Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opdræt af ræve


I medfør af § 1, § 4, stk. 2 og 3, § 5, § 8 og § 15, stk. 3, i lov nr. 341 af 14. maj 1992 om opdræt af vildt og ræve og tekstanmærkning nr. 59 ad § 24 på finansloven for 1993 samt efter bemyndigelse fra landbrugsministeren fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på opdræt af ræve i buranlæg (rævefarme).

§ 2. En rævefarm skal før ibrugtagning af ejeren anmeldes til registrering i Veterinærdirektoratet.

Stk. 2. Anmeldelse skal foretages på et skema rekvireret i Veterinærdirektoratet, Rolighedsvej 25, 1958 Frederiksberg C.

§ 3. Ejeren af en registreret rævefarm skal skriftligt underrette Veterinærdirektoratet om adresseændring, ejerskifte, bortforpagtning eller ophør med rævehold senest en måned efter, at ændringen er sket.

§ 4. Bure til ræve skal være fremstillet af galvaniseret, rustfrit, plastbelagt eller andet vejrbestandigt materiale.

Stk. 2. Bure af tråd skal med hensyn til maskevidde og trådtykkelse opfylde kravene i bilag 1.

§ 5. Et bur til et avlsdyr eller til to ungdyr fra fravænning til pelsning skal have en højde på mindst 75 cm og et bundareal på mindst 1 (m2).

Stk. 2. Buret skal være forsynet med en højt anbragt hylde på mindst 35 x 35 cm. Hylden skal være lukket på to sider.

§ 6. Et bur til en tæve med hvalpe over 4 uger skal have en højde på mindst 75 cm og et bundareal på mindst 2 (m2).

Stk. 2. Buret skal være forsynet med en redekasse med en højde på mindst 35 cm og et bundareal på mindst 40 x 50 cm (indvendigt mål).

§ 7. Buranlæg i åbne haller skal være omgivet af et hegn, der opfylder kravene i bilag 2.

§ 8. Bure og hegn skal holdes i forsvarlig stand.

§ 9. Personer, der forestår driften af et opdræt af ræve, skal have gennemgået et af Veterinærdirektoratet godkendt kursus i ræveopdræt. Kurset skal være gennnemgået inden 1 år efter, at den pågældende har overtaget ansvaret for driften, eller for personer, der før den 1. oktober 1993 forestod driften af et ræveopdræt senest den 30. september 1994.

Stk. 2. Undtaget fra kravet i stk. 1 er personer, der kan dokumentere, at de før den 1. oktober 1993 inden for de sidste 10 år har forestået driften af et ræveopdræt i mindst 2 år. Opdrættet skal have været på mindst 25 årstæver.

§ 10. En rævefarm underkastes rutinemæssigt uanmeldt tilsyn af Veterinærdirektoratet.

Stk. 2. Såfremt forholdene måtte give anledning hertil, kan yderligere tilsynsbesøg aflægges.

§ 11. Til dækning af udgifterne ved registrering af et rævehold, jf. § 2, opkræves et gebyr på 320,00 kr.

Stk. 2. Til dækning af udgifterne ved det i § 10, stk. 1, nævnte tilsyn opkræves en årlig afgift på 595,00 kr. Herudover betales der i forbindelse med aflæggelsen af de i § 10, stk. 2, nævnte tilsynsbesøg 350,00 kr. for første påbegyndte time. For hver efterfølgende påbegyndte halve time betales 175,00 kr.

Stk. 3. For erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidig betaling opkræves et gebyr på 40 kr.

Stk. 4. Ved for sen betaling opkræves 1,3 pct. pr. påbegyndt måned fra kravets forfaldsdag.

Stk. 5. Der er udpantningsret for de i stk. 1-2 nævnte beløb, jf. § 8, stk. 3, i lov om opdræt af vildt og ræve.

§ 12. Med bøde eller hæfte straffes den, der overtræder §§ 2-8, eller § 9, stk. 1.

§ 13. For en overtrædelse, der begås af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der i medfør af § 15, stk. 4, i lov om opdræt af vildt og ræve pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der efter samme bestemmelse pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1993.

Stk. 2. For rævefarme, der er etableret før den 1. oktober 1993, træder reglerne i § 5, stk. 2, og § 6, stk. 2, dog først i kraft den 1. januar 1995 og reglerne i § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1, i kraft den 1. januar 1997.

Veterinærdirektoratet, den 10. september 1993

Erik Stougaard

/ Sten Strømgren

Bilag 1

Krav til bure af tråd:

  • 1) Sidetråd og overtråd skal have en trådtykkelse på mindst 2,1 mm og en maskevidde på højst 1 x 1 tomme1),
  • 2) Skillerumstråd skal have en trådtykkelse på mindst 1,6 mm og en maskevidde på højst 1 x 1 tomme1), og
  • 3) Bundtråd skal have en trådtykkelse på mindst 2,5 mm og en maskevidde på højst 1 x 1 1/2 tomme1).

Som bundtråd kan endvidere anvendes en plastbelagt sekskantet tråd med målene 30 mm x 2,00/2,50 mm x 42 tommer1).

Andre trådtyper skal være godkendt af Veterinærdirektoratet.

  • 1) 1 tomme = 2,54 cm

Bilag 2

Krav til hegnet omkring buranlægget:

  • 1) Det skal være anbragt i en afstand af mindst 1 m fra buranlægget,
  • 2) Det skal have en højde på mindst 1,80 m, og
  • 3) Mindst 50 cm af hegnsmaterialet skal være ført ned i jorden.

Såfremt hegnet er udført af trådnet eller træ, skal det for de øverste 50 cm's vedkommende indvendigt være beklædt med en blikplade eller andet glat materiale, eller foroven være forsynet med en 25-30 cm bred, vandret ombøjning af glat materiale.

Anvendes mur, cementplade eller lignende, skal hegnet indvendigt være så glat, at rævene ikke kan klatre op ad det.

Officielle noter

Ingen