Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om markfrø


Efter § 1, stk. 1, i lov om hadel med frø, såsæd, læggekartofler og planter, jfr. lovbekendtgørelse nr. 798 af 11. december 1987, og til gennemførelse af De europæiske Fællesskabers rådsdirektiver af 14. juni 1966 om handel med bederoefrø (66/400/EØF) som senest ændret ved rådsforordning (EØF nr. 3768/85) af 20. december 1985, og om handel med frø af foderplanter (66/401/EØF), som senest ændret ved rådsdirektiv af 22. april 1986 (86/155/EØF), samt rådsdirektiv af 13. juni 1969 om handel med frø af olie- og spindplanter (69/208/EØF), som senest ændret ved rådsdirektiv af 22. april 1986 (86/155/EØF), fastsættes:

Kapitel I

Indledende bestemmelser

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter betingelserne for produktion og omsætning af frø af de i bilag 1 nævnte arter af foderplanter, bederoe samt olie- og spindplanter, i det følgende kaldt markfrø.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1. Frø: Markfrø til såning.

2. F-materiale: Markfrø af en forædlet sort, der benyttes til vedligeholdelse af sorten eller til avl af præ-basis- eller basisfrø.

3. Præ-basisfrø: Markfrø, som a. under ansvar af forædleren eller dennes repræsentant er avlet på F-materiale eller præ-basisfrø, b. er bestemt til avl af præ-basisfrø, basisfrø eller certificeret frø.

4. Basisfrø: Markfrø, som a. under ansvar af forædleren eller dennes repræsentant er avlet på F-materiale eller præ-basisfrø, b. er bestemt til avl af kategorien certificeret frø.

5. Certificeret frø: Markfrø, som a. på forædlerens anmodning er avlet på præ-basisfrø, eller b. er avlet på basisfrø eller på certificeret frø af 1. eller senere generation i det omfang, avl af flere generationer af certificeret frø er tilladt for den pågældende art, c. er bestemt til produktion af planter eller til avl af certificeret frø af senere generation.

6. Handelsfrø: Markfrø, som er a. artsægte, b. bestemt til produktion af planter.

7. Småpakning: a. kun frø af bederoe: EØF-småpakning: En pakning af certificeret frø med en nettovægt på højst 10 kg. For monogermt og præcisionsfrø dog højst 2,5 kg eller indtil 100.000 frønøgler. b. kun frø af foderplanter:

 • 1). EØF A-småpakning: En pakning af blandinger af frø til andet end landbrugsformål, herunder frø til plænegræs, med en nettovægt på højst 2 kg.
 • 2). EØF B-småpakning: En pakning af certificeret frø eller handelsfrø af rene arter eller af blandinger, herunder frø til plænegræs, med en nettovægt på højst 10 kg. c. DK-småpakning:
 • 1). En pakning af præ-basis- eller basisfrø af alle arter med en nettovægt på højst 50 kg.
 • 2). En pakning af certificeret frø eller handelsfrø af olie- og spindplanter med en nettovægt på højst 25 kg.
 • 3). En pakning af blandinger af frø af foderplanter til

landbrugsformål med en nettovægt på højst 25 kg.

I de nævnte vægtgrænser medregnes ikke eventuelt indhold af granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer. 8. Salg: Salg, udbud til salg samt fordeling, levering eller anden form for overdragelse. 9. Sæson: Perioden fra 1. juli til 30. juni.

10. OECD-ordningen: De af OECD fastsatte regler af 9. oktober 1973 for certificering af markfrø, der handles internationalt, som senest ændret den 30. november 1981, samt regler af 11. februar 1970 for certificering af bederoefrø, der sælges internationalt, som senest ændret den 10. juni 1983.

Kontrolmyndighed

§ 3. Kontrollen med overholdelsen af denne bekendtgørelse udøves af Statsfrøkontrollen.

Stk. 2. Statsfrøkontrollen er berettiget til at udtage prøver af alt markfrø, der sælges, til kontrol med, at det opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Nærmere regler til gennemførelse af bekendtgørelsen fastsættes af Statsfrøkontrollen. Reglerne skal godkendes af landbrugsministeren.

