Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Flensborg Fjord og farvandene omkring Als


I medfør af § 25, stk. 1-3 og § 42, stk. 2 i lov nr. 306 af 4. juni 1986 om saltvandsfiskeri fastsættes:

§ 1. I Flensborg fjord og farvandene omkring Als fastsættes ved følgende vandløbs udløb ved almindeligt dagligt højvande, og gældende hele året, et fredningsbælte på 500 m: (Vandløbsnr.):

Strømmen 03

Vibæk 27

Hundsbjerg Bæk, Hejremosebæk 34

Adsbøl Bæk 36

Nybøl Mølle Å 37

Krambæk 39

Snogbæk 41

Bovrup Bæk 44

Stk. 2. I tiden fra den 16. september til og med den 15. januar fastsættes ved følgende vandløbs udmunding ved almindeligt dagligt højvande et fredningsbælte på 500 m: (Vandløbsnr.):

Melved Bæk 11

Vandløb fra Melved Skov 12

Fladbæk 13

Grønnebæk 14

Kornbæk 16

Vandløb fra Blommeskobbel 18

Vandløb fra Svendsmølle 19

Elbæk 28 A

Gårdbæk 29

Fruebæk 30

Stranderød Bæk 32

Stk. 3. Ved Kruså's udløb (vandløb nr. 28) fastsættes ved almindeligt dagligt højvande, og gældende hele året, et fredningsbælte som en cirkelbue fra kysten til grænsen med centrum i å-udløbets midte og med en radius på 300 m.

§ 2. Ved udløbet fra Ketting Nor (vandløb nr. 04) etableres et udvidet fredningsbælte, og gældende hele året, afgrænset således:

mod vest af en linie mellem punkterne

A: 54 grader 58' 15 N - 09 grader 51' 0 Ø

B: 54 grader 58' 10 N - 09 grader 51' 33 Ø

og mod øst af dæmningen.

Stk. 2. Ved udløbet af Stolbro Bæk (vandløb nr. 05) fastsættes et fredningsbælte omfattende indvandet Lillenor. Regnet fra udløbet af dette i Stevning Nor fastsættes et fredningsbælte på 500 m gældende hele året.

§ 3. Inden for de i § 1 og § 2 nævnte fredningsbælter må fiskeri ikke finde sted. Undtaget er dog i august, september, oktober og november måned fiskeri med ovenvandsruser, der er bestemt til fangst af blankål, og hvis munding og fangarme vender mod strømmen, og som anmeldes til fiskerikontrollen. Redskaberne må ikke anbringes nærmere end 100 meter fra udløbet af de nævnte vandløb.

Stk. 2. Ud for de nævnte vandløb og fredningsbælter må fangstredskaber ikke anbringes på en sådan måde, at der spærres for fiskenes opgang og nedgang.

§ 4. Ud over de i § 1 og § 2 nævnte fredningsbælter findes i Flensborg Fjord og farvandene omkring Als ikke fredningsbælter i henhold til lov om saltvandsfiskeri.

Stk. 2. Der etableres ingen fredet gennemgangsstrækning til fredningsbælterne efter § 1 og § 2.

§ 5. Som bilag til bekendtgørelsen er trykt en kortskitse, der viser fredningsbælterne.

§ 6. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses §§ 1-3 straffes med bøde.

§ 7. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 16. september 1992.

Fiskeriministeriet, den 11. august 1992

KENT KIRK

/Jørn Laustrup

Bilag (* 1)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Redaktionel note
  • (* 1) Bilag udeladt. Der henvises til originalen i A Tidende nr. 115 af 25.08.1992.