Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om planter


I medfør af § 1, stk. 2, og § 4, stk. 2, i lov om handel med frø,

såsæd, læggekartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af

11. december 1987, fastsættes:

§ 1. Produktion og salg af planter, herunder levende plantedele, men ikke frø, er omfattet af bekendtgørelsen, hvis der er tale om

 • 1) planter, der på salgstidspunktet er plantet og skal forblive plantet eller skal genplantes, eller
 • 2) levende plantedele, der på salgstidspunktet ikke er plantet, men skal plantes.

Stk. 2. Bestemmelserne om salg gælder også for udbud til salg samt fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

§ 2. En virksomhed, der agter at producere planter med henblik på salg, skal registreres i Plantedirektoratet (direktoratet) forud for produktionens påbegyndelse. Består en virksomhed af flere driftsmæssigt adskilte enheder, skal hver enhed registreres særskilt. Driftsmæssigt adskilte virksomheder med forretningsmæssigt fællesskab skal registreres særskilt.

Stk. 2. En plantehandel skal registreres, hvis den opretholder en plantebestand gennem hele vækstsæsonen.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for virksomheder, der har et salg af varer eller ydelser på under 10.000 kr. om året og kun sælger planter direkte til den endelige forbruger.

§ 3. Direktoratet kan godkende en registreret virksomhed i følgende kategorier, jf. § 7:

 • 1) opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter og etablering af eliteplanter,
 • 2) opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE,
 • 3) produktion af certificerede planter klasse AA eller
 • 4) produktion af certificerede planter klasse A.

Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 kan omfatte alle de i stk. 1 nr. 1-4, nævnte kategorier og kan begrænses til at omfatte dele af virksomhedens produktion.

§ 4. Registrerede virksomheder skal føre regnskab over beholdninger samt over køb og salg af planter og skal kunne dokumentere alt køb af planter. Direktoratet kan forlange rigtigheden af oplysninger bekræftet af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. Hvis virksomheden anvender vævskulturer i produktionen, skal alt plantematriale, der modtages, registreres, og de registrerede oplysninger skal opbevares i mindst 5 år. Registreringen skal omfatte dato for modtagelse, botanisk navn, mængde samt navn og adresse på leverandøren. For danske leverandører angives virksomhedens registreringsnummer og for udenlandske leverandører nummer på certifikatet eller dato for indførselstilladelsen. Alt plantematerialet skal være mærket således, at det kan identificeres i forhold til de registrerede oplysninger.

§ 5. Hvis en registreret virksomhed eller plantehandel skifter ejer eller ophører med produktion og salg af planter, skal direktoratet underrettes skiftligt herom.

§ 6. Planter kan godkendes til salg, hvis de

 • 1) opfylder minimumskravene i bilag 1 om frihed for planteskadegørere, og
 • 2) for så vidt angår plantegrupper nævnt i bilag 2, er produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag.

§ 7. Planter kan godkendes til salg som

 • 1) kerneplanter, hvis de
 • a) er udvalgt af sortsejeren på grund af deres særlige genetiske egenskaber,
 • b) ved en officiel undersøgelse er konstateret at opfylde de krav om frihed for planteskadegørere, der er fastsat af direktoratet for kerneplanter af den pågældende slægt eller art,
 • c) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 3, afsnit 1, og
 • d) opfylder kravene i bilag 1 om frihed for planteskadegørere
 • 2) eliteplanter, hvis de
 • a) har oprindelse direkte i kerneplanter eller i planter frembragt ved opformering på grundlag af kerneplanter,
 • b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 3, afsnit 2, eller
 • c) opfylder kravene i bilag 1 om frihed for planteskadegørere, eller
 • 3) certificerede planter, klasse AAE, AA eller A, hvis de
 • a) har dokumenteret oprindelse i eliteplanter eller kerneplanter,
 • b) er produceret efter bestemmelserne i bilag 3, afsnit 2, 3 eller 4 og
 • c) opfylder kravene i bilag 1 om frihed for planteskadegørere.

Stk. 2. Planter, der er udvalgt som kommende kerneplanter, men som endnu ikke er godkendt efter stk. 1, nr. 1 (præ-kerneplanter), kan godkendes til salg, hvis de opfylder betingelserne i § 6, men må ikke betegnes »præ-kerneplanter«.

§ 8. Direktoratet foretager eftersyn af den registrerede virksomhed og planterne i virksomheden til kontrol med, at betingelserne for godkendelse af planterne er opfyldt.

§ 9. Kan et parti planter ikke godkendes, må partiet ikke sælges, men skal tilintetgøres efter direktoratets anvisning, jf. dog § 10.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan direktoratet i særlige tilfælde og på særlige vilkår godkende planter, der ikke opfylder betingelserne i § 6.

