Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31977L0099
 
31980L0215
 
31983L0201
 
31983L0577
 
31989L0662
 
31990L0425
 
31992L0005
 
31992L0118
 
31994L0001
 
31997L0076
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kødprodukter m.v. 1)

 

I medfør af § 9, stk. 2, § 10, stk. 1, § 13, § 49, stk. 1, § 51, stk. 2 og 3, § 54, stk. 2, § 55, stk. 2, § 56, stk. 1 og 2, § 61, stk. 1, § 62 og § 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven), og § 9, stk. 1 og 2, § 42, samt § 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr fastsættes:

Område

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører de sundhedsmæssige betingelser i engrosleddet for produktion, behandling og afsætning af kødprodukter, herunder færdigretter, og af andre produkter af animalsk oprindelse, som er bestemt til konsum eller til tilberedning af andre fødevarer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen vedrører endvidere de sundhedsmæssige betingelser i engrosleddet for produktion, behandling og afsætning af gelatine og kollagen til anvendelse som fødevare.

Stk. 3. Bekendtgørelsen vedrører endvidere de sundhedsmæssige betingelser i engrosleddet og detailleddet for produktion, behandling og afsætning af gelatineråvarer og kollagenråvarer.

Stk. 4. I tvivlstilfælde afgør Fødevaredirektoratet, om en virksomhed er omfattet af bekendtgørelsen.

Stk. 5. Fødevaredirektoratet kan tillade, at produkter, som ikke opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse, kan anvendes til forsyning af internationale organisationer, udstillinger eller særlige undersøgelser.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)   Kødprodukter: produkter, der er tilvirket af eller med kød, og som har været underkastet en behandling, således at det ved et snit til midt i produktet på snitfladen kan konstateres, at kødet ikke længere har fersk køds karakteristika.

2)   Andre produkter af animalsk oprindelse:

a)   kødekstrakter,

b)   afsmeltet animalsk fedt, dvs. fedt afsmeltet fra kød, herunder ben, bestemt til konsum,

c)   grever, dvs. de proteinholdige rester fra afsmeltning efter delvis adskillelse af fedt og vand,

d)   kødmel, svær i pulverform, saltet eller tørret blod, saltet eller tørret blodplasma, og

e)   rensede, saltede, tørrede eller varmebehandlede maver, blærer og tarme.

3)   Færdigretter af kød: kødprodukter svarende til kulinariske tilberedninger, som er kogt eller forkogt, som er indpakket, og som opbevares nedkølet, herunder som frost- eller dybfrostvare.

4)   Kødprodukter med minimalt indhold af kød: produkter med højst 10 vægtprocent af iblandet kød eller kødprodukter i forhold til den brugsklare færdigvare efter tilberedningen.

5)   Råvarer: alle produkter af animalsk oprindelse, der anvendes som ingredienser ved fremstilling af de i nr. 1 og 2 nævnte produkter, eller som indgår i tilberedningen af færdigretter.

6)   Gelatine: naturligt, opløseligt protein, geldannende eller ikke-geldannende, som er fremkommet ved delvis hydrolyse af kollagen fremstillet af knogler, huder, skind eller sener fra dyr, herunder fjerkræ og fisk.

7)   Gelatineråvarer: de i bilag 4, kapitel 2, nr. 1, anførte råvarer, som anvendes til fremstilling af gelatine.

8)   Kollagen: proteinbaseret produkt fra huder, skind og sener af dyr, herunder knogler fra svin, fjerkræ og fisk fremstillet ved den i bilag 6 angivne metode.

9)   Kollagen til konsum: kollagen, der skal anvendes til konsum enten som fødevarer, eller som indgår i fødevarer eller anvendes til indpakning af fødevarer eller produkter beregnet til konsum.

10) Kollagenråvarer: de i bilag 6, kapitel 2, nr. 2, anførte råvarer, som anvendes til fremstilling af kollagen.

11) Huder og skind: alt kutant og subkutant væv.

12) Garvning: hærdning af huder ved hjælp af garvningsmidler, kromsalte eller andre stoffer, såsom aluminiumsalte, jernsalte, kiselsalte, aldehyder og kininer, eller andre syntetiske hærdningsmidler.

13) Behandling: kemisk eller fysisk behandling, såsom varmebehandling, røgning, saltning, marinering, nedsaltning eller tørring, med det formål at forlænge holdbarheden af kød eller kødprodukter, uanset om varen indgår i en sammensætning med andre fødevarer, eller om forskellige behandlinger kombineres.

14) Saltning: anvendelse af salte.

15) Modning: behandling af saltet, råt kød under klimatiske betingelser, der ved en langsom og gradvis nedsættelse af vandindholdet kan fremkalde udvikling af naturlige gærings- eller enzymprocesser, der med tiden medfører ændringer, som giver produktet typiske organoleptiske egenskaber og sikrer holdbarhed og god hygiejnetilstand ved almindelige omgivelsestemperaturer.

16) Indpakning: beskyttelse ved anvendelse af en første indpakning eller en første beholder i direkte kontakt med det pågældende produkt.

17) Emballering: anbringelse af et eller flere af de i § 1, stk. 1 eller 2, omhandlede produkter, indpakkede eller uindpakkede, i en beholder.

18) Hermetisk lukket beholder: beholder, der er lufttæt og beskytter indholdet mod mikroorganismer under og efter varmebehandling.

19) Pakkecenter: en virksomhed eller et lager, hvor produkter, der skal markedsføres, samles eller genindpakkes.

Ophør af autorisation

§ 3. Såfremt en virksomhed ønsker autorisationen tilbagekaldt, skal dette meddeles fødevareregionen i så god tid, at kontrolpersonalets opsigelsesvarsler udløber senest den dag, hvor virksomhedens autorisation ikke længere ønskes opretholdt.

Stk. 2. Hvis dette ikke sker, godtgør virksomheden samtlige kontroludgifter i perioden fra den dag, hvor virksomhedens autorisation ikke længere er gældende, til opsigelsesvarslerne udløber.

Fremstilling og behandling

§ 4. En virksomhed autoriseret til tilvirkning af kødprodukter skal opfylde de i bilag 1 og 2 angivne krav, som svarer til dens aktiviteter.

Stk. 2. En virksomhed godkendt til indpakning og emballering af kødprodukter skal opfylde de i bilag 1 og 2 angivne krav, som svarer til dens aktiviteter.

Stk. 3. Såfremt kødprodukter oplagres uden for fremstillingsvirksomheden, skal det ske i et autoriseret eller godkendt køle- eller fryselager, i henhold til bekendtgørelse om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning af animalske fødevarer, og som opfylder de relevante indretnings- og driftsmæssige betingelser i bekendtgørelse om fersk kød m.v., jf. dog stk. 4.

Stk. 4. En virksomhed godkendt til oplagring af kødprodukter ved normal omgivelsestemperatur skal opfylde de betingelser, som fremgår af bilag 2, kapitel 4, nr. 1, litra b.

§ 5. Fersk kød til brug ved fremstilling af de i § 1, stk. 1, nævnte produkter skal

1)   stamme fra en dansk virksomhed autoriseret til at fremstille fersk kød, hakket kød, tilberedt kød, fersk fjerkrækød eller kød fra vildt, opdrættet vildt eller kaniner, eller

2)   være lovligt indført i overensstemmelse med bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.

Stk. 2. Kødet skal være transporteret og oplagret under tilfredsstillende sundhedsmæssige forhold, og det må ikke bortset fra under transport, have befundet sig uden for autoriserede eller godkendte engrosvirksomheders område.

§ 6. Kødprodukter skal tilvirkes af

1)   fersk kød, som tilvirkes ved varmebehandling, saltning, marinering eller ved nedsættelse af vandindholdet, idet disse processer kan kombineres med røgning eller modning, eller

2)   et kødprodukt eller tilberedt kød.

Stk. 2. Ved tilvirkningen kan også anvendes andre fødevarer og krydderier, ligesom kødprodukter kan sammensættes med andre fødevarer og krydderier.

Stk. 3. Produkter af animalsk oprindelse, som indgår i tilvirkningen af kødprodukter, skal opfylde de sundhedsmæssige krav fastsat i EU-regler eller i national lovgivning eller krav fastsat af de nationale myndigheder.

Stk. 4. Kødprodukter skal indpakkes og emballeres i overensstemmelse med bilag 2, kapitel 3, på fremstillingsvirksomheden eller på en virksomhed, som er godkendt til at foretage indpakning.

Stk. 5. Kødprodukter skal håndteres, oplagres og transporteres i overensstemmelse med bilag 2, kapitel 4.

§ 7. Kød, der af tilsynsmyndigheden findes uegnet til menneskeføde, eller som virksomheden på anden måde ikke ønsker anvendt til menneskeføde, skal destrueres eller anvendes på anden måde i henhold til bekendtgørelse om forarbejdning af animalsk affald og om fremstilling af dyrefoder med animalsk indhold.

Stk. 2. Følgende organer fra pattedyr kan ikke anvendes til fremstilling af kødprodukter:

1)   Kønsorganer af hun- og handyr undtagen testikler.

