Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer(* 1)


I medfør af § 1 og § 6, stk. 2, i lov nr. 282 af 8. maj 1991 om

foderstoffer og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Virksomheder, der fremstiller eller sælger tilsætningsstoffer, skal være registreret i Plantedirektoratet.

Stk. 2. Virksomheder, der fremstiller og sælger

 • 1) antibiotika,
 • 2) coccidiostatica og andre lægemidler,
 • 3) selen,
 • 4) vækstfremmende stoffer,
 • 5) forblandinger, der indeholder stoffer nævnt i nr. 1-4, og
 • 6) foderblandinger, der indeholder forblandinger, nævnt i nr. 5),

skal være godkendt hertil af Plantedirektoratet, før fremstilling og salg må påbegyndes. Godkendelse meddeles, når Plantedirektoratet har konstateret, at betingelserne i bilag 2, A, er opfyldt.

Stk. 3. Virksomheder, der er godkendt efter stk. 2, skal gennemføre produktionskontrol, føre regnskab over produktion, lager og salg samt indberette regnskabet efter bestemmelserne i bilag 2, B.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder tilsvarende for den, der til brug i egen landbrugsbedrift ønsker at fremstille foderblandinger omfattet af stk. 2, nr. 6.

§ 2. Tilsætningsstoffer, forblandinger og foderblandinger omfattet af § 1, stk. 2, og fremstillet i en medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab kan sælges, hvis den pågældende medlemsstat har godkendt virksomheden.

Stk. 2. Tilsætningsstoffer, forblandinger og foderblandinger omfattet af § 1, stk. 2, og fremstillet i en stat, der ikke er medlem af Det Europæiske Fællesskab, kan sælges, hvis virksomheden har en godkendt etableret repræsentant her i landet eller i en medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab.

§ 3. Som tilsætningsstoffer til foderstoffer må kun anvendes stoffer og præparater, der er egnede til at påvirke foderstoffernes egenskaber eller den animalske produktion, og som er opført i bilag 1.

§ 4. Tilsætningsstoffer må kun anvendes efter retningslinjerne i bilag 1.

§ 5. Tilsætningsstoffer nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1-4, må kun sælges til godkendte fabrikanter af forblandinger.

Stk. 2. Forblandinger nævnt i § 1, stk. 2, nr. 5, må kun sælges til godkendte fabrikanter af foderblandinger.

§ 6. Ved salg skal tilsætningsstoffer og forblandinger være pakket og mærket efter bestemmelserne i bilag 3.

Stk. 2. Hvis der anføres andre oplysninger end nævnt i bilag 3, skal oplysningerne være anført tydeligt adskilt fra den krævede mærkning.

§ 7. Ved salg skal foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer, være mærket efter bestemmelserne i bilag 4, og mærkningen skal være anført sammen med de oplysninger, der kræves i medfør af den øvrige foderstoflovgivning.

Stk. 2. Den mængde tilsætningsstof, der er tilsat, skal deklareres, og den anførte mængde skal kunne påvises med anerkendte analysemetoder, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis foderstoffets bestanddele samtidigt har et naturligt indhold af det pågældende tilsætningsstof, skal den samlede mængde kunne påvises med anerkendte analysemetoder.

Stk. 4. Den samlede mængde af tilsat og naturligt forekommende stof må ikke overstige det største indhold, der er fastsat i tabellen.

§ 8. Mærkningen skal være anført enten direkte på beholderen eller emballagen eller på en etiket, og skal være affattet på dansk, tydeligt og let læseligt, og må ikke kunne slettes.

Stk. 2. Ved udførsel til en medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab skal oplysningerne være affattet på et af medlemsstatens officielle sprog.

§ 9. Bestemmelserne om salg gælder tilsvarende for udbud til salg, herunder avertering og skiltning, fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

§ 10. Plantedirektoratet kan tillade, at bestemmelserne i bekendtgørelsen fraviges, hvis der er tale om anvendelse til forsøg eller videnskabelige undersøgelser. Efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde fastsætter direktoratet betingelserne for sådanne fravigelser.

§ 11. Bestemmelserne i §§ 3-10 gælder ikke for fremstilling og salg af foderstoffer bestemt til udførsel til en stat, der ikke er medlem af Det Europæiske Fællesskab.

§ 12. Plantedirektoratet fører tilsyn med, at produktion og anvendelse af tilsætningsstoffer og foderstoffer med indhold af tilsætningsstoffer sker efter bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Stk. 2. Direktoratet udtager stikprøver af foderstoffer med indhold af tilsætningsstoffer, der sælges, til kontrol med, at de overholder bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Stk. 3. Direktoratets kontrol- og analyseresultater offentliggøres.

§ 13. Overtrædelse af §§ 1-7 og § 8, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2. Anvendelse af foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer, i strid med de begrænsninger, der er anført i mærkningen, jf. tabellen i bilag 1, straffes med bøde.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1993.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 32 af 17. januar 1991 om tilsætningsstoffer til foderstoffer ophæves.

Plantedirektoratet, den 13. juli 1993

Mogens Nagel Larsen

/ Henrik Wanscher

Bilag 1

Retningslinjer for anvendelse af tilsætningsstoffer til foderstoffer

(Til § 3 og § 4)

1. Definitioner:

1.1 Dyr: Dyr af arter, som mennesker normalt fodrer og holder eller anvender til konsum.

1.2 Selskabsdyr: Dyr, dog ikke pelsdyr, af arter, som mennesker normalt holder og fodrer, men ikke anvender til konsum.

1.3 Daglig ration: Den samlede mængde foderstoffer med et vandindhold på 12 pct., der gennemsnitlig er nødvendig for et dyr af en bestemt art, aldersgruppe og ydelse til at dække dets samlede daglige behov for næring.

1.4 Foderstoffer: Produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse i deres naturlige form, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, ublandede eller blandede, som kan indeholde tilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr.

1.5 Forblandinger: Blandinger af tilsætningsstoffer alene eller blandinger bestående af et eller flere tilsætningsstoffer samt bærestoffer og bestemt til fremstilling af foderstoffer.

1.6 Foderblandinger: Blandinger sammensat af produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse i deres naturlige form, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning eller af organisk eller uorganiske stoffer, der i blandinger med eller uden tilsætningsstoffer er bestemt til opfordring i form af fuldfoder eller tilskudsfoder.

1.7 Fuldfoderblandinger: Foderblandinger, der på grund af deres sammensætning er tilstrækkelige til at dække et dyrs samlede daglige behov for næring.

1.8 Tilskudsfoderblandinger: Foderblandinger, der har et stort indhold af visse stoffer, og som på grund af deres sammensætning kun sammen med andre foderstoffer kan dække et dyrs samlede daglige behov for næring.

1.9 Mineralske foderblandinger: Tilskudsfoderblandinger, der hovedsagelig består af mineralstoffer, og som indeholder mindst 40 pct. råaske.

1.10 Mælkeerstatninger: Foderblandinger, der som tørfoder eller opløst i en given mængde væske gives til ungdyr som supplement til eller erstatning for modermælken efter kolostrum eller til slagtekalve.

1.11 Aktivt stof: Ved mængden af aktivt stof forstås mængden af tilsætningsstof.

1.12 Specifikt navn: Tilsætningsstoffets betegnelse som anført i bilag 1, kolonne 2.

2. Generelle bestemmelser for anvendelse af tilsætningsstoffer:

2.1 Tilsætningsstoffer må kun anvendes til produktion af foderstoffer med de begrænsninger, der er anført i tabellen, for så vidt angår dyreart, henholdsvis mindste- og størsteindhold i foderstoffet eller den produkttype, som tilsætningsstoffet må anvendes til. Hvis intet er anført i kolonnen »Dyreart eller dyrekategori«, må tilsætningsstoffet anvendes til alle dyrearter eller dyrekategorier.

2.2 De begrænsninger i anvendelsen af foderstoffer med indhold af tilsætningsstoffer, der er anført i tabellen, for så vidt angår dyrenes alder, dosering m.m., skal anføres i brugsanvisningen.

2.3 Tilsætningsstoffer må anvendes til alle foderstoffer med undtagelse af ublandede foderstoffer, når der ikke er angivet anden begrænsning i kolonnen »Bestemmelser vedrørende produktion og anvendelse«.

2.4 Tilsætningsstoffer må kun anvendes til ublandede foderstoffer, når der i kolonnen »Bestemmelser vedrørende produktion og anvendelse« er angivet »Alle foderstoffer«.

2.5 Medmindre andet er anført i tabellen, gælder de fastsatte mindste- og størsteindhold for fuldfoderblandinger med et vandindhold på 12 pct.

2.6 Hvis et tilsætningsstof også forekommer i naturlig tilstand i visse af foderstoffet bestanddele, skal den tilsatte mængde tilsætningsstof beregnes sådan, at det samlede indhold af tilsat og naturligt forekommende stof ikke overstiger det støreindhold, der er fastsat i tabellen.

2.7 Tilsætningsstoffer må kun blandes i forblandinger og foderstoffer, hvis der sikres fysisk-kemisk forenelighed mellem blandingernes bestanddele under hensyn til de tilsigtede virkninger.

3. Supplerende bestemmelser for antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, selen og vækstfremmende stoffer:

3.1 Antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, selen og vækstfremmende stoffer må kun indgå i foderblandinger, hvis de først er fremstillet i form af forblandinger med et bærestof. Forblandingens andel af den endelige fuldfoderblanding skal mindst udgøre 0,2 pct. af den samlede vægt.

3.2 Antibiotika og vækstfremmende stoffer må ikke blandes med hinanden, hverken inden for samme gruppe eller mellem de to grupper indbyrdes, medmindre der er tale om en blanding fastsat i tabellen.

3.3 Coccidiostatica må ikke blandes med antibiotika og vækstfremmende stoffer, når coccidiostatica ligeledes har en antibiotisk eller vækstfremmende virkning på den pågældende dyrekategori, medmindre der er tale om en blanding fastsat i tabellen.

3.4 Coccidiostatica og andre lægemidler må ikke blandes indbyrdes, når de har samme virkning, medmindre der er tale om en blanding fastsat i tabellen.

4. Supplerende bestemmelser for tilskudsfoderblandinger:

Ud over bestemmelserne i afsnit 2 og 3 og i tabellen gælder følgende bestemmelser for tilskudsfoderblandinger:

4.1 Tilskudsfoderblandinger må i den fortynding, der er fastsat for deres anvendelse, ikke indeholde større andele af tilsætningsstoffer end fastsat for fuldfoderblandinger i tabellen.

4.2 For tilskudsfoderblandinger med indhold af selen gælder,

 • 1) at indholdet af selen i mineralske foderblandinger ikke må overstige 10 mg pr. kg, og
 • 2) at indholdet af selen i andre tilskudsfoderblandinger ikke må overstige 2,5 mg pr. kg.

4.3 Uanset bestemmelserne i nr.4.1 må tilskudsfoderblandinger højst indholde antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, vækstfremmende stoffer og vitamin D i de mængder, der er angivet i nr. 4.3.1-4.3.4.

4.3.1 Tilskudsfoderblandinger med indhold af antibiotika, vitamin D, eller vækstfremmende stoffer må højst indeholde det femdobbelte af det størsteindhold, der er fastsat for fuldfoderblandinger.

4.3.2 Mineralske foderblandinger til kvæg og svin må højst indeholde

 • 1) 200.000 I.E. vitamin D pr. kg og
 • 2) 1.000 mg antibiotika eller vækstfremmende stoffer pr. kg.

4.3.3 Tilskudsfoderblandinger til fjerkræ med indhold af coccidiostatica og andre lægemidler må højst indeholde det femdobbelte af det størsteindhold, der er fastsat for fuldfoderblandinger.

