Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0111
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse former for sukker 1)

 

I medfør af § 13, § 22, § 24, stk. 1 og 2, § 26, § 60, nr. 2, § 61, stk. 1 og 2 og § 78, stk. 3 i (fødevareloven) fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter de i bilag 1 definerede sukkerprodukter.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på de i bilag 1 definerede produkter, såfremt det drejer sig om formalet sukker, kandissukker og sukkertoppe.

Varebetegnelser og supplerende mærkningsbestemmelser

§ 2. De i bilag 1 anførte varebetegnelser er forbeholdt de deri nævnte produkter og skal benyttes i handelen som betegnelse for disse, jf. dog § 6.

Stk. 2. Uanset stk. 1, og forudsat at det ikke er egnet til at vildlede forbrugerne, kan:

1)   For de i bilag 1 definerede produkter, foruden de obligatoriske varebetegnelser, anvendes supplerende betegnelser i overensstemmelse med almindelig praksis.

2)   Varebetegnelserne, der er anført i bilag 1, anvendes i overensstemmelse med almindelig praksis til at betegne andre produkter.

Stk. 3. Den betegnelse, der er anført i bilag 1, nr. 2, kan tillige benyttes til at betegne det produkt, der er defineret i bilag 1, nr. 3.

§ 3. Betegnelsen »hvidt « er, udover de i bilag 1 anførte tilfælde, forbeholdt :

1)   De i bilag 1, nr. 4 definerede produkter, hvis farve i opløsningen ikke overstiger 25 ICUMSA-enheder bestemt efter metoden i bilag 2, litra c.

2)   De i bilag 1, nr. 5 og 6 definerede produkter, hvis

a)   askeindhold ved måling af ledningsevne ikke overstiger 0,1 vægtprocent bestemt efter metoden i bilag 2, litra b og

b)   farve i opløsningen ikke overstiger 25 ICUMSA-enheder bestemt efter metoden i bilag 2, litra c.

§ 4. For de i bilag 1, nr. 4, 5 og 6 anførte produkter skal indholdet af tørstof og invertsukker angives i mærkningen.

§ 5. For de i bilag 1, nr. 6 anførte produkter, som indeholder krystaller i opløsningen, skal mærkningen indeholde betegnelsen »krystalliseret «.

§ 6. Såfremt produkterne nævnt i bilag 1, nr. 7 og 8 indeholder mere end 5 vægtprocent fruktose i tørstofform angives som varebetegnelse og ingredienser henholdsvis »glukose-fruktosesirup « eller »fruktose-glukosesirup « og »tørret glukose-fruktosesirup « eller »tørret fruktose-glukosesirup «, således at det fremgår, om det er glukosekomponenten eller fruktosekomponenten, der er størst.

§ 7. Ved beregning af punkttal for farvetype, askeindhold og farve i opløsning for de i bilag 1, nr. 2 og 3 definerede produkter skal benyttes de metoder, der er anført i bilag 2.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 8. Med bøde straffes den, der overtræder § 2, stk. 1 og 2 eller §§ 3-7.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1)   forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller

2)   opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. juli 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelsen nr. 367 af 23. maj 2003 om visse former for sukker .

Stk. 3. Produkter, som før den 11. juli 2003 er fremstillet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 27 af 20. januar 1977 om visse former for sukker , kan markedsføres til og med den 11. juli 2004. Såfremt disse produkter inden den 12. juli 2004 er mærket i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 27 af 20. januar 1977 om visse former for sukker , kan markedsføring ske, indtil lagrene er opbrugt.

 

Fødevaredirektoratet, den 18. juni 2003

Per H. Kristiansen

/Brit Larsen


Bilag 1

Varebetegnelser og definitioner

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 

1.

Halvhvidt sukker

 

Saccharose, renset og krystalliseret, af sund, sædvanlig handelsmæssig kvalitet med følgende kendetegn:

 

 

a)

Polarisation

ikke under 99,5°C

 

b)

Indhold af invertsukker

ikke over 0,1 vægtprocent

 

c)

Tab ved tørring

ikke over 0,1 vægtprocent.

 

2.

Sukker eller hvidt sukker

 

Saccharose, renset og krystalliseret, af sund, sædvanlig handelsmæssig kvalitet med følgende kendetegn:

 

 

a)

Polarisation

ikke under 99,7°C

 

b)

Indhold af invertsukker

ikke over 0,04 vægtprocent

 

c)

Tab under tørring

ikke over 0,06 vægtprocent

 

d)

Farvetyper

ikke over 9 punkter bestemt i overensstemmelser med bilag 2, litra a.

 

3.

Raffineret sukker eller raffineret hvidt sukker

 

Det produkt, som har de under nr. 2, litra a, b og c, nævnte kendetegn, og hvis punkttal bestemt i overensstemmelse med bilag 2 ikke samlet overstiger 8 og heller ikke overstiger:

 

 

a)

4 for farvetypen

 

b)

6 for askeindholdet

 

c)

3 for farve i opløsningen.