2)   Urinvejsorganer undtagen nyrer og blærer.

3)   Brusk fra strubehoved, luftrør og ekstralobulære bronkier.

4)   Øjne og øjenlåg.

5)   Den ydre øregang.

6)   Hornvæv.

Stk. 3. Følgende organer fra fjerkræ kan ikke anvendes til fremstilling af kødprodukter:

1)   Spiserør.

2)   Kro.

3)   Tarme.

4)   Kønsorganer.

5)   Hovedet undtagen kam og ørelapper, hagelapper og karunkler.

§ 8. Ved fremstilling af pasteuriserede eller steriliserede produkter i hermetisk lukkede beholdere, skal betingelserne i bilag 2, kapitel 5, opfyldes.

§ 9. Ved fremstilling af færdigretter af kød skal betingelserne i bilag 2, kapitel 6, opfyldes.

Kontrolmærkning

§ 10. Kødprodukter skal være forsynet med et kontrolmærke i overensstemmelse med bekendtgørelse om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning af animalske fødevarer.

Andre produkter af animalsk oprindelse

§ 11. En virksomhed, der fremstiller de i § 2, nr. 2, nævnte produkter, skal opfylde betingelserne i bilag 1.

Stk. 2. Ved fremstilling af de i § 2, nr. 2, litra b og c, nævnte produkter og biprodukter heraf, skal tillige betingelserne i bilag 3, kapitel 1, opfyldes.

Stk. 3. Ved behandling af maver, blærer og tarme skal foruden betingelserne nævnt i stk. 1 også betingelserne i bilag 2, kapitel 1-3, samt bilag 3, kapitel 2, opfyldes.

Ikke-industrielle virksomheder

§ 12. I forbindelse med autorisation af en kødproduktvirksomhed, der maksimalt fremstiller 7,5 tons færdigvarer pr. uge eller 1 ton foie gras pr. uge, kan fødevareregionen meddele virksomheden undtagelser fra bestemmelserne i bilag 1, kapitel 1, nr. 2, litra g, for så vidt angår vandhaner, og nr. 14 med henblik på at erstatte omklædningsrum med skabe, samt bilag 2, kapitel 1.

Stk. 2. For de i stk. 1 nævnte virksomheder kan fødevareregionen ligeledes meddele undtagelse fra bilag 1, kapitel 1, nr. 3-6, såfremt virksomheden råder over

1)   et rum eller en anordning, i givet fald afkølet, til opbevaring af råvarerne, hvis sådan opbevaring finder sted, og

2)   et rum eller en anordning, i givet fald afkølet, til opbevaring af de færdige produkter, hvis sådan opbevaring finder sted.

Kødprodukter med minimalt indhold af kød

§ 13. Autorisation af virksomheder, som udelukkende fremstiller de i § 2, nr. 4, nævnte kødprodukter kan ske på følgende betingelser:

1)   Bilag 1, kapitel 1, gælder kun for den del af virksomheden, hvor fersk kød eller kødprodukter modtages, opbevares, håndteres og iblandes de øvrige ingredienser i de i § 2, nr. 4, omhandlede produkter, og hvor disse produkter forarbejdes og opbevares.

2)   Det kan besluttes, at de i bilag 2, kapitel 1, nr. 2, i denne bekendtgørelse omhandlede kølerum ikke er nødvendige, såfremt virksomheden til fremstilling af de i § 2, nr. 4, omhandlede produkter udelukkende anvender produkter, som kan opbevares uden køling.

3)   Såfremt det ikke har skadelige virkninger for det ferske kød og kødprodukterne, kan det bestemmes, at der ikke kræves særskilte lokaler til de processer, der udføres ifølge bilag 2, kapitel 1, nr. 9, litra c, d, e, h og j.

4)   Undtagelserne i nummer 2 og 3 gælder kun for den del af virksomheden, der fremstiller de i § 2, nr. 4, omhandlede produkter.

5)   Hvis virksomheden også fremstiller andre fødevarer, der ikke indeholder kød eller kødprodukter, kan de i bilag 1, kapitel 1, nr. 14-17, og bilag 2, kapitel 1, nr. 5, 6 og 8, omhandlede lokaler og de i bilag 1, kapitel 1, nr. 8, 12 og 13, omhandlede anlæg, der er påkrævet for de i § 2, nr. 4, omhandlede produkter, være fælles med de lokaler og anlæg til fremstilling af andre fødevarer, der ikke indeholder kød eller kødprodukter.

Gelatine

§ 14. En virksomhed, der er autoriseret til fremstilling af gelatine, skal opfylde betingelserne i bilag 4, kapitel 1.

Stk. 2. Gelatineråvarer skal opfylde betingelserne i bilag 4, kapitel 2, eller være indført i overensstemmelse med bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.

Stk. 3. Indsamlingscentre og garverier, der leverer gelatineråvarer, skal være godkendte til formålet og skal opfylde betingelserne i bilag 4, kapitel 3.

Stk. 4. Ved transport og oplagring af gelatineråvarer skal betingelserne i bilag 4, kapitel 4, opfyldes.

Stk. 5. Ved fremstilling af gelatine skal betingelserne i bilag 4, kapitel 5 og 6, opfyldes.

Stk. 6. Ved emballering, oplagring og transport af gelatine skal betingelserne i bilag 4, kapitel 7, opfyldes.

Kollagen

§ 15. En virksomhed, der er autoriseret til fremstilling af kollagen, skal opfylde betingelserne i bilag 6, kapitel 1.

Stk. 2. Kollagenråvarer skal opfylde betingelserne i bilag 6, kapitel 2, eller være indført i overensstemmelse med bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.

Stk. 3. Indsamlingscentre og garverier, der leverer kollagenråvarer, skal være godkendte til formålet og skal opfylde betingelserne i bilag 6, kapitel 3.

Stk. 4. Ved transport og oplagring af kollagenråvarer skal betingelserne i bilag 6, kapitel 4, opfyldes.

Stk. 5. Ved fremstilling af kollagen skal betingelserne i bilag 6, kapitel 5 og 6, opfyldes.

Stk. 6. Ved emballering, oplagring og transport af kollagen skal betingelserne i bilag 6, kapitel 7, opfyldes.

Hygiejneuddannelse

§ 16. Virksomheden skal foranledige personalet uddannet med henblik på at sikre, at det overholder de krav til produktionshygiejne, der svarer til virksomhedens produktionsstruktur. Undtaget herfra er personale, der ved uddannelsesbevis kan godtgøre, at det har de pågældende kvalifikationer. Der kan iværksættes et særligt uddannelsesprogram for de i § 12 nævnte virksomheder.

Certifikat og handelsdokument

§ 17. De af bekendtgørelsen omfattede produkter skal under transport ledsages af et handelsdokument, som er godkendt af tilsynsmyndigheden, og som skal være påført de oplysninger, der er omhandlet i bilag 2, kapitel 8, nr. 6, i bekendtgørelse om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning af animalske fødevarer. Der skal anføres de nævnte oplysninger gældende for den afsendende virksomhed. Handelsdokumentet skal opbevares af modtageren i mindst 1 år.

Stk. 2. For de i § 2, nr. 2, nævnte produkter, skal også oprindelsessted angives.

Stk. 3. Ved transport af gelatine skal handelsdokumentet endvidere indeholde angivelsen ”Gelatine til konsum” og fremstillingsdatoen.

Stk. 4. Ved transport af kollagen skal handelsdokumentet endvidere indeholde angivelsen ”Kollagen til konsum” og fremstillingsdatoen.

Stk. 5. Der kræves ikke handelsdokument for forsendelser af produkter til detailvirksomheder i Danmark.

Stk. 6. Gelatineråvarer skal under transporten og ved leveringen til indsamlingscentre, garverier og virksomheder, der fremstiller gelatine, være ledsaget af et handelsdokument i overensstemmelse med modellen i bilag 5.

Stk. 7. Kollagenråvarer skal under transporten og ved leveringen til indsamlingscentre, garverier og virksomheder, der fremstiller kollagen, være ledsaget af et handelsdokument i overensstemmelse med modellen i bilag 7.

§ 18. Ved forsendelse til et andet EU-land skal de i § 2, nr. 1-4, nævnte produkter ledsages af et certifikat, foreskrevet af Fødevaredirektoratet, når produkterne transporteres i transit gennem et tredjeland i plomberede transportmidler.

Stk. 2. Såfremt de i § 2, nr. 1-4, nævnte produkter er fremstillet af kød hidrørende fra et slagteri, der er beliggende i et område, som Fødevaredirektoratet har pålagt særlige restriktioner, skal produkterne ledsages af et certifikat foreskrevet af Fødevaredirektoratet.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for kødprodukter i hermetisk lukkede beholdere, der har været underkastet en behandling, som anført i bilag 5 i bekendtgørelse om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v., og som er forsynet med uudslettelig kontrolmærkning.