4.3.4 Flydende tilskudsfoderblandinger til kvæg, svin og fjerkræ må højst indeholde 200.000 I.E. vitamin D pr. kg.

4.3.5 Der kan ikke gøres brug af muligheden i nr. 4.3.1, hvis der samtidig er gjort brug af mulighederne i nr. 4.3.2, 4.3.3 eller nr. 4.3.4.

4.3.6 Tilskudsfoderblandingerne nævnt i nr. 4.3.1-4.3.4 skal have et sådant indhold af andre stoffer, f.eks. proteiner eller mineraler, at de ikke kan anvendes som fuldfoder, men skal opblandes i andet foder før brug. Blandingerne må ikke anvendes til andre dyr end angivet i brugsanvisningen, jf. tabellen.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse, Dyreart eller 

               beskrivelse     dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

     A. Antibiotika 

 E 700  Zinkbacitracin   C66H103O16N17SZn  Æglæggende høner 

               (polypeptid     Kalkuner 

               indeholdende 12 

               til 20% zink) 

                         Andet fjerkræ, 

                         undtagen ænder gæs 

                         og duer 

                         Kalve, lam og 

                         gedekid 

                         Smågrise 

                         Slagtesvin 

                         Pelsdyr, undtagen 

                         kaniner 

     A. Antibiotika 

 E 710  Spiramycin     I C43H74O14N2    Kalkuner 

               II C45H76O15N2 ba- Andet fjerkræ, 

                         undtagen 

               III C46H78O15N2   ænder, gæs, 

                         æggelæggende 

               se (makrolid)    høner, duer 

                         Kalve, lam og 

                         gedekid 

                         Smågrise 

                         Slagtesvin 

                         Pelsdyr, undtagen 

                         kaniner 

     A. Antibiotika 

 E 711  Virginiamycin    I C28H35O7N3    Æglæggende høner 

               II C43H49O10N7 

                         Kalkuner 

                         Andet fjerkræ, 

                         undtagen ænder, gæs, 

                         duer 

                         Smågrise 

                         Slagtesvin 

                         Kalve 

                         Slagtekvæg 

     A. Antibiotika 

 E 712  Flavofosfolipol   C70H124O40N6P    Æglæggende høner 

                         Kalkuner 

                         Andet fjerkræ, 

                         undtagen ænder, gæs, 

                         duer 

                         Smågrise 

                         Slagtesvin 

                         Pelsdyr 

                         Kaniner 

                         Kalve 

                         Slagtekvæg 

     A. Antibiotika 

 E 713  Tylosinfosfat    Makrolid produceret Smågrise 

               af Streptomyces 

               fradiae.      Slagtesvin 

               Sammensætning af 

               de antibiotiske 

               bestanddele (1): 

               I Tylosin 

               C46H77NO17 

               II Desmycosin 

               C39H65NO14 

               III Macrosin 

               C45H75NO17 

               IV Relomycin 

               C46H79NO17 

               Stofferne skal 

               udgøre: 

               I: minimum 80% 

               I + II + III + 

               IV: 

               minimum 95% 

 (1) Ifølge analysemetoden i British Pharmacopeia (Veterinary 1985) 

     A. Antibiotika 

 E 714  Monensin natrium  C36H61O11Na     Slagtekvæg 

               Natriumsalt af 

               monocarboxylsyre- 

               polyether pro- 

               duceret af 

               Streptomyces 

               cinnamonensis 

     A. Antibiotika 

 E 715  Avoparcin      C53H6O30N6C13    Slagtekyllinger 

               (glycopeptid)    Slagtekalkuner 

                         Smågrise 

                         Slagtesvin 

                         Kalve 

                         Slagtekvæg 

                         Lam, fra drøv- 

                         tygningens 

                         begyndelse, undtagen 

                         lam der græsser 

     A. Antibiotika 

 E 716  Salinomycin natrium C42H69O11Na     Smågrise 

               Natriumsalt af 

               monocarboxyl-    Slagtesvin 

               syrepolyether 

               produceret af 

               Streptomyces 

               albus. 

 E 717  Avilamycin     C57-62H82-90C11-  Smågrise 

               2O31-32 

               Oligo-saccharid- 

               blandinger af    Slagtesvin 

               orthosomycin 

               frembragt af    Slagtekyllinger 

               Streptomyces 

               viridochromogenes. 

     B. Antioksydanter 

 E 300  L-ascorbinsyre   C6H8O6 

 E 301  Natrium L-ascorbat C6H7O6Na 

 E 302  Calcium L-ascorbat C12H14O12Ca.2H2O 

 E 303  5,6-Diacetyl- L- 

     ascorbinsyre    C10H12O8 

 E 304  6-Palmityl- L- 

     ascorbinsyre    C22H38O7 

 E 306  Stærkt tokoferol- 

     holdige ekstrakter 

     af naturlig 

     oprindelse 

 E 307  Syntetisk alfa- 

     tokoferol      C29H50O2 

 E 308  Syntetisk gamma- 

     tokoferol      C28H48O2 

 E 309  Syntetisk delta- 

     tokoferol      C27H46O2 

 E 310  Propylgallat    C15H22O5 

 E 311  Octylgallat     C15H22O5 

 E 312  Dodecylgallat    C19H30O5 100 

     B. Antioksydanter 

 E 320  Buthylhydroxyanisol C11H16O2 

     (BHA) 

 E 321  Bythylhydroxytoluen C15H24O 

     (BHT) 

 E 324  Ethoxyquin     C14H19ON 

     C. Aroma- og 

     appetitvækkende 

     stoffer 

     1. Alle naturligt 

     forekommende pro- 

     dukter og de til 

     disse svarende 

     syntetiske produkter 

     2. Kunstige stoffer 

 E 954  Saccharin      C7H5NO3S      Smågrise 

 (i) 

 E 954  Calciumsaccharinat C7H3NCaO3S     Smågrise 

 (ii) 

 E 954  Natriumsaccharinat C7H4NNaO3S     Smågrise 

 (iii) 

     D. Coccidiostatica 

     og andre lægemidler 

 E 750  Amprolium      1-((4-amino-2-   Fjerkræ 

               propyl-5- 

               pyrimidinyl)- 

               methyl)-2- 

               picoliniumklorid 

               hydroklorid 

 E 751  Amprolium-Etopabat Amprolium:     Høns, kalkuner 

     (Blanding af 25   1- (4-amino-2-   og perlehøns 

     dele Amprolium og  propyl-5-pyri- 

     1,6 dele Etopabat) midinyl)-me- 

               thyl)-2-picolinium- 

               klorid hydroklorid 

 E 752  Dinitolmid (DOT)  3,5-dinitro-2- 

               toluamid      Fjerkræ 

 E 754  Dimetridazol    1,2-Dimethyl-5-   Kalkuner 

               nitro-imidazol   Perlehøns 

     D. Coccidiostatica 

     og andre læge- 

     midler 

 E 755  Metiklorpindol   3,5-Diklor-2,6-   Slagtekyllinger 

               dimethyl-4-     og perlehøns 

               pyridinol 

                         Kaniner 

 E 756  Decoquinat     3-Ethoxycarbonyl-  Slagtekyllinger 

               4-hydroxy-6- 

               decyloxy-7- 

               ethoxyquinolein 

     D. Coccidiostatica 

     og andre lægemidler 

 E 757  Monensin natrium  C36H61O11Na     Slagtekyllinger 

               Natriumsalt af 

               monocarboxylsyrepo- 

               lyether produceret 

               af Streptomyces 

               cinnamonensis. 

                         Hønniker 

                         Kalkuner 

     D. Coccidiostatica 

     og andre lægemidler 

 E 758  Robenidin      1,2-bis((4-kloro-  Slagtekyllinger 

               benzyliden)     og 

               amino)-guanidin   salgtekalkuner 

               hydroklorid 

                         Slagtekaniner 30 

                         Avlskaniner 

 E 759  Ronidazol      (1-Methyl-5-     Kalkuner 

               nitroimidazol-2-yl) 

               methylcarbamat 

 E 760  Ipronidazol     1-Methyl-2-     Kalkuner 

               isopropyl-5- 

               nitroimidazol 

     D. Coccidiostatica 

     og andre lægemidler 

 E 761  Metiklorpindol-   Metiklorpindol:   Slagtekyllinger 

     methylbenzoquat   3,5-Dikloro-2,6- 

     (Blanding af 100  dimethyl-4-pyri- 

     dele Metiklorpindol dinol 

     og 8,35 dele    Methylbenzoquat: 

     Methylbenzoquat)  7-Benzyloxy-6- 

               butyl-3-methoxy- 

               carbonyl-4-quinolon 

                         Hønniker 

                         Slagtekalkuner 

 E 762  Arprinocid     9-(2-kloro-6-    Slagtekyllinger 

               fluorobenzyl) 

               adenin 

                         Hønniker 

     D. Coccidiostatica 

     og andre lægemidler 

 E 763  Lasalocid natrium  C34H53O8Na     Slagtekyllinger 

               Natriumsalt af 

               monocarboxylsyrepo- 

               lyether produceret 

               af 

               Streptomyces 

               lasaliensis. 

                         Hønniker 

                         Slagtekalkuner 

     D. Coccidiostatica 

     og andre lægemidler 

 E 764  Halofuginon     4 (3H) quina-    Slagtekyllinger 

               zolinon-7-bromo-6- 

               chloro-3 (3-(3- 

               hydroxy-2- 

               piperidyl)acetonyl) 

               -di-transbromhydrat 

                         Kalkuner 

                         Hønniker 

     D. Coccidiosta- 

     tica og andre 

     lægemidler 

 E 765  Narasin       C43H72O11      Slagtekyllinger 

               Monocarboxylsyre- 

               polyether produceret 

               af Streptomyces 

               aureofaciens. 

 E 766  Salinomycin 

     natrium       C42H69O11Na     Slagtekyllinger 

     D. Coccidiostatica 

     og andre lægemidler 

 E 768  Nicarbazin     Ækvimolekylært   Slagtekyllinger 

               kompleks af 1,3- 

               bis (4-nitrophenyl) 

               urea og 4,6- 

               dimethyl-2-pyri- 

               midinol 

 E 769  Nifursol      3,5-dinitro-N1-(5- Kalkuner 

               nitrofufuryliden) 

               salicylohydrazid 

               Mindste renhed: 98% 

               (tørstofbasis) 

               De 3 godkendte 

               præparaters 

               karakteristika: 

               a) Makimumsindhold 

               af nifursol: 

               Henholdsvis 14,6%, 

               44% og 50%. 

               b) Mindste sta- 

               bilitet: 24 måneder. 

               c) De 3 præparaters 

               bærestof: Majs- 

               stivelse og indhold 

               af henholdsvis 12%, 

               33% og 34% soja- 

               bønneolie. 

     D. Coccidiostatica 

     og andre lægemidler 

 E 770  Maduramicinammonium C47H83O17N     Slagtekyllinger 

               Ammoniumsalt af 

               monocarboxylsyre- 

               polyether produ- 

               ceret af 

               Actinomadura 

               yumaensis. 

