Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0110
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om honning 1)

 

I medfør af § 13, § 22, § 24, stk. 1 og 2, § 26, § 61, stk. 1 og § 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven) fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse fastsættes bestemmelser om varebetegnelser og mærkning samt regler om sammensætning af honning eller produkter heraf, som defineret i § 2 og bilag I.

§ 2. Ved honning forstås det naturlige søde stof, der frembringes af Apis mellifera-bier på grundlag af plantenektar eller udsvedning fra planters levende dele eller ekskrementer fra plantesugende insekter på planters levende dele, som bierne opsuger, omdanner ved at blande dem med deres egne særlige stoffer, oplagrer, deponerer og lader modne i honningtavler.

Kendetegn og sammensætning

§ 3. Honning og produkter heraf skal opfylde kravene i bilag II vedrørende kendetegn og sammensætning.

§ 4. Honning må ikke tilsættes fødevareingredienser, herunder tilsætningsstoffer til fødevarer, ligesom andre tilsætninger end honning er forbudt, hvis produktet markedsføres som honning eller anvendes i et produkt, der er bestemt til konsum.

Stk. 2. Honning skal så vidt muligt være fri for uvedkommende organiske eller uorganiske stoffer.

Stk. 3. Pollen eller honningens karakteristiske bestanddele må ikke fjernes, medmindre dette er uundgåeligt, når uvedkommende uorganiske eller organiske stoffer fjernes, jf. dog bilag I, punkt. 1, litra b, nr. 6.

§ 5. Honning må ikke:

1)   have en fremmed smag eller lugt,

2)   være begyndt at gære,

3)   have en kunstigt ændret surhedsgrad eller

4)   være varmebehandlet således, at de naturlige enzymer er blevet ødelagt eller væsentligt svækket.

Stk. 2. Undtaget fra bestemmelserne i stk. 1, nr. 1, 2 og 4 er bagerihonning, som defineret i bilag I, punkt. 2.

Varebetegnelser

§ 6. Betegnelsen ”honning ” er forbeholdt det i § 2 definerede produkt og skal i handlen benyttes som betegnelse for dette produkt.

Stk. 2. Varebetegnelserne i bilag I, punkt 1 og 2, er forbeholdt de i bilaget definerede produkter og skal i handlen benyttes som betegnelse for dem.

Stk. 3. Betegnelsen ”honning” kan anvendes i stedet for disse varebetegnelser, dog ikke for så vidt angår filtreret honning, tavlehonning, honning med stykker af honningtavler og bagerihonning.

§ 7. Med undtagelse af filtreret honning og bagerihonning, kan varebetegnelsen suppleres med angivelser vedrørende:

1)   en oprindelse fra blomsterarter eller planter, hvis produktet helt eller hovedsageligt stammer derfra og besidder de pågældende blomsters eller planters organoleptiske, fysisk-kemiske og mikroskopiske egenskaber,

2)   en region, territorial eller topografisk oprindelse, hvis produktet udelukkende hidrører fra det angivne sted, og

3)   specifikke kvalitetskriterier.

§ 8. Når bagerihonning anvendes som ingrediens i en sammensat fødevare, kan betegnelsen ”honning” anvendes i varebetegnelsen for den sammensatte fødevare i stedet for betegnelsen ”bagerihonning”. Dog skal det af ingredienslisten fremgå, at der er anvendt bagerihonning.

Supplerende mærkningsbestemmelser

§ 9. Det eller de oprindelseslande, hvor honningen er høstet, skal angives på etiketten. Hvis honningen har oprindelse i mere end en medlemsstat eller i mere end et tredjeland, kan ovennævnte angivelser dog i givet fald erstattes med en af følgende muligheder:

1)   Blanding af honning fra EF.

2)   Blanding af honning fra lande uden for EF.

3)   Blanding af honning fra lande i og uden for EF.

§ 10. I umiddelbar nærhed af varebetegnelsen skal bagerihonningens etiket være påført angivelsen ”kun til madlavning”.

§ 11. For filtreret honning og bagerihonning skal den fulde varebetegnelse, som er anført i bilag I, punkt 1, litra b, nr. 6 og punkt 2, klart fremgå af bulkcontainere, pakninger og handelsdokumenter.

§ 12. Detailpakninger af honning skal have en advarselsmærkning, hvor det klart fremgår, at produktet ikke bør gives til børn under 1 år.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser.

§ 13. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, § 4, stk. 1 og stk. 3, § 5, stk. 1 eller §§ 6–12.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med fortsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1)   forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller

2)   opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. oktober 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 343 af 4. juli 1978 om honning.

Stk. 3. Produkter, som før den 20. oktober 2003 er fremstillet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 343 af 4. juli 1978 om honning, kan markedsføres til og med den 31. juli 2004. Såfremt disse produkter inden den 1. august 2004 er mærket i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 343 af 4. juli 1978 om honning, kan markedsføring ske indtil lagrene er opbrugt.

Fødevaredirektoratet, den 9. oktober 2003

P.D.V.
E.B.\Henrik G. Jensen

/Thomas Knights


Bilag I

NAVNE, PRODUKTIONSBETEGNELSER OG DEFINITIONER

 

1.

De vigtigste honningtyper er følgende:

 

 

 

 

 

a)

Efter oprindelse

 

 

1.

Blomsterhonning

 

 

 

Honning som hidrører fra plantenektar.