§ 10. Et parti planter, der ikke kan godkendes, kan af direktoratet stilles i fortsat avlskontrol, hvis direktoratet skønner, at planterne efter gennemførelse af egnede foranstaltninger vil kunne godkendes ved et nyt eftersyn.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, hvis der i partiet er konstateret angreb af

 • 1) planteskadegørere nævnt i bilag 1, A, 1, d,
 • 2) andre planteskadegørere nævnt i bilag 1, A, på over 10 pct.,
 • 3) planteskadegørere nævnt i bilag 1, B, på over 20 pct.,
 • 4) planteskadegørere, omfattet af bilag 1, hvis partiet ved et nyt eftersyn, jf. stk. 1, fortsat ikke kan godkendes.

Stk. 3. Planter i fortsat avlskontrol må ikke fjernes fra dyrkningsstedet uden direktoratets skriftlige tilladelse.

§ 11. Ved salg skal hver salgsenhed være mærket med korrekt botanisk navn og skal i øvrigt opfylde paknings- og mærkningsbestemmelserne i bilag 4.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan danske artsnavne anvendes ved salg her i landet af planter, der producerer spiselige afgrøder. Sortsnavnet skal angives.

Stk. 3. Ved salg engros skal hver salgsenhed tillige være mærket med produktionsvirksomhedens registreringsnummer, jf. § 2, stk. 1. Ved salg i øvrigt skal sælgeren på forlangende oplyse produktionsvirksomhedens navn og adresse eller registreringsnummer.

§ 12. Overtrædelse af bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, § 4, § 5, § 7, stk. 2, § 9, stk. 1, § 10, stk. 3, og § 11 straffes med bøde.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der i medfør af § 4, stk. 3, i lov om frø og planter pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1990.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 344 af 11. juli 1985 om planter til plantning ophæves.

Landbrugsministeriet, den 13. december 1989

Laurits Tørnæs

/ Henrik Wanscher

Bilag 1

Frihed for planteskadegørere, jf. §§ 4, 5 og 7

I. Planteskadegørere, der ikke må forekomme

For godkendelse i klasse AA eller A skal et parti planter være fri for følgende planteskadegørere:

(Såfremt der i kolonnen »Planter« er nævnt værtplanter, omfatter kravet om frihed kun disse plantearter).

 

 --------------------------------------------------------------------- 

        Skadegører             Planter 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 a) Skadedyr. 

 Amauromyza maculosa Malloch, 

 minerflue 

 Anarsia lineatella Zell., 

 ferskenmøl               Cydonia Mill., Malus Mill. 

                    Prunus L., Pyrus L., 

                    Ribes L. og Rubus L. 

 Arrhenodes minutus Dru., barkbille 

 Bemisia tabaci, Genn.         Euphorbia pulcherrima (Villd. 

                    ex Klotzsch), formeringsmate- 

                    riale. Der må ikke på 

                    dyrkningsstedet være iagttaget 

                    symptom på angreb af Bemesia 

                    tabaci Genn. inden for de 

                    sidste 4 uger 

 Cacoecimorpha pronubana Hb., nellike- 

 vikler 

 Ceratitis capitata Wied., middelhavs- 

 frugtflue 

 Conotrachelus nenuphar Herbst, 

 snudebille 

 Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb., 

 krysantemumgalmyg           Chrysanthemum Tourn. ex L. 

 Ditylenchus destructor Thorne, 

 kartoffelrådnematod          Blomsterløg og -knolde 

 Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev, 

 stængelnematod             Blomsterløg og -knolde 

                    Frø og løg af spiseløg 

 Epichoristodes acerbella Walk.) Diak., 

 sydafrikansk nellikevikler 

 Globodera pallida (Stone) Mul et 

 Stone, hvid kartoffelcystenematod 

 Globodera rostochiensis (Woll.) Mul. 

 et Stone, gul kartoffelcystenematod 

 Gracilaria azaleella Brants, 

 azaleamøl               Rhododendron L. 

 Helicoverpa armigera, Hubner, 

 ugle 

 Hylurgopinus rufipes Eichh., 

 canadisk elmebarkbille 

 Hyphantria cunea Drury, 

 hvid bjørnespinder 

 Laspeyresia molesta Busck, 

 ferskenvikler 

 Leptinotarsa decemlineata Say, 

 coloradobille 

 Liriomyza huidobrensis Blanchard, 

 minerflue 

 Liriomyza trifolii Burgess, 

 serpentineminerflue 

 Liriomyza sativae Blanchard, 

 minerflue 

 Merodon equestris F. (syn. Lampetia  Blomsterløg og -knolde 

 equestris F.), stor narcisflue 

 Popillia japonica Newm., japanbille 

 Pseudopityophthorus minutissimus Zimm., 

 egebarkbille 

 Pseudopityophthorus pruinosus Eichh., 

 egebarkbille 

 Quadraspidiotus perniciosus Comst., 

 San Jose-skjoldlus 

 Radopholus citrophilus Huettel, 

 Dickson og Kaplan           Araceae, Citrus L., 

                    Fortunella Swingle, 

                    Maranthaceae, Musaceae, 

                    Persea americana P. Mill, 

                    Poncirus Raf., 

                    Strelitziaceae 

 Radopholus similis (Cobb) Thorne   Araceae, Maranthaceae, 

                    Musaceae, 

                    Strelitziaceae 

 Rhagoletis cingulata Loew 

 Rhagoletis fausta Osten Sacken 

 Rhagoletis pomonella Walsh., æbleflue 

 Scaphoideus luteolus van Duz., 

 elmebarkbille 

 Scolytus multistriatus Marsh., 

 mangestribet elmebarkbille 

 Scolytus scolytus F., 

 stor elmebarkbille 

 Spodoptera littoralis Boisd., 

 afrikansk bomuldsugle 

 Spodoptera litura F., 

 asiatisk bomuldsugle 

 Datulosphaira vitifolae (Fitch.), 

 vindværgbladlus            Vitis L. 

 b) Bakterier. 