     D. Coccidiostatica 

     og andre lægemidler 

 23   Narasin/nicarbazin Narasin:      Slagtekyllinger 

     (blanding af    C43H72O11 

     narasin med nicar- Monocarboxylsyre- 

     bazin i forholdet  polyether 

     1:1)        produceret 

               af Streptomyces 

               aureofaciens i 

               form af granulater 

               Nicarbazin: 

               Ækvimolekylært 

               kompleks af 1,3-bis 

               (4-nitrophenyl)urea 

               og 4,6-dimethyl-2- 

               pyrimidinol i 

               form af granulater 

     D. Coccidiostatica 

     og andre lægemidler 

 24   Diclazuril     2,6-chloro-alfa-  Slagtekyllinger 

               (4-chlorphenyl)-4- 

               (4,5-dihydro-3,5-di- 

               oxo-1,2,4-triazin- 

               2(3H) 

               -yl-benzen aceto- 

               nitril 

     E. Emulgatorer, 

     stabilisatorer, 

     fortyknings- og 

     geleringsmidler 

 E 322  Lecithin 

 E 400  Alginsyre 

 E 401  Natriumalginat 

 E 402  Kaliumalginat 

 E 403  Ammoniumalginat 

 E 404  Calciumalginat 

 E 405  Propylenglycol- 

     alginat (alginat 

     af 1,2-propandiol) 

 E 406  Agar 

 E 407  Carrageenan 

 E 408  Furcelleran 

     (furcellaran) 

 E 410  Johannesbrødkærnemel 

 E 411  Tamarinkærnemel 

 E 412  Guar gummi, 

     guarkærnemel 

 E 413  Tragacanth 

     E. Emulgatorer, 

     stabilisatorer, 

     fortyknings- og 

     geleringsmidler 

 E 414  Arabisk gummi 

 E 415  Xanthan gummi 

 E 420  Sorbitol 

 E 421  Mannitol 

 E 422  Glycerol      C3H8O3 

 E 440  Pectiner 

 E 450  Pentanatriumtri 

 (b)(i) fosfat       Na5P3O10      Hunde og katte 

 E 460  Mikrokrystallinsk 

     cellulose 

 E 461  Methylcellulose 

 E 462  Ethylcellulose 

 E 463  Hydroxypropyl- 

     cellulose 

 E 464  Hydroxypropyl- 

     methylcellulose 

 E 465  Methylethylcel- 

     lulose 

     E. Emulgatorer, 

     stabilisatorer, 

     fortyknings- og 

     geleringsmidler 

 E 466  Natriumcarboxy- 

     methylcellulose 

 E 470  Natrium-, kalium- 

     og calciumsalte 

     af spisefedstsyrer, 

     alene eller 

     blandede; disse 

     salte fremstilles 

     enten af spiselige 

     fedtstoffer eller 

     af destillerede 

     spisefedtsyrer 

 E 471  Mono- og diglyce- 

     rider af spisefedt- 

     syrer 

 E 472  Mono- og digly- 

     cerider af 

     spisefedtsyrer 

     forestret med 

     følgende: 

     a) Eddikesyre 

     b) Mælkesyre 

     c) Citronsyre 

     d) Vinsyre 

     e) Mono- og diacetylvinsyre - 

     E. Emulgatorer, 

     stabilisatorer, for- 

     tyknings- og 

     geleringsmidler 

 E 473  Saccharoseestere af 

     fedtsyrer (estere 

     af saccharose og 

     spisefedtsyrer) 

 E 474  Saccharoseglycerider 

     (blanding af 

     estere af saccharose 

     og mono- og 

     diglycerider af 

     spisefedtsyrer) 

 E 475  Polyglycerolestere 

     af ikke-polyme- 

     riserede spise- 

     fedtsyrer 

 E 477  Monoestere af 

     propylenglycol 

     (1,2-propandiol) 

     og spisefedtsyrer, 

     alene eller blandet 

     med diestere 

 E 480  Stearoyl-2- 

     lactylsyre 

 E 481  Natriumstearoyl- 

     2-lactylat 

 E 482  Calciumstearoyl- 

     2-lactylat 

     E. Emulgatorer, 

     stabilisatorer, 

     fortyknings- og 

     geleringsmidler 

 E 483  Stearyltartrat 

 E 484  Polyethylenglycol- 

     glycerinricinoleat 

 E 486  Dextraner 

 E 487  Polyethylengly- 

     colestere af 

     sojaoliefedtsyre            Kalve 

 E 488  Glycerin-polyethylen- 

     glycolestere af 

     talgfedtsyre              Kalve 

 E 489  Ethere af poly- 

     glycerol og alkohol 

     fremstillet ved 

     reduktion af olie- 

     syre og palmitin- 

     syre                  Kalve 

 E 490  1,2-Propandiol   C3H8O2       Malkekøer 

                         Slagtekvæg, kalve, 

                         lam, gedekid, svin 

                         og fjerkræ 

 E 491  Sorbitanmono- 

     stearat 

     E. Emulgatorer, 

     stabilisatorer, 

     fortyknings- og 

     geleringsmidler 

 E 492  Sorbitantristearat 

 E 493  Sorbitanmonolaurat 

 E 494  Sorbitanmonooleat 

 E 495  Sorbitanmonopalmitat 

 E 496  Polyethylenglycol 

     6000 

 E 497  Polymerer af poly- 

     oxypropylen- 

     polyoxyethylen 

     (M. 6.800-9.000) 

 E 498  Polyglycerol- 

     polyricinoleat             Hunde 

     E. Emulgatorer, 

     stabilisatorer, 

     fortyknings- og 

     geleringsmidler 

 E 432  Polyoxyethylen (20) 

     sorbitan monolaurat 

 E 433  Polyoxyethylen (20) 

     sorbitan mono-oleat 

 E 434  Polyoxyethylen (20) 

     sorbitan monopalmitat 

 E 435  Polyoxyethylen (20) 

     sorbitan monostearat 

 E 436  Polyoxyethylen (20) 

     sorbitan tristearat 

     F. Farvestoffer 

     herunder pigmenter 

     1. Karotenoider og 

     Xantofyler: 

 E 160 c Capsantin      C40H56O3 

 E 160 e Beta-apo-8'- 

     carotenal      C30H40O 

 E 160 f Beta-apo-8'- 

     carotensyre- 

     ethylester     C32H44O2      Fjerkræ 

 E 161 b Lutein       C40H56O2 

 E 161 c Kryptoxanthin    C40H56O 

 E 161 g Cantaxanthin    C40H52O2      Fjerkræ 

                         Hunde og katte 

                         Fjerkræ 

 E 161 h Zeaxanthin     C40H56O2 

                         Æglæggende 

 E 161 i Citranaxanthin   C33H44O       høner 

     F. Farvestoffer 

     herunder pig- 

     menter 

 E 131  2.1 Patent blue V  Calciumslat af   Alle dyrearter 

               m-hydroxy-tetra-  undtagen hunde 

               ethyl-diaminotri-  og katte 

               phenyl-carbinol 

               anhydride disul- 

               fonsyre 

                         Hunde og katte 

 E 142  2.2 Green S     Natriumsalt af 4,4' Alle dyrearter 

     (Lissamingrøn)   - bis (dimethyl   undtagen hunde 

               amino) diphenyl-  og katte 

               methylene-2- 

               naphtol-3,6-disul- Hunde og katte 

               fonsyre 

                         Alle dyrearter 

                         undtagen hunde 

                         og katte 

     3. Alle øvrige 

     farvestoffer, 

     som i 

     fællesskabsbe- 

     stemmelserne er 

     godkendt til 

     farvning af 

     levnedsmidler, 

     end de under 2.1 

     og 2.2 nævnte 

     G. Konserveringsstoffer 

 E 200  Sorbinsyre     C6H8O2 

 E 201  Natriumsorbat    C6H7O2Na 

 E 202  Kaliumsorbat    C6H7O2K 

 E 203  Calciumsorbat    C12H14O4Ca 

 E 214  Ethyl-4-hydroxy- 

     benzoat       C9H10O3 

 E 215  Natriumethyl-4- 

     hydroxybenzoat   C9H9O3Na 

 E 216  Propyl-4-hydroxy- 

     benzoat       C10H12O3 

 E 217  Natriumpropyl-4- 

     hydroxybenzoat   C10H11O3Na     Selskabsdyr 

 E 218  Methyl-4-hydroxy- 

     benzoat       C8H8O3 

 E 219  Natriummethyl-4- 

     hydroxybenzoat   C8H7O3Na 

 E 222  Natriumbisulfit   NaHSO3       Hunde og 

 E 223  Natriummetabisulfit Na3S2O5       katte 

     G. Konserverings- 

     stoffer 

 E 236  Myresyre      CH2O2 

 E237  Natriumformiat   CHO2Na 

 E 238  Calciumformiat   C2H2O4Ca 

 E 240  Formaldehyd     CH2O        Svin 

                         Alle dyrearter 

 E 250  Natriumnitrit    NaNO2        Hunde og katte 

 E 260  Eddikesyre     C2H4O2 

 E 261  Kaliumacetat    C2H3O2K 

 E 262  Natriumdiacetat   C4H7O4Na 

 E 263  Calciumacetat    C4H6O4Ca 

 E 270  Mælkesyre      C3H6O3 

 E 280  Propionsyre     C3H6O2 

 E 281  Natriumpropionat  C3H5O2Na 

 E 282  Calciumpropionat  C6H10O4Ca 

 E 283  Kaliumpropionat   C3H5O2K 

 E 284  Ammoniumpropionat  C3H9O2N 

 E 285  Methylpropionsyre  C4H8O2       Drøvtyggere fra 

                         drøvtygningens 

                         begyndelse 

     G. Konserverings- 

     stoffer 

 E 295  Ammoniumformiat   CH5O2N 

 E 296  DL-æblesyre     C4H6O5 

 E 297  Fumarsyre      C4H4O4 

 E 325  Natriumlactat    C3H5O3Na 

 E 326  Kaliumlactat    C3H5O3K 

 E 327  Calciumlactat    C6H10O6Ca 

 E 330  Citronsyre     C6H8O7 

 E 331  Natriumcitrat 

 E 332  Kaliumcitrat 

 E 333  Calciumcitrat 

 E 334  L-vinsyre      C4H6O6 

 E 335  Natrium-L-tartrat 

 E 336  Kalium-L-tartrat 

 E 337  Natrium- og kalium- 

     dobbelt-L-tartrat, 

     tetrahydrat     C4H4O6KNa.4 H2O 

 E 338  Orthofosforsyre   H3PO4 

 E 490  1,2-Propandiol   C3H8O2       Hunde 

     G. Konserverings- 

     stoffer 

 E 507  Saltsyre      HC1 

 E 513  Svovlsyre      H2SO4 

     H. Vitaminer, 

     provitaminer og 

     lignende virkende 

     stoffer, som er 

     kemisk entydigt 

     beskrevet 

 E 672  1. Vitamin A              Slagtekyllinger 

                         Ænder til 

                         slagtning 

                         Slagtekalkuner 

                         Lam til slagtning 

                         Slagtesvin 

                         Slagtekalve 

                         Kalve 

                         Øvrige 

                         dyrearter 

     H. Vitaminer, 

     provitaminer og 

     lignende virkende 

     stoffer, som er 

     kemisk entydigt 

     beskrevet 

     2. Vitamin D: 

 E 670  Vitamin D2     Ergocalciferol   Smågrise 

               C28H44O       Slagtesvin 

                         Kalve 

                         Kvæg 4 

                         Får 

                         Hovbærende dyr 

                         Øvrige dyrearter, 

                         undtagen fjerkræ 

     H. Vitaminer, 

     provitaminer og 

     lignende virkende 

     stoffer, som er 

     kemisk entydigt 

     beskrevet 

 E 671  Vitamin D3     Cholecalciferol   Smågrise 

               C27H44O 

                         Slagtesvin 

                         Kalve 

                         Kvæg 

                         Får 

                         Hovbærende dyr 

                         Slagtekyllinger 

                         Kalkuner 

                         Fjerkræ i øvrigt 

                         Øvrige dyrearter 

     3. Alle stoffer 

     i gruppen undtagen 

     vitamin A og 

     vitamin D 

     I. Mikromineral- 

     stoffer 

 E 1   Jern - Fe 1.250 (total) (1) 

     Jern-(II)- 

     carbonat      FeCO3 

     Jern-(II)-klorid, 

     tetrahydrat     FeC12.4 H2O 

     Jern-(III)-klorid, 

     hexahydrat     FeC13.6 H2O 

     Jern-(II)-citrat, 

     hexahydrat     Fe3(C6H5O7)2.6 H2O 

     Jern-(II)-fumarat  FeC4H2O4 - 

     Jern-(II)-laktat, 

     trihydrat      Fe(C3H5O3)2.3 H2O 

     Jern-(III)-oxid   Fe2O3 

     Jern-(II)-chelat, 

     aminosyrehydrat   Fe.(x)1-3.n H2O 

               (x = anion af 

               aminosyrer fra 

               hydrolyserede 

               sojaproteiner) 

               Molekylevægt på 

               under 1500 

     I. Mikromineral- 

     stoffer 

     Jern-(II)-sulfat, 

     monohydrat     FeSO4.H2O 

     Jern-(II)-sulfat, 

     heptahydrat     FeSO4.7 H2O 

     I. Mikromineral- 

     stoffer 

 E 2   Jod - J 

     Calciumjodat, 

     hexahydrat     Ca(JO3)2.6 H2O 

     Calciumjodat, 

     vandfrit      Ca(JO3)2      Hovedbærende dyr 

     Natriumjodid    NaJ         Ikke hovbærende dyr 

     Kaliumjodid     KJ 

 E 3   Kobolt - Co 

     Kobolt-(II)-acetat, 

     tetrahydrat    Co(CH3COO)2.4 H2O 

     Basisk kobolt- 

     (II)-karbonat, 

     monohydrat     2CoCO3.3Co(OH)2. 