Betingelser for salg

§ 4. Markfrø må kun sælges, såfremt det opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Markfrø af de i bilag 1, rubrik 2, nævnte arter må sælges, såfremt det er godkendt som præ-basisfrø, basisfrø eller certificeret frø.

Stk. 3. Markfrø af de i bilag 1, rubrik 3, nævnte arter må sælges, såfremt det er godkendt som præ-basisfrø, basisfrø, certificeret frø eller handelsfrø.

Stk. 4. Et parti markfrø, der sælges, skal være tilstrækkeligt ensartet.

Stk. 5. Vægten af et parti markfrø må ikke overstige følgende vægtgrænser:

1. For frø, der er på størrelse med eller større end hvedekerner: 20 tons.

2. For frø, der er mindre end hvedekerner: 10 tons.

§ 5. Bestemmelsen i § 4 gælder ikke for

1. markfrø, der sælges a. til stater uden for De europæiske Fællesskaber, b. som råvare til en registreret virksomhed, jfr. § 7, med henblik på oprensning, c. til forsøg, videnskabeligt formål eller forædlingsformål.

2. F-materiale, der sælges til opformering under forædlerens ansvar.

3. frø af olie- og spindplanter, der skal benyttes til avl af prydplanter.

4. frøafrensning m.v., der ikke skal anvendes til såning til landbrugsformål eller som plænegræs.

Stk. 2. Statsfrøkontrollen kan fastsætte nærmere bestemmelser vedrørende anvendelse og kontrol med de i stk. 1, nr. 4, omhandlede frøafrensninger.

Sortsliste

§ 6. Markfrø, der er avlet her i landet, kan godkendes, såfremt det tilhører en sort, der er optaget på sortsliste efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om en sortsliste over landbrugsplanter eller på Det europæiske økonomiske Fællesskabs fælles sortsliste over landbrugsplantearter, medmindre der er taget forbehold for Danmark for den pågældende sort.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan markfrø bestemt til udførsel til en medlemsstat af De europæiske Fællesskaber godkendes, såfremt den pågældende sort er tilladt anvendt i denne medlemsstat.

Registrering af virksomheder

§ 7. Virksomheder med sæde her i landet, der agter erhvervsmæssigt at oprense, udveje og sælge markfrø, skal registreres under Statsfrøkontrollen forud for produktionens påbegyndelse.

Stk. 2. Virksomheden skal på begæring give Statsfrøkontrollen enhver oplysning om de af kontrollen omfattede partier. Rigtigheden af oplysninger kan forlanges bekræftet af statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 3. Statsfrøkontrollen har adgang til renserier, lagerbygninger og forretningslokaler og er berettiget til at foretage eftersyn og udtage prøver i det omfang, kontrollen gør det nødvendigt. Det påhviler virksomhederne at yde Statsfrøkontrollen den bistand, der er nødvendig til kontrollens gennemførelse.

Stk. 4. Registrerede virksomheder skal føre kontrol med og regnskab over forråd og salg af markfrø med angivelse af mængde samt afsender og modtager af ind- og udgående partier. Regnskab over frøpartierne skal opbevares mindst 3 år.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder ikke for virksomheder, der udelukkende køber og videresælger markfrø, der er færdigpakket her i landet.

Anmeldelse

§ 8. Anmeldelse af markfrø til avlskontrol og partikontrol skal indgives skriftligt til Statsfrøkontrollen og kan kun indgives af registrerede virksomheder.

Kapitel II

Avlskontrol

Frøavl

§ 9. Avl af markfrø må kun ske på grundlag af en skriftlig kontrakt mellem en registreret virksomhed og den enkelte avler. Kontraktformularen skal være godkendt af Statsfrøkontrollen.

Markkontrol

§ 10. Statsfrøkontrollen gennemfører i vækstperioden besigtigelse af de anmeldte arealer og foranstalter kontroldyrkning af udlægspartier til kontrol med, at de opfylder betingelserne for godkendelse.