§ 19. Ved udførsel af produkter omfattet af bekendtgørelsen til lande, som ikke er medlem af Den Europæiske Union, kan fødevareregionen kun udstede et af Fødevaredirektoratet godkendt certifikat.

§ 20. I tilfælde af udbrud af sygdomme eller mistanke om forekomst af sygdomme som anført i bilag 2 til lov om sygdomme og infektioner hos dyr, må omsætning og anvendelse af alle dele af dyr, der hidrører fra områder, der er pålagt restriktioner som følge af sygdommen, kun ske efter tilladelse fra Fødevaredirektoratet.

Stk. 2. Omsætning og anvendelse af alle dele af dyr, der stammer fra områder, der er pålagt restriktioner af miljømæssige årsager, kan kun ske efter tilladelse fra Fødevaredirektoratet.

Tilsyn

§ 21. Fødevareregionen kan af hensyn til hygiejne, sundhed og kontrol påbyde laboratorieundersøgelser m.m. af kødprodukter m.v. Fødevareregionen fastsætter prøvernes art og antal samt undersøgelsesmetoder, herunder hvilket laboratorium, der skal udføre undersøgelsen.

§ 22. Udgifter i forbindelse med anskaffelse af kemikalier, instrumenter, mærker, stempelfarve samt andet nødvendigt udstyr og inventar til tilsynet i øvrigt såvel som dettes vedligeholdelse påhviler virksomheden.

Straffe-, ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 23. Med bøde straffes den, der

1)   overtræder §§ 4-11 eller 13-16, § 17, stk. 1-4 eller 6-7, § 18, stk. 1 eller 2, eller § 20,

2)   tilsidesætter vilkår fastsat efter §§ 12, 13 eller 16, § 17, stk. 1, eller § 20, eller

3)   undlader at efterkomme påbud efter § 21.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

1)   forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2)   opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 656 af 3. juli 2000 om kødprodukter m.v.

§ 25. Bekendtgørelsen omfatter ikke gelatine, som er fremstillet inden den 1. juni 2000, og kollagen til konsum, som er fremstillet inden den 30. januar 2003.

Fødevaredirektoratet, den 6. august 2003

Per Harding Kristiansen

/Lone Fæster


Bilag 1

Generelle betingelser

Kapitel 1

Generelle betingelser for indretning af virksomheder

Virksomheden skal mindst råde over følgende:

1)   Tilstrækkeligt store lokaler til, at der kan udøves erhvervsmæssige aktiviteter under passende hygiejniske forhold. Lokalerne skal være udformet og indrettet på en sådan måde, at enhver kontamination af råvarer og produkter, der er omfattet af denne bekendtgørelse, undgås.

2)   Lokaler, hvor råvarer håndteres, tilberedes og forarbejdes, og produkter, der er omfattet af denne bekendtgørelse fremstilles, skal have

a)   et gulv af vandtæt og bestandigt materiale, der er let at rengøre og desinficere, og som har fornødent fald til afløb af vand og er forsynet med udstyr til bortledning af vand,

b)   glatte, bestandige og vandtætte vægge, der i mindst 2 m højde skal være dækket med lys, vaskbar beklædning, i køle- og lagerrum dog så højt, som de oplagrede produkter når op,

c)   et loft, der er let at rengøre,

d)   døre af slidstærkt materiale, som let kan rengøres,

e)   tilstrækkelig ventilation og, om nødvendigt, god damp- og emudsugning, for at fjerne kondensdannelse på overflader som vægge og lofter mest muligt,

f)   tilstrækkelig dagslys eller kunstig belysning,

g)   et tilstrækkeligt antal anordninger med rindende varmt og koldt vand eller forblandet vand af en passende temperatur til at vaske og desinficere hænderne og med rense- og desinfektionsmidler og hygiejniske midler til at tørre hænder med, vandhanerne i arbejdslokalerne og på toiletterne må ikke være håndbetjente, og

h)   anordninger til at rengøre redskaber, inventar og installationer.

3)   I lokaler, hvor råvarer og produkter, der er omfattet af denne bekendtgørelse, opbevares, gælder de samme betingelser som i nr. 2 undtagen følgende:

a)   I kølerum, hvor det er tilstrækkeligt med et gulv, der let kan rengøres og desinficeres, indrettet således, at vand har afløb uden vanskelighed.

b)   I fryserum, hvor det er tilstrækkeligt med et gulv af vandtæt materiale, der ikke kan rådne, og som let kan rengøres.

4)   De i nr. 3 nævnte rum skal være udstyret med et køleanlæg med en tilstrækkelig kapacitet til, at råvarerne og produkterne kan opbevares ved de temperaturer, der er fastsat i denne bekendtgørelse.

5)   Anvendelse af trævægge i de under nr. 3, litra b, nævnte lokaler, der er opført før den 1. januar 1983, er ikke grundlag for tilbagekaldelse af autorisationen.

6)   Der skal i lagerrum være tilstrækkelig plads til, at de nødvendige råvarer og de i denne bekendtgørelse nævnte produkter kan opbevares.

7)   Faciliteter til hygiejnisk håndtering og beskyttelse af uemballerede eller uindpakkede råvarer og færdigvarer, når disse af- og pålæsses.

8)   Passende ordninger til beskyttelse mod skadedyr såsom insekter, gnavere, fugle osv.

9)   Inventar og arbejdsredskaber som f.eks. opskæringsborde, beholdere, transportbånd, save og knive, der er bestemt til at komme i direkte berøring med råvarer og produkter, af korrosionsbestandigt materiale, der er let at rengøre og desinficere.

10) Specielle, vandtætte beholdere i bestandigt materiale, forsynet med låg og lukkeanordning, som hindrer uvedkommende i at fjerne indholdet, til opbevaring af råvarer eller produkter, der ikke er beregnet til menneskeføde, eller et aflåseligt lokale hertil, såfremt der er tale om store mængder, eller det ikke fjernes eller tilintetgøres efter hver arbejdsperiode. Fjernes råvarer eller produkter gennem kanaler, skal disse være således udført og installeret, at enhver risiko for forurening af andre råvarer eller produkter er udelukket.

11) Passende anordninger til rengøring og desinfektion af udstyr og værktøj. Til desinfektion af udstyr eller værktøj skal der bruges vand med en mindstetemperatur på 82°C eller andre desinfektionsmetoder, som Fødevaredirektoratet har godkendt.

12) Et afløbssystem for spildevand, der opfylder hygiejnekravene.

13) Et anlæg, der udelukkende leverer drikkevand i overensstemmelse med reglerne for kvalitet af drikkevand. Undtagelsesvis er tilførsel af andet vand dog tilladt til fremstilling af damp, brandslukning og køling, såfremt de hertil installerede ledninger udelukker anvendelse af dette vand til andre formål, og der ikke er direkte eller indirekte risiko for forurening af produkterne. Ledninger til andet vand end drikkevand skal være lette at skelne fra drikkevandsledninger.

14) Et passende antal omklædningsrum med glatte, vandtætte, afvaskelige vægge og gulve og med håndvaske samt toiletter med vandkloset. Fra toiletterne må der ikke være direkte adgang til arbejdslokalerne. Ved håndvaskene skal der være håndvaskemidler og hygiejniske midler til at tørre hænder med. Vandhanerne må ikke være håndbetjente.

15) Et tilstrækkeligt udstyret aflåseligt lokale, der er forbeholdt tilsynsmyndigheden, såfremt dennes tilstedeværelse er nødvendig som følge af mængden af behandlede varer. Hvis tilsynsmyndighedens konstante tilstedeværelse ikke er nødvendig, er et passende stort og aflåseligt aflukke til opbevaring af udstyr og materialer tilstrækkeligt.

16) Et lokale eller et aflukke til opbevaring af rengørings- og desinfektionsmidler og lignende produkter.

17) Et lokale eller et skab til opbevaring af rengørings- og vedligeholdelsesmateriel.

18) Passende udstyr til rengøring og desinfektion af transportmidler, medmindre faciliteter, der ikke er beliggende på virksomheden, kan benyttes med Fødevareregionens godkendelse.

19) Hvis behandlingen kræver, at der ikke bruges vand til fremstilling af produkterne, kan der ske en tilpasning af visse af kravene i dette kapitel, herunder de i nr. 2, litra a og g, fastsatte. I så fald kan der, med Fødevareregionens godkendelse, i de berørte virksomhedsafsnit benyttes rengørings- og desinfektionsmetoder, der ikke kræver brug af vand.

Kapitel 2

Generelle hygiejneforskrifter

A. Generelle hygiejneforskrifter for lokaler, inventar og værktøj.

1)   Inventar og arbejdsredskaber, der benyttes til bearbejdningen af råvarer og produkter, såvel som gulv, vægge, loft og skillevægge skal holdes rene og i god stand for ikke at forårsage forurening af disse råvarer og produkter. Rengøring og desinfektion skal finde sted med en hyppighed og ifølge metoder, der er i overensstemmelse med principperne i bekendtgørelse om egenkontrol i fødevarevirksomheder.