 

 

2.

Honningdughonning

 

 

 

Honning, som hovedsagelig hidrører fra ekskretion fra plantesugende insekter (Hemiptera) på planters levende dele eller fra udsvedning fra planters levende dele.

 

 

 

 

 

b)

Efter udvindingsmåde og/eller præsentationsmåde

 

 

1.

Tavlehonning

 

 

 

Honning, som er oplagret af bierne i celler uden bilarver i tavler, som bierne selv kort før har bygget, eller i fine kunsttavler af ren bivoks, og som sælges i forseglede tavler, hele eller delte.

 

 

2.

Honning med stykker af honningtavler

 

 

 

Honning, som indeholder et eller flere stykker tavlehoning.

 

 

3.

Afdryppet honning

 

 

 

Honning, som er udvundet ved afdrypning af de ikke-forseglede tavler uden bilarver.

 

 

4.

Slynget honning

 

 

 

Honning, som er udvundet ved slyngning af de ikke-forseglede tavler uden bilarver.

 

 

5.

Presset honning

 

 

 

Honning, som er udvundet ved presning af tavler, der ikke indeholder bilarver, uden varme eller ved svag varme, højst 45 0 C.

 

 

6.

Filtreret honning

 

 

 

Honning, som er udvundet ved fjernelse af uvedkommende uorganiske eller organiske stoffer på en sådan måde, at der fjernes en betydelig mængde pollen.

 

 

 

 

2.

Bagerihonning

 

 

 

 

 

Honning, der

 

a)

er egnet til industriel brug eller som ingrediens i fremstillingen af andre fødevarer, og som

 

b)

 

 

 

1.

kan have en fremmed smag eller lugt, eller

 

 

2.

kan være begyndt at gære eller er gæret eller

 

 

3.

kan have været opvarmet for meget.


Bilag II

HONNINGS KENDETEGN OG SAMMENSÆTNING

Honning består hovedsagelig af forskellige former for sukker, især fruktose og glukose samt andre stoffer såsom organiske syrer, enzymer og faste partikler fra indsamlingen af honning. Farveskalaen går fra næsten farveløs til mørkebrun. Honning kan være flydende, klæbrig eller krystalliseret (helt eller delvis). Smagen og aromaen varierer, men stammer fra oprindelsesplanten.

Honning, der markedsføres som honning, eller som anvendes i et produkt, der er bestemt til konsum, skal have følgende sammensætning:

1.

Indhold af sukker

 

 

 

 

1.1.

Fruktose og glukose (i alt)

 

 

 

 

 

- Blomsterhonning

mindst 60 g/100 g

 

 

 

 

- Honningdughonning, ren eller blandet med blomsterhonning

mindst 45 g/100 g

 

 

 

1.2.

Saccharose

 

 

 

 

 

- Generelt

højst 5 g/100 g

 

 

 

 

- Robinie (Robinia pseudoacacia), Lucerne (Medicago sativa), Banksia menziesii, Hedysarum, Eucalyptus camadulensis, Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, Citrus spp.

højst 10 g/100 g

 

 

 

 

- Lavendel (Lavandula spp.), Hjulkrone (Borago officinalis)

højst 15 g/100 g

 

 

 

2.

Vandindhold

 

 

 

 

 

- Generelt

højst 20 %

 

 

 

 

- Lyng (Calluna) og bagerihonning generelt

højst 23 %

 

 

 

 

Bagerihonning fra lyng (Calluna)

højst 25 %

 

 

 

3.

Indhold af ikke-vandopløselige stoffer

 

 

 

 

 

- Generelt

højst 0,1 g/100 g

 

 

 

 

- Presset honning

højst 0,5 g/100 g

 

 

 

4.

Elektrisk ledningsevne

 

 

 

 

 

- Honning, som ikke er anført nedenfor, ren eller blandet

højst 0,8 mS/cm

 

 

 

 

- Honningdug- og kastanjehonning, ren eller blandet, bortset fra honning, som er anført nedenfor

mindst 0,8 mS/cm

 

 

 

 

- Undtagelser: Almindelig jordbærtræ (Arbutus unedo), klokkelyn (Erica), Eukalyptus, lind (Tilia spp.), lyng (Calluna vulgaris), (leptospermum Melaleuca spp.)

 

 

 

 

5.

Indhold af frie syrer

 

 

 

 

 

- Generelt

højst 50 milliækvivalenter pr. kg

 

 

 

 

- Bagerihonning

højst 80 milliækvivalenter pr. kg

 

 

 

6.

Diastatisk indeks samt indhold af hydroxymethylfurfural (HMF) – bestemt efter behandling og blanding

 

 

 

 

 

a) Diastatisk indeks (Schade-skalaen)

 

 

 

 

 

- Generelt, bortset fra bagerihonning

mindst 8

 

 

 

 

Honning med lavt naturligt enzymindhold (f.eks. citrushonning) og et HMF-indhold på ikke over 15 mg/kg

mindst 3

 

 

 

 

b) HMF

 

 

 

 

 

- Generelt, bortset fra bagerihonning

højst 40 mg/kg (jf. dog litra a, andet led)

 

 

 

 

- Honning med deklareret oprindelse fra områder med tropisk klima, ren eller blandet

højst 80 mg/kg

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2001/110/EF af 20. december 2001 om honning (EF-Tidende 2002 L 10, s. 47). Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.