Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om førstegangsomsætning af fisk

 

I medfør af § 10, § 86, stk. 5, § 91, stk. 1, § 99, § 110, stk. 2, § 121, stk. 2-3, og § 130, stk. 1, nr. 2-3, og stk. 4, i fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999, samt efter bemyndigelse fastsættes:

Udstedelse og opretholdelse af bevilling til førstegangsomsætning af fisk, bortset fra bevilling til afholdelse af offentlig fiskeauktion

§ 1. Fiskeridirektoratet udsteder efter ansøgning fra personer, virksomheder eller selskaber bevilling til at drive selvstændig virksomhed med førstegangsomsætning af fisk, jf. fiskeriloven § 3, nr. 1, og § 86. Indførsel ved import eller samhandel til Danmark er dog kun bevillingspligtig virksomhed efter reglerne i denne bekendtgørelse i det omfang aktiviteten angår de levende, ferske, kølede eller frosne varer, som er opregnet i Bilag I-IV til Rådets forordning (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter.

Stk. 2. Ved førstegangsomsætning af fisk forstås i denne bekendtgørelse alle former for forhandling, opbevaring, transport, behandling, erhvervelse, modtagelse, overdragelse, indførsel ved samhandel og import af fisk i Danmark, eller samhandel og eksport af fisk fra Danmark, ved den første modtagelse, håndtering eller markedsføring umiddelbart efter fangst eller opdræt. Aktiviteter, der sker som led i en offentlig fiskeauktionsvirksomhed, omfattes ikke af denne bekendtgørelse.

  Stk. 3. Bevillingen efter stk. 1, giver den person, virksomhed eller selskab, der agter at drive selvstændig virksomhed med førstegangsomsætning af fisk, adgang til dette på nærmere bestemte vilkår og i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen.

Stk. 4. Ansøgning om bevilling til førstegangsomsætning af fisk indgives til Fiskeridirektoratet ved brug af særlige ansøgningsskemaer.

Stk. 5. Efter fiskerilovens § 86, stk. 1, er det ikke tilladt at drive selvstændig virksomhed med førstegangsomsætning af fisk uden bevilling.   For transportvirksomhed kræves kun bevilling efter påbud fra Fiskeridirektoratet.

§ 2. Bevilling til førstegangsomsætning af fisk kan, jf. § 88 i fiskeriloven, meddeles til personer, som opfylder betingelserne nævnt i stk. 2. Der kan desuden meddeles bevilling til selskaber efter reglerne i stk. 3 og 4.

Stk. 2. Personer kan opnå bevilling til førstegangsomsætning af fisk, når de

1)   har dansk indfødsret, er statsborger i et af de øvrige EU- eller EØS-medlemslande, eller har opholds- og arbejdstilladelse her i landet,

2)   har bopæl her i landet eller i et af de øvrige EU- eller EØS medlemslande, og

3)   er myndige og ikke under værgemål eller samværgemål efter værgemålsloven.

Stk. 3. I interessentskaber og kommanditselskaber skal alle personligt ansvarlige deltagere for at opnå bevilling til førstegangsomsætning af fisk opfylde de i stk. 2 nævnte betingelser.

Stk. 4. Bevilling til førstegangsomsætning af fisk kan meddeles til aktie- og anpartsselskaber og andre selskaber med begrænset ansvar. Det er en forudsætning, at selskabet i henhold til selskabslovgivningen er registreret eller anmeldt som værende under registrering eller stiftelse i Økonomi- og Erhvervsministeriet, og at direktørerne og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne samt indehavere af en bestemmende aktiepost eller andel opfylder betingelserne nævnt ovenfor i stk. 2.

§ 3. Fiskeridirektoratet kan meddele bevilling til førstegangsomsætning af fisk, selv om de i § 2 nævnte betingelser ikke er opfyldt, jf. fiskerilovens § 90. Dispensation kan gives efter ansøgning, hvor særlige forhold taler herfor, og såfremt det godtgøres, at virksomheden kan drives på forsvarlig måde, selvom betingelserne efter § 2 ikke er opfyldt.

Stk. 2. Ved dispensation efter stk. 1 kan bevillingsperioden tidsbegrænses. Fiskeridirektoratet kan inden udløbet af perioden vurdere, om bevillingen kan forlænges.

