Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om markfrø


Efter lov om handel med frø, såsæd, læggekartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 11. december 1987, og til gennemførelse af De europæiske Fællesskabers rådsdirektiver af 14. juni 1966 om handel med bederoefrø (66/400/EØF), som ændret senest ved

rådsdirektiv af 13. juni 1988 (88/380/EØF) og om handel med frø af foderplanter (66/401/EØF), som ændret senest ved kommissionsdirektiv af 30. juni 1989 (89/424/EØF) samt rådsdirektiv af 13. juni 1969 om handel med frø af olie- og spindplanter (69/208/EØF), som ændret senest ved kommissionsdirektiv af 30. juni 1989 (89/424/EØF), fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter betingelserne for produktion og omsætning af frø til såning af de i bilag 1 nævnte arter af foderplanter, bederoe samt olie- og spindplanter, i det følgende kaldt markfrø.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) F-materiale: Markfrø af en forædlet sort, der benyttes af forædleren eller dennes repræsentant til vedligeholdelse af sorten eller til avl af præ-basis- eller basisfrø.
 • 2) Præ-basisfrø: Markfrø, som
 • a) under ansvar af forædleren eller dennes repræsentant er avlet på F-materiale eller præ-basisfrø og
 • b) er bestemt til avl af præ-basisfrø, basisfrø eller certificeret frø.
 • 3) Basisfrø: Markfrø, som
 • a) under ansvar af forædleren eller dennes repræsentant er avlet på F-materiale eller præ-basisfrø og
 • b) er bestemt til avl af certificeret frø.
 • c) for hybridsorter inkluderer frø til avl af såvel hanlige som hunlige forældreplanter.
 • 4) Certificeret frø: Markfrø, som
 • a) på forædlerens anmodning er avlet på præ-basisfrø, eller
 • b) er avlet på basisfrø eller på certificeret frø af 1. generation i det omfang, avl af certificeret frø 2. generation er tilladt for den pågældende art, jf. bilag 1, og
 • c) er bestemt til produktion af planter eller til avl af certificeret frø af senere generation.
 • 5) Handelsfrø: Markfrø, som er
 • a) artsægte og
 • b) bestemt til produktion af planter.
 • 6) Småpakning:
 • a) Kun frø af bederoe:

EØF-småpakning: En pakning af certificeret frø med en nettovægt på højst 10 kg. For monogermt og præcisionsfrø dog højst 2,5 kg eller indtil 100.000 frønøgler.

 • b) Kun frø af foderplanter:
 • I) EØF A-småpakning: En pakning af blandinger af frø til andet end landbrugsformål, herunder frø til plænegræs, med en nettovægt på højst 2 kg.
 • II) EØF B-småpakning: En pakning af certificeret frø eller handelsfrø af rene arter eller af blandinger, herunder frø til plænegræs, med en nettovægt på højst 10 kg.
 • c) DK-småpakning:
 • I) En pakning af præ-basis- eller basisfrø af alle arter med en nettovægt på højst 50 kg.
 • II) En pakning af certificeret frø eller handelsfrø af olie- og spindplanter med en nettovægt på højst 25 kg.
 • III) En pakning af blandinger af frø af foderplanter til landbrugsformål med en nettovægt på højst 25 kg.
 • 7) Sæson: Perioden fra 1. juli til 30. juni.
 • 8) OECD-ordningen: De af OECD fastsatte regler af 9. oktober 1988 for certificering af markfrø, der sælges internationalt, samt regler af 10. oktober 1988 for certificering af bederoefrø, der sælges internationalt.

Stk. 2. I de i stk. 1, nr. 6 nævnte vægtgrænser medregnes ikke eventuelt indhold af granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer.

Stk. 3. Bekendtgørelsens bestemmelser om salg gælder også for udbud til salg samt fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

Stk. 4. Bekendtgørelsens bestemmelser om virksomheder gælder for både firmaer og enkeltpersoner.

Betingelser for salg

§ 3. Markfrø må kun sælges hvis det opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Plantedirektoratet er berettiget til at udtage prøver af alt markfrø, der sælges, til kontrol med, at det opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Markfrø af de i bilag 1, kolonne 2, nævnte arter må sælges, hvis det er godkendt som præ-basisfrø, basisfrø eller certificeret frø 1. generation.

Stk. 4. Markfrø af de i bilag 1, kolonne 3, nævnte arter må sælges, hvis det er godkendt som præ-basisfrø, basisfrø, certificeret frø 1. generation eller certificeret frø 2. generation.

Stk. 5. Markfrø af de i bilag 1, kolonne 4, nævnte arter må sælges, hvis det er godkendt som præ-basisfrø, basisfrø, certificeret frø eller handelsfrø.

Stk. 6. Markfrø af de i bilag 1 nævnte arter må sælges til andre medlemsstater af De Europæiske Fællesskaber som ikke endeligt certificeret frø, hvis det efter avlskontrollen opfylder betingelserne for at blive certificeret som certificeret frø.

Stk. 7. Et parti markfrø, der sælges, skal være tilstrækkeligt ensartet.

Stk. 8. Vægten af et parti markfrø må ikke overstige følgende vægtgrænser med mere end 5 pct.:

 • 1) For frø, der er på størrelse med eller større end hvedekerner: 20 tons.
 • 2) For frø, der er mindre end hvedekerner: 10 tons.

Stk. 9. Nærmere regler til gennemførelse af bekendtgørelsen fastsættes af Plantedirektoratet.

§ 4. Bestemmelsen i § 3 gælder ikke for:

 • 1) Markfrø, der sælges
 • a) til stater uden for De europæiske Fællesskaber,
 • b) som råvare til en registreret virksomhed, jf. § 6, med henblik på oprensning eller
 • c) til forsøg, videnskabeligt formål eller forædlingsformål.
 • 2) F-materiale, der sælges til opformering under forædlerens ansvar.
 • 3) Frø af olie- og spindplanter, der skal benyttes til avl af prydplanter.
 • 4) Frøafrensning m.v., der ikke skal anvendes til såning til landbrugsformål eller som plænegræs.

Sortsliste

§ 5. Markfrø kan godkendes, hvis det tilhører en sort, der er optaget på sortsliste efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om en sortsliste over landbrugsplanter eller på Det europæiske økonomiske Fællesskabs fælles sortsliste over landbrugsplantearter, medmindre der er taget forbehold for Danmark for den pågældende sort.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan markfrø bestemt til udførsel til en medlemsstat af De europæiske Fællesskaber godkendes, hvis den pågældende sort er tilladt anvendt i denne medlemsstat.

Registrering af markfrøvirksomheder

§ 6. Virksomheder med sæde her i landet, der erhvervsmæssigt oprenser, udvejer, indfører eller sælger markfrø, skal være registreret af Plantedirektoratet.

Stk. 2. Virksomheden skal på begæring give Plantedirektoratet enhver oplysning om de af kontrollen omfattede partier. Rigtigheden af oplysninger kan forlanges bekræftet af statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 3. Plantedirektoratet har adgang til renserier, lagerbygninger og forretningslokaler og er berettiget til at foretage eftersyn og udtage prøver i det omfang, kontrollen gør det nødvendigt. Det påhviler virksomheden at yde Plantedirektoratet den bistand, der er nødvendig til kontrollens gennemførelse.

Stk. 4. Registrerede virksomheder skal føre kontrol med og regnskab over forråd og salg af markfrø med angivelse af mængde samt afsender og modtager af ind- og udgående partier. Regnskab over frøpartierne skal opbevares mindst 3 år.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder ikke for virksomheder, der udelukkende køber og videresælger markfrø, der er færdigpakket her i landet eller indført færdigpakket markfrø, der er erhvervet fra en registreret markfrøvirksomhed.

Anmeldelse

§ 7. Anmeldelse af markfrø til avlskontrol og partikontrol skal indgives skriftligt til Plantedirektoratet og kan kun indgives af registrerede virksomheder.

Kapitel 2

Avlskontrol

Fremavl

§ 8. Fremavl må kun ske på grundlag af en skriftlig kontrakt mellem en registreret markfrøvirksomhed og den enkelte avler. Kontraktformularen skal være godkendt af Plantedirektoratet.

Markkontrol

§ 9. Plantedirektoratet gennemfører i vækstperioden besigtigelse af de anmeldte arealer og foranstalter kontroldyrkning af udlægspartier til kontrol med, at de opfylder betingelserne for at kunne anmeldes til certificering. Bestanden af hybrider af solsikke skal underkastes mindst to markbesigtigelser.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan foretage undersøgelse af enkeltplanter af præ-basisfrø og basisfrø i det omfang, det anses for påkrævet.

Stk. 3. Plantedirektoratet er berettiget til nødvendig færden på avlsejendommen og kan foretage eftersyn af rum og anlæg, der benyttes til opbevaring og behandling af avlen.

Godkendelse

§ 10. Efter afslutning af markkontrollen og kontroldyrkningen underretter Plantedirektoratet skriftligt anmelderen om resultatet af avlskontrollen, og hvis betingelserne herfor er opfyldt, godkendes avlen på arealet til anmeldelse til certificering i den pågældende kategori.

