været noget tilfælde af mund- og klovesyge, og som ydermere ikke ligger i et område, der er blevet afspærret i henhold til bestemmelserne i direktiverne om smitsomme svinesygdomme
 • e) har været holdt på en ornestation, som fra 30 dage forud for sædopsamlingen har været fri for svinesygdomme, som er anmeldelsespligtige i henhold til bilag E til direktiv 64/432/EØF, og for Aujeszky's sygdom.

2. Til sæd, der anvendes i Danmark, skal der enten tilsættes antibiotika som nævnt i punkt 3 eller neomycin. Hvis der anvendes neomycin, skal koncentrationen i fortyndingsvæsken være 1g neomycinsulfat/liter

3. Ved udførsel af ornesæd skal der tilsættes en effektiv kombination af antibiotika, navnlig mod leptospirer og mycoplasmer, til den endelige fortyndede sæd. Denne kombination skal mindst have en virkning svarende til en kombination bestående af følgende koncentrationer:

Mindst: - 500 iu streptomycin pr. ml - 500 iu penicillin pr. ml - 150mg lincomycin pr. ml - 300mg spectinomycin pr. ml

Umiddelbart efter at der er tilsat antibiotika, skal den fortyndede sæd opbevares ved en temperatur på mindst 15 grader C i mindst 45 minutter.

Bilag 4

Regler for udtagning og behandling af ornesæd samt inseminering

Sædopsamling.

 • 1) Personale, der passer ornerne og foretager sædopsamling, må ikke de sidste 12 timer inden arbejde på ornestationen have direkte kontakt med andre klovbærende dyr.
 • 2) Ved sædopsamlingen må kun benyttes fantom fremstillet af et materiale, som tåler rengøring, eller er forsynet med et overtræk, der kan rengøres.
 • 3) Der skal anvendes rengjort og steriliseret skede, tragt og opsamlingsbeholder eller plastpose til hver enkelt orne, og sædens opsamling skal foretages under iagttagelse af god hygiejne.
 • 4) Personalet fra ornestalden har kun adgang til sædbehandlingsrum og tilsvarende lokaler efter fjernelse af det overtrækstøj og den fodbeklædning, som har været anvendt i stalden.

Inseminering.

 • 1) Autoriserede inseminører, der i udlandet har været i kontakt med klovbærende dyr, må ikke inden for de første 48 timer efter ankomsten til Danmark komme i danske besætninger.
 • 2) I forbindelse med udbrud af en smitsom sygdom i det område, hvor den autoriserede inseminør arbejder, skal inseminøren inden et staldområde betrædes så vidt muligt sikre sig, at der ikke i stalden befinder sig akut syge dyr. I så fald bør besøget aflægges som sidste besøg den pågældende dag.
 • 3) Under arbejdet i stalden skal inseminøren være iført fod- og overtrækstøj, der kan rengøres og desinficeres, eller som efterlades på ejendommen.
 • 4) Instrumenter og andet nødvendigt udstyr skal transporteres hygiejnisk forsvarligt. Til inseminering skal benyttes eengangsudstyr eller udstyr, som tåler desinfektion ved kogning og/eller tørsterilisering, og inseminering skal udføres under iagttagelse af god hygiejne.
 • 5) Nødvendig afvaskning og desinfektion af hænder samt omhyggelig rengøring og eventuel desinfektion af fod- og overtrækstøj skal foretages, inden ejendommen forlades.
 • 6) Autoriserede inseminører skal føre kartotek, liste eller edb-register over hver enkelt besætning, hvori der er insemineret eller hvortil der er udleveret ornesæd, med angivelse af ornenummer (evt. ved kode), inseminerings- eller udleveringsdato samt ejerens navn og adresse og eventuelle registreringsnummer.

Bilag 5

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Afsender (fulde navn og adresse)        SUNDHEDSCERTIFIKAT 

                       Nr.      ORIGINAL 

                       ------------------------ 

                       2. Opsamlingsmedlemsstat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Modtager (fulde navn og adresse)     4. Kompetent myndighed 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Bemærkninger 

 a) Der udstedes et særskilt certifikat 

 for hver sædsending             5. kompetent lokal 

 b) Originalen af dette certifikat skal     myndighed 

 ledsage sendingen til bestemmelsesstedet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. Indladningssted 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8. Transportmiddel              7. Navn og adresse på 

                         ornestationen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9. Bestemmelsessted og -medlemsland 

 --------------------------------------------------------------------- 

                       10. Ornestationens 

                         registreringsnummer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11. Nummer og kodemærker på sædbeholdere 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12. Identifikation af sæden: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 a) Antal doser           b) Opsamlingsdato(er)  c) Race 

 ------------------------------- 

 d) Identifikation af donordyret 

 --------------------------------------------------------------------- 

13. Undertegnede embedsdyrlæge attesterer,

 • a) at ovennævnte sæd er opsamlet, behandlet og opbevaret efter de i direktiv 90/429/EØF fastsatte normer
 • b) at ovennævnte sæd er opsamlet fra orner
 • i) i en ornestation, hvori der kun findes dyr, som ikke er vaccineret mod Aujeszkys sygdom, og som udviser negativ reaktion på serumneutralisationsprøven eller Elisa-undersøgelsen for Aujeszkys sygdom, i overensstemmelse med direktiv 90/429/EØF, eller
 • ii) i en ornestation, hvori nogle eller alle orner er vaccineret mod Aujeszkys sygdom med en Gl-deleteret vaccine, når disse orner er blevet konstateret seronegative med hensyn til Aujeszkys sygdom før vaccinationen, og tre uger senere på ny er blevet underkastet en serologisk undersøgelse, hvorved der ikke er påvist antistoffer, som stammer fra sygdommens virus; og i så fald at sæden i hver sending har været underkastet en virusisolationsprøve for Aujeszkys sygdom i . . . . . . . (* 2), med negativ reaktion (* 1).
 • c) at ovennævnte sæd er transporteret til afsendelsesstedet i en forseglet beholder under overholdelse af betingelserne i direktiv 90/429/EØF.
   
  
           Udfærdiget i  ------------   den-------------- 
  
   Stempel     (underskrift) ----------------------------------- 
  
           (navn og titel 
  
           med blokbogstaver) ------------------------------- 
  
                    ------------------------------- 
  
                    ------------------------------- 
  
  

(* 1) Punkt i) eller ii) udstreges

(* 2) Laboratoriets navn, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv 90/429/EØF.

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 90/429, EF-Tidende, 1990 L 224 s. 62 og dele af Rådets direktiv nr. 90/425, EF-Tidende, 1990 L 224 s. 29, som ændret ved Rådets direktiv nr. 91/496, EF-Tidende, 1991 L 268 s. 56 og dele af Rådets direktiv nr. 90/675, EF-Tidende, 1990 L 373 s. 1.