 Corynebacterium michiganense 

 (E.F.Sm.)H.L. Jens.,         Tomatplanter 

 tomatgulbakteriose 

 Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. 

 et al., ildsot 

 Erwinia chrysanthemi Burkh. et al.,  Dianthus L. 

 nellikekortskudbakteriose 

 Pseudomonas caryophylli (Burkh.) 

 Starr et Burkh.,           Dianthus L. 

 nellikesprækkebakteriose 

 Pseudomonas marginata (McCull.) 

 Stapp (syn.              Knolde af Freesia Eckl. ex 

 Pseudomonas gladioli Severini), 

 lakskurv               Klatt og Gladiolus Tourn. 

                    ex L. 

 Pseudomonas solanacearum (E.F.Sm.) 

 E.F.Sm., kartoffelbrunbakteriose   Aubergine- og tomatplanter 

 kartoffelbrunbakteriose 

 Pseudomonas woodsii (E.F.Sm.) 

 F.L. Stevens,             Dianthus L. 

 nellikebladpletbakteriose 

 Xanthomonas fragariae Kennedy og 

 King                 Fragaria (Tourn.) L. 

 Xanthomonas campestris p.v. pruni 

 (E.F. Smith) Dye           Prunus L. 

 Xanthomonas populi (Ride), Ride 

 og Ride, 

 poppelbakteriekræft 

 Xanthomonas campestris p.v. 

 vesicatoria 

 (Doidge 1920) Dye 1978,        Tomatplanter 

 tomatpletbakteriose 

 c) Snyltesvampe 

 Atropellis spp., 

 amerikansk nåletrækræft        Pinus L. 

 Ceratocystis fagacearum 

 (Bretz) Hunt, egevisnesyge 

 Ceratocystis (Ophiostoma) roboris 

 C. Georgescu et 

 I. Teodoru, russisk egevisnesyge 

 Ceratocystis ulmi (Buism.) 

 C. Moreau, elmesyge 

 Chrysomyxa arctostaphyli 

 Diet., melbærrisgyldenrust 

 Cronartium comptoniae Arth., 

 amerikansk fyrreblærerust 

 Cronartium fusiforme Hedgc, 

 et Hunt ex Cumm., fyrretenrust 

 Cronartium quercuum (Berk.) 

 Miyabe ex Shirai, asiatisk gallerust 

 Didymella chrysantemi (Tassi) 

 Garibaldi et Gullino,         Chrysanthemum Tourn. ex L 

 krysantemumsortråd 

 Endothia parasitica (Murrill) P. J. 

 et H. W. Anderson, kastaniekræft 

 Fusarium oxysporum (Schlecht. 

 ex Fr.) f.sp.             Crocus L., Freesia Eckl. ex 

 gladioli (Massey) Snyd. et Hans., 

 gladiolusvisnesyge          Klatt, Gladiolus Tourn. ex 

                    L. og Iris L., knolde 

 Glomerella cingulata (Ston.) 

 Spauld. et Schrenk          Vitis L. 

 (syn. Guignardia baccae (Cav.) Jacz.), 

 vindruesortråd 

 Guignardia laricina (Saw.) 

 Yamamoto et Ito, lærkevisnesyge 

 Hypoxylon mammatum (Wahl.) 

 J. H. Miller (syn. 

 Hypoxylon pruinatum (Klotz.) Cke., 

 Hypoxylon-poppelkræft 

 Inonotus weirii (Murr.) Kotl. 

 et Pouz. (syn. 

 Poria weirii Murr.), gul ringråd 

 Melampsora farlowii (Arth.) 

 Davis, Tsuga-koglerust 

 Melampsora medusae Thum., poppelrust 

 Mycosphaerella populorum 

 G. E. Thompson, Septoria-poppelkræft 

 Peridermium harknessii J. P. Moore 

 (syn. Endocronartium harknessii 

 (J. P. Moore) Hirat.), amerikansk 

 fyrrerust 

 Phialophora cinerescens (Wr.)     Dianthus L. 

 van Beyma, vifteskimmel 

 Phytophthora fragariae Hickman, 

 jordbærrødmarv            Fragaria (Tourn.) L. 

 Puccinia horiana P. Henn., 

 hvid krysantemumrust         Chrysanthemum Tourn. ex L. 

 Puccinia pelargonii-zonalis 

 Doidge, pelargonierust        Pelargonium l'Herit. 

 Sclerotinia azaleae (Weiss) 

 Dennis (syn.             Rhododendron L. 