Vilkår

§ 4. Det er en betingelse for udstedelse og opretholdelse af bevilling til førstegangsomsætning af fisk, at fiskeriloven, denne bekendtgørelse samt regler, vilkår og påbud fastsat i medfør af fiskerilovgivningen og anden lovgivning, der har betydning for den bevillingspligtige virksomhed, overholdes. Bevillingerne udstedes af Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med bilag 1, som angiver de generelle vilkår for bevilling, samt eventuelle særlige eller supplerende vilkår, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Udover de i stk. 1 nævnte vilkår kan Fiskeridirektoratet betinge bevillingen af yderligere vilkår begrundet i forhold vedrørende virksomheden, herunder driftsmæssige og kontrolmæssige forhold.

Stk. 3. Ved udstedelse af bevilling til personer, virksomheder og selskaber uden fast forretningssted her i landet, kan der stilles særlige vilkår om kontrol og dokumentation vedrørende driften.

Bevillingsnægtelse

§ 5. Fiskeridirektoratet kan meddele afslag på en bevillingsansøgning (nægte bevilling). Efter fiskerilovens § 92 kan bevilling til personer nægtes, hvis

1)   ansøgeren inden for de forudgående 5 år er fundet skyldig i et strafbart forhold, der kan give grund til at antage, at den pågældende ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde,

2)   ansøgerens bevilling til førstegangsomsætning inden for de forudgående 5 år er blevet tilbagekaldt, og der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde, eller

3)   der i øvrigt foreligger oplysninger om den pågældende, som giver grund til at antage, at den pågældende ikke vil drive virksomheden på forsvarlig vis.

Stk. 2. Interessentskaber og kommanditselskaber kan nægtes bevilling, hvis der om en af deltagerne foreligger oplysninger, som efter stk. 1 kan begrunde nægtelse af bevilling.

Stk. 3. Aktie- eller anpartsselskaber eller andre selskaber med begrænset ansvar, kan nægtes bevilling, hvis der om et medlem af selskabets direktion eller bestyrelse eller om indehaveren af en bestemmende aktiepost, andel eller lignende foreligger oplysninger, som efter stk. 1 kan begrunde nægtelse af bevilling.

Stk. 4. Efter fiskerilovens § 92, stk. 4, vil der tidligst kunne indgives fornyet ansøgning til Fiskeridirektoratet om bevilling ét år efter meddelelsen om bevillingsnægtelse efter stk. 1.

Bevillingsbortfald

§ 6. Efter fiskerilovens § 93 bortfalder bevillingen, såfremt den ikke har været udnyttet i 12 på hinanden følgende måneder, eller når bevillingshaveren dør, jf. dog de særlige regler om dødsboer m.v. i fiskerilovens § 94, stk.1.

Stk. 2. Det samme gælder, hvor bevillingshaveren ikke længere opfylder betingelserne i § 2 for at opnå bevilling.

Stk. 3. Fiskeridirektoratet kan beslutte, at bevillingen bortfalder i tilfælde, hvor et særligt eller supplerende vilkår herom er gjort til en del af bevillingsvilkårene, jf. § 4, stk. 2 og 3.

Stk. 4. Indtræder der nye medlemmer i et interessentskab eller kommanditselskab eller indtræder i et aktie- eller anpartsselskab eller et andet selskab med begrænset ansvar nye medlemmer i direktionen eller bestyrelsen, eller sker der overdragelse, hvorved der opnås en bestemmende aktiepost, andel eller lignende, skal der inden 14 dage foretages anmeldelse herom til Fiskeridirektoratet, der afgør, om bevillingen kan opretholdes, eller om bevillingen på baggrund af ændringerne skal bortfalde, jf . § 5 .

Stk. 5. Fiskeridirektoratet orienterer bevillingshaver skriftligt ved bevillingsbortfald.

Stk. 6. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 1 og 2.

Tilbagekaldelse af bevilling

§ 7. Fiskeridirektoratet træffer afgørelse om administrativ tilbagekaldelse af en bevilling til førstegangsomsætning af fisk efter fiskerilovens § 95.

Stk. 2. Bevillingen kan tilbagekaldes, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af de vilkår, der er knyttet til bevillingen.

Stk. 3. Bevillingsinddragelse efter stk. 2 kan finde sted umiddelbart i forlængelse af, at overtrædelsen er konstateret, og der kan samtidig tages administrative eller retlige skridt, for så vidt angår bøde og konfiskation.

Stk. 4. Bevillingshaveren kan tidligst søge om fornyet bevilling, når der er gået to år fra meddelelsen om tilbagekaldelsen. Dette skal fremgå af afgørelsen.