               H2O 

     Kobolt-(II)- 

     klorid, hexahydrat CoOC12.6 H2O 

     Kobolt-(II)-sulfat, 

     heptahydrat     CoSO4.7 H2O 

     Kobolt-(II)-sulfat, 

     monohydrat     CoSO4.H2O 

     Kobolt-(II)-nitrat, 

     hexahydrat     Co(NO3)2.6 H2O 

     I. Mikromineral- 

     stoffer 

 E 4   Kobber - Cu 

     Kobber-(II)-acetat, 

     monohydrat     Cu(CH3COO)2.H2O   Smågrise 

                         Slagtesvin 

     Basisk kobber- 

     (II)-karbonat, 

     monohydrat     CuCO3.Cu(OH)2.H2O  Avlssvin 

                         Kalve 

     Kobber-(II)-klorid, 

     dihydrat      Cu(C1)2.2 H2O 

                         Får 

     Kobber-(II)- 

     methionat      Cu(C5H10NO2S)    Øvrige dyrearter 

     Kobber-(II)-oxid  CuO 

     Kobber-(II)-sulfat, 

     pentapentahydrat 

     I. Mikromineral- 

     stoffer 

 E 4   Kobber - Cu 

     Kobber-(II)-sulfat, 

     monohydrat     CuSO4.H2O      Smågrise 

                         Slagtesvin 

     Kobber-(II)-sulfat 

     pentahydrat     CuSO4.5 H2O     Avlssvin 

                         Får 

                         Øvrige dyrearter 

                         undtagen kalve 

     I. Mikromineralstoffer 

 E 5   Mangan - Mn 

     Mangan-(II)- 

     karbonat      MnCO3 

     Mangan-(II)- 

     klorid, tetrahydrat MnC12.4 H2O 

     Mangan-(II)- 

     hydrogenfosfat, 

     trihydrat      MnHPO4.3 H2O 

     Mangan-(II)-oxid  MnO 

     Mangan-(III)-oxid  Mn2O3 

     Mangan-(II)-sulfat, 

     tetrahydrat     MnSO4.4 H2O 

     Mangan-(II)-sulfat, 

     monohydrat     MnSO4.H2O 

     I. Mikromineral- 

     stoffer 

 E 6   Zink - Zn 

     Zinklaktat, 

     trihydrat      Zn(C3H5O3)2.3 H2O 

     Zinkacetat, 

     dihydrat      Zn(CH3COO)2.2 H2O 

     Zinkkarbonat    ZnCO3 

     Zinkklorid, 

     monohydrat     ZnC12.H2O 

     Zinkoxid      ZnO 

     Zinksulfat, 

     heptahydrat     ZnSO4.7 H2O 

     Zinksulfat, 

     monohydrat     ZnSO4.H2O 

 E 7   Molybdæn - Mo 

     Ammoniummolybdat, 

     tetrahydrat     (NH4)6Mo7O24.4 H2O 

     Natriummolybdat, 

     dihydrat      Na2MoO4.2 H2O 

 E 8   Selen - Se 

     Natriumselenit   Na2SeO3 

     Natriumselenat   Na2SeO4 

     J. Vækstfremmende 

     stoffer 

 E 850  Carbadox      Methyl-3-(2-qui-  Smågrise 

               noxalinyl-methylen) 

               carbazat-N1, 

               N4-dioxid 

               Mindste renhed: 96% 

               Den tilladte 

               tilberednings 

               karakteristika: 

               - Indhold af 

               carbadox: 5% eller 

               10%. 

               - Mindste stabili- 

               tet: 24 måneder. 

               - Propionsyre: 

               0,5%. 

               - Sojaolie: 7%. 

               - Sojamel: op til 

               100%. 

     J. Vækstfremmende 

     stoffer 

 E 851  Olaquindox     2-(N-2'-(hydroxy-  Smågrise 

               ethyl)-carbamoyl)- 

               3-methyl-quinoxa- 

               lin-N1, N4-dioxid 

               Mindste renhed: 98% 

               Den tilladte tilbe- 

               rednings karak- 

               teristika: 

               - Indhold af 

               olaquindox: Højst 

               10% 

               - Mindste stabili- 

               tet: 24 måneder. 

               - Bærestof: 

               Calciumcarbonat 

               indeholdende 1,5% 

               polyethylenglycol- 

               glycerinricinoleat. 

     L. Bindemidler, 

     antiklumpnings- 

     midler og koa- 

     guleringsmidler 

 E 330  Citronsyre     C6H8O7 

 E 470  Natrium-, kalium- 

     og calciumstearater C18H35O2Na, 

               C18H35O2K og 

               C36H70O4Ca 

 E 516  Calciumsulfat, 

     dihydrat      CaSO4.2 H2O 30.000 

 E 551 a Kiselsyre, 

     bundfældet og 

     tørret 

 E 551 b Siliciumdioxid 

 E 551 c Kiselgur (diatome- 

     jord), renset 

 E 552  Calciumsilikat, 

     syntetisk 

 E 553  Sepiolit      Hydreret magnesium- 

               silikat af 

               sedimentær op- 

               rindelse inde- 

               holdende mindst 

               60% sepiolit og 

               højst 30% mont- 

               morillonit, 

               asbestfri 20.000 

 E 554  Natriumaluminium- 

     silikat, syntetisk 

     L. Bindemidler, 

     antiklumpnings- 

     midler og koagule- 

     ringsmidler 

 E 558  Bentonit og 

     Montmorillonit 

 E 559  Kaolinler, 

     asbestfri      Naturlige mineral- 

               blandinger inde- 

               holdende mindst 

               65% hydrerede 

               aluminiumsilikater 

               med kaolinit som 

               den vigtigste 

               bestanddel. 

     L. Bindemidler, 

     antiklumpnings- 

     midler og koagu- 

     leringsmidler 

 E 560  Naturlig blanding  Blandingsforhold 

     af steatit og    mellem steatit og 

     chlorit, asbestfri og chlorit ca. 1:1. 

               Renhed af blan- 

               dingen: Mindst 85%. 

 E 561  Vermiculit     Naturligt magnesium- 

               aluminumjernsilikat, 

               termisk ekspande- 

               ret, asbestfrit. 

               Maksimalt fluor- 

               indhold: 0,3%. 

 E 565  Ligninsulfonater  - 

 E 598  Calciumaluminat, 

     syntetisk      Calciumaluminat   Fjerkræ, kaniner 

               blanding      og svin 

               indeholdende 

               35-51% A12O3. 

               Maksimumindhold 

               af molybdæn:    Malkekøer 

               20 mg/kg.      Slagtekvæg, 

                         kalve, lam, 

                         gedekid 

 E 599  Perlit Naturligt 

     natrium- aluminium- 

     silikat, varme- 

     ekspanderet, 

     asbestfri. 

     M. pH-regulatorer 

 E 170  Calciumcarbonat   CaCO3 

  296  D,L- og L-æblesyrer C4H6O5 

     Ammoniumdihydro- 

     genorthofosfat   NH4H2PO4 

     Diammoniumhydro- 

     genorthofosfat   (NH4)2HPO4 

 E 339  Natriumdihydro- 

 (i)  genorthofosfat   NaH2PO4.2 H2O 

 E 339  Dinatriumhydro- 

 (ii)  genorthofosfat   Na2HPO4 

               Na2HPO4.2 H2O    Hunde og katte 

               Na2HPO4.7 H2O 

               Na2HPO4.12 H2O 

 E 339  Trinatriumortho- 

 (iii) fosfat       Na3PO4.12 H2O 

 E 340  Kaliumdihydro- 

 (i)  genorthofosfat   KH2PO4 

 E 340  Dikaliumhydro- 

 (ii)  genorthosfosfat   K2HPO4 

 E 340  Trikaliumortho- 

 (iii)  fosfat       - 

     M. pH-regulatorer 

 E 341  Calciumtetrahydro- 

 (i)  genorthofosfat   Ca(H2PO4)2.H2O 

 E 341  Dicalciumhydro- 

 (ii)  genorthofosfat   CaHPO4, CaHPO4.2 

               H2O 

 350   Natriummalat (salt - 

 (i)   af D, L-æblesyre 

     eller L-æblesyre) 

 E 450  Dinatriumdihydro-  - 

 (a)(i) gendifosfat 

 E 450  Tetranatriumdi-   -          Hunde og katte 

 (a)(iii) fosfat 

 E 450  Tetrakaliumdifosfat K4P2O7.3 H2O 

 (a) (iv) 

 E 450  Pentanatriumtri- 

 (b)(i) fosfat       Na5P3O10 

 E 450  Pentakaliumtri- 

 (b)(ii) fosfat       - 

  500  Natriumcarbonat   - 

  (i) 

  500  Natriumhydrogen- 

  (ii) carbonat      NaHCO3 

  500  Natriumsesqui- 

 (iii) carbonat      - 

     M. pH-regulatorer 

  501  Kaliumhydrogen- 

 (ii)  carbonat      KHCO3 

  503  Ammoniumcarbonat - 

  (i) 

  503  Ammoniumhydrogen- 

  (ii) carbonat      (NH4)2CO3.H2O 

  507  Saltsyre      HC1         Hunde og katte 

  510  Ammoniumklorid   NH4C1 

  513  Svovlsyre      H2SO4 

  524  Natriumhydroxid   NaOH 

  529  Calciumoxid     CaO 

  540  Diacalciumdifosfat - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-   Maksimum   Mindste   Største    Bestemmelser vedr. 

 nr.    alder    indhold   indhold    produktion og 

            -------------------------  anvendelse 

            mg/kg af fuldfoderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 700          15      100 

      4 uger    5       50 

      5. til 

      26. uge 

      4 uger    5       50 

      5. til    5       20 

      16. uge 

      16 uger    5       50 

      17. uge til  5       20 

      6 måneder 

      6 måneder   5       80     Kun i mælkeerstat- 

                          ninger 

      4 måneder   5       50 

      3 måneder   5       80     Kun i mælkeerstat- 

                          ninger 

      4-6 mdr.   5       20 

             5       20 

      26 uger    5       20 

      16 uger    5       20 

      16 uger    5       50 

      17. uge til  5       20 

      6 måneder 

      6 måneder   5       80     Kun i mælkeerstat- 

                          ninger 

      4 måneder   5       50 

      3 måneder   5       80     Kun i mælkeerstat- 

                          ninger 

      4-6 mdr.   5       20 

             5       20 

 E 711          20       20 

      26 uger    5       20 

      16 uger    5       20 

      4 måneder   5       50 

      4-6 mdr.   5       20 

      16 uger    5       50 

      17. uge til  5       20 

      6 måneder 

      6 måneder   5       80     Kun i mælkeerstat- 

                          ninger 

        -    15       40     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »I tilskudsfoder- 

                          blandinger bør 

                          største dosis i 

                          daglig fodermængde 

                          ikke overstige: 

                          - for 100 kg 

                          kropsvægt: 

                          140 mg. 

