Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af landbrugspligt m.v.


I medfør af §§ 4, 30 og 31 i lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 424 af 1. juli 1986 (landbrugsloven), og efter aftale med boligministeren fastsættes:

§ 1. Ændring af landbrugspligtens omfang ved

  • 1) notering af landbrugspligt i medfør af lovens §§ 2 og 3,
  • 2) ophævelse af landbrugspligt i medfør af lovens § 4, og
  • 3) omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme i medfør af lovens §§ 13 og 14

sker på grundlag af tilladelse fra Landbrugsministeriet (Jordbrugsdirektoratet) ved Matrikeldirektoratets godkendelse af udstykning, sammenlægning m.v., jf. dog §§ 2 og 3.

§ 2. Landbrugspligten bortfalder uden tilladelse fra Landbrugsministeriet (Jordbrugsdirektoratet) i forbindelse med udstykning m.v. i følgende tilfælde:

  • 1) Når jorden inden 5 år skal inddrages til bymæssig bebyggelse, til offentlige formål eller til sommerhusbebyggelse m.v., og jorden ligger i byzone, i sommerhusområde eller i områder af landzone, som i en endeligt vedtaget eller godkendt lokalplan er udlagt til bebyggelse m.v.
  • 2) Når jorden inden 5 år skal anvendes til bebyggelse m.v., og parcellen ikke overstiger 2000 m2.
  • 3) Når jorden afstås til offentlig vej, vandløb m.v. i overensstemmelse med reglerne i ekspropriationslovgivningen eller efter aftale, jf. udstykningslovens § 17.

Stk. 2. Det er i de nævnte situationer forudsat, at ejendommens beboelses- og driftsbygninger ligger på restejendommen, der opretholdes med landbrugspligt.

§ 3. Matrikeldirektoratet foretager notering om udvidelse af landbrugspligten efter lovens § 2, stk. 2, når betingelserne herfor i loven er opfyldt.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1989.

Landbrugsministeriet, den 14. oktober 1988

LAURITS TØRNÆS

/John B. Kjær

Officielle noter

Ingen