 Ovulinia azaleae (Weiss), 

 kronbladvisning 

 Sclerotinia bulborum (Wakk.) Rehm,  Blomsterløg 

 hyacintknoldbægersvamp 

 Sclerotinia convoluta Drayt., 

 irisgråskimmel            Iris L., rhizomer 

 Sclerotinia gladioli Drayt. 

 (syn. Stromatinia gladioli      Blomsterløg og -knolde 

 (Drayt.) Whetz.), 

 gladiolusknoldbægersvamp 

 Septoria gladioli Pass., 

 hårdforrådnelse            Blomsterløg og -knolde 

 Synchytrium endobioticum (Schilb.) 

 Perc., kartoffelbrok 

 Uromyces spp., rust          Gladiolus Tourn. ex L. 

 d) Virus og viruslignende 

 skadegørere 

 Apple proliferation mycoplasm,    Malus Mill. 

 æbleheksekostmykoplasma 

 Apricot chlorotic leaf roll 

 mycoplasm,              Prunus L. 

 abrikosbladrulleklorosemykoplasma 

 Arabis mosaic virus, 

 arabismosaikvirus           Fragaria Tourn.) L. 

                    Rubus L. 

 Beet curly top virus         Beta 

 Beet leaf curly virus, 

 Bedebladskrøllesygevirus       Beta vulgaris 

 Black raspberry latent virus,     Rubus L. 

 latent sorthindbærvirus 

 Cherry leaf roll virus        Rubus L. 

 kirsebærbladrullevirus 

 Cherry necrotic rusty mottle virus,  Prunus avium L. 

 kirsebærrustnekrosevirus 

 Cherry raspleaf virus (American),   Malus Mill. 

 amerikansk kirsebærraspbladvirus   Prunus L. 

 Chrysanthemum stunt viroid,      Chrysanthemum Tourn. 

 krysantemumdværgsygeviroid      ex L. 

 Elm phloem necrosis virus, 

 elmesivævsnekrosevirus 

 Little cherry pathogen,        Prunus cerasus L. 

 kirsebærdværgfrugtpatogen       Prunus avium L. 

                    prydkirsebær 

 Peach mosaic virus (American),    Prunus L. 

 amerikansk ferskenmosaikvirus 

 Peach phony rickettsia,        Prunus L. 

 ferskenphonyrickettsia 

 Peach rosette mycoplasm,       Prunus L. 

 ferskenrosetmykoplasma 

 Peach yellows mycoplasm,       Prunus L. 

 ferskengulsotmykoplasma 

 Pear decline mycoplasm,        Cydonia Mill. 

 pæremoriamykoplasma          Pyrus L. 

 Plum line pattern virus American),  Prunus L. 

 amerikansk blommebåndmosaikvirus 

 Prunus necrotic ringspot virus,    Rubus L. 

 Prunus-ringpletnekrosevirus 

 Raspberry leaf curl virus (American), Rubus L. 

 amerikansk hindbærbladkrøllesygevirus 

 Raspberry ringspot virus,       Fragaria (Tourn.) L. 

 hindbærringpletvirus         Rubus L. 

 Rose wilt virus , rosenvisnesygevirus Rosa L. 

 Sharka virus , blommepoxvirus     Prunus L. 

 Stolbur pathogen , Stolburpathogen  Solanaceae 

 Strawberry crinkle virus, 

 jordbærkrusesygevirus         Fragaria (Tourn.) L. 

 Strawberry latent »C« virus,     Fragaria (Tourn.) L. 

 latent jordbær-C-virus 

 Strawberry latent ringspot virus,   Fragaria (Tourn.) L. 

 latent jordbærringpletvirus      Rubus L. 

 Strawberry vein-banding virus,    Fragaria (Tourn.) L. 

 jordbærnervebåndsvirus 

 Strawberry yellow edge virus,     Fragaria (Tourn.) L. 

 jordbærgulrandvirus 

 Strawberry witches' broom pathogen,  Fragaria (Tourn.) L. 

 jordbærheksekostpatogen 

 Tomato black ring virus        Fragaria (Tourn.) L. 

 tomatsortringvirus          Rubus L. 

 Tomato ringspot virus,        Malus Mill., Prunus L. 

 tomatringpletvirus          Rubus L. Pelargonium 

                    l'Herit ex Ait. 

 Virus og viruslignende         Vitis L. 

 skadegørere hos Vitis L. 

 X-disease mycoplasm,         Prunus L. 

 stenfrugt-X-sygemykoplasma 

 Andre virus og viruslignende,skade-  Cydonia Mill. 

 gørere, der ikke findes inden for   Fragaria (Tourn.) L. 

 Det europæiske økonomiske Fællesskab Malus Mill., 

                    Prunus L., Pyrus L., 

                    Ribes L., Rosa L., 

                    Rubus L. 

 --------------------------------------------------------------------- 

2. Særlige krav vedrørende kerneplanter, eliteplanter og certificerede planter, klasse AAE og AA, jf. § 7

Planterne skal være fri for de planteskadegørere, der er nævnt under 1), herunder Bemisia tabaci Genn. (alle plantearter), samt Frankliniella occidentalis Pergande.