                          - over 100 kg 

                          kropsvægt: 

                          tilsætning af 6 

                          mg for hver 

                          ydereligere 10 kg 

                          af dyrets krops- 

                          vægt.« 

 E 712          2       5 

      26 uger    1       20 

      16 uger    1       20 

      3 måneder  10       25     Kun i mælkeerstat- 

                          ninger 

      4 måneder   1       20 

      4-6 mdr.   1       20 

             2       4 

             2       4 

      6 måneder   6       16 

      6 måneder   8       16     Kun i mælkeerstat- 

                          ninger 

             2       10     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »I tilskudsfoder- 

                          blandinger bør 

                          største dosis i 

                          daglig fodermængde 

                          ikke overstige: 

                          - for 100 kg 

                          kropsvægt: 

                          40 mg. 

                          - over 100 kg 

                          korpsvægt: 

                          tilsætning af 

                          1,5 mg for hver 

                          yderligere 10 kg 

                          af dyrets krops- 

                          vægt.« 

 E 713   4 måneder  10       40 

      4-6 måneder  5       20 

 E 714          10       40     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »For supplerende 

                          foderstoffer bør 

                          største dosis i 

                          daglig foder- 

                          mængde ikke over- 

                          stige: 

                          - for 100 kg 

                          kropsvægt: 

                          140 mg. 

                          - over 100 kg 

                          kropsvægt: 

                          Tilsætning af 6 

                          mg for hver 

                          yderligere 10 kg 

                          af dyrets krops- 

                          vægt. 

                          Farligt for hov- 

                          bærende dyr. 

                          Dette foderstof 

                          indeholder et 

                          tilsætningsstof 

                          af ionophor-grup- 

                          pen. Det kan ikke 

                          tilrådes, at an- 

                          vende det sam- 

                          tidig med visse 

                          andre lægemidler 

                          f.eks. tiamulin.« 

 E 715           7,5     15 

      16 uger    10      20 

      4 måneder   10      40 

      4-6 måneder   5      20 

      6 måneder   15      40 

              15      30     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »For supplerende 

                          foderstoffer bør 

                          største dosis i 

                          daglig foder- 

                          mængde ikke over- 

                          stige: 

                          - for 100 kg 

                          kropsvægt: 

                          103 mg. 

                          - over 100 kg 

                          kropsvægt: 

                          Tilsætning af 

                          4,3 mg for hver 

                          yderligere 10 kg 

                          af dyrets krops- 

                          vægt.« 

      16 uger    10      20 

 E 716   4 måneder   30      60     I mærkningen an- 

      4-6 måneder  15      30     føres: 

                          »Farligt for 

                          hovbærende dyr. 

                          Dette foderstof 

                          indeholder et til- 

                          sætningsstof af 

                          ionophor-gruppen. 

                          Det kan ikke til- 

                          rådes, 

                          at anvende det 

                          samtidig 

                          med visse andre 

                          lægemidler f.eks. 

                          tiamulin.« 

 E 717   4 måneder   20      40 

      4-6 måneder  10      20 

              2,5     10     Foreløbig godkendt 

 E 300 

 E 301 

 E 302 

 E 303 

 E 304 

 E 305 

 E 306                       Alle foderstoffer 

 E 307 

 E 308 

 E 309 

 E 310 

 E 311 

 E 312                 100: alene 

                    eller sam- 

                    men 

 E 320                 150: 

 E 321                 alene eller Alle foderstoffer 

 E 324                 sammen 

 E 954   4 måneder          150 

 (i) 

 E 954   4 måneder          150 

 (ii) 

 E 954   4 måneder          150 

 (iii) 

 E 750          62,5     125     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse efter 

                          begyndt æglægning 

                          og anvendelse til 

                          slagtefjerkræ de 

                          sidste 3 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt.« 

 E 751          66,5     133     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse efter 

                          begyndt æglægning 

                          og anvendelse til 

                          slagtefjerkræ de 

                          sidste 3 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt.« 

 E 752          62,5     125     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse efter 

                          æglægning og an- 

                          vendelse til slag- 

                          tefjerkræ de 

                          sidste 3 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt.« 

 E 754          100      200     I mærkningen an- 

             125      150     føres: 

                          »Anvendelse efter 

                          begyndt æglægning 

                          og anvendelse til 

                          slagtefjerkræ de 

                          sidste 6 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt.« 

 E 755          125      125     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse efter 

                          begyndt æglægning 

                          og anvendelse til 

                          slagtefjerkræ de 

                          sidste 5 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt.« 

             125      200     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 5 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt.« 

 E 756           20      40     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 3 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt.« 

 E 757          100      125     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 3 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt. 

                          Farlig for hov- 

                          bærende dyr. 

                          Dette foderstof 

                          indeholder et til- 

                          sætningsstof af 

                          ionophor-gruppen. 

                          Det kan ikke til- 

                          rådes, at an- 

                          vendes det sam- 

                          tidig med visse 

                          andre lægemidler 

                          f.eks. tiamulin.« 

      16 uger    100      120     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Farlig for hov- 

                          bærende dyr. 

                          Dette foderstof 

                          indeholder et til- 

                          sætningsstof af 

                          ionophorgruppen. 

                          Det kan ikke til- 

                          rådes, at an- 

                          vendes det sam- 

                          tidig med visse 

                          andre lægemidler 

                          f.eks. tiamulin.« 

      16 uger    90      100     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 3 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt. Farlig 

                          for hovbærende 

                          dyr. 

                          Dette foderstof 

                          indeholder et til- 

                          sætningsstof af 

                          ionophorgruppen. 

                          Det kan ikke til- 

                          rådes, at an- 

                          vendes det samti- 

                          dig med visse 

                          andre lægemidler 

                          f.eks. tiamulin.« 

 E 758          30       36     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 5 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt.« 

             50       66 

      -       50       66 

 E 759          60       90     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse efter 

                          begyndt æglægning 

                          og anvendelse til 

                          slagtefjerkræ de 

                          sidste 6 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt.« 

 E 760          50       85     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse efter 

                          begyndt æglægning 

                          og anvendelse 

                          slagtefjerkræ de 

                          sidste 6 døgn før 

                          slagtningen er- 

                          forbudt.« 

 E 761          110      110     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 5 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt.« 

      16 uger   110      110 

      12 uger   110      110     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 5 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt.« 

 E 762          60       60     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 5 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt.« 

      16 uger    60       60 

 E 763          75      125     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 5 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt. 

                          Dette foderstof 

                          indeholder et til- 

                          sætningstof af 

                          ionophorgruppen. 

                          Det kan ikke til- 

                          rådes, at anvende 

                          det samtidig med 

                          visse andre læge- 

                          midler f.eks. 

                          tiamulin.« 

      16 uger    75      125     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          Dette foderstof 

                          indeholder et til- 

                          sætningstof af 

                          ionophorgruppen. 

                          Det kan ikke til- 

                          rådes, at anvende 

                          det samtidig med 

                          visse andre læge- 

                          midler f.eks. 

                          tiamulin.' 

      12 uger    90      125     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 5 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt. 

                          Dette foderstof 

                          indeholder et til- 

                          sætningstof af 

                          ionophorgruppen. 

                          Det kan ikke til- 

                          rådes, at anvende 

                          det samtidig med 

                          visse andre læge- 

                          midler f.eks. 

                          tiamulin.« 

 E 764           2       3     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 5 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt.« 

      12 uger    2        3     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 5 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt.« 

      16 uger    3        3     Foreløbig godkendt 

 E 765          60       70     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 5 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt. 

                          Farlig for hov- 

                          bærende dyr. 

                          Dette foderstof 

                          indeholder et til- 

                          sætningstof af 

                          ionophorgruppen. 

                          Det kan ikke til- 

                          rådes, at anvende 

                          det samtidig med 

                          visse andre læge- 

                          midler f.eks. 

                          tiamulin.« 

 E 766          50       70     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 5 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt. 

                          Farlig for hov- 

                          bærende dyr. 

                          Dette foderstof 

                          indeholder et til- 

                          sætningstof af 

                          ionophorgruppen. 

                          Det kan ikke til- 

                          rådes, at anvende 

                          det samtidig med 

                          visse andre læge- 

                          midler f.eks. 

                          tiamulin.« 

 E 768   4 uger   100      125     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 9 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt.« 

 E 769          50       75     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 5 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt.« 

                          Maksimal støv- 

                          mængde afgivet 

                          under håndtering 

                          bestemt efter 

                          Stauber Heubach- 

                          metoden (1): 

                          0,1 mikrogram 

                          nifursol. 

 (1) Reference: »Fresenius Z. Anal. Kem. (1984) 318: 522-524, 

  Springer Verlag 1984«. 

 E 770           5       5     Blanding af madu- 

                          ramicinammonium 

                          med Bentonit- 

                          Montmorillonit er 

                          tilladt. 

                          I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 5 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt. 

                          Farlig for hov- 

                          bærende dyr. 

                          Dette foderstof 

                          indeholder et til- 

                          sætningsstof af 

                          inonofor-gruppen. 

                          Det kan ikke til- 

                          rådes, at anvende 

                          det samtidig med 

                          visse andre læge- 

                          midler f.eks. 

                          tiamulin.« 

 23            80      100     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 7 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt. 

                          Farlig for hov- 

                          bærende dyr. 

                          Dette foderstof 

                          indeholder et til- 

                          sætningsstof af 

                          ionophor-gruppen. 

                          Det kan ikke til- 

                          rådes, at anvende 

                          det samtidig med 

                          visse andre læge- 

                          midler f.eks. 

                          tiamulin.« 

                          Foreløbig godkendt 

 24            1       1     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 5 døgn før 

                          slagtningen er 

                          forbudt« 

                          Foreløbig god- 

                          kendt. 

 E 322 

 E 400 

 E 401 

 E 402 

 E 403 

 E 404 

 E 405                       Alle foderstoffer 

 E 406 

 E 407 

 E 408 

 E 410 

 E 411 

 E 412 

 E 413 

 E 414 

 E 415 

 E 420 

 E 421 

 E 422 

 E 440 

 E 450                 5000 

 E 460                       Alle foderstoffer 

 E 461 

 E 462 

 E 463 

 E 464 

 E 465 

 E 466 

 E 470 

 E 471                       Alle foderstoffer. 

 E 472 

 E 473 

 E 474 

 E 475 

 E 477 

 E 480 

 E 481 

 E 482 

 E 483 

 E 484                       Alle foderstoffer. 

 E 486 

 E 487                 6.000 

 E 488                 5.000    Kun i mælkeerstat- 

                          ninger. 

 E 489                 5.000 

 E 490                 12.000 

                    36.000    Alle foderstoffer. 

 E 491 

 E 492 

 E 493 

 E 494 

 E 495 

 E 496                   300   Alle foderstoffer. 