Stk. 2. For avl, der ikke kan godkendes som anmeldt, meddeles begrundelse for afgørelsen.

Kapitel 3

Partikontrol

Kvalitetsnormer

§ 11. Markfrø af godkendt avl kan godkendes til salg, hvis det opfylder kvalitetsnormerne i bilag 2.

§ 12. Plantedirektoratet udtager prøver af alt markfrø der sælges til kontrol med, at det opfylder de af Plantedirektoratet fastsatte kvalitetsnormer, samt prøver til udsåning i Plantedirektoratets kontrolmark til efterkontrol med sortsægthed og sortsrenhed.

§ 13. Et parti markfrø kan fjernes fra virksomhedens lager, så snart Plantedirektoratet har givet meddelelse om, at kontrollen har vist, at kvalitetsnormerne er opfyldt uanset, om resultatet af efterkontrollen foreligger.

§ 14. Efter afslutningen af en sæson offentliggør Plantedirektoratet en oversigt over resultatet af kontrollen.

Stk. 2. Mod dokumentation for køb har enhver køber af markfrø ret til at få oplysninger såvel hos virksomheden som hos Plantedirektoratet om resultatet af kontrollen af det pågældende parti.

Undtagelser fra kravet til spireevne

§ 15. Plantedirektoratet kan meddele tilladelse til salg af markfrø:

 • 1) Af kategorierne præ-basisfrø, basisfrø, certificeret frø og handelsfrø, inden resultatet af Plantedirektoratets analyse for spireevne foreligger, forudsat, at
 • a) salg kun sker til første led i handelskæden og
 • b) sælgeren har
 • I) modtaget foreløbigt analysebevis fra Plantedirektoratet,
 • II) meddelt Plantedirektoratet køberens navn og
 • III) oplyst køberen om den foreløbigt konstaterede spireevne, og
 • 2) Af kategorierne præ-basisfrø og basisfrø der ikke opfylder kravene til spireevne, forudsat, at
 • a) frøet sælges til videre opformering og
 • b) sælgeren oplyser køberen om den konstaterede spireevne ved en særlig mærkning efter § 18, stk. 2.

Mærkning

§ 16. Ved salg skal hver pakning (emballageenhed), dog ikke småpakninger, være forsynet med en officiel mærkeseddel, der opfylder bestemmelserne i bilag 3.

Stk. 2. Mærkningen foretages af Plantedirektoratet eller under dets overvågning i forbindelse med prøvetagningen.

Stk. 3. Mærkesedlen skal være anbragt således, at fastgørelsen er sikret ved forseglingen.

Stk. 4. Som officiel mærkning kan anvendes en klæbemærkeseddel eller en påsyet mærkeseddel af ikke let afriveligt materiale.

Stk. 5. Basisfrø og certificeret frø af markært og hestebønne kan sælges i ventilsække med en fortrykt mærkeseddel, hvis denne er officielt godkendt og opfylder mærkningsbestemmelserne i bilag 3. Hver ventilsæk skal fra sækkefabrikken være forsynet med et individuelt løbenummer, som tildeles af Plantedirektoratet.

Annullering

§ 17. Hvis resultatet af den i § 12 nævnte kontrol viser, at partiet ikke opfylder kvalitetsnormerne i bilag 2, fjerner Plantedirektoratet mærkesedlerne fra partiet. Er der anvendt ventilsække med fortrykt mærkeseddel, skal sækkene tømmes eller den påtrykte tekst fjernes under Plantedirektoratets kontrol.

Særlig mærkning

§ 18. Pakninger med præ-basisfrø, basisfrø, certificeret frø og handelsfrø, der er godkendt efter § 15, nr. 1, skal være mærket efter bestemmelserne i § 16 samt være forsynet med en leverandøretiket, på hvilken er angivet den foreløbigt oplyste spireevne, leverandørens og modtagerens navn og adresse samt partiets referencenummer.

Stk. 2. Pakninger med præ-basisfrø og basisfrø, der er godkendt efter § 15, nr. 2, skal være forsynet med en leverandøretiket, på hvilken er angivet den konstaterede spireevne, leverandørens navn og adresse samt partiets referencenummer.

§ 19. Pakninger, der sælges efter § 4, er ikke omfattet af bestemmelserne i § 16.

Stk. 2. Pakninger, der sælges efter § 4, skal ved sælgerens eller leverandørens foranstaltning være forsynet med en særlig mærkeseddel, der opfylder bestemmelserne i bilag 3.

Stk. 3. Pakninger, der er godkendt efter § 5, stk. 2, skal være forsynet med en leverandøretiket, på hvilken er anført »Markfrø til udførsel«.

Forsegling

§ 20. Ved salg skal hver pakning være forseglet. Forseglingen foretages af Plantedirektoratet i forbindelse med prøvetagning og mærkning efter Plantedirektoratets prøvetagningsregler for korn og frø.

Stk. 2. Forseglingen skal foretages på en sådan måde, at den ødelægges ved pakningens åbning og ikke kan anvendes igen.

§ 21. Et parti præ-basisfrø eller basisfrø, dog ikke af bederoe, må sælges indtil udløbet af den sæson, der følger efter den sæson, hvor forsegling har fundet sted.

Stk. 2. Et parti præ-basisfrø eller basisfrø af bederoe må sælges indtil udløbet af den anden sæson efter den sæson, hvor forsegling har fundet sted.

Stk. 3. Et parti certificeret frø må sælges i en periode på 1 år efter den dato, hvor forsegling har fundet sted.

Stk. 4. Godkendelse af et parti markfrø eller en del deraf kan forlænges efter udløbet af de i stk. 1-3 nævnte perioder, hvis partiet fortsat opfylder kravet til spireevne. Plantedirektoratet udtager en prøve af partiet til undersøgelse herfor og foretager den nødvendige tillægsmærkning.

Kapitel 4

Særlige bestemmelser

Erstatningsordning

§ 22. Plantedirektoratet kan etablere en erstatningsordning, der medfører pligt for de tilmeldte markfrøvirksomheder til at betale erstatning for et parti markfrø, der sælges til den endelige forbruger her i landet, hvis det efterfølgende konstateres, at partiet ikke opfyldte de kvalitetsnormer, der var gældende for salget.

Stk. 2. Tvistigheder om erstatning efter stk. 1 afgøres ved voldgift af et bedømmelsesudvalg, nedsat af Frøkontrolkommissionen, Skovbrynet 20, 2800 Lyngby.

Stk. 3. De tilmeldte virksomheder skal på frøbestillingssedler og prislister give oplysning om erstatningspligten og om frøets egenskaber m.v.

Frøblandinger

§ 23. Officielt forseglede og mærkede partier af frø af foderplanter af forskellige arter eller sorter kan blandes og sælges som »frøblanding«.

§ 24. Officielt forseglede og mærkede partier af markfrø af forskellige arter eller sorter kan efter bestilling af den endelige forbruger opdeles og sælges til denne i småpakninger som »specialblanding« uden særlig mærkning.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte specialblandinger skal have en anden sammensætning end de standardblandinger, der er optaget på virksomhedens bestillingsliste.

Stk. 3. Virksomheden skal føre regnskab med forbruget af markfrø, der sælges efter stk. 1.

Stk. 4. Videresalg af de i stk. 1 nævnte småpakninger er ikke tilladt.

Handelsfrø

§ 25. Markfrø af de i bilag 1, kolonne 4, nævnte arter, der er tilstrækkeligt artsægte, kan uden forudgående avlskontrol godkendes og sælges som handelsfrø, hvis det opfylder kvalitetsnormerne i bilag 2, afsnit I, C, eller III, B.

Småpakninger

§ 26. Officielt mærkede og forseglede partier af markfrø af kategorierne basisfrø, certificeret frø og handelsfrø kan opdeles og sælges i småpakninger uden officiel mærkning og forsegling.

§ 27. Småpakninger skal være mærket med en leverandøretiket eller med en trykt eller påstemplet påskrift udvendig på pakningen, der opfylder bestemmelserne i bilag 3. Hvis pakningen er gennemsigtig, kan etiketten anbringes inden i pakningen.

Stk. 2. Småpakninger skal være forseglet af virksomheden på en sådan måde, at forseglingen ødelægges ved pakningens åbning og ikke kan anvendes igen. Genforsegling må kun finde sted under Plantedirektoratets kontrol.

§ 28. DK-småpakninger må kun sælges til anvendelse i Danmark.

Stk. 2. DK-småpakninger af basisfrø må kun sælges til videre opformering.

§ 29. EØF-småpakninger af bederoefrø samt DK-småpakninger med basisfrø af bederoe må sælges indtil udløbet af den anden sæson, efter den sæson, hvor partiet er godkendt.

Stk. 2. EØF A- og B-småpakninger af frø af foderplanter og DK-småpakninger, dog ikke basisfrø af bederoe, må sælges indtil udløbet af den sæson, der følger efter den sæson, hvor partiet er godkendt.