2)   Dyr må ikke kunne komme ind i virksomhederne. Gnavere, insekter og andre skadedyr skal bekæmpes systematisk i lokaler og på inventaret. Rottegift, insektmidler, desinfektionsmidler eller andre giftige stoffer skal anbringes i aflåsede lokaler eller skabe. Der må under anvendelsen heraf ikke være risiko for forurening af varerne.

3)   Lokaler, værktøj og inventar må kun anvendes til fremstilling af de produkter, der er givet autorisation for. Fødevareregionen kan dog tillade, at de anvendes til tilvirkning af andre fødevarer, der er egnet til menneskeføde, samtidigt eller på andre tidspunkter. Tilladelse er dog ikke nødvendig til anvendelse af transportmateriel, der anvendes i lokaler, hvor der ikke bearbejdes råvarer eller produkter, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

4)   Der skal anvendes drikkevand til alle formål. Dog kan anvendelse af andet vand undtagelsesvis tillades til fremstilling af damp, til brandslukning og til køling af maskiner, såfremt de hertil installerede ledninger udelukker anvendelse af dette vand til andre formål, og der ikke er risiko for forurening af råvarerne og produkterne.

5)   Rengørings- og desinfektionsmidler samt lignende produkter skal anvendes i overensstemmelse med producentens anvisninger på en sådan måde, at de ikke har uheldige indvirkninger på udstyr, materialer, råvarer eller produkter. Anvendelsen af disse midler skal efterfølges af en grundig afskylning af udstyret og arbejdsredskaberne i vand af drikkevandskvalitet, medmindre der er tale om midler, som ikke kræver brug af vand. Vedligeholdelses- og rengøringsprodukter skal opbevares i det i dette bilags kapitel 1, nr. 16, omhandlede lokale eller aflukke.

6)   Det er forbudt at strø savsmuld eller lignende på gulvet i arbejdslokalet og lagerrum til råvarer og produkter, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

B. Generelle hygiejneforskrifter for personalet.

1)   Personalet skal nøje overholde principperne for renlighed, især følgende:

a)   Personalet skal være iført rent arbejdstøj og en ren hovedbeklædning, som dækker håret fuldstændigt. Dette gælder især for personer, der håndterer råvarer og produkter, som kan forurenes, så længe de ikke er emballerede.

b)   Personale, der er beskæftiget med håndtering og tilvirkning af råvarer og produkter, skal vaske hænder mindst hver gang arbejdet genoptages og i tilfælde af forurening. Sår på hænderne skal dækkes med en vandtæt bandage.

c)   Det er forbudt at ryge, spytte og indtage mad- og drikkevarer i arbejds- og oplagringslokalerne.

2)   Enhver person, der håndterer råvarer og produkter skal underkastes helbredskontrol m.v. i overensstemmelse med bekendtgørelse om helbredskontrol m.v. på visse levnedsmiddelvirksomheder.


Bilag 2

Særlige betingelser for kødprodukter

Kapitel 1

Særlige betingelser for autorisation af virksomheder, der tilvirker kødprodukter

1)   Foruden at opfylde de generelle betingelser i bilag 1, kapitel 1, skal virksomheder, der fremstiller, håndterer eller indpakker kødprodukter, mindst disponere over det i nr. 2-8 nævnte.

2)   Egnede og tilstrækkeligt store lokaler til separat oplagring af råvarer ved køletemperatur. Uemballerede råvarer skal oplagres adskilt fra emballerede råvarer.

3)   Egnede og tilstrækkeligt store lokaler til oplagring af kødprodukter ved omgivelsestemperatur eller, afhængig af produkternes art, ved køletemperatur. Uemballerede kødprodukter eller andre produkter af animalsk oprindelse skal oplagres adskilt fra emballerede produkter.

4)   Et eller flere egnede og tilstrækkeligt store lokaler til fremstilling og til indpakning af kødprodukter. Såfremt disse processer indgår i en produktionslinje, der i sig selv sikrer overholdelsen af denne bekendtgørelses krav og af de sundhedsmæssige forskrifter for råvarer og færdige produkter, og hvis fabrikationslokalets indretning og størrelse gør det muligt, kan de finde sted i det samme lokale.

5)   Et lokale eller et aflukke til opbevaring af visse ingredienser såsom tilsætningsstoffer.

6)   Et lokale til emballering, medmindre de i kapitel 3, nr. 3, omhandlede betingelser for emballering er opfyldt, og til forsendelse.

7)   Et lokale til opbevaring af emballage og indpakningsmaterialer.

8)   Et lokale til rengøring af udstyr og materiel, såsom kroge og beholdere.

9)   Afhængigt af de fremstillede produkter skal virksomheden råde over:

a)   Et lokale eller - hvis der ikke er risiko for kontaminering - et sted til udpakning.

b)   Et lokale eller - hvis der ingen risiko er for kontaminering - et sted til optøning af råvarer.

c)   Et lokale til opskæring.

d)   Et lokale eller en installation til tørring og modning.

e)   Et lokale til en særlig installation til røgning.

f)   Et lokale til udvanding, iblødlægning og enhver anden behandling af naturtarme, hvis de pågældende produkter ikke har gennemgået disse processer i den virksomhed, de hidrører fra.

g)   Et lokale til indledende rensning af produkter, som er nødvendige til fremstillingen af kødprodukter.

h)   Et lokale til nedsaltning, om nødvendigt forsynet med et klimaanlæg, der gør det muligt at holde en temperatur som anført i kapitel 2, nr. 5.

i)   Om nødvendigt et lokale til indledende rensning af kødprodukter, som skal skæres i skiver eller udskæres og indpakkes.

j)   Et lokale, om nødvendigt forsynet med et klimaanlæg, til skiveskæring eller udskæring og til indpakning af kødprodukter, der skal bringes i handelen i færdigpakninger.

k)   Særlige lokaler til fremstilling af andre produkter af animalsk oprindelse, jf. bilag 3, for så vidt disse produkter fremstilles i de i dette kapitel nævnte virksomheder.

10) Såfremt betingelserne i nr. 4 er opfyldt, kan Fødevareregionen beslutte, at visse af de under nr. 9, litra a-k, omhandlede processer kan udføres i et fællesrum.

11) Såfremt betingelserne i nr. 4 ikke er opfyldt, skal processer, der indebærer sundhedsfare for visse produkter, når de fremstilles samtidig, samt processer, der er forbundet med særlig stærk varmeafgivelse, foretages i et separat lokale.

Kapitel 2

Særlige hygiejneforskrifter for virksomheder, der tilvirker kødprodukter

1)   Lokaler, hvor der bearbejdes eller opbevares andre fødevarer end kød eller kødprodukter med henblik på anvendelse i kødprodukter, omfattes af de generelle hygiejnebestemmelser i denne bekendtgørelse.

2)   Råvarer og ingredienser, der anvendes i kødprodukter, disse produkter og produkter af animalsk oprindelse, samt beholdere hertil, må ikke komme i direkte berøring med gulvet og skal håndteres således, at forurening undgås. Det må påses, at råvarerne ikke på nogen måde kommer i berøring med færdigvarerne.

3)   Anvendelse af træ er tilladt i lokaler til røgning, saltning, modning og lagesaltning, til oplagring af kødprodukter og i forsendelseslokaler, når dette er nødvendigt af tekniske grunde, og for så vidt der ikke er fare for kontaminering af disse produkter. I disse lokaler må træpaller udelukkende bruges til transport af kød eller kødprodukter, der er emballeret. Anvendelse af galvaniseret metal ved tørring af skinker og spegepølser kan tillades, såfremt det ikke er korroderet og ikke kommer i berøring med kødprodukterne.

4)   Temperaturen i de lokaler og dele af lokaler, hvor der arbejdes med kød, hakket kød anvendt som råvare, og kødprodukter, skal være således, at fremstillingen kan foregå under hygiejniske forhold. Disse lokaler og dele af lokaler skal om nødvendigt være udstyret med klimaanlæg.

5)   Når der foretages opskæring og saltning må temperaturen i lokaler til opskæring og saltning ikke overstige 12°C undtagen i de virksomheder, der er omhandlet i § 12.

6)   For de øvrige virksomheders vedkommende skal Fødevareregionen dog have mulighed for at fravige temperaturkravet, når den anser dette for berettiget for at tage hensyn til teknologien for tilberedning af kødproduktet.

Kapitel 3

Indpakning og emballering

1)   Indpakning og emballering skal foregå i dertil indrettede lokaler under tilfredsstillende hygiejneforhold. Indpakningsmaterialet og emballagen skal opfylde alle hygiejnekrav og skal være tilstrækkelig solid til effektivt at beskytte kødprodukterne, jf. bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler.

2)   Indpakningsmaterialet og emballagen må ikke genbruges til kødprodukter. Dog kan visse særlige beholdere af brændt ler, glas eller plastik genbruges efter effektiv rengøring og desinficering.