Stk. 5. Afgørelsen efter stk. 2 skal indeholde oplysning om adgangen til domstolsprøvelse, jf. fiskerilovens § 96, hvorefter bevillingshaveren kan forlange afgørelsen om tilbagekaldelse indbragt for domstolene. Fiskeridirektoratet anlægger efterfølgende sag mod bevillingshaveren i den borgerlige retsplejes former, jf. i øvrigt § 15.

Bestyrere og stedfortrædere

§ 8. Efter fiskerilovens § 97 skal den daglige drift af virksomheden forestås af bevillingshaveren selv eller en bestyrer, der er godkendt af Fiskeridirektoratet.

Stk. 2. Udøves virksomheden fra flere forretningssteder, kan kun et af disse forestås af bevillingshaveren. Driften af de øvrige forretningssteder skal forestås af godkendte bestyrere.

Stk. 3. Er bevillingshaver et selskab eller lignende, skal driften forestås af en godkendt bestyrer.

§ 9. Ved Fiskeridirektoratets godkendelse af bestyrere og ved nægtelse, bortfald og tilbagekaldelse af godkendelse af bestyrere finder bestemmelserne i §§ 1-7 tilsvarende anvendelse, jf. fiskerilovens § 97, stk. 4.

§ 10. Fiskeridirektoratet kan forbyde, at en bevillingshaver i sin virksomhed lader nogen, som ikke opfylder betingelserne for at få bevilling, forestå modtagelse af fisk eller afslutte køb og salg eller anden lignende virksomhed.

Dokumentationskrav m.v.

§ 11. Fiskeridirektoratet kan pålægge bevillingshaveren og dennes ansatte pligt til i forbindelse med enhver førstegangsomsætning af fisk, krebs- og bløddyr samt bestanddele og produkter heraf at afkræve leverandøren eller dennes repræsentant skriftlig dokumentation vedrørende indgået, købt eller på anden måde omsat m.v. 1)  fisk.

Stk. 2.   Modtages varer som nævnt i stk. 1 i bevillingshaverens virksomhed fra en transportør, med henblik på at blive udbudt for første gang, skal bevillingshaver eller dennes ansatte dog altid kræve kopi af ledsagedokumentet.

Stk. 3. Dokumentation efter stk. 1 og 2 kan være vejesedler, kopi af logbogsblad, landingserklæring, et T2M-dokument 2) , transportdokument eller en overtagelseserklæring vedrørende den pågældende vare.

Stk. 4. Bevillingshaver eller dennes ansatte kan afkræve leverandøren eller dennes repræsentant personlig legitimation.

§ 12. Fisk, krebs - og bløddyr samt bestanddele og produkter heraf, hvis udbud og omsætning m.v. 1) er forbudt efter fiskerilovgivningen eller fødevarelovgivningen, må ikke udbydes, sælges eller på anden måde omsættes af den bevillingspligtige virksomhed.

Stk. 2. Modtager bevillingshaver eller dennes bestyrer varer under omstændigheder, der kan begrunde mistanke om overtrædelse af fiskerilovgivningen eller manglende lovlig adkomst, jf. stk. 1-2, skal de straks give det stedlige fiskeriinspektorat meddelelse om dette og tilbageholde varerne, indtil der kan gennemføres kontrol. De pågældende frigør sig for et eventuelt strafansvar, jf. fiskerilovens § 130, stk. 1, jf. § 121, stk. 1, ved straks i forbindelse med modtagelsen af fisk at anmelde partiets omtrentlige størrelse og sammensætning samt afsenderens navn og adresse til det stedlige fiskeriinspektorat.

§ 13. Bevillingshaver eller en godkendt bestyrer skal løbende sikre registreringen af virksomhedens varebeholdninger samt sørge for, at virksomhedens bogføring og regnskabsførsel er i overensstemmelse med gældende lovgivning herom.

Stk. 2. Efter fiskerilovens § 120, stk. 2 vil Fiskeridirektoratet i særlige tilfælde for bevillingshaverens regning kunne udpege en statsautoriseret eller registreret revisor til fornøden gennemgang af virksomhedens regnskaber, regnskabsbøger m.v.

Kontrol og tilsyn

§ 14. Fiskeridirektoratet udøver kontrol og tilsyn med bevillingshaverne og disses virksomhed på grundlag af denne bekendtgørelse og reglerne i fiskerilovens kapitel 22.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan, når kontrolmæssige hensyn taler herfor, pålægge bevillingshaver løbende at afgive oplysninger og skriftlig dokumentation vedrørende driften af virksomheden m.v.