B. Planteskadegørere, der ikke må forekomme udover de nævnte tolerancer, jf. § 6 (godkendte planter) og § 7, stk. 1, nr. 3 (certificerede planter klasse A)

For godkendelse af kerne-, elite- og certificerede planter klasse AAE og AA skal planterne være fri for de nedennævnte planteskadegørere

Tolerancer beregnes således:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tolerance i pct.  Antal angrebne      Partistørrelse 

          planter accepteres 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0,5            1      pr. påbegyndt  200 planter 

 2,0            1      pr. påbegyndt  50 planter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (Hvis der er nævnt værtsplanter, skal den nævnte tolerance kun være 

  overholdt for disse). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skadegører               Planter       Tolerance 

                               i pct. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 a) Skadedyr 

 Aphelenchoides spp., bladnematoder  Fragaria (Tourn.) L.  0,5 

                    Begonia L., bregner 

 Cercidophyopsis ribis Westw., 

 solbærknopgalmide                       0,5 

 Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev, (Undtagen blomsterløg  0,5 

 stængelnematod            og -knolde og frø og 

                    af spiseløg. Se I,a) 

 Eriosoma lanigerum Hausm., blodlus              2 

 Meloidogyne spp., rodgallenematoder  Væksthusplanter     0,5 

 Phytoptus avellanae Nal.                   2 

 hasselknopgalmide 

 Steneotarsonemus pallidus Bks.,                0,5 

 Cyclamendværgmide 

 b) Bakterier 

 Erwinia chrysanthemi Burkh. et al.,  (Undtagen Dianthus.   0,5 

 nellikekortskudbakteriose       Se I,b) 

 Pseudomonas mors-prunorum Wormald,              0,5 

 stenfrugtbakteriekræft 

 Xanthomonas begoniae (Takimoto) Dowson            2 

 (syn. Pseudomonas begoniae Stapp), 

 begoniebrunbakteriose 

 Xanthomonas campestris (Pam.) Dowson,             0,5 

 kålbrunbakteriose 

 Xanthomonas hyacinthi (Wakk.) Dowson,             0,5 

 hyacintgulbakteriose 

 Xanthomonas pelargonii (N. A. Brown)             2 

 Starr et Burkh., pelargoniepletbakteriose 

 samt andre bakterioser 

 c) Snyltesvampe 

 Bremia lactucae Regel, salatskimmel              0,5 

 Chondrostereum purpureum (Pers. ex Fr.) Pouz.         2 

 (syn. Stereum purpureum 

 (Pers. ex Fr.) Fr.,sølvglans 

 Fusarium oxysporum Schlecht. ex Fr.,  Campanula L.,     2 

 fusariose                Dianthus L.      2 

 Nectria galligena Bres., frugttrækræft            2 

 Peronospora destructor (Berk.) Casp., 

 løgskimmel                          2 

 Plasmodiophora brassicae Woronin, kålbrok           0,5 

 Sclerotium cepivorum Berk., hvidråd              0,5 

 Septoria apiicola Speg. (syn. Septoria            0,5 

 apii Rostr.), selleribladpletsyge 

 Verticillium albo-atrum 

 Reinke et Berth., kransskimmel                2 

 Verticillium dahliae Kleb., 

 kransskimmel                         2 

 d) Virus og viruslignende planteskadegørere 

 Andre virus og             Æble, pære, blomme, 

 viruslignende skadegørere       kirsebær        0,5 

 end nævnt i bilag 1, I, d       Hindbær, solbær     0,5 

                    Jordbær         0,5 

                    Skalotteløg, stikløg  0,5 

                    Agurk, melon, peber, 

                    tomat          0,5 

                    Andre planter      2 

                     (undtagen Abutilon, 

                     Dipladenia, Dahlia, 

                     Guzmania, Iris, 

                     Lilium,slægter 

                     under Orchidaceae, 

                     visse sorter af Narcissus 

                     og Tulipa samt, 

                     blomsterløg og -knolde 

                     til drivning i potter, 

                     peberrod, rabarber 

                     og stikkelsbær) 

 --------------------------------------------------------------------- 

C. Andre planteskadegørere end nævnt i bilag 1, A og B

Et parti planter skal vær praktisk taget fri for almindeligt udbredte, bekæmpelige planteskadegørere.

Bilag 2

Særlige bestemmelser for visse plantegrupper

(Til § 6)

1.1. Væksthusplanter

Udplantningsplanter af grønsager til videredyrkning i erhvervsvirksomheder.

1. I virksomhederne skal der gennemføres følgende hygiejniske foranstaltninger:

a. væksthusenes indre samt borde m.v. skal være gjort omhyggeligt rene ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mod svampesygdomme og skadedyr.

b. kasser og potter m.v. skal være nye eller være renset på tilsvarende måde som borde (se punkt a). Trækasser kan dog også renses ved opvarmning til 1000 C i 30 minutter. Såvel nyt som rengjort materiale skal opbevares adskilt fra ikke rengjort materiale.

c. markjord, der indgår i jordblandinger, skal forinden blandingen have været opvarmet til 1000 C i 30 minutter eller være desinficeret på anden effektiv måde, og den skal derefter indtil anvendelse opbevares i rene beholdere eller på anden betryggende måde, adskilt fra ubehandlet jord.