3)   Fremstilling af kødprodukter samt emballering kan foretages i samme lokale, såfremt de i nr. 2 nævnte krav til emballagen og følgende betingelser er opfyldt:

a)   Lokalet skal være tilstrækkeligt stort og således indrettet, at arbejdet kan udføres hygiejnisk.

b)   Indpakningsmaterialer og emballager skal straks efter fremstillingen anbringes i en lufttæt beskyttelsesindpakning og sikres mod beskadigelser under transport til virksomheden, hvor de skal opbevares under tilfredsstillende hygiejneforhold i et særligt lokale.

c)   Emballagelagrene skal være støvfri og sikret mod skadedyr og må ikke have luftforbindelse med lokaler, der indeholder stoffer, som kan forurene kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Emballage må ikke anbringes direkte på gulvet.

d)   Emballagen skal samles under hygiejniske forhold, inden den bringes ind i lokalet. Der kan dispenseres fra dette krav i tilfælde af automatisk samling af emballagen, såfremt der ikke er risiko for forurening af kødprodukterne.

e)   Emballagen skal bringes ind i lokalet under hygiejniske forhold og anvendes med det samme. Emballagen må ikke håndteres af personer, der håndterer uindpakket kød, hakket kød eller kødprodukter.

f)   Kødprodukterne skal umiddelbart efter emballeringen anbringes i de dertil beregnede lagerrum.

Kapitel 4

Oplagring og transport

1)   Kødprodukter skal oplagres i lokaler som omhandlet i bilag 2, kapitel 1, nr. 3. Undtaget herfra er

a)   kødprodukter, som ikke kan opbevares ved omgivelsestemperatur og i stedet opbevares i et autoriseret eller godkendt køle- og fryselager, og

b)   kødprodukter, som kan holdes ved omgivelsestemperatur og i stedet opbevares i lagerlokaler, som er godkendt dertil, og som er bygget af solide materialer, der er lette af rengøre og desinficere, og som har passende anordninger til beskyttelse mod skadedyr.

2)   Kødprodukter, for hvilke der i henhold til bekendtgørelse om mærkning af fødevarer er angivet oplagringstemperatur, skal holdes ved denne temperatur.

3)   Kødprodukter skal forsendes således, at de under transporten er beskyttet mod påvirkninger, der kan forurene eller på anden måde ødelægge dem. I den forbindelse skal der tages hensyn til transportens varighed, de benyttede transportmidler og vejrforholdene.

4)   Kødprodukter skal transporteres i transportmidler, som er således indrettet, at produkterne kan transporteres ved de i henhold til bekendtgørelse om mærkning af fødevarer angivne temperaturer, og således at disse ikke overskrides.

5)   De handelsdokumenter, der er omhandlet i § 17 i denne bekendtgørelse, skal ledsage kødprodukterne i første omsætningsled. Ved transport og afsætning i senere led skal produkterne være ledsaget af et handelsdokument med afsendervirksomhedens autorisationsnummer.

Kapitel 5

Særlige betingelser for pasteuriserede eller steriliserede produkter i hermetisk lukkede beholdere

1)   Foruden at opfylde de betingelser, der er nævnt i bilag 1, skal virksomheder, der fremstiller pasteuriserede eller steriliserede produkter i hermetisk lukkede beholdere, opfylde betingelserne i nr. 2-4.

2)   Virksomhederne skal have:

a)   en anordning, der gør det muligt at transportere tomme konservesdåser til arbejdslokalet på hygiejnisk måde,

b)   en anordning, der muliggør en effektiv rengøring af konservesdåserne umiddelbart inden påfyldningen,

c)   en anordning til afvaskning af beholdere med drikkevand, som er tilstrækkeligt varmt til at fjerne fedt, efter hermetisk lukning og inden autoklavering,

d)   et egnet lokale, sted eller anlæg til køling og tørring af beholdere efter varmebehandlingen,

e)   faciliteter til inkubation af prøver af kødprodukter i hermetisk lukkede beholdere, og

f)   udstyr der gør det muligt at undersøge, om beholdere er tætte og ubeskadigede.

3)   Virksomhederne skal drage omsorg for,

a)   at hermetisk lukkede beholdere udtages af varmebehandlingsanlægget ved en temperatur, der er tilstrækkelig høj til at sikre en hurtig fordampning af fugtigheden, og ikke berøres med hænder, før de er fuldstændigt tørre,

b)   at beholdere med luftdannelse (bombage) underkastes en yderligere undersøgelse, og

c)   at varmebehandlingsapparaturets termografer kontrolleres med standardtermometre.

4)   Virksomhederne skal endvidere drage omsorg for, at beholderne

a)   kasseres, hvis de er beskadigede eller har fabrikationsfejl,

b)   kasseres eller rengøres, hvis de ikke er rene og, for så vidt angår dåser, rengøres effektivt umiddelbart før påfyldningen ved brug af den i nr. 2, litra b, omhandlede anordning; der må ikke anvendes stillestående vand,

c)   om nødvendigt stilles til afdrypning tilstrækkelig længe efter rengøring og før påfyldning,

d)   ved brug af den i nr. 2 omhandlede anordning om nødvendigt rengøres med drikkevand, som er tilstrækkeligt varmt til at fjerne eventuelt fedt, efter hermetisk lukning og inden autoklavering,

e)   efter opvarmning afkøles i vand, som opfylder kravene i bilag 5, nr. 1, litra d, i bekendtgørelse om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v., og

f)   såvel før som efter varmebehandlingen håndteres på en sådan måde, at enhver form for beskadigelse eller inficering undgås.

5)   Fødevareregionen kan tillade tilsætning af bestemte stoffer til vandet i autoklaverne for at hindre korrosion af konservesdåserne og for at blødgøre og desinficere vandet.

6)   Fødevareregionen kan tillade, at der anvendes recirkuleret vand til køling af beholdere, som har været varmebehandlet. Sådant vand skal renses og klorbehandles eller undergå en anden behandling, der er godkendt. Formålet med en sådan behandling er, at vandet skal opfylde de normer, der er fastsat i de til enhver tid gældende bestemmelser om drikkevandsforsyninger, således at det ikke kan forurene produkterne og udgøre en fare for menneskers sundhed

7)   Det recirkulerede vand skal cirkulere i lukket kredsløb, således at dets anvendelse til andre formål er umulig.

8)   Såfremt der ikke er nogen fare for inficering, kan gulvene efter arbejdsperiodens ophør rengøres med det vand, der bruges til køling af beholdere, samt vand fra autoklaverne.

Kapitel 6

Særlige betingelser for færdigretter af kød

1)   Foruden de generelle betingelser i bilag 1 og kapitel 1, 2 og 3 i nærværende bilag skal betingelserne i nr. 2-5 være opfyldt.

2)   Virksomheder, der fremstiller færdigretter, skal have et særskilt lokale til tilberedning og indpakning af færdigretter; et sådant særskilt lokale kræves ikke, når kødprodukter og kød håndteres på andre tidspunkter, såfremt de hertil anvendte lokaler i mellemtiden rengøres og desinficeres for hver produkttype.

3)   Kødprodukter, der anvendes til færdigretter, skal efter kogning eller stegning:

a)   Enten blandes hurtigst muligt med de øvrige ingredienser, og i så fald må det tidsrum, hvori kødprodukternes temperatur ligger mellem 10°C og 60°C ikke overstige to timer. Såfremt der benyttes andre tilvirkningsmetoder, skal disse godkendes af Fødevaredirektoratet, der underretter Kommissionen herom.

b)   Eller straks afkøles til 10°C eller derunder, inden de sammenblandes med andre ingredienser.

4)   Kødprodukter og færdigretter skal nedkøles til en indre temperatur på +10°C eller derunder inden for en periode på højst to timer efter kogningens eller stegningens afslutning og derefter hurtigst muligt til oplagringstemperatur. Fødevareregionen kan imidlertid tillade, at virksomheden fraviger fristen på to timer, når en længere periode er begrundet som følge af den anvendte produktionsteknologi, forudsat at det færdige produkts sundhedstilstand garanteres.

5)   Færdigretter skal i givet fald fryses eller dybfryses umiddelbart efter afkølingen.


Bilag 3

Kapitel 1

Særlige betingelser for afsmeltet animalsk fedt, grever og biprodukter fra afsmeltning

Foruden de i bilag 1 nævnte betingelser skal følgende betingelser være opfyldt:

A. Krav gældende for virksomheder, der opsamler eller forarbejder råvarer.

1)   En central, der opsamler råvarer og transporterer dem videre til forarbejdningsvirksomheder, skal have et kølerum til opbevaring af råvarer ved en temperatur på 7°C eller derunder, medmindre råvarerne opsamles og afsmeltes inden udløbet af de frister, som er fastsat nedenfor i afsnit B, nr. 3.