Stk. 3. Fiskeridirektoratet kan, når kontrolmæssige hensyn taler herfor, pålægge bevillingshaveren pligt til for egen regning at veje fisk, som er omfattet af virksomhedens aktivitet, enten ved brug af kalibreret vægt eller ved en akkrediteret inspektionsvirksomhed.

Stk. 4 . Fiskeridirektoratet kan, når kontrolmæssige hensyn taler herfor, pålægge en transportør bevillingspligt i henhold til reglerne i bekendtgørelsen, jf. fiskerilovens § 86, stk. 3.

Stk. 5. En bevillingshaver, der udelukkende indfører fisk og fiskevarer omfattet af Bilag I-IV i Rådets forordning (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter, skal med højst 12 måneders mellemrum en gang årligt og af egen drift oplyse over for Fiskeridirektoratet, hvorvidt bevillingen er udnyttet, medmindre bevillingshaver på andet grundlag er pålagt at registrere og indberette sin omsætning m.v. til Fiskeridirektoratet.

Klageadgang og adgang til domstolsprøvelse

§ 15. Klage over afgørelser truffet i medfør af denne bekendtgørelse indgives til Fiskeridirektoratet og stiles til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet, inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Fiskeridirektoratet om tilbagekaldelse af bevilling i henhold til § 95 i fiskeriloven, kan ikke påklages. Sådanne afgørelser kan af bevillingshaveren i medfør af lovens § 96 forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for Fiskeridirektoratet inden 4 uger efter, at tilbagekaldelsen er meddelt bevillingshaveren. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning. Retten kan dog bestemme, at den pågældende under sagens behandling må udøve virksomhed på nærmere bestemte vilkår.

Straffebestemmelser

§ 16. Med bøde straffes den, der

1)   overtræder eller forsøger at overtræde § 1, stk. 5, § 8, § 10, § 11, stk. 2, § 12, § 13, stk. 1 og § 14, stk.5, og

2)   overtræder eller forsøger at overtræde bevillingsvilkår fastsat i medfør af § 4, og

3)   overtræder eller forsøger at overtræde et påbud afgivet efter forskrifterne i § 11, stk. 1, og § 14, stk. 2-4.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 17. Efter fiskerilovens § 130 straffes den person, der overtræder eller forsøger at overtræde de i fiskerilovens § 10 omhandlede forordninger med forsæt til at opnå uberettiget refusion af ydelser til sig selv eller andre i henhold til de nævnte forordninger med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år, under skærpende omstændigheder indtil 4 år, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Ydelser efter stk. 1 er bl.a. de finansielle udligningsbeløb, som en producentorganisation efter ansøgning modtager via staten inden for rammerne af den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (PO-systemet).

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 792 af 24. august 1994 om undtagelser fra lovens anvendelsesområde og bekendtgørelse nr. 1062 af 17. december 1999 om førstegangsomsætning af fisk.

Fiskeridirektoratet, den 10. juli 2003

Jørgen Fredsted

/Charlotte Arp


Bilag 1

Bevilling

Bevillingerne til førstegangsomsætning af fisk (bortset fra bevillinger til offentlig fiskeauktion) udstedes til personer, virksomheder eller selskaber på følgende vilkår:

A. Generelle vilkår.

En bevilling til førstegangsomsætning af fisk gives på følgende generelle vilkår:

1)   Den bevillingspligtige virksomhed skal til enhver tid drives i overensstemmelse med gældende, love, bekendtgørelser m.v. på fiskeri- og fødevareområdet, herunder EF/EU - retsforskrifter.

2)   Bevillingshaver og dennes ansatte skal straks give det stedlige fiskeriinspektorat meddelelse, såfremt de under udførelsen af deres arbejde i virksomheden tilbydes fisk under omstændigheder, der kan begrunde mistanke om overtrædelse af fiskerilovgivningen eller manglende lovlig adkomst, jf. hertil § 12.

3)   Alle forskriftsmæssige påbud, forbud og vilkår udstedt eller fastsat i medfør af fiskerilovgivningen og anden lovgivning, der har betydning for den bevillingspligtige virksomhed, skal overholdes af bevillingshaver og dennes ansatte.