 E 497                   50 

 E 498 

 E 432 

 E 433                 5.000: 

 E 434                 alene 

 E 435                 eller 

 E 436                 sammen 

                    med andre  Kun i mælkeerstat- 

                    poly-    ninger 

                    sorbater 

 E 160 c 

 E 160 e 

 E 160 f                80: 

 E 161 b                alene 

 E 161 c                eller 

 E 161 g                sammen 

 E 161 h                med 

 E 161 i                andre 

           80:        karote- 

                    noider 

                    og 

                    xanto- 

                    fyler 

 E 131                       Ved anvendelse 

                          til alle dyre- 

                          arter undtagen 

                          hunde og katte 

                          gælder: 

                          Kun godkendt til 

                          foderstoffer i 

                          produkter for- 

                          arbejdet på 

                          grundlag af: 

 E 142                       i) Levnedsmiddel- 

                          affald 

                          ii) Denatureret 

                          korn eller 

                          tapiokamel. 

                          iii) Andre basis- 

                          materialer som er 

                          denatureret med 

                          disse stoffer 

                          eller farvet 

                          under den tekniske 

                          behandling for at 

                          sikre den nød- 

                          vendige identifi- 

                          kation under 

                          fabrikationen. 

                          Ved anvendelse 

                          til alle dyre- 

                          arter undtagen 

                          hunde og katte 

                          gælder: 

                          Kun godkendt til 

                          foderstoffer i 

                          produkter forar- 

                          bejdet af: 

                          i) Levnedsmiddel- 

                          affald. 

                          ii) Andre basis- 

                          materialer, und- 

                          tagen korn og 

                          tapiokamel, som 

                          er denatureret 

                          med disse stoffer 

                          eller farvet 

                          under den tek- 

                          niske behandling 

                          for at sikre den 

                          nødvendige identi- 

                          fikation under 

                          fabrikationen. 

 E 200 

 E 201 

 E 202 

 E 203 

 E 214 

 E 215                       Alle foderstoffer 

 E 216 

 E 217 

 E 218 

 E 219 

 E 222                 En- 

 E 223                 keltvis   Alle foderstoffer 

                    eller    undtagen rå fisk 

                    samlet:   og råt kød 

                    500 

                    beregnet 

                    som SO2 

 E 236 

 E 237 

                          Alle foderstoffer 

 E 238 

 E 240   6 måneder          600     Kun i skummetmælk. 

                          Kun til ensile- 

                          ring. 

 E 250                 100     Kun til foder i 

                          konservesdåser. 

 E 260 

 E 261 

 E 262 

 E 263 

 E 270 

 E 280                       Alle foderstoffer 

 E 281 

 E 282 

 E 283 

 E 284 

 E 285   -       1000     4000 

 E 295 

 E 296 

 E 297 

 E 325 

 E 326 

 E 327a 

 E 330 

 E 331 

 E 332                       Alle foderstoffer 

 E 333 

 E 334 

 E 335 

 E 336 

 E 337 

 E 338 

 E 490                 53.000 

 E 507                       Kun til ensile- 

                          ring. 

 E 513 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-   Maksimum     Størsteindhold     Bestemmelser vedr. 

 nr.    alder    -------------------------  produktion og 

            I.E./g fuldfoderblanding  anvendelse 

            eller daglig ration 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 672 

      -              13,5 

      -              13,5    Alle foderstoffer, 

      -              13,5    med undtagelse af 

      -              13,5    foderstoffer til 

      -              13,5    unge dyr 

      -              13,5 

      -              25     Kun i mælkeeratat- 

      -               -     ninger 

                          Alle foderstoffer 

 E 670                 10     Kun i mælke- 

                          erstatninger 

                     2 

                    10     Kun i mælke- 

                          erstatninger. 

                     4 

                     4 

                     4 

                     2     Samtidig anven- 

                          delse af vitamin 

                          D3 forbudt. 

 E 671                 10     Kun i mælke- 

                          erstatninger. 

                     2 

                    10     Kun i mælke- 

                          erstatninger. 

                     4 

                     4 

                     4 

                     5 

                     5 

                     3 

                     2     Samtidig anven- 

                          delse af vitamin 

                          D2 forbudt 

                          Alle foderstoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-   Maksimum   Størsteindhold af      Bestemmelser vedr. 

 nr.    alder    grundstoffet i mg/kg    produktion og 

            (ppm) af fuldfoderet    anvendelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 1             1.250 

               (total) (1) 

                          - 

                          - 

                          - 

                          - 

                          - 

                          - 

                          - 

 (1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

               1.250 (total) 

               (1)          Godkendt i 

                          1. denatureret 

                          skummetmælks- 

                          pulver og i foder- 

                          blandinger, som 

                          er fremstillet af 

                          denatureret skum- 

                          metmælkspulver. 

                          De relevante be- 

                          stemmelser i 

                          Kommissionens 

                          forordning (EØF) 

                          nr. 368/77 og 

                          (EØF) nr. 443/77 

                          skal overholdes. 

                          Det denaturerede 

                          skummetmælks- 

                          pulver skal mær- 

                          kes med den til- 

                          satte mængde 

                          jern, udtrykt som 

                          grundstof. 

                          2. andre foder- 

                          blandinger end de 

                          under nr. 1 om- 

                          handlede. 

                          Godkendt i 

                          1. denatureret 

                          skummetmælks- 

                          pulver og i foder- 

                          blandinger, som 

                          er fremstillet af 

                          denatureret skum- 

                          metmælkspulver. 

                          De relevante be- 

                          stemmelser i 

                          Kommissionens 

                          forordning (EØF) 

                          nr. 368/77 og 

                          (EØF) nr. 443/77 

                          skal overholdes. 

                          Det denaturerede 

                          skummetmælks- 

                          pulver skal mær- 

                          kes med den til- 

                          satte mængde 

                          jern, udtrykt som 

                          grundstof. 

                          2. andre foder- 

                          blandinger end de 

                          under nr. 1 om- 

                          handlede. 

 (1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 E 2 

               4 (total) 

               (1) 

               40 (total) 

               (1) 

               10 (total) 

               (1) 

 (1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

 E 4 

       16 uger     175 (total) 

       17. uge     (1) 

       indtil     35 (total) 

       slagtning    (1) 

               35 (total) 

               (1) 

               30 (total) 

               (1)          Kun til mælkeer- 

                          statninger. 

               50 (total) 

               (1)          I andre fuldfoder- 

                          blandinger. 

               15 (total) 

               (1) 

               35 (total) 

               (1) 

 (1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 E 4    16 uger     175 (total 

      17. uge     (1) 

      indtil      35 (total) 

      slagtning    (1) 

               35 (total) 

               (1) 

               15 (total) 

               (1) 

               35 (total) 

               (1)          Denatureret skum- 

                          metmælkspulver og 

                          foderblandinger, 

                          som er fremstil- 

                          let af denaturre- 

                          ret skummetmælks- 

                          pulver: 

                          De relevante be- 

                          stemmelser i 

                          Kommissionens 

                          forordning (EØF) 

                          nr. 368/77 og 

                          (EØF) nr. 443/77 

                          skal overholdes. 

                          Det denaturerede 

                          skummetmælkspul- 

                          ver skal mærkes 

                          med den tilsatte 

                          mængde kobber, 

                          udtrykt som grund- 

                          stof. 

 (1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 E 5             250 (total) 

               (1) 

 (1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 E 6             250 (total) 

               (1) 

                          Største indhold 

                          af bly: 

                          600 mg/kg zinkoxid 

 E 7             2,5 (total) 

               (1) 

 E 8             0,5 (total) 

               (1) 

 (1) Ved total forsås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-   Maksimum   Mindste   Største    Bestemmelser vedr. 

 nr.    alder    indhold   indhold    produktion og 

            -------------------------  anvendelse 

            mg/kg af fuldfoderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 850   4 måneder   20      50     I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidste 4 uger 

                          før slagtning er 

                          forbudt.« 

                          »Under arbejdet 

                          anvendes beskyt- 

                          telseshandsker og 

                          åndedrætsværn i 

                          form af støv- 

                          maske.« 

                          Maksimal støv- 

                          mængde afgivet 

                          under håndtering 

                          bestemt efter 

                          Stauber-Heubach- 

                          metoden (1): 

                          0,1 mikrogram 

                          carbadox. 

 (1) Reference: »Fresenius Z. Anal. Kem. (1984) 318: 522-524, 

  Springer Verlag 1984«. 

      4 måneder   15      50     Kun i mælkeer- 

      4 måneder   50      100     statninger. 

                          I mærkningen an- 

                          føres: 

                          »Anvendelse de 

                          sidst 4 uger før 

                          slagtning er for- 

                          budt.« 

                          »Under arbejdet 

                          anvendes beskyt- 

                          telseshandsker og 

                          åndedrætsværn i 

                          form af støv- 

                          maske.« 

                          Maksimal støv- 

                          mængde afgivet 

                          under håndering 

                          bestemt efter 

                          Stauber-Heubach- 

                          metoden (1): 

                          0,1 mikrogram 

                          olaquindox. 

 (1) Reference: »Fresenius Z. Anal. Kem. (1984) 318: 522-524, 

  Springer Verlag 1984«. 

 E 330 

 E 470 

 E 516                 30.000 

 E 551 a 

 E 551 b 

 E 551 c                      Alle foderstoffer 

 E 552 

 E 553                 20.000 

 E 554 

 E 558                 20.000   Alle foderstoffer 

                          Blanding med 

                          - 

 »Antibiotika«, 

                          - »Vækstfremmende 

                          stoffer« og 

                          - »Coccidiostati- 

                          ca og andre læge- 

                          midler« 

                          er forbudt bort- 

                          set fra: 

                          - Tylosinfosfat, 

                          - Monensin na- 

                          trium, 

                          - Narasin, 

                          - Ipronidazol, 

                          - Lasalocid na- 

                          trium, 

                          - Avoparcin, 

                          - Flavophospholi- 

                          pol, 

                          - Salinomycin na- 

                          trium, 

                          - Ronidazol, 

                          - Virginiamycin, 

                          - Nicarbacin, 

                          - Robenidin og 

                          - Maduramicinam- 

                          monium. 

                          Tilsætningsstof- 

                          fets specifikke 

                          navn anføres på 

                          etiketten. 

 E 559                       Alle foderstoffer 

 E 560 

 E 561                       Alle foderstoffer 

 E 565 

 E 598                 20.000   Alle foderstoffer 

                     8.000   Alle foderstoffer 

                          Foreløbig godkendt 

 E 599                       Alle foderstoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 2

Betingelser for godkendelse af virksomheder, der producerer antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, vækstfremmende stoffer og selen, forblandinger med disse tilsætningsstoffer og foderblandinger med disse forblandinger, samt krav til de godkendte virksomheders produktionskontrol, regnskabsføring og indberetning.

(Til § 1, stk. 2-4)

A. Betingelser for godkendelse

(Til § 1, stk. 2)

1. Teknisk udstyr

Virksomheden skal råde over anlæg og teknisk udstyr, der sikrer nøjagtig afvejning og ensartet opblanding.

Virksomheder, der producerer forblandinger med indhold af tilsætningsstoffer, skal også sikre, at opblandingen af tilsætningsstoffer sker uden forurening.

2. Lagerfaciliteter

Tilsætningsstoffer og forblandinger med indhold af tilsætningsstoffer skal kunne oplagres på egnede steder, som er bestemt til oplagring af disse produkter, og som kan aflåses. Endvidere skal de kunne oplagres sådan, at de let kan identificeres, og sådan, at forveksling ikke er mulig.

3. Uddannelse

3.1. Ved produktion af tilsætningsstoffer og forblandinger med indhold af tilsætningsstoffer skal virksomheden have en person med et teoretisk og praktisk kendskab til de anvendte tilsætningsstoffer, deres egenskaber, analysering og behandling i forbindelse med fremstillingen, der er ansvarlig for produktionen og for kontrollen med denne.

3.2. Ved fremstilling af foderblandinger med indhold af tilsætningsstoffer skal den ansvarlige have de nødvendige kvalifikationer hertil.

4. Kontrol

Virksomheden skal kunne garantere

 • a) tilsætningsstoffernes overensstemmelse med denne bekendtgørelse,
 • b) arten og indholdet af de forskellige tilsætningsstoffer, homogeniteten og stabiliteten af tilsætningsstofferne i forblandingerne, og
 • c) arten, indholdet af tilsætningsstofferne og den homogene blanding af disse tilsætningsstoffer i foderblandingerne.

ad a) og b)

Virksomheder, der producerer tilsætningsstoffer og forblandinger hermed, skal råde over egne laboratoriefaciliteter til kontrol med, at de anvendte tilsætningsstoffer og forblandinger med indhold af disse opfylder bekendtgørelsens bestemmelser.

Hvis en virksomhed ikke råder over egne laboratoriefaciliteter, skal den have indgået en bindende kontrakt med et laboratorium, der er godkendt af Plantedirektoratet, og som har forpligtet sig til for virksomheden at udføre de krævede laboratorieundersøgelser og til at give Plantedirektoratet adgang til analyseresultaterne, der tillige skal være tilgængelige på virksomheden.

ad c)

Virksomheder, der producerer foderblandinger med indhold af tilsætningsstoffer, skal regelmæssigt kontrollere arten og indholdet af tilsætningsstoffer samt den ensartede opblanding af disse i foderblandingerne.

B. Krav til produktionskontrol, regnskabsføring og indberetning

(Til § 1, stk. 3 og 4)

1. Produktionskontrol

For hver fremstillet forblandingstype med indhold af antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, vækstfremmende stoffer og selen skal virksomheden udtage prøver af mindst hvert 10. parti, der hver for sig er fremstillet i en og samme blandingsproces, til laboratorieundersøgelser til sikring af, at indholdet af tilsætningsstoffer er i overensstemmelse med den garanterede mængde.

Virksomheden skal for de nævnte produktioner føre journal med oplysning om

 • a) partimærke,
 • b) fremstillingsdato,
 • c) partiets størrelse,
 • d) mængden af indblandet aktivt stof,
 • e) dato for prøveudtagning og
 • f) undersøgelsesresultatet.

2. Regnskabsføring

2.1. Producenter af tilsætningsstoffer

Fabrikanten eller dennes repræsentant, når den pågældende fabrikant er etableret i et tredjeland, skal føre et regnskab, der mindst udviser

 • a) art og mængde af producerede tilsætningsstoffer,
 • b) produktionsdatoen,
 • c) indholdet af aktivt stof,
 • d) art og mængde af udleverede tilsætningsstoffer og
 • e) navn og adresse på de fabrikanter af forblandinger eller mellemhandlere, som tilsætningsstofferne leveres til.

Regnskabet over producerede tilsætningsstoffer skal føres dagligt og regnskabet med udlevering mindst en gang månedligt.

2.2. Producenter af forblandinger

Fabrikanten eller dennes repræsentant, når den pågældende fabrikant er etableret i et tredjeland, skal føre et regnskab, der mindst udvider

 • a) fabrikant/leverandør af tilsætningsstoffer,
 • b) art og mængde af leverede tilsætningsstoffer,
 • c) produktionsdatoen,
 • d) indholdet af aktivt stof,
 • e) art og mængde af fremstillede forblandinger,
 • f) indholdet af aktivt stof i disse,
 • g) art og mængde af udleverede forblandinger og
 • h) navn og adresse på de fabrikanter af foderblandinger eller mellemhandlere, som forblandingerne leveres til.

Regnskabet over indkøbte tilsætningsstoffer skal føres dagligt og regnskabet med produktion og udlevering mindst en gang månedligt.

2.3. Forhandlere af tilsætningsstoffer eller forblandinger

Ved levering af tilsætningsstoffer eller forblandinger til en person, der ikke er fabrikant af henholdsvis forblandinger eller foderblandinger, skal denne person, samt eventuelle senere mellemhandlere føre et regnskab, der mindst udviser

 • a) fabrikant/leverandør af indkøbte tilsætningsstoffer og forblandinger,
 • b) art og mængde af indkøbte tilsætningsstoffer og forblandinger,
 • c) indholdet af aktivt stof i disse,
 • d) art og mængde af videresolgte tilsætningsstoffer og forblandinger og
 • e) navn og adresse på de fabrikanter af forblandinger og foderblandinger eller de mellemhandlere, som tilsætningsstofferne eller forblandingerne sælges til.

Regnskabet over indkøbte tilsætningsstoffer og forblandinger skal føres dagligt og regnskabet med udlevering mindst en gang månedligt.

2.4. Producenter af foderblandinger

Fabrikanten eller dennes repræsentant, når den pågældende fabrikant er etableret i et tredjeland, skal føre et regnskab, der mindst udviser

 • a) navn og adresse på leverandør af forblandinger samt på fabrikanten, hvis denne ikke er leverandør,
 • b) art og mængde af modtagne forblandinger,
 • c) indholdet af tilsætningsstoffer, dog ikke selen, i de modtagne forblandinger,
 • d) den anvendelse, der er gjort af forblandingerne og
 • e) ved eventuelt videresalg navn og adresse på modtager.

Regnskabet over indkøbte forblandinger skal føres dagligt og regnskabet over anvendelse og udlevering mindst en gang månedligt.

2.5. Landmænd

Landmænd, der er godkendt i medfør af § 1, stk. 4, skal føre et regnskab over produktionen, der mindst udviser

 • a) navn og adresse på leverandør af forblandinger samt på fabrikanten, hvis denne ikke er leverandør,
 • b) art og mængde af modtagne forblandinger,
 • c) indholdet af tilsætningsstoffer, dog ikke selen, i disse og
 • d) den anvendelse, der er gjort af forblandingerne.

Regnskabet over indkøbte forblandinger skal føres dagligt, og regnskabet over anvendelsen mindst en gang månedeligt.

3. Indberetning

Ved kalenderårets afslutning skal godkendte virksomheder m.fl. indberette mængden af antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, vækstfremmende stoffer og selen, som er produceret, indkøbt, videresolgt og anvendt.

I indberetningen skal virksomheder m.fl. også oplyse om omsætningen af foderblandinger, jf. § 12, stk. 2.

Indberetningen skal ske på skemaer udsendt af Plantedirektoratet.

Bilag 3

Bestemmelser for pakning og mærkning af tilsætningsstoffer og forblandinger

(Til § 6)

1. Pakning:

Tilsætningsstoffer og forblandinger må kun forhandles i beholdere eller emballage, der er lukket sådan, at lukningen ødelægges ved åbning og ikke kan bruges igen.

2. Mærkning:

2.1 Ved salg skal tilsætningsstoffer være mærket med de oplysninger, der er nævnt i tabel 1.

Ved salg skal forblandinger være mærket med de oplysninger, der er nævnt i tabel 2.

2.2 Den, der er ansvarlig for angivelserne, er den inden for Fællesskabet etablerede fabrikant, pakker, importør, sælger eller forhandler af tilsætningsstoffer henholdsvis forblandinger.

2.3 For forblandinger, der indeholder flere tilsætningsstoffer, hvis sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse regnet fra fremstillingsdatoen skal anføres ifølge tabel 2, kan der som sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse for alle tilsætningsstofferne angives den dato, der indtræder først.

Bilag 3 (tabel 1)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Mærkning af tilsætningsstoffer 

 Mærkning, der er påbudt, er angivet med fed skrift eller »+». 

 Mærkning, der er tilladt, er angivet med almindelig skrift eller 

 »o«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning:        Tilsætningsstofgruppe: 

 --------------------------------------------------------------------- 

       Antibiotika,        Vitaminer, pro- Alle øvrige 

       coccidiostatica  Selen  vitaminer og   tilsætnings- 

       og andre lægemidler     stoffer med   stofgrupper 

       samt vækstfremmende     lignende egen- 

       stoffer           skaber 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilsætnings-    +       +       +       + 

 stoffets 

 specifikke 

 navn, jf. 

 bilag 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af     +       +       +       + 

 aktivt stof.              Eventuelt vitamin 

                     E-indhold angives som 

                     indhold af 

                     alfa-tokoferol 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Navn/firmanavn,  +       +       +       + 

 adresse/hovedsæde 

 for den, der er 

 ansvarlig for 

 mærkningens 

 oplysninger. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nettovægt.     +       +       +       + 

 Flydende stoffer: 

 Nettovægt eller 

 nettorumfang. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indholdsgarantiens +              + 

 sidste gyldighedsdato 

 eller holdbarhedsangivelse 

 regnet fra fremstil- 

 lingsdatoen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Udelukkende til  +       + 

 brug for fabrikanter 

 af forblandinger til 

 foderstoffer«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Udelukkende til                +       + 

 brug ved fremstilling 

 af foderstoffer«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handelsnavn.    o       o       o       o 

 Anføres i tilslutning 

 til tilsætningsstoffets 

 specifikke navn. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Anføres i o       o       o       o 

 tilslutning til til- 

 sætningsstoffets specifikke 

 navn. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Brugsanvisninger  +       o(1)      o(1)      o(1) 

 og henstillinger ved- 

 rørende sikkerheds- 

 forskrifter 

 for anvendelsen, når 

 der i spalten »Bestem- 

 melser vedr. produktion 

 og anvendelse« i bilag 

 1 angives særlige 

 bestemmelser. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fabrikantens navn +       o(1)      o(1)      o(1) 

 eller firmanavn samt 

 adresse eller hovedsæde, 

 hvis fabrikanten ikke 

 er ansvarlig for mærkningens 

 oplysninger. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Partiets      + 

 referencenummer. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Partiets      + 

 fremstillingsdato. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Anføres i tilslutning til tilsætningsstoffets specifikke navn. 

 Bilag 3 (tabel 2) 

 Mærkning af forblandinger 

 Mærkning, der er påbudt, er angivet med fed skrift eller »+». 

 Mærkning, der er tilladt, er angivet med almindelig skrift eller 

 »o«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning:        Tilsætningsstofgruppe: 

 --------------------------------------------------------------------- 

       Antibiotika,     Vitaminer, pro-  Selen Mikro- 

       coccidiostatica    vitaminer og       mineraler 

       og andre lægemidler  stoffer med       undtagen 

       samt vækstfremmende  lignende egen-      selen 

       stoffer        skaber 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilsætnings-    +         +        +    + 

 stoffernes 

 specifikke navne, 

 jf. bilag 1. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af     +         +       Total- Indhold 

 aktive stoffer          Eventuelt vitamin indhold af 

                 E-indhold angives af SE  respekti- 

                 som indholdet af  angives ve 

                 alfa-tokoferol       grund- 

                               stoffer 

                               angives 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af aktive 

 stoffer, hvis der 

 er fastsat største- 

 indhold af stofferne 

 i fuldfoderet. 