§ 30. Såfremt småpakninger ønskes godkendt til salg ud over de i § 29 nævnte perioder, udtager Plantedirektoratet en prøve af et antal pakninger, der er repræsentative for restpartiet, til fornyet undersøgelse for spireevne. Hvis restpartiet fortsat opfylder kravet til spireevne, godkendes dette. Virksomheden foretager tillægsmærkning med en leverandøretiket, der angiver den ændrede sidste salgsdato, og at sidste salgsdato er ændret. Salgsdatoen kan højst forlænges i et år fra den oprindelige sidste salgsdato.

§ 31. Med henblik på Plantedirektoratets udtagelse af stikprøver til kontrol med overholdelse af kvalitetsnormerne skal virksomheder, der udvejer og sælger småpakninger, meddele Plantedirektoratet, hvornår udvejning og ekspedition af småpakninger begynder, samt oplyse referencenumre på de partier, der indgår i ekspeditionen. Hvis der i sæsonens løb indgår andre partier i ekspeditionen, skal Plantedirektoratet straks underrettes herom. Hvis ekspeditionen afbrydes, skal Plantedirektoratet underrettes, hver gang afsendelse finder sted.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 har virksomheder, der pr. sæson udvejer højst 25 tons markfrø i småpakninger, og heraf højst 5 tons frø af plænegræsser, og som kun sælger småpakninger til den endelige forbruger, alene pligt til, inden udvejningen begynder, at meddele Plantedirektoratet hvilke partier man i sæsonen vil udveje i småpakninger. Samtidig skal oplyses det omtrentlige tidsrum, i hvilket udvejningen vil finde sted. Senest 1 måned efter udgangen af sæsonen skal virksomheden meddele Plantedirektoratet, hvad der er udvejet i småpakninger i den foregående sæson. Plantedirektoratet kan fastsætte nærmere regler for, hvilke oplysninger, der skal meddeles om partierne.

Stk. 3. Hvis der i de i stk. 1 og stk. 2 nævnte partier indgår frø af udenlandske partier, skal meddelelsen være ledsaget af de officielle analysebeviser og en mærkeseddel fra partierne eller en fotokopi af disse dokumenter.

Kemisk behandlet markfrø

§ 32. Kemisk behandlet (bejdset) markfrø må kun sælges, hvis bejdsemidlet af Miljøstyrelsen er tilladt anvendt til bejdsning af markfrø af den pågældende art efter den til enhver til gældende lov om kemiske stoffer og produkter. Midlet skal være ensartet fordelt i partiet.

Stk. 2. Bejdset markfrø må kun sælges og transporteres i lukkede pakninger. Uden på pakningen og på den officielle mærkeseddel eller på leverandøretiketten skal være meddelt oplysning om den foretagne bejdsning som fastsat i bilag 3. Bestemmelser om emballering og etikettering af bejdset markfrø fastsat efter den i stk. 1 nævnte lov skal være overholdt.

Kapitel 5

OECD-ordningen

§ 33. Markfrø kan på begæring certificeres efter OECD-ordningen, hvis den pågældende sort er optaget på den officielle sortsliste i en stat, der er tilsluttet OECD-ordningen, og partiet opfylder de af OECD fastsatte krav.

Stk. 2. Ved certificering efter OECD-ordningen udsteder Plantedirektoratet certifikat og mærker partiet efter bestemmelserne i bilag 5.

Kapitel 6

Indførsel af markfrø

§ 34. Markfrø må indføres, hvis

 • 1) sorten er optaget på den danske sortsliste eller på Det europæiske økonomiske Fællesskabs fælles sortsliste over landbrugsplanter og
 • 2) partiet,
 • a) er certificeret som præ-basisfrø, basisfrø, certificeret frø eller, for så vidt angår de i bilag 1, kolonne 4, nævnte arter, som handelsfrø,
 • b) er certificeret af en myndighed
 • I) i en anden medlemsstat af De europæiske Fællesskaber eller
 • II) i et tredjeland, hvis certificering der er truffet beslutning om at ligestille med certificering i De Europæiske Fællesskaber, og opfylder de i ligestillingsbeslutningen fastsatte bestemmelser,
 • c) opfylder betingelserne i § 33.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, kan et parti markfrø, der ikke skal bruges til videre fremavl, indføres og sælges, blot sorten er optaget på sortsliste i en anden medlemsstat af De europæiske Fællesskaber. Det påhviler importøren at dokumentere dette i fornødent omfang. Partiet skal iøvrigt opfylde de i stk. 1, nr. 2, litra a-c nævnte betingelser.

Stk. 3. Markfrø, der opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1 må indføres som ikke endeligt certificert frø med henblik på certificering af Plantedirektoratet som certificeret frø hvis avlspartiet

 • 1) er avlskontrolleret af en myndighed
 • a) i en anden medlemsstat af De Europæiske Fællesskaber eller
 • b) i et tredjeland, hvis markbesigtigelser der er truffet beslutning om at ligestille med markbesigtigelse foretaget i en medlemsstat af De Europæiske Fællesskaber
 • 2) er avlet på basisfrø eller certificeret frø
 • 3) hvert avlsparti er ledsaget af et officielt dokument efter bestemmelserne i bilag 4.

Stk. 4. Indførsel af partier af markfrø, herunder småpakninger, med en samlet vægt på over 25 kg skal anmeldes til Plantedirektoratet.

§ 35. Plantedirektoratet kan tillade indførsel af et parti markfrø, der ikke opfylder betingelserne i § 34, hvis partiet

 • 1) indføres til fremavl, og det deraf avlede frø skal udføres,
 • 2) indføres til rensning og færdigbehandling og derefter skal udføres,
 • 3) indføres til godkendelse som handelsfrø eller
 • 4) er avlet som F-materiale og indføres til videre opformering under ansvar af forædlerens danske repræsentant.

Stk. 2. Markfrø kan uden tilladelse indføres til forsøg, videnskabelige formål eller forædlingsformål i partier på indtil 50 kg. Plantedirektoratet kan tillade indførsel af markfrø i større mængder til de nævnte formål.

Kapitel 7

Almindelige bestemmelser

Undtagelser

§ 36. Hvis det er nødvendigt for at overvinde forbigående vanskeligheder med forsyningen af markfrø, kan Plantedirektoratet tillade, at der midlertidigt sælges markfrø, der ikke opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan i øvrigt dispensere fra bestemmelserne i bekendtgørelsen, når særlige forhold taler herfor.

Straf

§ 37. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde efter lov nr. 534 af 13. december 1972.

Stk. 2. Overtrædelse af bekendtgørelsen kan i grovere tilfælde eller i gentagelsestilfælde medføre fradømmelse efter § 79 i borgerlig straffelov af retten til at producere, rense og sælge markfrø eller begrænsninger i adgangen hertil.

Ikrafttræden

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1990.

Stk. 2. Samtidig ophæves Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af 21. oktober 1988 om markfrø.

Plantedirektoratet, den 22. november 1990

P.D.V.

Paul Regenberg

/ Susanne Rydeng

Bilag 1

Plantearter omfattet af bekendtgørelsen.

Udsædskategorier tilladt i handel for de forskellige arter

Udsædskategorier tilladt i handel for de forskellige arter

 

 --------------------------------------------------------------------- 

      1.         2.      3.        4. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Plantearter omfattet Plantearter,  Plantearter der Plantearter 

 af bekendtgørelsen  der kun må   tillige må for- der tillige må 

 (§ 1)         forhandles som handles som   forhandles som 

            præ-basisfrø,  certificeret   handelsfrø 

            basisfrø og   frø 2. genera-  (§ 3, stk. 4,) 

            certificeret  tion 

            frø 1. genera- (§ 3, stk. 3,) 

            tion 

            (§ 3, stk. 2,) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I) Foderplanter. 

 1) Græsser: 

 Agrostis canina L. 

     Hundehvene     x 

 Agrostis gigantea Roth 

    Stortoppet hvene   x 

 Agrostis stolonifera L. 

     Krybhvene     x 

 Agrostis capillaris L. 

     Alm. hvene     x 

 Alopecurus pratensis L. 

     Engrævehale    x 

 Arrhenatherum elatius 

 (L.) P. Beauv.ex J. S. 

 et K. B. Presl. 

     Draphavre     x 

 Bromus catharticus Vahl 

     Amerikansk hejre  x fra 

              1.7.1991           x til 1.7.1991 

 Bromus sitchensis Trin. 

     Alaska-hejre    x fra 

              1.7.1991           x til 1.7.1991 

 Dactylis glomerata L. 

     Alm. hundegræs   x     x til 1.7.1993 

 Festuca arundinacea 

 Schreber 

     Strandsvingel   x 

 Festuca ovina L. 

     Fåresvingel    x fra   x til 1.7.1993  x til 1.7.1991 

              1.7.1991 

 Festuca ovina L. var. 

 duriuscula Koch 

     Stivbladet 

     svingel      x fra           x til 1.7.1991 

              1.7.1991 

 Festuca pratensis 

 Hudson 

     Engsvingel     x     x til 1.7.1993 

 Festuca rubra L. 

     Rød svingel    x     x til 1.7.1993 

 Lolium multiflorum Lam. 

     Italiensk 

     rajgræs      x 

 Lolium perenne L. 

     Alm. rajgræs    x 

 Lolium x boucheanum 

 Kunth 

     Hybridrajgræs   x 

 Phleum bertolonii DC. 

     Knoldrottehale   x     x til 1.7.1993 

 --------------------------------------------------------------------- 

      1.         2.      3.        4. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Plantearter omfattet Plantearter,  Plantearter der Plantearter 

 af bekendtgørelsen  der kun må   tillige må for- der tillige må 

 (§ 1)         forhandles som handles som   forhandles som 

            præ-basisfrø,  certificeret   handelsfrø 

            basisfrø og   frø 2. genera-  (§ 3, stk. 4,) 

            certificeret  tion 

            frø 1. genera- (§ 3, stk. 3,) 

            tion 

            (§ 3, stk. 2,) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Phleum pratense L. 

 Timothex          x     x til 1.7.1993 

 Poa annua L. 

 Enårig rapgræs                         x 

 Poa nemoralis L. 

 Lundrapgræs         x 

 Poa palustris L. 

 Stortoppet rapgræs     x 

 Poa pratensis L. 

 Engrapgræs         x             x til 1.7.1993 

 Poa trivialis L. 

 Alm. rapgræs        x 

 Trisetum flavescens 

 (L.) P. Beauv. 

 Guldhavre          x 

 2) Bælgplanter: 

 Hedysarum coronarium L. 

 Hanekløver                           x 

 Lotus corniculatus L. 

 Alm. kællingetand      x 

 Lupinus albus L. 

 Hvid lupin         x 

 Lupinus angustifolius L. 

 Smalbladet lupin      x 

 Lupinus luteus L. 

 Gul lupin          x 

 Medicago lupulina L. 

 Humlesneglebælg       x 

 Medicago sativa L. 

 Lucerne           x 

 Medicago x varia T. Martyn 

 Sandlucerne         x 

 Onobrychis viciifolia 

 Scop. 

 Esparsette                           x 

 Pisum sativum L. convar. 

 speciosum (Dierb.) Alef. 

 Markærtx          x     x 

 Trifolium alexandrinum L. 

 Alexandrinekløver      x fra           x til 1.7.1991 

              1.7.1991 

 Trifolium hybridum L. 

 Alsikekløver        x 

 Trifolium incarnatum L. 

 Blodkløver         x fra           x til 1.7.1991 

              1.7.1991 

 Trifolium pratense L. 

 Rødkløver          x 

 --------------------------------------------------------------------- 

      1.         2.      3.        4. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Plantearter omfattet Plantearter,  Plantearter der Plantearter 

 af bekendtgørelsen  der kun må   tillige må for- der tillige må 

 (§ 1)         forhandles som handles som   forhandles som 

            præ-basisfrø,  certificeret   handelsfrø 

            basisfrø og   frø 2. genera-  (§ 3, stk. 4,) 

            certificeret  tion 

            frø 1. genera- (§ 3, stk. 3,) 

            tion 

            (§ 3, stk. 2,) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Trifolium repens L. 

 Hvidkløver         x 

 Trifolium resupinatum L. 

 Omvendt kløver       x fra           x til 1.7.1991 

              1.7.1991 

 Trigonella foenum- 

 graecum L. 

 Bukkehorn                           x 

 Vicia faba L. 

 Hestebønne         x       x 

 Vicia pannonica Crantz 

 Ungarsk vikke                         x 

 Vicia sativa L. 

 Fodervikke         x fra           x til 1.7.1991 

              1.7.1991 

 Vicia villosa Roth 

 Sandvikke          x fra           x til 1.7.1991 

              1.7.1991 

 3) Andre arter: 

 Brassica napus L. var. 

 napobrassica (L.) Rchb. 

 Kålroe           x 

 Brassica oleracea L. 

 convar. acephala (DC.) 

 Alef. var. medullosa 

 Thell. + var. viridis L. 

 Fodermarvkål        x 

 Phacelia tanacetifolia 

 Benth. 

 Honningurt         x fra           x til 1.7.1991 

              1.7.1991 

 Raphanus sativus L. 

 var. oleiformis Pers. 

 Olieræddike         x 

 II) Bederoe. 

 Beta vulgaris L. var. 

 crassa Mansf. 

 Foderbede          x 

 Beta vulgaris L. var. 

 altissima Døll. 

 Sukkerroe          x 

 III) Olie- og spind- 

 planter. Brassica 

 juncea (L.) Czernj. Cosson 

 Sareptasennep        x 

 Brassica napus L. (partim) 

 Raps            x 

 Brassica nigra (L.) Koch 

 Sort sennep                          x 

 Brassica rapa L. var. 

 silvestis (Lam.) Briggs 

 Rybs            x 

 Carum carvi L. 

 Kommen           x 

 --------------------------------------------------------------------- 

      1.         2.      3.        4. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Plantearter omfattet Plantearter,  Plantearter der Plantearter 

 af bekendtgørelsen  der kun må   tillige må for- der tillige må 

 (§ 1)         forhandles som handles som   forhandles som 

            præ-basisfrø,  certificeret   handelsfrø 

            basisfrø og   frø 2. genera-  (§ 3, stk. 4,) 

            certificeret  tion 

            frø 1. genera- (§ 3, stk. 3,) 

            tion 

            (§ 3, stk. 2,) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Glycine max (L.) 

 Merr. 

 Sojabønne          x 

 Helianthus annuus L. 

 Solsikke          x 

 Linum usitatissimum L. 

 Spindhør                  x 

 Linum usitatissimum L. 

 Oliehør                  x 

 Papaver somniferum L. 

 Opiatvalmue         x 

 Sinapis alba L. 

 Gul sennep         x 

 Bilag 2 

 Kvalitetsnormer (§ 11) 

 I) Foderplanter 

 A) Certificeret frø 

 1) Frøet skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent. Særligt 

  skal sortsrenheden for følgende arter mindst være (pct.): 

 Poa pratensis, eenklonede sorter: 98 

 Pisum sativum og Vicia faba: 

 certificeret frø 1. generation: 99, 

 certificeret frø 2. generation: 98 

 Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala: 

  99 

 Mindstekravene til sortsrenhed kontrolleres hovedsagelig ved de 

  officielle markbesigtigelser efter reglerne for avlskontrol og 

  certificering fastsat efter § 3, stk. 9. 

 2) Sygdomme og skadedyr, der begrænser frøets brugsværdi, må kun 

  forekomme i den mindst mulige udstrækning. 

 3) Frøet skal i øvrigt opfylde følgende: 

 Normer for spireevne, renhed, indhold af frø af andre plantearter 

  og indhold af hårde frø, samt mindste vægtmængde til 

  antalsbestemmelse af frø af andre plantearter. 

 Tabel 1. a. Certificeret frø af græsser. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arter Mindste  Mindste Største indhold af frø af Antal Ru- Mindste 

    spireevne renhed  andre plantearter     mex spp. vægt- 

    (antals- (vægt-  (vægtprocent)       udover  mængde 

    procent) procent) ------------------------ Rumex   til an- 

              I alt En enkelt Agropy-  aceto-  talsbe- 

                 art    ronre-  sella og stemme- 

                      pens   Rumex   lse af 

                           mariti-  andre 

                           mus    plante- 

                                arter, 

                                gram 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1    2     3    4    5    6     7     8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Agrostis 

 gigantea  80    90   2.0   1.0   0.3    2     5 

 Agrostis, 

 øvrige 

 arter   75    90   2.0   1.0   0.3    2     5 

 Alopecurus 

 pratensis 70    75   2.5   1.0   0.3    5    30 

 Arrhenat- 

 herum ela- 

 tius    75    90   3.0   1.0   0.5    5    80 

 Bromus ca- 

 tharticus 75    97   1.5   1.0   0.5   10    200 

 Bromus si- 

 tchensis  75    97   1.5   1.0   0.5   10    200 

 Dactylis 

 glomerata 80    90   1.5   1.0   0.3    5    30 

 Festuca 

 arundina- 

 cea    80    95   1.5   1.0   0.5    5    50 

 Festuca 

 ovina   75    85   2.0   1.0   0.5    5    30 

 Festuca 

 pratensis 80    95   1.5   1.0   0.5    5    50 

 Festuca 

 rubra   75    90   1.5   1.0   0.5    5    30 

 Lolium 

 multi- 

 florum   75    96   1.5   1.0   0.5    5    60 

 Lolium 

 perenne  80    96   1.5   1.0   0.5    5    60 

 Lolium x 

 bouchea- 

 num    75    96   1.5   1.0   0.5    5    60 

 Phleum 

 bertolo- 

 nii    80    96   1.5   1.0   0.3    5    10 

 Phleum 

 pratense  80    96   1.5   1.0   0.3    5    10 

 Poa annua 75    85   2.0   1.0   0.3    5    10 

 Poa, 

 øvrige 

 arter   75    85   2.0   1.0   0.3    2     5 

 Trisetum 

 flave- 

 scens   70    75   3,0   1.0   0.3    2     5 

 Bemærkninger til normerne for græsser. 

 a) Alle friske uspirede frø medregnes i spireevnen. 

 b) For en Poa-art anses en procentdel på 0.8 vægtprocent af frø af 

  andre Poa-arter ikke som en urenhed og medregnes ikke ved 

  opgørelsen af største indhold af frø af andre plantearter i 

  kolonne 4 og 5. 

 c) Den i kolonne 5 for Arrhenatherum, Alopecurus og Trisetum anførte 

  procent for en enkelt art indbefatter ikke frø af Poa-arterne. 

 d) Vægtprocenten af frø af Alopecurus myosuroides må ikke overstige 

  0.3. 

 e) Der må ikke findes flyvehavre i den i kolonne 8 anførte 

  vægtmængde. For Alopecurus pratensis, Bromus catharticus og 

  Bromus sitchensis anses et samlet indhold på højst 2 frø af 

  flyvehavre ikke som en urenhed, hvis en ny prøve af samme vægt er 

  helt fri for frø af flyvehavre. 

 f) Der må ikke findes Cuscuta i den i kolonne 8 anførte vægtmængde. 