4)   Bevillingshaver eller dennes ansatte skal på Fiskeridirektoratets foranledning kunne redegøre for varerne, herunder så vidt muligt fremvise dokumentation for lovligheden heraf, ligesom eventuelle påbud om dokumentation efter § 11, stk.1, skal overholdes. Navn og adresse på leverandøren skal altid kunne oplyses og kopi af ledsagedokumenter skal foreligge, jf. §11, stk. 2.

5)   Bevillingsskrivelsen skal opbevares af bevillingshaveren og skal kunne forevises på given foranledning.

6)   Bevillingen kan ikke overdrages til andre, dog gælder der særlige regler i forbindelse med dødsboer m.v., jf. fiskerilovens § 94, stk. 1.

7)   Bevillingen gælder uden tidsbegrænsning, indtil den måtte blive tilbagekaldt, eller indtil den bortfalder efter fiskerilovens bestemmelser, herunder som følge af særlige vilkår om tidsbegrænsning eller særlige bortfaldsgrunde.

8)   Bevillingen skal udnyttes, idet den bortfalder, såfremt den ikke har været udnyttet i 12 på hinanden følgende måneder. Pligtmæssige indberetninger til Fiskeridirektoratet vedrørende de i virksomheden modtagne m.v. (førstegangsomsatte) varer kan udgøre dokumentation for, at bevillingen udnyttes.

9)   Bevillingshaver kan indgå aftale med en eller flere anerkendte producentorganisationer om, at bevillingshaver skal kunne repræsentere disse i forbindelse med tilbagetagelse af fisk fra markedet (PO-udtag). Regelsættet vedrørende PO-systemet skal i givet fald iagttages, jf. hertil § 17.

B. Særlige eller supplerende vilkår.

Ud over de generelle vilkår kan en bevilling gøres betinget af følgende særlige eller supplerende vilkår:

1)   Bevillingen kan tidsbegrænses (med mulighed for forlængelse efter ansøgning) efter reglen i § 3, stk. 2, om dispensationssituationer, hvor grundbetingelserne for at opnå bevilling ikke er opfyldt.

2)   Bevillingen kan tidsbegrænses (med mulighed for forlængelse efter ansøgning) efter reglen i § 4, stk. 2, hvorefter driftsmæssige og kontrolmæssige forhold skal tale herfor, jf. tillige § 6, stk. 3.

3)   Bevilling til personer, virksomheder eller selskaber uden fast forretningssted her i landet kan betinges af, at bevillingshaver indsender nærmere bestemte former for dokumentation (eventuelt løbende) vedrørende driften, herunder dokumentation for den fornødne registrering (tildeling af CVR-nummer) her i landet, jf. § 4, stk. 3.

4)   Ved bevilling til virksomheder/selskaber med flere forretningssteder, kan det kræves, at filialerne udgør egentlige og klart identificerbare filialer af selskabet/virksomheden. Ved forretningssteder, som er etableret på c/o-adresse, eller som udøves fra samme adresse som en anden virksomhed, der også driver omsætning af fisk m.v., kan der stilles krav om etablering af særlige foranstaltninger, der sikrer, at virksomhederne og disses aktiviteter holdes adskilt og kan skelnes fra hinanden.

5)   Der vil kunne stilles supplerende vilkår for en bevilling begrundet i fiskerikontrolmæssige hensyn, forudsat at Fiskeridirektoratet ville kunne afgive et påbud eller et forbud til virksomheden af tilsvarende indhold i medfør af fiskerilovens § 120.

C. Tilbagekaldelse.

Hvis bevillingsvilkårene, såvel de generelle som de særlige eller supplerende vilkår, groft eller gentagne gange overtrædes af bevillingshaveren, kan bevillingen inddrages administrativt efter reglerne i fiskerilovens § 95. Der gælder tilsvarende regler for tilbagekaldelse af en godkendelse af en bestyrer, jf. fiskerilovens § 97, stk. 4. Afgørelsen om tilbagekaldelse skal indeholde oplysning om adgangen til domstolsprøvelse efter fiskerilovens § 96 og fristen herfor.

Officielle noter

1) Omsætning m.v. defineres i fiskerilovens § 3, nr. 4 som: »Forhandling, opbevaring, transport, behandling, erhvervelse, modtagelse, overdragelse og import af fisk i Danmark og samhandel med og eksport af fisk, der finder sted fra Danmark.«

2) T2M-dokumentet, angiver de transporterede mængders oprindelse, jf. artikel 13, stk. 4, punkt b) i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2846/98 af 17. december 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik.