Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om inddragelse af Aborg Minde under de for ferske vande gældende retsregler


I medfør af § 1 stk. 2 i lov nr. 306 af 4. juni 1986 om saltvandsfiskeri samt § 26 og § 47, stk. 3 i lov nr. 330 af 14. maj 1992 om ferskvandsfiskeri fastsættes:

§ 1. Det bestemmes herved, at vandområdet, Aborg Minde Nor, der hidtil har udgjort en del af søterritoriet og som ved sin naturlige beliggenhed og overvejende karakter af ferskvand med i alt væsentligt en bestand af ferskvandsfisk, inddrages under de for ferske vande gældende regler.

§ 2. I forbindelse med inddragelsen fastsættes et udvidet fredningsbælte ved udløbet af Puge Mølle Å, omfattende hele Aborg Minde til udløbet i Lillebælt, og inden for hvilket fiskeri er forbudt.

Stk. 2. Der fastsættes ingen gennemgangszone til fredningsbæltet.

§ 3. Overtrædelse af forbudet i § 2, stk. 1 straffes med bøde.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. september 1992 og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 587 af 12. august 1991.

Fiskeriministeriet, den 26. august 1992

KENT KIRK

Jørn Laustrup

Officielle noter

Ingen