  Dog anses 1 frø af Cuscuta i den foreskrevne prøve ikke som en 

  urenhed, hvis en ny prøve af samme størrelse findes fri for 

  Cuscuta. Undersøgelse for Cuscuta behøver dog ikke foretages, 

  bortset fra i Phleum, medmindre der er tvivl om, at betingelserne 

  er overholdt. 

 g) Med undtagelse af arterne Phleum bertolonii og Phleum pratense 

  skal der ikke foretages undersøgelser for Rumex, med mindre der 

  er tvivl om, at normen anført i tabel 1. a., kolonne 7, er 

  opfyldt. 

 Tabel 1. b. Certificeret frø af bælgplanter og andre arter. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arter Mindste  Største Mindste Største indhold Antal Ru- Mindste 

    spireevne indhold renhed  af frø af andre mex spp. vægt- 

    (antals- af hårde (vægt-  plantearter   udover  mængde 

    procent) frø   procent) (vægtprocent)  Rumex   til an- 

         (antals-              aceto-  talsbe- 

         procent)     I alt en enkelt sella og stemme- 

                           Rumex   lse af 

                           mariti-  andre 

                           mus    plante 

                                -arter, 

                                gram 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1    2     3    4    5    6    7     8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bælgplanter: 

 Hedysarum 

 coronarium 75    30   95   2.5   1.0   5    120*) 

 Lotus cor- 

 niculatus 75    40   95   1.8   1.0  10    30 

 Lupinus 

 angusti- 

 folius   75    20   98   0.5   0.3   5   1.000 

 Lupinus, 

 øvrige ar- 

 ter    80    20   98   0.5   0.3   5   1.000 

 Medicago 

 lupulina  80    20   97   1.5   1.0  10    50 

 Medicago 

 sativa   80    40   97   1.5   1.0  10    50 

 Medicago 

 x varia  80    40   97   1.5   1.0  10    50 

 Onobrychis 

 viciifolia 75    20   95   2.5   1.0   5    400**) 

 Pisum 

 sativum  80    -   98   0.5   0.3   5   1.000 

 Trifolium 

 alexan- 

 drinum   80    20   97   1.5   1.0  10    60 

 Trifolium 

 hybridum  80    20   97   1.5   1.0  10    20 

 Trifolium 

 incarna- 

 tum    75    20   97   1.5   1.0  10    80 

 Trifolium 

 pratense  80    20   97   1.5   1.0  10    50 

 Trifolium 

 repens   80    40   97   1.5   1.0  10    20 

 Trifolium 

 resupina- 

 tum    80    20   97   1.5   1.0  10    20 

 Trigo- 

 nella foe- 

 num-grae- 

 cum    80    -   95   1.0   0.5   5    450 

 Vicia faba 85    5   98   0.5   0.3   5   1.000 

 Vicia, 

 øvrige ar- 

 ter    85    20   98   1.0   0.5   5   1.000 

 Andre arter: 

 Brassica napus var. 

 napobras- 

 sica    80    -   98   1.0   0.5   5    100 

 Brassica 

 oleracea 

 convar. 

 acephala  75    -   98   1.0   0.5  10    100 

 Phacelia 

 tanace- 

 tifolia  80    -   96   1.0   0.5   -    40 

 Raphanus 

 sativus 

 var. ole- 

 iformis  80    -   97   1.0   0.5   5    300 

 • *) Frugt 300 gram.
 • *) Frugt 600 gram.

Bemærkninger til normerne for bælgplanter og andre arter af foderplanter.

 • h) Alle friske uspirede frø medregnes i spireevnen.
 • i) Hårde frø medregnes i spireevnen indtil det i kolonne 3 for arten angivne maksimale indhold.
 • j) For Lotus corniculatus anses en forekomst på 1 vægtprocent af Trifolium pratense ikke som en urenhed og medregnes ikke ved opgørelsen over største indhold af frø af andre plantearter i kolonne 5 og 6.
 • k) Op til 0.5 vægtprocent af andre arter af lupin i lupin, af ært i markært, af storfrøede Vicia-arter i storfrøede arter og småfrøede Vicia-arter i småfrøede arter anses ikke som en urenhed og medregnes ikke ved opgørelsen over største indhold af frø af andre plantearter i kolonne 5 og 6.
 • l) Vægtprocenten af frø af Melilotus spp. i bælgplanter må ikke overstige 0.3.
 • m) Vægtprocenten af frø af Raphanus raphanistrum og Sinapis arvensis må ikke overstige 0.3 i Brassica- og Raphanus-arter.
 • n) Der må ikke findes flyvehavre i den i kolonne 8 anførte vægtmængde. Undersøgelse for flyvehavre i partier af Lupinus og Vicia, dog bortset fra Vicia faba, behøver dog ikke foretages, medmindre der er tvivl om, at betingelserne er overholdt.
 • o) Der må ikke findes Cuscuta i den i kolonne 8 anførte vægtmængde.

Dog anses 1 frø af Cuscuta i den foreskrevne prøve af Hedysarum og Brassica ikke for en urenhed, hvis en ny prøve af samme størrelse findes fri for Cuscuta.

For Lotus, Medicago og Trifolium anses forekomsten af 1 frø af Cuscuta i den i kolonne 8 anførte vægtmængde ikke som en urenhed, hvis en ny prøve på 2 x mængden i kolonne 8 findes fri for Cuscuta. Undersøgelse for Cuscuta i partier af Lupinus, Pisum, Trigonella, Vicia, Brassica og Raphanus behøver dog ikke foretages, medmindre der er tvivl om, at betingelserne er overholdt.

 • p) Undersøgelse for Rumex-arter, ud over Rumex acetosella og Rumex maritimus, skal udføres i den i kolonne 8 anførte vægtmængde.

For Lupinus, Onobrychis, Vicia og Pisum behøver undersøgelsen dog ikke gennemføres, medmindre der er tvivl om, at normerne i kolonne 7 er opfyldt.

Yderligere normer for lupin.

 • a) Procenten (i antal) af frø af anden farve må ikke overstige 2 i bitterlupin og 1 i de øvrige lupiner.
 • b) Procenten (i antal) af frø af bitterlupin i frø af andre lupinsorter må ikke overstige 2,5.
 • B) Præ-basisfrø og basisfrø.

De betingelser, der er anført for certificeret frø, gælder tilsvarende for præ-basisfrø og basisfrø.

De i I.A.3 bemærkningerne i punkterne b, c, d, j og k anførte bestemmelser gælder ikke for basisfrø. Endvidere gælder bestemmelserne i punkt f og o om, at prøven anses for fri for Cuscuta, hvis en fornyet prøve er fri, ikke.

Der gælder dog de nedenfor anførte strengere betingelser:

 • 1) For følgende arter skal sortsrenheden mindst være (pct.):

Poa pratensis, eenklonede sorter, Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala og Vicia faba: 99,7.

 • 2) Undersøgelsen for frø af andre plantearter gennemføres i en vægtmængde, der svarer til den i tabel 1, kolonne 8 anførte.
 • 3) Vægtprocenten af frø af andre plantearter må ikke overstige 0.3. For Bromus catharticus og Bromus sitchensis dog 0,4. Ydermere må højst 20 frø være af en enkelt art i vægtmængden anført i tabel 1, kolonne 8, jfr. dog pkt. 4 og 5.
 • 4) I Poa må der endvidere ved en undersøgelse af 500 frø af en Poa-art højst forekomme 1 frø af andre Poa-arter.
 • 5) I Alopecurus, Arrhenatherum, Dactylis, Festuca og Lolium anses 80 frø af Poa ikke som en urenhed.
 • 6) I Trisetum flavescens anses 20 frø af Poa ikke som en urenhed.
 • 7) Det højeste tilladte antal frø af Rumex, Agropyron og Alopecurus er:

Tabel 2. Højst tilladte indhold af Rumex, Agropyron og Alopecurus myosuroides i præbasis-frø og basisfrø (antal).