2)   Forarbejdningsvirksomheder skal mindst have

a)   kølelager, medmindre råvarerne opsamles og oparbejdes inden udløbet af de frister, som er fastsat i afsnit B, nr. 3,

b)   et lokale eller et sted til modtagelse af råvarerne,

c)   et anlæg til at lette besigtigelsen af råvarerne,

d)   eventuelt en maskine til formaling af råvarerne,

e)   udstyr til oparbejdning af råvarerne ved afsmeltning eller udpresning eller anden egnet metode,

f)   beholdere eller tanke, hvori fedtet kan holdes i flydende tilstand,

g)   apparatur til plastificering eller krystallisation, der letter udskæring og emballering af fedtet, medmindre virksomheden kun leverer flydende afsmeltet animalsk fedt,

h)   et ekspeditionslokale, medmindre virksomheden kun leverer afsmeltet animalsk fedt i tankvogne,

i)   vandtætte beholdere til bortskaffelse af råvarer, der er uegnede til konsum,

j)   om nødvendigt egnet udstyr til fremstilling af produkter bestående af afsmeltet animalsk fedt og andre fødevarer eller krydderier, og

k)   passende faciliteter til hygiejnisk opsamling, indpakning og emballering af grever, hvis de anvendes til konsum, samt til oplagring på de betingelser, der er fastsat i afsnit B, nr. 9.

B. Supplerende hygiejnekrav i forbindelse med fremstilling af afsmeltet animalsk fedt, grever og biprodukter.

1)   Råvarerne skal stamme fra dyr, der efter levende syn og kødkontrol er fundet egnet til konsum.

2)   Råvarerne skal bestå af fedtvæv eller ben, der er fundet egnet til konsum, og som er rimeligt fri for blod og urenheder. De må ikke vise tegn på forringelse og skal være tilvejebragt under hygiejniske forhold.

3)   Til fremstilling af afsmeltet animalsk fedt må der kun anvendes fedtvæv og ben, der er opsamlet på slagterier, opskæringsvirksomheder eller kødforarbejdningsvirksomheder. Transport og opbevaring af råvarerne skal indtil afsmeltningen foregå under hygiejniske forhold og ved en temperatur på 7°C eller derunder. Råvarerne kan dog opbevares og transporteres uden at være kølet, forudsat at de oparbejdes senest tolv timer efter udvindelsen. Ligeledes kan råvarer, der opsamles fra detailforretninger eller lokaler beliggende op ad salgssteder, hvor opskæring og opbevaring af kød eller fjerkrækød foregår alene med henblik på direkte levering til den endelige forbruger, anvendes til fremstilling af afsmeltet animalsk fedt, forudsat at de er i tilfredsstillende hygiejnisk stand og korrekt emballeret. Ved daglig opsamling skal temperaturen være 7°C eller derunder. Hvis råvarerne ikke opsamles dagligt, skal de nedkøles umiddelbart efter at være blevet tilvejebragt.

4)   Køretøjer og containere til opsamling og transport af råvarer skal have indvendige glatte overflader, der er lette at skylle, rengøre og desinficere, og køretøjerne skal være overdækket på passende måde. Kølevogne skal være udformet således, at den påbudte temperatur kan holdes under hele transporten.

5)   Før råvarerne afsmeltes, skal det undersøges, om de indeholder kød, der er uegnet til menneskeføde, eller fremmedlegemer. Sådanne forekomster skal i givet fald fjernes.

6)   Råvarerne skal oparbejdes ved afsmeltning, udpresning eller anden egnet metode efterfulgt af adskillelse af fedtet ved dekantering, centrifugering, filtrering eller anden egnet metode. Anvendelse af opløsningsmidler er forbudt.

7)   Afsmeltet animalsk fedt, der fremstilles i henhold til nr. 1, 2, 3, 5 og 6, kan raffineres enten på samme virksomhed eller en anden virksomhed for at forbedre dets fysisk-kemiske kvalitet, når fedtet, der skal raffineres, opfylder den norm, som er fastsat i nr. 8.

Afsmeltet animalsk fedt skal afhængig af typen opfylde følgende normer:

 

Oksetalg

Svinefedt

Andet animalsk fedt

 

Spiseligt talg

Talg til raffinering

Spiseligt svinefedt

Fedt til raffinering

Spiseligt

Til raffinering

 

Premiere jus (1)

Andet

 

Spisefedt (2)

Andet

 

 

 

FFA (% m/m oliesyre) max.

0,75

1,25

3,0

0,75

1,25

2,0

1,25

3,00

Peroxyd max.

4
mækv.
/ kg

4
mækv.
/ kg

6
mækv.
/ kg

4
mækv.
/ kg

6
mækv.
/ kg

6
mækv.
/ kg

4
mækv.
/ kg

10
mækv.
/ kg

Vand og urenheder

Maksimum 0,5%

Lugt, smag, farve

Normal

 

(1)   Afsmeltet animalsk fedt fremstillet ved afsmeltning ved lav temperatur af fersk fedt fra hjerte, netmave, nyre og mesenterium fra kvæg, samt fedt fra udskæringsvirksomheder.

(2)   Fersk fedt, der er opnået ved afsmeltning af fedtholdigt væv af svin.

9)   Grever til konsum skal, når de afsmeltes ved en temperatur på 70°C eller derunder, opbevares ved en temperatur på under 7°C i højst 24 timer eller ved -18°C eller derunder.

10) Grever til konsum skal, når de afsmeltes ved en temperatur på over 70°C, og greverne har et vandindhold på 10% (m/m) eller derover, opbevares,

a)   ved en temperatur på under 7°C i højst 48 timer eller på enhver anden måde, hvor forholdet mellem tid og temperatur giver tilsvarende garanti, eller

b)   ved -18°C eller derunder.

11) Grever til konsum er, når de afsmeltes ved en temperatur på over 70°C, og greverne har et vandindhold på under 10% (m/m), ikke underkastet nogen særlige temperaturkrav.

Kapitel 2

Særlige betingelser for maver, blærer og tarme

Foruden at opfylde de i bilag 1 og bilag 2, kapitel 2, nævnte betingelser, skal virksomheder, der behandler maver, blærer og tarme, opfylde følgende betingelser:

1)   Råvarer skal stamme fra dyr, som ved undersøgelse før og efter slagtning er blevet bedømt som egnet til konsum.

2)   Råvarer og produkter, der ikke kan opbevares ved omgivelsestemperatur, skal opbevares i hertil indrettede lokaler. Råvarer og produkter, der hverken er saltede eller tørrede, skal opbevares ved højst 3°C.

3)   Råvarer skal transporteres fra oprindelsesslagteriet til virksomheden under hygiejnisk tilfredsstillende forhold og i givet fald i nedkølet stand afhængig af den tid, der er gået fra slagtning til afhentning af råvarer. Transportkøretøjer og containere skal have glatte indvendige overflader, der er lette at vaske, rengøre og desinficere. Kølevogne skal være indrettet således, at den påbudte temperatur kan holdes under hele transporten.

4)   Der skal være et lokale til opbevaring af indpakningsmateriale og emballager.

5)   Indpakning og emballering skal foretages hygiejnisk forsvarligt i et lokale, der er indrettet til dette formål.

6)   Anvendelse af træ er forbudt. Dog tillades anvendelse af træpaller til transport af beholdere, der indeholder de pågældende produkter.


Bilag 4

Betingelser for fremstilling og behandling af gelatine

Kapitel 1

Hygiejne-, indretnings- og driftsbetingelser for virksomheder, der fremstiller gelatine

1)   Virksomheden skal overholde følgende betingelser, som fremgår af bekendtgørelse om fødevarehygiejne:

a)   Indretning: § 27 samt §§ 30-32.

b)   Udstyr: kapitel 4.

c)   Fødevarebestemmelser m.v.: §§ 43-45 samt § 48.

d)   Affald: kapitel 8.

e)   Vand: kapitel 9.

f)   Rengøring, vedligeholdelse m.v.: §§ 72-77.

g)   Personlig hygiejne: kapitel 11.

h)   Uddannelse: kapitel 12.

2)   Virksomheden skal desuden overholde følgende betingelser:

a)   Fødevarer, som skal opbevares ved lave temperaturer, skal snarest muligt efter den endelige varmebehandling eller, hvis der ikke benyttes varmebehandling, den endelige tilberedning, nedkøles til en temperatur, som ikke indebærer nogen sundhedsfare.

b)   Personalet skal om nødvendigt have passende omklædningsfaciliteter.

Kapitel 2

Gelatineråvarer

1)   Til fremstilling af gelatine til konsum kan følgende råvarer anvendes:

a)   knogler,

b)   huder og skind fra opdrættede drøvtyggere,

c)   svinehuder,

d)   fjerkræskind,

e)   sener,

f)   huder og skind fra vildtlevende vildt, samt

g)   fiskeskind og –ben.

2)   Anvendelse af huder og skind, som har undergået garvning, er forbudt.

3)   De i nr. 1, litra a–e, nævnte gelatineråvarer skal hidrøre fra dyr, der er blevet slagtet på et slagteri, og hvis kroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse før og efter slagtning.

4)   De i nr. 1, litra f, nævnte gelatineråvarer skal komme fra nedlagte dyr, hvis kroppe er fundet egnet til konsum på grundlag af de undersøgelser, der er fastsat i bekendtgørelse om kød af vildt, opdrættet vildt og kaniner.