 

4.

Flydende sukker

 

Den vandige opløsning af saccharose, som har følgende kendetegn:

 

 

a)

Tørstof

ikke under 62 vægtprocent

 

b)

Indhold af invertsukker

(forholdet mellem fruktose og

dextrose: 1,0 ± 0,2

 

 

ikke over 3 vægtprocent af tørstoffet

 

c)

Askeindhold ved måling af

ledningsevne

 

ikke over 0,1 vægtprocent af tørstoffet bestemt i overensstemmelse med bilag 2, litra b

 

d)

Farve i opløsningen

ikke over 45 ICUMSA-enheder.

 

5.

Flydende invertsukker

 

Den vandige opløsning af saccharose, delvis inverteret ved hydrolyse, hvor mængden af invertsukker ikke er fremherskende, og som har følgende kendetegn:

 

 

a)

Tørstof

ikke under 62 vægtprocent

 

b)

Indhold af invertsukker

(forholdet mellem fruktose og

dextrose: 1,0 ± 0,1)

 

 

over 3, men ikke over 50 vægtprocent af tørstoffet

 

c)

Askeindhold ved måling af

ledningsevne

 

ikke over 0,4 vægtprocent af tørstoffet bestemt i overensstemmelse med bilag 2, litra b.

 

6.

Sirup af invertsukker

 

Den vandige opløsning, eventuelt krystalliseret, af saccharose, delvis inverteret ved hydrolyse, hvor mængden af invertsukker (forholdet mellem fruktose og dextrose: 1,0 ± 0,1) i forhold til tørstoffet skal være over 50 vægtprocent, og som i øvrigt opfylder kravene i nr. 5, litra a og c.

 

7.

Glukosesirup

 

Den rensede og koncentrerede vandige opløsning af saccharider til fødevarer, fremstillet på grundlag af korn og/eller inulin, og som har følgende kendetegn:

 

 

a)

Tørstof

ikke under 70 vægtprocent

 

b)

Dextroseækvivalent

ikke under 20 vægtprocent af tørstoffet udtrykt i D-glukose

 

c)

Sulfataske

ikke over 1 vægtprocent af tørstoffet.

 

8.

Tørret glukosesirup

 

Glukosesirup, som er delvis tørret og har et tørstofindhold på mindst 93 vægtprocent, og som i øvrigt opfylder kravene i nr. 7, litra b og c.

 

9.

Dextrose eller dextrosemonohydrat

 

D-glukose, renset og krystalliseret, som indeholder et molekyle krystalvand, og som har følgende kendetegn:

 

 

a)

Dextrose (D-glukose)

ikke under 99,5 vægtprocent af tørstoffet

 

b)

Tørstof

ikke under 90 vægtprocent

 

c)

Sulfataske

ikke over 0,25 vægtprocent af tørstoffet.

 

10.

Dextrose eller dextroseanhydrid

 

D-glukose, renset og krystalliseret, som ikke indeholder krystalvand, og hvis tørstofindhold er på mindst 98 vægtprocent, og som i øvrigt opfylder kravene i nr. 9, litra a og c.

 

11.

Fruktose

 

D-fruktose, renset og krystalliseret, som har følgende kendetegn:

 

 

a)

Indhold af fruktose

minimum 98%

 

b)

Indhold af glukose

maksimum 0,5%

 

c)

Tab ved tørring

ikke over 0,5 vægtprocent

 

d)

Askeindhold ved måling

af ledningsevne

 

ikke over 0,1 vægtprocent bestemt i overensstemmelse med bilag 2, litra b.

 


Bilag 2

Metode til bestemmelse af farvetype, askeindhold ved måling af ledningsevne og farve i opløsninger af (hvidt) sukker og raffineret (hvidt) sukker som defineret i bilag 1, nr. 2 og 3

Et »punkt « svarer til:

 

a)

Hvad angår farvetypen, 0,5 enheder bestemt efter metoden fra Instituttet for Landbrugsteknologi og Sukkerindustri i Brunswick, som omhandlet i kapitel A, nr. 2, i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1265/69 af 1. juli 1969 om metoderne til bestemmelse af kvaliteten af sukker, der opkøbes af interventionsorganerne (EF-Tidende L 163 af 1. juli 1969, s. 1).

b)

Hvad angår askeindholdet, 0,0018 % bestemt efter metoden fra The International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ICUMSA-metoden), som omhandlet i kapitel A, nr. 1, i bilaget til forordning (EØF) nr. 1265/69.

c)

Hvad angår opløsningens farve, 7,5 enheder bestemt efter ICUMSA-metoden, som omhandlet i kapitel A, nr. 3, i bilaget til forordning (EØF) nr. 1265/69.

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2001/111/EF af 20. december 2001 om visse former for sukker bestemt til konsum (EF-Tidende 2002 L10, s. 53).