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arter          Rumex-arter ud 

             over Rumex aceto-   Agropyron  Alopecurus 

             sella og Rumex ma-  repens   myosuroides 

             ritimus 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1              2         3      4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 a) Græsser: 

 Agrostis spp.          1         1      1 

 Alopecurus pratensis      2         5      5 

 Arrhenatherum elatius      2         5      5 

 Bromus catharticus       5         5      5 

 Bromus sitchensis        5         5      5 

 Dactylis glomerata       2         5      5 

 Festuca spp.          2         5      5 

 Lolium spp.           2         5      5 

 Phleum spp.           2         1      1 

 Poa spp.            1         1      1 

 Trisetum flavescens       1         1      1 

 b) Bælgplanter: 

 Hedysarum coronarium      2 

 Lotus corniculatus       3 

 Lupinus spp.          2 

 Medicago spp.          3 

 Onobrychis viciifolia      2 

 Pisum sativum          2 

 Trifolium spp.         3 

 Trigonella foenum-graecum    2 

 Vicia spp.           2 

 c) Andre arter: 

 Brassica napus var. napo- 

 brassica            2 

 Brassica oleracea convar. 

 acephala            3 

 Phacelia tanacetifolia     - 

 Raphanus sativus var. olei- 

 formis             2 

 • 8) Bælgplantearterne skal være fri for frø af Melilotus. Dog anses 1 frø af Melilotus i den i tabel 1 foreskrevne prøve af Hedysarum, Lotus, Medicago og Trifolium ikke som en urenhed, hvis en ny prøve af 2 x den foreskrevne mængde er fri for Melilotus. Undersøgelsen for forekomst af Melilotus kan dog udelades i Lupinus, Onobrychis, Pisum, Trigonella og Vicia.
 • 9) Lupinus: Antalsprocenten af bitterlupin i andre lupinsorter må ikke overstige 1.
 • C) Handelsfrø.

De betingelser, der er anført for certificeret frø, gælder tilsvarende for handelsfrø, bortset fra betingelsen om sortsægthed og sortsrenhed i A, nr. 1.

Der gælder dog de nedenanførte lempeligere betingelser:

 • 1) Det største vægtprocentiske indhold af frø af andre plantearter, såvel i alt som en enkelt art, I.A.3, tabel 1.a., kolonne 4 og 5 og tabel 1.b., kolonne 5 og 6, hæves med 1 procent.
 • 2) For enårig rapgræs anses en vægtprocent på 10 af frø af andre Poa-arter ikke som urenhed.
 • 3) For en vikke-art anses en vægtprocent på 6 af frø af Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa og beslægtede kulturarter ikke som en urenhed.
 • 4) I Vicia pannonica, Vicia sativa og Vicia villosa er mindste renhedsprocent 97.
 • 5) For Hedysarum coronarium anses 1 vægtprocent af frø af Melilotus ikke som en urenhed.
 • II) Bederoe.
 • 1) Frøet skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent.
 • 2) Sygdomme, der begrænser frøets brugsværdi, må kun forekomme i den mindst mulige udstrækning.
 • 3) Frøet skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:

Normer for renhed, indhold af andre plantearter, spireevne og vandindhold.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Frø           Mindste renhed Mindre spire- Højeste vand- 

             (l) (vægtpro-  evne (antals- indhold (vægt 

             cent)      procent)    procent) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1               2        3       4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sukkerroe: 

 genetisk monogermt frø     97       80       15 

 teknisk monogermt frø 

 (præcisionsfrø)        97       75       15 

 flerkimet frø af sorter, 

 i hvilken procenten af 

 diploider overstiger 85    97       73       15 

 andet frø           97       68       15 

 Foderbede: 

 genetisk monogermt frø, 

 teknisk monogermt frø 

 (præcisionsfrø) samt fler- 

 kimet frø af sorter, i 

 hvilken procenten af dip- 

 loider overstiger 85      97       73       15 

 andet frø           97       68       15 

Vægtprocenten af frø af andre plantearter må ikke overstige 0.3. Heri ikke medregnet eventuelle granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer.

Yderligere normer for

 • a) Monogermt frø:

mindst 90 pct. af de spirede frønøgler må kun udvikle een kimplante. Antal frønøgler, der udvikler 3 eller flere kimplanter, må ikke overstige 5 pct. beregnet af de spirede frønøgler.

 • b) Præcisionsfrø:
 • 1) sukkerroe.

Mindst 70 pct. af de spirede frønøgler må kun udvikle een kimplante. Antallet af frønøgler, der udvikler 3 eller flere kimplanter, må ikke overstige 5 pct. beregnet af de spirede frønøgler.

 • 2) foderbede.

For de sorter, hvis procent af diploider overstiger 85, må mindst 58 pct. af de spirede frønøgler kun udvikle een kimplante. For alt andet frø må mindst 63 pct. af de spirede frønøgler kun udvikle een kimplante. Antallet af frønøgler, der udvikler 3 eller flere kimplanter må ikke overstige 5 pct., beregnet af de spirede frønøgler.

 • c) Monogermt frø og præcisionsfrø:

For basisfrø må vægtprocenten af affald ikke overstige 1,0, og for certificeret frø må den ikke overstige 0,5.

For pilleret frø skal analysen udføres på en officielt udtaget prøve af frøet forberedt for pillering. D.v.s. af det forarbejdede frø, som har gennemgået en delvis afskalning (gnidning eller slibning), men endnu ikke pilleret.

 • d) Bederoefrø må kun indføres til områder i EF, der er anerkendt som »rizomaniafri« i henhold til de relevante fællesskabsprocedurer, hvis vægtprocenten af affald ikke overstiger 0.5.
 • III) Olie- og spindplanter
 • A) Præ-basisfrø, basisfrø og certificeret frø
 • 1) Sortsrenhed.

Frøet skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent. Særligt skal sortsrenheden for følgende arter mindst være:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

   Art og kategori                   Mindste 

                              sortsrenhed 

                              (i pct.) 

 --------------------------------------------------------------------- 

       1                         2 

 --------------------------------------------------------------------- 

Brassica napus, undtagen sorter udelukkende til foderbrug, Brassica rapa, undtagen sorter udelukkende til foderbrug:

-basisfrø 99,9

-certificeret frø 99,7

Brassica napus, sorter udelukkende til foderbrug,

Brassica rapa, sorter udelukkende til foderbrug,

Sinapis alba:

-basisfrø 99,7

-certificeret frø 99

Glycine max:

-basisfrø 97,0

-certificeret frø 95,0

Helianthus annuus, undtagen hybridsorter

-basisfrø 99,7

-certificeret frø 99,0

Linum usitatissimum:

-basisfrø 99,7

-certificeret frø, 1. generation 98

-certificeret frø, 2. generation 97,5

Papaver somniferum:

-basisfrø 99

-certificeret frø 98

Mindstekravene til sortsrenhed kontrolleres hovedsagelig ved de officielle markbesigtigelser efter reglerne for avlskontrol og certificering fastsat efter § 3, stk. 9.

 • 2) Sygdomme og skadedyr, der begrænser frøets brugsværdi, må kun forekomme i den mindst mulige udstrækning.
 • 3) Danskavlet frø af dobbeltlave sorter af raps skal undersøges for indhold af glucosinolater.
 • 4) Frøet skal i øvrigt opfylde følgende:

Tabel 3. Normer for spireevne, renhed og indhold af frø af andre plantearter samt mindste vægtmængde til antalsbestemmelse af frø af andre plantearter.

 

 -------------------------------------------------------------------~ 

 Art og   Mindste  Mindste  Højeste antal frø af andre Mindste 

 kategori  spireevne renhed  plantearter        vægt- 

       (antalspro (vægtpro- arter           mængde 

       cent    cent 

                      Rumex spp. ud 

                      over Rumex ace- 

                      tosella 

                 andre   Præ-   Certi- antalsbe- 

                 plante-  basis-  fice-  stemmelse 

                 arter   frø og  ret   af frø af 

                 i alt   basis-  frø   andre 

                      frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1      2     3    4     5    6     7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Brassica    85     98    -    2    5     40 

 juncea 

 Brassica 

 napus     85     98    -    2    5     100 

 Brassica 

 nigra     85     98    -    2    5     40 

 Brassica rapa 85     98    -    2    5     70 

 Carum carvi  70     97    25    -    -     80 

 Glycine max  80     98    5    -    -    1.000 

 Helianthus 

 annuus     85     98    5    -    -    1.000 

 Linum usita- 

 tissimum, 

 spindhør    92     99    15    -    -     150 

 Linum usita- 

 tissimum, 

 oliehør    85     99    15    -    -     150 

 Papaver som- 

 niferum    80     98    25    -    -     10 

 Sinapis alba  85     98    -    2    5     200 

Bemærkninger til normerne for olie- og spindplanter.