5)   De i nr. 1, litra a-f, nævnte gelatineråvarer skal komme fra slagterier, opskæringsvirksomheder, kødforarbejdningsvirksomheder, vildtbehandlingsvirksomheder, anlæg, der affedter knogler, garverier, indsamlingscentre, detailvirksomheder eller lokaler ved salgssteder, hvor opskæring og oplagring af kød og fjerkrækød udelukkende finder sted med henblik på direkte levering til den endelige forbruger.

6)   De i nr. 1, litra g, nævnte gelatineråvarer skal komme fra virksomheder, der fremstiller fiskerivarer til konsum, og som er autoriserede i henhold til bekendtgørelse om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning af animalske fødevarer.

Kapitel 3

Betingelser for indsamlingscentre og garverier

Indsamlingscentre og garverier, der leverer gelatineråvarer, skal opfylde følgende krav:

1)   De skal have lagerrum med hårde gulve og glatte vægge, som er lette at rengøre og desinficere.

2)   De skal være udstyret med kølefaciliteter, hvis der er behov for det.

3)   Lagerrummene skal renholdes og vedligeholdes på tilfredsstillende måde, så de ikke kan kontaminere gelatineråvarerne.

4)   Hvis virksomheden oplagrer eller forarbejder gelatineråvarer, som ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, skal disse gelatineråvarer under modtagelse, oplagring, forarbejdning og afsendelse holdes adskilt fra gelatineråvarer, som er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Transport og oplagring af gelatineråvarer

1)   Transport af gelatineråvarer skal foregå under hygiejniske forhold med egnede transportmidler.

2)   Gelatineråvarerne skal transporteres og oplagres kølet eller frosset, medmindre de forarbejdes senest 24 timer efter afsendelsen. Dog må affedtede og tørrede knogler eller benbrusk, saltede, tørrede og kalkbehandlede huder og skind, og huder og skind, der er behandlet med syre eller base, transporteres og oplagres ved omgivelsestemperatur.

3)   Oplagringslokalerne skal renholdes og vedligeholdes på tilfredsstillende måde, så de ikke udgør en kilde til kontaminering af gelatineråvarerne.

Kapitel 5

Fremstilling af gelatine

1)   Gelatine skal fremstilles ved en proces, der sikrer, at gelatineråvarerne undergår en behandling med syre eller base efterfulgt af en eller flere skylninger. pH-værdien skal derefter tilpasses. Gelatinen skal udvindes ved en eller flere på hinanden følgende opvarmninger efterfulgt af rensning ved filtrering eller sterilisering.

2)   Efter at have undergået de i nr. 1 nævnte processer kan gelatinen tørres og, hvis det er relevant, pulveriseres eller formes i plader.

3)   Brug af andre konserveringsmidler end svovldioxid og hydrogenperoxid er forbudt.

4)   Hvis de krav, der gælder for gelatine, som ikke er bestemt til konsum, nøje svarer til dem, der gælder for gelatine til konsum, kan produktion og oplagring finde sted i samme virksomhed.

Kapitel 6

Slutprodukterne

  Hvert enkelt produktionsparti gelatine skal undersøges for at sikre, at det opfylder følgende kriterier vedrørende restkoncentrationer:

Stoffer

Grænse

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

Vandindhold (105°C)

15%

Aske (550°C)

2%

SO 2 (Reith Williems)

50 ppm

H 2 O 2 (Den Europæiske Farmakopé 1986 (V 2 O 2 ))

10 ppm

Kapitel 7

Emballering, oplagring og transport

1)   Gelatine skal indpakkes, emballeres, oplagres og transporteres under tilfredsstillende hygiejneforhold.

2)   Virksomheden skal råde over et rum til oplagring af indpakningsmateriale og emballage.

3)   Indpakning og emballering skal foregå i et rum eller på et sted, som er afsat til formålet.


Bilag 5

Model til handelsdokument for råvarer til fremstilling af gelatine til konsum

HANDELSDOKUMENT

for råvarer til fremstilling af gelatine til konsum

Handelsdokumentets nummer:

I.

Identifikation af råvaren

 

Råvarens art: ............................................................................. ............................................................

 

Råvare hidrørende fra følgende dyreart: ............................................................................. ...................

 

Nettovægt: ............................................................................. ...............................................................

 

Identifikationsmærke (palle eller container): ............................................................................. ............

II.

Råvarens oprindelse (1)

 

Slagteri

 

Virksomhedens adresse: ............................................................................. ...........................................

 

Veterinært kontrolnummer: ............................................................................. ......................................

 

Opskæringsvirksomhed

 

Virksomhedens adresse: ............................................................................. ...........................................

 

Veterinært kontrolnummer: ............................................................................. ......................................

 

Kødproduktvirksomhed

 

Virksomhedens adresse: ............................................................................. ...........................................

 

Veterinært kontrolnummer: ............................................................................. ......................................

 

Virksomhed, der fremstiller andre animalske produkter

 

Virksomhedens adresse: ............................................................................. ...........................................

 

Kontrolnummer: ............................................................................. .......................................................

 

Vildtbehandlingsvirksomhed

 

Virksomhedens adresse: ............................................................................. ...........................................

 

Kontrolnummer: ............................................................................. .......................................................

 

Fiskerivarevirksomhed

 

Virksomhedens adresse: ............................................................................. ...........................................

 

Kontrolnummer: ............................................................................. .......................................................

____________

(1) Det ikke gældende overstreges.

 


 

 

Indsamlingscenter

 

Virksomhedens adresse: ............................................................................. ...........................................

 

Kontrolnummer: ............................................................................. .......................................................

 

Garveri

 

Virksomhedens adresse: ............................................................................. ...........................................

 

Kontrolnummer: ............................................................................. .......................................................

 

Detailhandler

 

Adresse: ............................................................................. ...................................................................

 

Lokaler, der støder op til salgssteder, og hvor opskæring og oplagring af kød og fjerkrækød udelukkende finder sted med henblik på direkte levering til den endelige forbruger

 

Adresse: ............................................................................. ...................................................................


III.

Råvarens destination

 

Råvaren afsendes til følgende virksomhed (indsamlingscenter/garveri/gelatineanlæg) (1)

 

Navn: ............................................................................. ........................................................................

 

Adresse: ............................................................................. ...................................................................

IV.

Erklæring

 

Undertegnede erklærer at have læst og forstået bestemmelserne i del II og III i kapitel 4 i bilag II til direktiv 92/118/EØF, og:

 

-

at ovennævnte huder og skind fra opdrættede drøvtyggere, knogler, svinehuder, fjerkræskind og sener stammer fra dyr, som er blevet slagtet på et slagteri, og hvis kroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse før og efter slagtning, og/eller

 

-

at ovennævnte huder og skind fra vildtlevende vildt stammer fra nedlagte dyr, hvis kroppe er fundet egnet til konsum på grundlag af de undersøgelser, der er fastsat i artikel 3 i direktiv 92/45/EF, og/eller

 

-

at ovennævnte fiskeskind og –ben kommer fra virksomheder, der fremstiller fiskerivarer til konsum og er autoriseret eller registreret i henhold til direktiv 91/493/EØF.

Udfærdiget i, ............................................................. den ............................................................................. ....

 

............................................................................. ................................

 

(virksomhedens ejers eller dennes repræsentants underskrift)

____________

(1) Det ikke gældende overstreges.

 


Bilag 6

Betingelser for fremstilling og behandling af kollagen

Kapitel 1

Hygiejne-, indretnings og driftsbetingelser for virksomheder, der fremstiller kollagen

1)   Virksomheden skal overholde følgende betingelser, som fremgår af bekendtgørelse om fødevarehygiejne:

a)   Indretning: § 27 samt §§ 30-32.

b)   Udstyr: kapitel 4.

c)   Fødevarebestemmelser m.v.: §§ 43-45 samt § 48.

d)   Affald: kapitel 8.

e)   Vand: kapitel 9.

f)   Rengøring, vedligeholdelse m.v.: §§ 72-77.

g)   Personlig hygiejne: kapitel 11.

h)   Uddannelse: kapitel 12.

2)   Virksomheden skal desuden overholde følgende betingelser:

a)   Fødevarer, som skal opbevares ved lave temperaturer, skal snarest muligt efter den endelige varmebehandling eller, hvis der ikke benyttes varmebehandling, den endelige tilberedning, nedkøles til en temperatur, som ikke indebærer nogen sundhedsfare.

b)   Personalet skal om nødvendigt have passende omklædningsfaciliteter.

Kapitel 2

Kollagenråvarer

1)   Til fremstilling af kollagen til konsum kan følgende råvarer anvendes:

a)   huder og skind fra opdrættede drøvtyggere,

b)   svineskind og knogler,

c)   fjerkræskind og knogler,

d)   sener,

e)   huder og skind fra vildtlevende vildt, samt

f)   fiskeskind og –ben.

2)   Anvendelse af huder og skind, som har undergået garvning, er forbudt.

3)   De i nr. 1, litra a–d, nævnte kollagenråvarer skal hidrøre fra dyr, der er blevet slagtet på et slagteri, og hvis kroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse før og efter slagtning.

