Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jordbrugskommissioner


I medfør af § 34 i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 14. februar 1983, fastsættes:

§ 1. Landbrugsministeren nedsætter en jordbrugskommission for hver af landets amtskommuner, dog således, at der nedsættes en kommission for området, der udgøres af Københavns, Frederiksborg og Roskilde amtskommuner.

§ 2. En jordbrugskommission består af en af landbrugsministeren blandt jordlovsudvalgets stedlige medlemmer udnævnt formand samt af to medlemmer med bopæl inden for kommissionsområdet, der udnævnes af landbrugsministeren efter indstilling fra henholdsvis De danske Landboforeninger og Danske Husmandsforeninger.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan supplere kommissionen med en eller flere viceformænd til bistand for formanden og som hans stedfortræder ved behandlingen af visse sagskategorier inden for kommissionsområdet eller dele deraf. Viceformanden deltager i behandlingen af sager efter lov om jordfordeling mellem landejendomme, jf. stk. 5, når jordfordelingsplanen omfatter arealer, der er helt eller delvis beliggende inden for hans område.

Stk. 3. For hvert kommissionsområde udnævner landbrugsministeren efter forhandling med Dansk Erhvervsgartnerforening en gartnerikyndig, som tiltræder kommissionen ved behandlingen af sager om gartnerier. For hvert kommissionsområde udnævner landbrugsministeren ifølge § 1 i lov om arbejderboliger på landet efter forhandling med Spceialarbejderforbundet i Danmark en med arbejderboliger på landet kyndig landarbejder, som tiltræder kommissionen ved behandlingen af sager efter lov om arbejderboliger på landet.

Stk. 4. For hvert kommissionsområde udnævner landbrugsministeren en eller flere grundforbedringskyndige som tilforordnet kommissionen ved behandlingen af sager efter lov om grundforbedringslån og lov om tilskud til dræning og vanding.

Stk. 5. Landbrugsministeren beskikker ifølge § 1 i lov om jordfordeling mellem landejendomme en byretsdommer og en realkreditkyndig, som tiltræder kommissionen ved afsigelse af kendelser efter lovens §§ 2-7. Byretsdommeren overtager formandskabet i kommissionen.

Stk. 6. Landbrugsministeren kan supplere kommissionen med anden sagkyndig bistand ved behandlingen af bestemte sager eller typer af sager.

Stk. 7. Som stedfortræder for formanden og viceformanden ved disses forfald ved behandling af sager i henhold til §§ 2-7 i lov om jordfordeling fungerer henholdsvis formanden og viceformanden for en anden jordbrugskommission henholdsvis en anden del af et kommissionsområde efter Jordbrugsdirektoratets bestemmelse.

§ 3. Jordbrugskommissionerne varetager de opgaver, som er pålagt dem i henhold til lov om støtte til modernisering af jordbrugsbedrifter, lov om arbejderboliger på landet, lov om jordfordeling mellem landejendomme, lov om grundforbedringslån og lov om tilskud til dræning og vanding.

Stk. 2. Jordbrugskommissionerne bistår landbrugsministeren, Jordbrugsdirektoratet og Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning ved administrationen af lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m., statshusmandslovgivningen og lov om udlån til yngre jordbrugere.

Stk. 3. Jordbrugskommissionerne bistår landbrugsministeren og Jordbrugsdirektoratet ved administrationen af jordfondens arealbesiddelser.

Stk. 4. Jordbrugskommissionerne bistår landbrugsministeren og jordlovsudvalget ved administrationen af lov om landbrugsejendomme.

Stk. 5. Jordbrugskommissionerne yder efter anmodning praktisk bistand ved de i stk. 2-4 nævnte myndigheders administration af lovgivning under Landbrugsministeriets område.

§ 4. Formanden eller hans stedfortræder, jf. § 2, stk. 2, tilrettelægger kommissionens arbejde og foranstalter herunder afholdelse af de for kommissionens arbejde nødvendige møder og besigtigelser.

§ 5. Jordbrugskommissionernes funktionsperiode er 4 år, begyndende den 1. april 1987.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1988.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 81 af 25. februar 1983 om jordbrugskommissioner, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 551 af 11. december 1985.

Landbrugsministeriet, den 19. november 1987

LAURITS TØRNÆS

/Allan Loft

Officielle noter

Ingen