 • a) Det vægtprocentiske indhold af frø af andre plantearter i Brassica og Sinapis må ikke overstige 0.3.
 • b) De normer, der er anført i kolonnerne 4, 5 og 6, gælder for undersøgelse i en vægtmængde, der svarer til den i kolonne 7 anførte, jfr. herved punkterne c-i.
 • c) Det maksimale indhold af frø fastsat i kolonne 4 omfatter også frø af de arter, der er omfattet af punkterne e-i.
 • d) For Carum og Papaver skal bestemmelsen af antal af andre plantearter ikke udføres, medmindre der er tvivl om, hvorvidt normen i kolonne 4 er opfyldt.
 • e) Der må ikke findes frø af flyvehavre i den i kolonne 7 anførte vægtmængde.
 • f) Der må ikke findes Cuscuta i den i kolonne 7 anførte vægtmængde. Undersøgelsen behøver dog ikke foretages, medmindre der er tvivl om, hvorvidt denne betingelse er opfyldt. Dog anses 1 frø af Cuscuta i den foreskrevne prøve for Brassica, Carum, Linum, Papaver og Sinapis ikke som en urenhed, hvis en ny prøve af samme størrelse findes fri for Cuscuta.
 • g) For Brassica, Carum og Sinapis må der i den i kolonne 7 anførte vægtmængde højst findes 10 frø af Raphanus raphanistrum.
 • h) For Carum og Linum må der i den i kolonne 7 anførte vægtmængde højst findes henholdsvis 3 og 4 frø af Alopecurus myosuroides.
 • i) For Linum må der i den i kolonne 7 anførte vægtmængde højst findes 2 frø af Lolium remotum.

Forekomst af sygdomme og skadedyr, der nedsætter frøets nytteværdi:

 • a) For Linum usitatissimum må procentdelen af antal frø, der er inficeret med gråskimmel (Botrytis), ikke overstige 5.
 • b) For Linum usitatissimum må procentdelen af antal frø, der er inficeret med andre sygdomme end gråskimmel, særlig med rodbrand (Ascochyta linicola), visnesyge (Colletotrichum lini), slimskimmel (Fusarium spec.) og Alternaria spp. ikke overstige 5 i alt. I spindhør må antalsprocenten af frø, der er inficeret med Ascochyta linicola, ikke overstige 1.
 • c) For Brassica rapa og Sinapis må antallet af hvileknolde eller brudstykker af Sclerotinia sclerotiorum ikke overstige 5 - for Brassica napus og Helianthus annuus ikke overstige 10 - i den i kolonne 7 anførte vægtmængde. Denne undersøgelse skal ikke gennemføres, medmindre der er tvivl om, at denne betingelse er opfyldt.
 • B) Handelsfrø

De betingelser, der er anført for præ-basisfrø, basisfrø og certificeret frø, gælder tilsvarende for handelsfrø, bortset fra betingelsen om sortsægthed og sortsrenhed i A, nr. 1.

Bilag 3

Mærkning af partier og pakninger

 • I) Mærkning af partier og pakninger, bortset fra frø i småpakninger

Oplysninger på den officielle mærkeseddel (§ 16).

 • A) Præ-basisfrø, basisfrø og certificeret frø
 • 1) »EØF-regler og -normer«
 • 2) Plantedirektoratet, Danmark
 • 3) Partiets referencenummer
 • 4) Forseglingsmåned og år
 • 5) Art, i det mindste anført med latinske bogstaver under den botaniske betegnelse, som kan angives i forkortet form og uden autornavn, eller under den almindelige betegnelse eller begge
 • 6) Sort, i det mindste anført med latinske bogstaver
 • 7) Kategori
 • 8) Avlsland
 • 9) Angivet netto- eller bruttovægt (for bederoe evt. antal frønøgler eller frø)
 • 10) Andre oplysninger.
 • 11) Særligt for frø af solsikke:

For hybride sorter eller indavlede linjer:

- for basisfrø, hvor den hybride eller indavlede linje, som frøet tilhører, er officielt godkendt i henhold til direktiv 70/457/EØF:

navnet på denne komponent, under hvilket det er blevet officielt godkendt, med eller uden henvisning til den endelig sort, ledsaget for hybrider eller indavlede linjer, der udelukkende anvendes som komponenter i endelige sorter, af betegnelsen »komponent«;

- for basisfrø i andre tilfælde:

navnet på den komponent, som basisfrøet tilhører, som kan angives i kode, ledsaget af en henvisning til den endelige sort, med eller uden henvisning til dens funktion (hanlig eller hunlig) og ledsaget af betegnelsen »komponent«;

- for certificeret frø:

navnet på den sort, som det certificerede frø tilhører, ledsager af betegnelsen »hybrid«.

Bemærkninger

 • 1) For bederoefrø skal under punkt 5 oplyses, om det er frø af foderbede eller af sukkerroe.
 • 2) For bederoefrø skal det under punkt 6 oplyses, såfremt frøet er monogermt eller præcisionsfrø.
 • 3) Under punkt 10 skal det anføres, såfremt der er foretaget kemisk behandling af frøet. Såfremt der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt. For bederoefrø kan i stedet angives arten af midlet og antallet af frønøgler.
 • 4) For certificeret frø af enhver generation anføres under punkt 7 antal generationer efter basisfrø.
 • 5) For frø af græssorter, for hvilke der ikke er foretaget undersøgelse af dyrknings- og nytteværdien til landbrug, anføres under punkt 10: »Ikke bestemt til avl af foderplanter«.
 • 6) Under punkt 10 skal anføres, såfremt der er tale om præ-basisfrø og basisfrø, der er godkendt med lavere spireevne i medfør af § 15, nr. 2.
 • B) Handelsfrø
 • 1) »EØF-regler og -normer«
 • 2) Plantedirektoratet, Danmark
 • 3) Partiets referencenummer
 • 4) Forseglingsmåned og år
 • 5) Art, i det mindste anført under den botaniske betegnelse
 • 6) »Handelsfrø« (ikke godkendt med hensyn til sorten)
 • 7) Avlsland
 • 8) Angivet netto- eller bruttovægt
 • 9) Andre oplysninger.

Bemærkninger

 • 1) Under punkt 9 skal anføres, hvis der er foretaget kemisk behandling af frøet. Hvis der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.
 • C) Frøblandinger (§ 23).
 • 1) »EØF-regler og -normer«
 • 2) Plantedirektoratet, Danmark
 • 3) Blandingens referencenummer
 • 4) Forseglingsmåned og år
 • 5) »Frøblanding til . . . » (anvendelsesformål)
 • 6) Arternes/sorternes vægtforhold
 • 7) Angivet netto- eller bruttovægt
 • 8) Andre oplysninger.

Bemærkninger

 • 1) Det er tilstrækkeligt under pkt. 6 at anføre betegnelsen på blandingen, hvis vægtforholdet skriftligt meddeles køberen, og hvis vægtforholdet er registreret hos Plantedirektoratet.
 • 2) Under pkt. 8 skal anføres, hvis der er foretaget kemisk behandling af frøet. Hvis der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.
 • D) Ikke endeligt certificeret frø
 • 1) Plantedirektoratet, Danmark
 • 2) Art, i det mindste anført med latinske bogstaver under den botaniske betegnelse, som kan angives i forkortet form og uden autornavn. For bederoer kan anvendes den almindelige betegnelse. Det angives om det er sukkerroer eller foderbeder.
 • 3) Sort, i det mindste anført med latinske bogstaver.
 • 4) Kategori
 • 5) Markens eller partiets referencenummer
 • 6) Angivet netto- eller bruttovægt
 • 7) »Ikke endeligt certificeret«.
 • II) Mærkning af småpakninger (§ 27)

(Leverandøretiket eller trykt tekst på pakningen).

 • A) EØF-småpakning (§ 2, nr. 6. litra a)
 • 1) »EØF-småpakning«
 • 2) Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke
 • 3) Partiets identifikationsnummer eller referencenummer
 • 4) Kontrolmyndighed og medlemsstat eller forkortelse deraf
 • 5) Sidste salgsdato
 • 6) Art, i det mindste anført med latinske bogstaver, det angives om der er tale om sukkerroe eller foderbede
 • 7) Sort, i det mindste anført med latinske bogstaver
 • 8) »Certificeret frø«
 • 9) Netto- eller bruttovægt eller antallet af frønøgler
 • 10) Andre oplysninger

Bemærkninger.

 • 1) Oplysning om sidste salgsdato, jfr. pkt. 5, kræves kun for frø udvejet i Danmark. Såfremt den sidste salgsdato er ændret, jfr. § 30, skal det angives her, og til hvilken dato.
 • 2) Under pkt. 7 skal oplyses, hvis frøet er monogermt eller præcisionsfrø.
 • 3) Under pkt. 10 skal oplyses, hvis der er foretaget kemisk behandling af frøet. Hvis der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt. For pilleret frø kan i stedet angives antallet af frønøgler og anføres »Pilleret«.
 • B) EØF A-småpakning (§ 2, nr. 6. litra b. I)
 • 1) »EØF-A-småpakning«
 • 2) Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke
 • 3) Medlemsstatens navn eller forkortelse deraf og eventuelt kontrolmyndighed
 • 4) Referencenummer
 • 5) Sidste salgsdato
 • 6) »Frøblanding til . . .« (anvendelsesformål)
 • 7) Netto- eller bruttovægt
 • 8) Arternes/sorternes vægtforhold
 • 9) Andre oplysninger.