4)   De i nr. 1, litra e, nævnte kollagenråvarer skal komme fra nedlagte dyr, hvis kroppe er fundet egnet til konsum på grundlag af de undersøgelser, der er fastsat i bekendtgørelse om kød af vildt, opdrættet vildt og kaniner.

5)   De i nr. 1, litra a-e, nævnte kollagenråvarer skal komme fra slagterier, opskæringsvirksomheder, kødforarbejdningsvirksomheder, vildtbehandlingsvirksomheder, anlæg, der affedter knogler bortset fra drøvtyggerknogler, garverier, indsamlingscentre, detailvirksomheder eller lokaler ved salgssteder, hvor opskæring og oplagring af kød og fjerkrækød udelukkende finder sted med henblik på direkte levering til den endelige forbruger.

6)   De i nr. 1, litra f, nævnte kollagenråvarer skal komme fra virksomheder, der fremstiller fiskerivarer til konsum, og som er autoriserede i henhold til bekendtgørelse om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning af animalske fødevarer.

Kapitel 3

Betingelser for indsamlingscentre og garverier

Indsamlingscentre og garverier, der leverer kollagenråvarer, skal opfylde følgende krav:

1)   De skal have lagerrum med hårde gulve og glatte vægge, som er lette at rengøre og desinficere.

2)   De skal være udstyret med kølefaciliteter, hvis der er behov for det.

3)   Lagerrummene skal renholdes og vedligeholdes på tilfredsstillende måde, så de ikke kan kontaminere kollagenråvarerne.

4)   Hvis virksomheden oplagrer eller forarbejder kollagenråvarer, som ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, skal disse kollagenråvarer under modtagelse, oplagring, forarbejdning og afsendelse holdes adskilt fra kollagenråvarer, som er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Transport og oplagring af kollagenråvarer

1)   Transport af kollagenråvarer skal foregå under hygiejniske forhold med egnede transportmidler.

2)   Kollagenråvarerne skal transporteres og oplagres kølet eller frosset, medmindre de forarbejdes senest 24 timer efter afsendelsen. Dog må affedtede og tørrede knogler eller benbrusk, saltede, tørrede og kalkbehandlede huder og skind, og huder og skind, der er behandlet med syre eller base, transporteres og oplagres ved omgivelsestemperatur.

3)   Oplagringslokalerne skal renholdes og vedligeholdes på tilfredsstillende måde, så de ikke udgør en kilde til kontaminering af kollagenråvarerne.

Kapitel 5

Fremstilling af kollagen

1)   Kollagen skal fremstilles ved en proces, der sikrer, at råvarerne underkastes en behandling, der medfører vaskning, tilpasning af pH-værdien ved syre- eller basebehandling efterfulgt af én eller flere skylninger, filtrering og ekstrudering eller ved en tilsvarende godkendt proces.

2)   Efter at have undergået de i nr. 1 nævnte processer kan kollagenet tørres.

3)   Hvis de krav, der gælder for kollagen, som ikke er bestemt til konsum, nøje svarer til dem, der gælder for kollagen til konsum, kan produktion og oplagring finde sted i samme virksomhed.

Kapitel 6

Slutprodukterne

  Hvert enkelt produktionsparti kollagen skal undersøges for at sikre, at det opfylder følgende kriterier vedrørende restkoncentrationer, men i de tilfælde, hvor det er nødvendigt at opnå de ønskede produkter, såsom kollagenbaserede kunsttarme, er der ingen krav til mængden af vand- og askeindhold:

Stoffer

Grænse

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

Vandindhold (105°C)

15%

Aske (550°C)

2%

SO 2 (Reith Williems)

50 ppm

H 2 O 2 (Den Europæiske Farmakopé 1986 (V 2 O 2 ))

10 ppm

Kapitel 7

Emballering, oplagring og transport

1)   Kollagen skal indpakkes, emballeres, oplagres og transporteres under tilfredsstillende hygiejneforhold.

2)   Virksomheden skal råde over et rum til oplagring af indpakningsmateriale og emballage.

3)   Indpakning og emballering skal foregå i et rum eller på et sted, som er afsat til formålet.

 


Bilag 7

Model til handelsdokument for råvarer til fremstilling af kollagen til konsum

HANDELSDOKUMENT

for råvarer til fremstilling af kollagen til konsum

Handelsdokumentets nummer: ............................................................................. ...........................................

I.

Identifikation af råvaren

 

Råvarens art: ............................................................................. ...............................................................

 

Råvare hidrørende fra følgende dyreart: ............................................................................. ......................

 

Nettovægt: ............................................................................. ..................................................................

 

Identifikationsmærke (palle eller container): ............................................................................. ...............

II.

Råvarens oprindelse (1)

 

Slagteri

 

Virksomhedens adresse: ............................................................................. ..............................................

 

Veterinært kontrolnummer: ............................................................................. .........................................

 

Opskæringsvirksomhed

 

Virksomhedens adresse: ............................................................................. ..............................................

 

Veterinært kontrolnummer: ............................................................................. .........................................

 

Kødproduktvirksomhed

 

Virksomhedens adresse: ............................................................................. ..............................................

 

Veterinært kontrolnummer: ............................................................................. .........................................

 

Virksomhed, der fremstiller andre animalske produkter

 

Virksomhedens adresse: ............................................................................. ..............................................

 

Kontrolnummer: ............................................................................. ..........................................................

 

Vildtbehandlingsvirksomhed

 

Virksomhedens adresse: ............................................................................. ..............................................

 

Veterinært kontrolnummer: ............................................................................. .........................................

 

Fiskerivarevirksomhed

 

Virksomhedens adresse: ............................................................................. ..............................................

 

Veterinært kontrolnummer: ............................................................................. .........................................

____________

(1) Det ikke gældende overstreges.

 


 

 

Indsamlingscenter

 

Virksomhedens adresse: ............................................................................. ...........................................

 

Kontrolnummer: ............................................................................. .......................................................

 

Garveri

 

Virksomhedens adresse: ............................................................................. ...........................................

 

Kontrolnummer: ............................................................................. .......................................................

 

Detailhandler

 

Adresse: ............................................................................. ...................................................................

 

Lokaler, der støder op til salgssteder, og hvor opskæring og oplagring af kød og fjerkrækød udelukkende finder sted med henblik på direkte levering til den endelige forbruger

 

Adresse: ............................................................................. ...................................................................


III.

Råvarens destination

 

Råvaren afsendes til følgende virksomhed (indsamlingscenter/garveri/gelatineanlæg) (1)

 

Navn: ............................................................................. ........................................................................

 

Adresse: ............................................................................. ...................................................................

IV.

Erklæring

 

Undertegnede erklærer at have læst og forstået bestemmelserne i del II og III i kapitel 4 i bilag II til direktiv 92/118/EØF, og:

 

-

at ovennævnte huder og skind fra opdrættede drøvtyggere/svineskind og –knogler/fjerkræskind og knogler/sener, stammer fra dyr, som er blevet slagtet på et slagteri, og hvis kroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse før og efter slagtning, og/eller

 

-

at ovennævnte huder og skind fra vildtlevende vildt stammer fra nedlagte dyr, hvis kroppe er fundet egnet til konsum på grundlag af de undersøgelser, der er fastsat i artikel 3 i direktiv 92/45/EF, og/eller

 

-

at ovennævnte fiskeskind og –ben kommer fra virksomheder, der fremstiller fiskerivarer til konsum og er autoriseret eller registreret i henhold til direktiv 91/493/EØF.

Udfærdiget i, ................................................................ den ...........................................................................

 

............................................................................. .............................

 

(virksomhedens ejers eller dennes repræsentants underskrift)

____________

(1) Det ikke gældende overstreges.

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 77/99/EØF af 21. december 1976 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med handel med kødprodukter inden for Fællesskabet, som ændret og ajourført ved Rådets direktiv 92/5/EØF (EF-Tidende 1992 L 57, s. 1), senest ændret ved Rådets direktiv 97/76/EF (EF-Tidende 1998 L 10, s. 25), Rådets direktiv 83/201/EØF af 12. april 1983 om undtagelser fra Rådets direktiv 77/99/EØF for visse produkter, der indeholder andre levnedsmidler, og hvis procentvise indhold af kød eller kødprodukter er minimalt (EF-Tidende 1983 L 112, s. 28), som ændret ved Kommissionens direktiv 83/577/EØF (EF-Tidende 1983 L 334, s. 21), Rådets direktiv 80/215/EØF om veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med samhandelen med kødprodukter inden for Fællesskabet (EF-Tidende 1980 L 47, s. 4), senest ændret ved Rådets og Kommissionens afgørelse 94/1/EKSF, EF (EF-Tidende 1994 L 1, s. 1), samt dele af Rådets direktiv 92/118/EØF om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF (EF-Tidende 1993 L 62, s. 49), senest ændret ved Kommissionens beslutning 2003/42/EF (EF-Tidende 2003 L 13, s. 24), som ændret ved Kommissionens Beslutning 2003/503/EF (EF-Tidende 2003 L 170, s. 30).