Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forædlerafgift for formering af visse plantenyheder til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift


Efter § 14 a i lov om beskyttelse af forædlerrettigheder for planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 172 af 17. maj 1968, som ændret senest ved lov nr. 131 af 25. marts 1981, fastsættes:

§ 1. Forædleren af en plantenyhed af nedennævnte arter kan kræve afgift af enhver, der formerer plantenyheden med henblik på erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift til de nedennævnte formål:

  • 1) Fragaria x ananassa Duch. (havejordbær), Malus sylvestris Mill. (æble), Ribes nigrum L. (solbær) og Rubus idaeus L. (hindbær): produktion af frugt til salg eller industriel anvendelse,
  • 2) Euphorbia fulgens Karw. (koralranke), Euphorbia pulcherrima Willd. ex. Klotzsch. (julestjerne) og Rosa L. (rose): produktion af afskårne blomster til salg.

Stk. 2. Afgiften beregnes på grundlag af antallet af formerede planter, der udplantes.

Stk. 3. Afgiftens størrelse fastsættes af forædleren. Afgiften skal være rimelig. Bestemmelserne i § 15 c, stk. 2, i lov om beskyttelse af forædlerrettigheder for planter finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Afgiften forfalder til betaling ved udplantning, med mindre senere forfaldstid er aftalt.

§ 2. Den, der formerer en plantenyhed, der er omfattet af § 1, stk. 1, skal underrette forædleren om antallet af formerede planter, der udplantes. Underretning skal gives senest samtidig med udplantningen.

§ 3. Når de i § 1, stk. 1, nr. 2 nævnte afskårne blomster sælges, skal de benævnes med det efter § 11 i lov om beskyttelse af forædlerrettigheder for planter tillagte sortsnavn.

§ 4. Overtrædelse af § 2 og § 3 straffes med bøde efter § 20 i lov om beskyttelse af forædlerrettigheder for planter.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1987.

Stk. 2. Samtidig ophæves Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 1 af 7. januar 1970.

Landbrugsministeriet, den 16. oktober 1987

LAURITS TØRNÆS

/Henrik Wanscher