2. Væksthuse og arbejdsrum skal holdes rene og fri for ukrudt.

3. Dendranthema og/eller prydcapsicum må ikke dyrkes i samme væksthus som peber- og tomatplanter.

4. I virksomheder, som producerer agurk-, melon-, peber- og tomatplanter, må der ikke samtidig i samme væksthus dyrkes frugtbærende planter af samme eller nærstående art.

5. Levering af agurk-, melon-, peber- og tomatplanter skal ske i engangsemballage.

6. Levering af udplantingsplanter af grønsager skal ske i rengjort materiale eller i engangsemballage.

Blomsterløg og -knolde til drivning i potter

For blomsterløg og -knolde til drivning i potter kan der tolereres lettere skader som følge af virusangreb, men varens udseende og anvendelighed må ikke være af tvivlsom karakter.

1.2. Planteskoleplanter

Berberis

I henhold til Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 215 af 23. maj 1969 om bekæmpelse af sortrust er det kun tilladt at dyrke nedennævnte Berberisarter samt varieteter heraf, hvis de ikke er podet på Berberis vulgaris L. eller andet rustmodtageligt underlag:

Berberis aggregata Schneid.

Berberis aggregata var. prattii (polyantha) Schneid.

Berberis dictyophylla Franch.

Berberis koreana Palib.

Berberis parvifolia Sprague.

Berberis x rubrostilla Chitt.

Berberis thunbergii D. C.

Berberis wilsoniae Hemsl. et Wils.

Alle stedsegrønne arter undtagen Mahoberberis.

1.3. Jordbærplanter

Produktion af jordbærplanter skal gennemføres efter reglerne i bilag 4 for produktion af kerne-, elite- og certificerede planter.

1.4. Spiseløg

Alle spiseløg:

Ved produktion af skalotte- og stikløg skal der gennemføres et sædskifte på mindst 4 løgfrie år. Sædskiftet skal kunne dokumenteres ved ejendommens sædskifteplan.

Skalotte- og stikløg godkendt ved avlskontrollen skal, inden de afhændes, være afsvampet mod løgskimmel ved varmebehandling i 24-36 timer ved 400 C.

Stikløg:

Ved produktion af stikløg skal frøet være desinficeret mod stængelnematoder. Behandlingen foretages med methylbromid, 30 g pr. m3 rum ved 20-240 C i 18-20 timer.

Skalotteløg:

Udlægsmateriale af skalotteløg skal være godkendt ved væksthusafprøvning, hvorunder der højst må konsateres 1 pct. løgmosaik.

Ved produktion af skalotteløg skal producenten hvert år inden 15. august tilmelde de planteproduktioner til væksthusafprøvning, som ønskes anvendt til udlæg det følgende år, hvis partiet ikke allerede er godkendt af direktoratet.

Hert år inden 1. oktober udtager direktoratet en prøve bestående af 350 løg af hver planteproduktion.

Inden endelig godkendelse af skalotteløg skal disse opfylde kravene til både avlskontrol og væksthusafprøvning.

1.5. Blomsterløg og -knolde

Der tolereres indtil 10 pct. virusangreb i følgende sorter:

Tulipan: Angelique, Hibernia, Inzell, Monte Carlo, Pax, Snowstar og White Dream.

Narcis: Golden Harvest.

Ved avl af disse sorter skal afstanden til andre produktioner være mindst 25 meter.

Foruden disse krav skal følgende være iagttaget:

1. ved produktion af blomsterløg skal producenten forinden inspektionen bortluge uønskede planter og fortsætte lugningen gennem hele vækstsæsonen,

2. medmindre andet er aftalt med direktoratet, må blomsterhovederne ikke fjernes før efter første inspektion,

3. første inspektion foretages under blomstringen. Herfra undtages narcis, der inspiceres umiddelbart efter afblomstring.

4. følgende inspektion(er) foretages 2-4 uger senere, men kan bortfalde for kortvarige planteproduktioner (f.eks. Eranthis og Galanthus).

5. i planteproduktioner af tulipan må der højst være 1 pct. iblanding af fremmede sorter, herunder medregnet »tulipantyve«.

6. i planteproduktioner af tulipan fjernes uønskede planter ved opgravning eller ved svidning med kemiske midler. Såfremt uønskede planter trækkes op, gælder godkendelsen kun løgstørrelser på 10 cm eller derover1). De mindre størrelser fra sådanne partier betragtes som værende i fortsat avlskontrol og må derfor ikke sælges.

 • 1) For »botaniske arter/sorter« fastsættes mindstestørrelsen i overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers kvalitetsnormer.