Bemærkninger

 • 1) Oplysning om sidste salgsdato, jfr. pkt. 5, kræves kun for frø udvejet i Danmark. Hvis den sidste salgsdato er ændret, jfr. § 30, skal det angives her, og til hvilken dato.
 • 2) Det er tilstrækkeligt under pkt. 8 at anføre betegnelsen på blandingen, hvis vægtforholdet på begæring kan meddeles køberen, og hvis vægtforholdet er registreret hos Plantedirektoratet.
 • 3) Under pkt. 9 skal oplyses, hvis der er foretaget kemisk behandling af frøet. Hvis der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.
 • C) EØF B-småpakning (§ 2, nr. 6. litra b. II)
 • a) certificeret frø
 • 1) »EØF B-småpakning«
 • 2) Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke
 • 3) Partiets identifikationsnummer eller referencenummer
 • 4) Kontrolmyndighed og medlemsstat eller forkortelse deraf
 • 5) Sidste salgsdato
 • 6) Art, idet mindste anført under den botaniske betegnelse
 • 7) Sort
 • 8) »Certificeret frø«
 • 9) Netto- eller bruttovægt
 • 10) Andre oplysninger

Bemærkninger

 • 1) Oplysning om sidste salgsdato, jfr. pkt. 5, kræves kun for frø udvejet i Danmark. Hvis den sidste salgsdato er ændret, jfr. § 30, skal det angives her, og til hvilken dato.
 • 2) Under pkt. 10 skal oplyses, hvis der er foretaget kemisk behandling af frøet. Hvis der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt. Hvis der er tale om frø af græssorter, for hvilke der ikke er foretaget undersøgelse af dyrknings- og nytteværdien til landbrug, anføres »Ikke bestemt til avl af foderplanter.«
 • b) Handelsfrø (rene arter)

Handelsfrø mærkes som angivet under certificeret frø med følgende undtagelser:

 • 1) Sortsnavn, jfr. pkt. 7, angives ikke
 • 2) Under pkt. 8 anføres »Handelsfrø«.
 • c) Frøblandinger
 • 1) »EØF B-småpakning«
 • 2) Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke
 • 3) Partiets identifikationsnummer eller referencenummer
 • 4) Kontrolmyndighed og medlemsstat eller forkortelse deraf
 • 5) Sidste salgsdato
 • 6) »Frøblanding til . . .« (anvendelsesformål)
 • 7) Netto- eller bruttovægt
 • 8) Arternes/sorternes vægtforhold
 • 9) Andre oplysninger.

Bemærkninger

 • 1) Oplysning om sidste salgsdato, jfr. pkt. 5, kræves kun for frø udvejet i Danmark. Hvis den sidste salgsdato er ændret, jfr. § 30, skal det angives her, og til hvilken dato.
 • 2) Det er tilstrækkeligt under pkt. 8 at anføre betegnelse på blandingen, hvis vægtforholdet på begæring kan meddeles køberen, og hvis vægtforholdet er registreret hos Plantedirektoratet.
 • 3) Under pkt. 9 skal oplyses, hvis der er foretaget kemisk behandling af frøet. Hvis der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.
 • D) DK-småpakning (§ 2, nr. 6. litra c)
 • a) Præ-basis- eller basisfrø
 • 1) »DK-småpakning«
 • 2) »Præ-basisfrø« eller »Basisfrø«
 • 3) Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke
 • 4) Referencenummer
 • 5) Sidste salgsdato
 • 6) Art
 • 7) Sort
 • 8) Netto- eller bruttovægt
 • 9) »Kun til kontraktavl i Danmark«
 • 10) Andre oplysninger.
 • b) Certificeret frø eller handelsfrø af olie- og spindplanter
 • 1) »DK-småpakning«
 • 2) »Certificeret frø« eller »Handelsfrø«
 • 3) Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke
 • 4) Referencenummer
 • 5) Sidste salgsdato
 • 6) Art
 • 7) Sort
 • 8) Netto- eller bruttovægt
 • 9) »Må kun forhandles i Danmark«
 • 10) Andre oplysninger.
 • c) Certificeret frø eller handelsfrø af foderplanter i blandinger til landbrugsformål
 • 1) »DK-småpakning«
 • 2) Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke
 • 3) Referencenummer
 • 4) Sidste salgsdato
 • 5) »Frøblanding« til . . .' (anvendelsesformål)
 • 6) Netto- eller bruttovægt
 • 7) Arternes/sorternes vægtforhold
 • 8) »Må kun forhandles i Danmark«
 • 9) Andre oplysninger.

Bemærkninger til d)

 • 1) Under »Andre oplysninger« skal oplyses, hvis der er foretaget kemisk behandling af frøet. Hvis der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.
 • 2) Det er tilstrækkeligt i c, pkt. 7, at anføre betegnelsen på blandingen, hvis vægtforholdet på begæring kan meddeles køberen, og hvis vægtforholdet er registreret hos Plantedirektoratet.
 • 3) Hvis den sidste salgsdato er ændret, jfr § 30, skal det angives under pkt. a. 5, b. 5 eller c. 4, og til hvilken dato.
 • III) Mærkesedlens farve og dimensioner

Den officielle mærkeseddel

 

 A) Farve 

 Præ-basisfrø             hvid med violet diagonalstribe 

 Basisfrø                hvid 

 Certificeret frø 1. generation     blå 

 Certificeret frø 2. generation     rød 

 Handelsfrø               brun 

 Blandinger               grøn 

 Ikke endeligt certificeret frø     grå 

 B) Dimensioner 

 Mærkesedlens dimensioner skal 

 være minimum 110x67 mm. 

 Leverandørmærkeseddel 

 Farve 

 EØF-småpakning            blå 

 EØF A-småpakning            grøn 

 EØF B-småpakning 

 1) Rene arter af certificeret 

 frø 1. generation           blå 

 2) Rene arter af certificeret 

 frø 2. generation           rød 

 3) Handelsfrø             brun 

 4) Blandinger             grøn 

 DK-småpakning 

 1) Basisfrø              hvid 

 2) Certificeret frø 1. generation 

 af olie- og spindplanter       blå 

 3) Handelsfrø af olie- og spind- 

 planter                brun 

 4) Blandinger af frø af foder- 

 planter til landbrugsformål      grøn 

 • IV) Særlig mærkning (§ 19 stk. 2)
 • A) mærkning af F-materiale

F-materiale, der skal anvendes til avl af præ-basisfrø, skal af Plantedirektoratet mærkes med mærkeseddel formular 71.

 • B) Mærkning af frø leveret i henhold til § 4, stk. 1, nr. 1. litra c.

Leverandøretiketten skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke
 • 2) Art
 • 3) Sort
 • 4) Kun til forsøg/videnskabeligt formål/forædlingsformål
 • 5) Andre oplysninger
 • C) Mærkning af frø leveret i henhold til § 4, stk. 1, nr. 3.

Leverandøretiketten skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke
 • 2) »Kun til avl af prydplanter«
 • D) Mærkning af frø leveret i henhold til § 4, stk. 1, nr. 4.

Leverandøretiketten skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke
 • 2) »Frøafrensning ikke bestemt til landbrugsformål eller til plænegræs«

Bilag 4

Officielt dokument ved salg (import/eksport) af ikke endeligt certificeret frø til officiel certificering i en anden medlemsstat af De Europæiske Fællesskaber (§ 3, stk. 5, og § 34, stk. 3,)

Oplysninger i dokumentet

 • 1) Udstedende myndighed
 • 2) Art, i det mindste anført med latinske bogstaver under den botaniske betegnelse, som kan angives i forkortet form og uden autornavn. For bederoer kan anvendes den almindelige betegnelse. Det angives om det er sukkerroer eller foderbeder.
 • 3) Sort i det mindste anført med latinske bogstaver
 • 4) Kategori
 • 5) Referencenummer for det til markens tilsåning anvendte frø, samt navnet på det land eller de lande, der har certificeret frøet
 • 6) Markens eller partiets referencenummer
 • 7) Størrelsen af de dyrkede areal, der har tjent til produktion af det parti, som dokumentet vedrører
 • 8) Den høstede frømængde og antal pakninger
 • 9) Attestering af, at de betingelser, der er gældende for den bestand, hvorfra frøet stammer, er opfyldt
 • 10) Resultaterne af en foreløbig analyse, hvis en sådan foreligger.

Bilag 5

Mærkning og certificering i h.t. OECD-systemet

(Kap. 5)

 • 1) Oplysninger på certifikatet.
 • 1) OECD-certifikat
 • 2) Plantedirektoratet, Danmark
 • 3) Partiets referencenummer
 • 4) Art
 • 5) Sort
 • 6) Antal sække
 • 7) Angivet vægt
 • 8) Kategori.
 • 2) Oplysninger på OECD-mærkesedlen
 • 1) OECD-certificering
 • 2) Plantedirektoratet, Danmark
 • 3) Art
 • 4) Sort
 • 5) Kategori
 • 6) Partiets referencenummer
 • 7) For lokalsorter: Produktionsområde
 • 8) For præ-basisfrø: Antal generationer forud for certificeret frø, 1. generation.
 • 3) Mærkesedlens farve.
 • 1) Præ-basisfrø: Hvid med violet diagonalstribe
 • 2) Basisfrø: Hvid
 • 3) Certificeret frø 1. generation: Blå
 • 4) Certificeret frø 2. generation: Rød