          --------------------------------------------------- 

 Mængde af aktive 

 stoffer, hvis der 

 ikke er fastsat 

 størsteindhold af 

 stofferne i fuldfoderet.(1) 

          --------------------------------------------------- 

 Mængde af aktive 

 stoffer.(1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Indholdet må kun angives, hvis tilsætningsstoffet har en funktion 

  i selve foderstoffet og kan kontrolleres ved officielle 

  analysemetoder eller i givet fald ved videnskabeligt forsvarlige 

  metoder. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Forblanding«.   +         +        +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Den dyreart eller +         +        +    + 

 dyregruppe for- 

 blandingen er 

 beregnet til 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Navn/firmanavn   +         +        +    + 

 og adresse/hovedsæde 

 for den, der er 

 ansvarlig for 

 oplysningerne. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fabrikantens navn + 

 /firmanavn og adresse 

 /hovedsæde, hvis 

 fabrikanten ikke er 

 ansvarlig for mærkningens 

 oplysninger. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nettovægt. For   +         +        +    + 

 flydende forblandinger 

 enten nettovægt eller 

 nettorumfang 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indholdsgarantiens +         + 

 sidste gyldighedsdato 

 eller holdbarhedsangivelse 

 regnet fra fremstil- 

 lingsdatoen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Udelukkende til   +                + 

 brug for fabrikanter 

 af foderblandinger«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Udelukkende til brug         +            + 

 ved fremstilling af 

 foderstoffer«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Urigtig anvendelse                  + 

 af forblandinger med 

 selen kan medføre 

 forgiftning«. 

 Anføres tydeligt 

 adskilt fra den 

 øvrige mærkning. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Brugsanvisninger  +         +        +    + 

 og eventuelle hen- 

 stillinger i spalten 

 »Bestemmelser vedr. 

 produktion og anvendelse« 

 i bilag 1 vedr. 

 sikkerhedsforskrifter 

 for anvendelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handelsnavn. An-  o         o        o    o 

 føres i tilslutning 

 til tilsætningsstoffets 

 specifikke navn. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Anføres i o         o        o    o 

 tilslutning til til- 

 sætnignsstoffets 

 specifikke navn. 

 Dog ikke for stoffer, 

 hvor der i spalten 

 »Bestemmelser vedr. 

 produktion og anvendelse« 

 i bilag 1 angives »Foreløbig 

 godkendt«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning:        Tilsætningsstofgruppe: 

 --------------------------------------------------------------------- 

          Anti-    Farve-   Konser-  Øvrige grupper: 

          oxy-     stoffer,  verings- Aroma- og appe- 

          danter    herunder  midler  titvækkende 

                pigmenter       stoffer. Emul- 

                           gatorer, stabi- 

                           lisatorer og 

                           fortykningsmid- 

                           ler. Bindemid- 

                           ler, antiklump- 

                           ningsmidler og 

                           koagulationsmid- 

                           ler. 

                           pH-regulatorer. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilsætningsstof-  +       +      +        + 

 fernes specifikke 

 navne, jf. bilag 1. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af aktive stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af aktive  +       +      + 

 stoffer, hvis der 

 er fastsat største- 

 indhold af stofferne 

 i fuldfoderet. 

          --------------------------------------------------- 

 Mængde af aktive  +       +      + 

 stoffer, hvis der 

 ikke er fastsat største- 

 indhold af stofferne 

 i fuldfoderet.(1) 

          --------------------------------------------------- 

 Mængde af aktive                       + 

 stoffer.(1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Indholdet må kun angives, hvis tilsætningsstoffet har en funktion 

  i selve foderstoffet og kan kontrolleres ved officielle 

  analysemetoder eller i givet fald ved videnskabeligt forsvarlige 

  metoder. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Forblanding«.   +       +      +        + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Den dyreart eller +       +      +        + 

 dyregruppe forblandingen 

 er beregnet til 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Navn/firmanavn og +       +      +        + 

 adresse/hovedsæde 

 for den, der er ansvarlig 

 for oplysningerne. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fabrikantens navn/ 

 firmanavn og adresse/ 

 hovedsæde, hvis fabrikanten 

 ikke er ansvarlig for mærkningens 

 oplysninger. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nettovægt. For   +       +      +        + 

 flydende forblandinger 

 enten nettovægt eller 

 nettorumfang 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indholdsgarantiens 

 sidste gyldighedsdato 

 eller holdbarhedsangivelse 

 regnet fra fremstillingsdatoen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Udelukkende til brug for 

 fabrikanter af foderblandinger«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Udelukkende til  +       +      +        + 

 brug ved fremstilling 

 af foderstoffer«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Urigtig anvendelse af 

 forblandinger med selen 

 kan medføre forgiftning«. 

 Anføres tydeligt adskilt 

 fra den øvrige mærkning. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Brugsanvisninger  +       +      +        + 

 og eventuelle hen- 

 stillinger i spalten 

 »Bestemmelser vedr. 

 produktion og an- 

 vendelse« i bilag 1 

 vedr. sikkerheds- 

 forskrifter for anvendelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handelsnavn. An-  o       o      o        o 

 føres i tilslutning 

 til tilsætningsstoffets 

 specifikke navn. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Anføres  o       o      o        o 

 i tilslutning til 

 tilsætnignsstoffets 

 specifikke navn. 

 Dog ikke for stoffer, 

 hvor der i spalten 

 »Bestemmelser vedr. 

 produktion og anvendelse« 

 i bilag 1 angives 

 »Foreløbig godkendt«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 4

Bestemmelser for mærkning af foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer

(Til § 7)

1. Mærkning af foderstoffer:

1.1 Ved salg skal foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer, være mærket med de oplysninger, der er nævnt i tabellen.

1.2 Den, der er ansvarlig for angivelserne, er den inden for Fællesskabet etablerede fabrikant, pakker, importør, sælger eller forhandler af foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer.

1.3 Indholdet af et tilsætningsstof skal angives som mængden af det tilsatte stof.

1.4 I foderstoffer, dog ikke foderstoffer til selskabsdyr, skal indholdet af tilsætningsstoffer angives i mg pr. kg (ppm). Indholdet af vitamin A og D skal angives i I.E. pr. gram.

1.5 For foderstoffer, der indeholder flere tilsætningsstoffer, hvis sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse regnet fra fremstillingsdatoen skal anføres ifølge tabellen, kan der som sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse for alle tilsætningsstofferne angives den dato, der indtræder først.

1.6 Ved salg af foderstoffer, der

 • 1) er beregnet til selskabsdyr,
 • 2) indeholder farvestoffer, konserveringsmidler eller antioxydanter, og
 • 3) er pakket i emballage med et nettoindhold på højst 10 kg,

er det tilstrækkeligt at forsyne emballagen med angivelsen »tilsat farvestof«/»farvet med«, »konserveret med« eller »tilsat antioxydant« ledsaget af ordene »EØF-tilsætningsstoffer«.

Betingelsen for denne angivelse er,

 • a) at der på emballage, beholder eller etiket er angivet et referencenummer, der gør det muligt at identificere foderstoffet, og
 • b) at fabrikanten efter anmodning oplyser det specifikke navn på det eller de anvendte tilsætningsstoffer.

1.7 Ved salg i løs vægt kan de oplysninger, der kræves ifølge dette bilag, meddeles i følgedokumentet.

1.8 Ved salg af små mængder foderstoffer, der er bestemt til den endelige forbruger, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne bringes til køberens kendskab ved passende skiltning.

2. Supplerende mærkning af tilskudsfoderblandinger:

Ved salg af tilskudsfoderblandinger, der har et større indhold af tilsætningsstoffer end fastsat for fuldfoderblandinger, skal mærkningen i medfør af afsnit 1 suppleres med følgende mærkning:

2.1 Varen skal betegnes »Tilskudsfoderblanding« eller »Mineralsk foderblanding«.

2.2 I fodringsvejledningen skal anføres: »Dette foder må kun anvendes til (dyreart og aldersklasse) med indtil .... gram pr. kg af det daglige foder«. Oplysningerne herom skal være i overensstemmelse med bilag 1.

2.3 På mineralske foderblandinger med indhold af selen skal også angives

 • 1) indholdet af selen, og
 • 2) »Urigtig anvendelse af mineralske foderblandinger med selen kan medføre forgiftning«.

Bilag 4 (tabellen)

Mærkning af foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer

Mærkning, der er påbudt, er angivet med fed skrift eller »+».

Mærkning, der er tilladt, er angivet med almindelig skrift eller »o«.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning:          Tilsætningsstofgruppe: 

 --------------------------------------------------------------------- 

       Antibiotika,    Vitamin A og  Vitamin E  Kobber 

       coccidiostatica  vitamin D         og selen 

       og andre lægemid- 

       ler samt vækst- 

       fremmende stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilsætningsstof-  +         +       +     + 

 fernes specifikke 

 navne, jf. bilag 1. 

 På foderstoffer 

 til selskabsdyr skal 

 angives: 

 Herefter angives det 

 specifikke navn. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af aktive  +         +    Indholdet  Indholdet 

 stoffer.                    af alfa-to- af Cu hen- 

                        koferol   holdsvis 

                              Se 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indholdsgarantiens +         +       + 

 sidste gyldighedsdato 

 eller holdbarhedsan- 

 givelse regnet fra 

 fremstillingsdatoen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eventuelle an-   +         +       +     + 

 givelser i spalten 

 »Bestemmelser vedr. 

 produktion og an- 

 vendelse« vedr. 

 hensigtsmæssig an- 

 vendelse el. lign. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handelsnavn. An-  o         o       o     o 

 føres i tilslut- 

 ning til tilsætnings- 

 stoffets specifikke navn. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Anføres  o         o       o     o 

 i tilslutning til 

 tilsætningsstoffets 

 specifikke navn. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning:          Tilsætningsstofgruppe: 

 --------------------------------------------------------------------- 

           Anti-   Farve- Konser- Vitaminer Mikromine- 

           oxy-   stoffer verings- undtagen  raler und- 

           danter      midler  vitamin A, tagen kob- 

                        D og E,  ber og 

                        samt pro- selen(1) 

                        vitaminer 

                        og stoffer 

                        med lignende 

                        egenskaber(1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilsætningsstof-                   o     o 

 fernes specifikke 

 navne, jf. bilag 1. 

 På foderstoffer til »Til-  »Tilsat »Tilsat 

 selskabsdyr skal  sat anti- farve-  konser- 

 angives:      oxydant« stof'/  verings- 

                »Farvet stof«/ 

                med'   »Konser- 

                    veret med« 

 Herefter angives    +    +    + 

 det specifikke navn. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af aktive                   o(2) Indholdet 

 stoffer.                         af pågæl- 

                              dende 

                              grundstof- 

                              fer(2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Indholdet må kun angives, hvis tilsætningsstoffet har en funktion 

  i selve foderstoffet og kan kontrolleres ved officielle 

  analysemetoder eller i givet fald 

 ved videnskabeligt forsvarlige metoder. 

 (2) Hvis tilsætningsstoffets specifikke navn angives, skal disse 

  oplysninger også angives. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indholdsgarantiens                  o(2) 

 sidste gyldighedsdato 

 eller holdbarhedsan- 

 givelse regnet fra 

 fremstillingsdatoen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eventuelle angivelser +    +    + 

 i spalten »Bestem- 

 melser vedr. produktion 

 og anvendelse« vedr. 

 hensigtsmæssig anvendelse 

 el. lign. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handelsnavn. Anføres  o    o    o      o     o 

 i tilslutning til 

 tilsætningsstoffets 

 specifikke navn. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Anføres i   o    o    o      o     o 

 tilslutning til til- 

 sætningsstoffets 

 specifikke navn. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • (1) Indholdet må kun angives, hvis tilsætningsstoffet har en funktion i selve foderstoffet og kan kontrolleres ved officielle analysemetoder eller i givet fald

ved videnskabeligt forsvarlige metoder.

 • (2) Hvis tilsætningsstoffets specifikke navn angives, skal disse oplysninger også angives.
Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Det Europæiske Fællesskabs Rådsdirektiv 70/524/EØF (EFT 1970, L 270, s. 1), som ændret senest ved kommissionsdirektiv 92/115/EØF (EFT L 16, s. 2).