7. produktioner kasseret på grund af skadegørere (dog ikke stængelnematod) eller iblanding af fremmede sorter kan efter skriftlig ansøgning til direktoratet anvendes til afdrivning i egen virksomhed eller til salg til afdrivning på følgende vilkår:

- Mærkning af løgene efter optagning i marken ved f.eks. oversprøjtning med kalk. Mærkningen gentages efter afpudsningen og sortering, hvis det skønnes nødvendigt.

- Løgene må kun sælges i større partier efter aftale med direktoratet.

- Købere af sådanne partier skal skriftligt over for direktoratet erklære at være bekendt med partiets sundhedstilstand. Drivløg, der ikke afsættes på ovenstående vilkår, samt småløg skal destrueres efter direktoratets anvisning.

Blomsterløg og -knolde til drivning i potter - se afsnit 1.1.

Bilag 3

Krav til produktion og opbevaring af præ-kerneplanter, kerneplanter, eliteplanter og certificerede planter

(Til § 7)

1. Krav til opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter samt etablering af eliteplanter

1.1. Virksomheder, der ønsker at opbevare prækerneplanter, producere og opbevare kerneplanter samt etablere eliteplanter, på grundlag af kerneplanterne skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuelt klon af samtlige kerneplanter. Denne liste skal udleveres til direktoratet en gang årligt og i øvrigt på opfordring.

1.2. Retningslinjer

Virksomheden skal udarbejde interne retningslinjer der skal godkendes af direktoratet.

De interne retningslinjer skal indeholde følgende generelle krav:

Præ-kerneplanter:

I den periode hvor en præ-kerneplante testes og eventuelt renses for planteskadegørere skal den opbevares adskilt fra kerneplanter og etablerede eliteplanter.

Af hensyn til risikoen for smitte af præ-kerneplanten skal den opbevares under forhold der mindst opfylder kravene til opbevaring af kerneplanter.

Frilandsproduktion:

- Frilandsarealer skal være undersøgt og fundet fri for relevante jordboende planteskadegørere og vektorer for planteskadegørere, jf. bilag 1, A og B.

- Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt bilag 1 reduceres mest muligt.

- Kerneplanter skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.

Væksthusproduktion:

- Væksthuse skal være forsynet med insekttæt net for alle vinduer (maskevidde maks. 1 mm). Ved indgange skal forefindes sluse med desinfektionsmåtte.

- Gulve skal være cementeret med fald til afløb.

- Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskaegørere.

- Væksthuse skal rengøres og desinficeres mindst en gang årligt. Borde skal desinficeres efter hver tømning. Gulve skal desinficeres regelmæssigt, dog mindst en gang månedligt.

- Alle personer med adgang til væksthusene skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.

- Kerne- og eliteplanter skal anbringes således at overskydende vand ikke kommer i kontakt med andre planter, ligesom planterne ikke må røre hinanden.

Retningslinjerne skal i øvrigt indeholde oplysninger om følgende:

a. Krav til opbevaringssted

b. Krav til øvrig planteproduktion

c. Arbejdsrutiner herunder formeringsmetode

d. Mærkning

e. Registrering af produktionsdata

f. Testninger/undersøgelser

g. Fornyelse

h. Adgangskrav.

1. 3. Oprindelse

Oprindelsen af alle kerne- og eliteplanter, der findes i virksomheden samt tests, kontrol m.v. af disse, skal til enhver tid kunne dokumenteres.

1.4. Godkendelse af kerneplanter

Virksomheder, der ønsker at få godkendt planter som kerneplanter skal anmelde dette til direktoratet.

Direktoratet underretter anmelderen, om det anmeldte plantemateriale kan opnå status af kerneplante.

1.5. Anmeldelse

Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

- slægt.

- art.

- sorts- eller klonnavn.

- beskrivelse af sort/klon.

- beskrivelse af udført selektionsarbejde.

- dokumentation for udført testnings- og rensningsarbejde.

- beskrivelse af det arbejde, der foretages for at sikre, at kerneplanten er sortstypisk.

- præcise oplysninger om, hvor prækerneplanten har været opbevaret samt, hvor kerneplanter skal opbevares.

- navn og adresse på ejeren/anmelderen.

Anmeldelsen foretages på et specielt skema og skal være direktoratet i hænde senest 14 dage før det tidspunkt, hvor præ-kerneplanten ønskes flyttet til kerneplante-opbevaringsstedet.

2. Krav til opbevaring og produktion af eliteplanter samt produktion af certificerede planter klasse AAE

Virksomheder, der ønsker at opbevare og producere eliteplanter samt producere certificerede planter i klasse AAE, på grundlag af eliteplanterne skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuelt klon af samtlige de planter i virksomheden der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter i klasse AAE. Denne liste skal udleveres til direktoratet en gang årligt og i øvrigt på opfordring.

Planteproduktonen skal være arts- og sortsren.

2.1. Retningslinjer

Virksomheden skal endvidere udarbejde interne retningslinjer, der skal godkendes af direktoratet.

De interne retningslinjer skal indeholde følgende generelle krav:

Frilandsproduktion:

- Frilandsarealer skal være undersøgt og fundet fri for relevante jordboende planteskadegørere og vektorer for planteskadegørere, jf. bilag 1 A og B.

- Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 reduceres mest muligt.

- Elitekvarterer skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.

Vækshusproduktion:

- Væksthuse skal være forsynet med insekttæt net for alle vinduer. Ved indgange skal forefindes sluse med desinfektionsmåtte.

- Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere.

- Alle personer med adgang til væksthusene skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.

- For hver art skal der udarbejdes retningslinjer for eliteplanternes opbevaring, formering og dyrkning, herunder de fytosanitære foranstaltninger.

Retningslinjerne skal i øvrigt indeholde oplysninger om følgende:

a. Krav til opbevaringssted

b. Krav til øvrig planteproduktion

c. Arbejdsrutiner herunder formeringsmetoder

d. Mærkning

e. Registrering af produktionsdata

f. Testninger/undersøgelser

g. Fornyelse

h. Adgangskrav

2.2. Oprindelse

Oprindelsen af alle eliteplanter, der findes i virksomheden, skal til enhver tid kunne dokumenteres.

2.3. Specielle krav

For de enkelte slægter eller arter kan fastsættes specielle krav til produktionen. Disse krav udleveres ved henvendelse til direktoratet.

3. Krav til produktion af certificerede planter i klasse AA.

Virksomheder der ønsker at producere certificerede planter i klasse AA skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuelt klon af samtlige de planter i virksomheden der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter i klasse AA. Denne liste skal udleveres til direktoratet en gang årligt og i øvrigt på opfordring.

Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.

3.1. Retningslinjer

Generelt

Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt i klasse AAE eller højere klasse. Med mindre andet tillades, skal der anvendes etablerede og individuelt mærkede planter.

Hvis produktionen foregår in-vitro er der ikke krav om anvendelse af etablerede planter. Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.

Frilandsproduktion:

- Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.

- Planter af samme sort som ikke har oprindelse i en kerneplante må ikke findes i virksomheden.

Væksthusproduktion:

- Ved indgange skal forefindes sluse med desinfektionsmåtte.

- Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.

- Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mindst en gang årligt.

- Alle personer med adgang til væksthusene skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.

- Planter af samme art som ikke har oprindelse i en kerneplante må ikke findes i virksomheden. Andre planter der kan medføre en smitterisiko for det certificerede plantemateriale må ikke findes i samme virksomhed.

In-vitro produktion

Virksomheden skal udarbejde retningslinjer for hvordan det sikres, at produktionen er arts- og sortsren.

3.2. Specielle krav

For de enkelte slægter eller arter kan fastsættes specielle krav til produktionen. Disse krav udleveres ved henvendelse til direktoratet.

4. Krav til produktion af certificerede planter i klasse A

Virksomheder der ønsker at producere certificerede planter i klasse A skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuelt klon af samtlige de planter i virksomheden der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter i klasse A. Denne liste skal udleveres til direktoratet en gang årligt og i øvrigt på opfordring.

Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.

4.1. Retningslinjer

Generelt:

Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt i klasse AA, AAE eller højere klasse.

Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.

Frilandsproduktion:

- Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.

- Planter af samme sort som ikke har oprindelse i en kerneplante må ikke findes i virksomheden.

Væksthusproduktion:

- Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.

- Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mindst en gang årligt.

- Planter af samme sort som ikke har oprindelse i en kerneplante må ikke findes i virksomheden. Andre planter der kan medføre en smitterisiko for det certificerede plantemateriale skal holdes skarpt adskilt fra dette.

4.2. Specielle krav

For de enkelte slægter eller arter kan fastsættes specielle krav til produktionen. Disse krav udleveres ved henvendelse til direktoratet.

Bilag 4

Paknings- og mærkningsbestemmelser

(Til § 11)

Kerne- og eliteplanter:

Plantemateriale skal leveres i ny emballage. Der skal for hver sending medfølge dokumentation for materialets status ligesom materialet skal være individuelt mærket.

Kopi af denne dokumentation sendes til direktoratet umiddelbart efter leveringen.

Certificerede planter klasse AAE:

Plantemateriale skal leveres i ny emballage plomberet med virksomhedens klæbemærke, hvoraf fremgår, at materialet er godkendt af direktoratet som certificeret materiale i klasse AAE.

Kopi af fakturaen sendes til direktoratet umiddelbart efter leveringen.

En faktura må ikke omfatte både certificerede og ikke certificerede planter.

Certificerede planter klasse AA:

Plantemateriale skal leveres i ny emballage.

Producenter af certificerede planter kan efter aftale med direktoratet få tilladelse til mærkning/etikettering af enkeltplanter eller partier af planter, således at det heraf bl.a. fremgår, hvilken klassificering planterne har.

Certificerede planter klasse A

Plantemateriale skal leveres i ny eller rengjort og desinficeret emballage.

Producenter af certificerede planter kan efter aftale med direktoratet få tilladelse til mærkning/etikettering af enkeltplanter eller partier af planter, således at det heraf bl.a. fremgår, hvilken klassificering planterne har.

For alle certificerede planter gælder:

Af fakturaen skal det tydeligt fremgå, i hvilken klasse materialet er godkendt.

Officielle noter

Ingen