Stk. 2. Statsfrøkontrollen kan foretage undersøgelse af enkeltplanter af præ-basisfrø og basisfrø i det omfang, det anses for påkrævet.

Stk. 3. Statsfrøkontrollen er berettiget til nødvendig færden på avlsejendommen og kan foretage eftersyn af rum og anlæg, der benyttes til opbevaring og behandling af avlen.

Godkendelse

§ 11. Efter afslutning af markkontrollen og kontroldyrkningen underretter Statsfrøkontrollen skriftligt anmelderen om resultatet af avlskontrollen, og såfremt betingelserne herfor er opfyldt, godkendes avlen på arealet til forsegling i den pågældende kategori.

Stk. 2. For avl, der ikke kan godkendes som anmeldt, meddeles begrundelse for afgørelsen.

Kapitel III

Partikontrol

Kvalitetsnormer

§ 12. Markfrø af godkendt avl kan godkendes til salg, såfremt det opfylder kvalitetsnormerne i bilag 2.

§ 13. Statsfrøkontrollen udtager prøver af et parti markfrø til kontrol med, at det opfylder de fastsatte kvalitetsnormer, samt prøver til udsåning i Statsfrøkontrollens kontrolmark til efterkontrol med sortsægthed og sortsrenhed.

§ 14. Et parti markfrø kan fjernes fra virksomhedens lager, så snart Statsfrøkontrollen har givet meddelelse om, at kontrollen har vist, at kvalitetsnormerne er opfyldt uanset, om resultatet af efterkontrollen foreligger.

§ 15. Efter afslutningen af en sæson offentliggør Statsfrøkontrollen en oversigt over resultatet af kontrollen.

§ 16. Mod dokumentation for køb har enhver køber af markfrø ret til at få oplysninger såvel hos virksomheden som hos Statsfrøkontrollen om resultatet af kontrollen af det pågældende parti.

Undtagelser fra kravet til spireevne

§ 17. Statsfrøkontrollen kan meddele tilladelse til salg af markfrø

1. af kategorierne præ-basisfrø, basisfrø, certificeret frø og handelsfrø, inden resultatet af afprøvningen vedrørende spireevne foreligger, forudsat, at a. salg kun sker til første led i handelskæden, b. sælgeren har

 • 1). modtaget foreløbigt analysebevis fra Statsfrøkontrollen,
 • 2). meddelt Statsfrøkontrollen køberens navn,
 • 3). oplyst køberen om den foreløbigt konstaterede spireevne,

2. af kategorierne præ-basisfrø og basisfrø samt certificeret frø af 1. generation af rødkløver bestemt til avl af certificeret frø af 2. generation uanset, at det ikke opfylder kravene til spireevne, forudsat, at a. frøet sælges til videre opformering, b. sælgeren oplyser køberen om den konstaterede spireevne.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke markfrø, der er indført fra stater uden for De europæiske Fællesskaber, med mindre det er formeret i den pågældende stat på grundlag af basisfrø godkendt her i landet, jfr. § 39, stk. 1, nr. 3.

Mærkning

§ 18. Ved salg skal hver pakning (emballageenhed), dog ikke småpakninger, være forsynet med en officiel mærkeseddel, der opfylder bestemmelserne i bilag 3.

Stk. 2. Mærkningen foretages af Statsfrøkontrollen i forbindelse med prøvetagningen.

Stk. 3. Mærkesedlen skal være anbragt således, at fastgørelsen er sikret ved forseglingen.

Stk. 4. Som officiel mærkning kan anvendes en klæbemærkeseddel eller en påsyet mærkeseddel af ikke let afriveligt materiale.

Indlægsmærke

§ 19. I pakninger, der ikke er mærket efter § 18, stk. 4, skal forefindes et indlægsmærke, der opfylder bestemmelserne i bilag 3, A, nr. 2.

Annullering

§ 20. Såfremt resultatet af den i § 13 nævnte kontrol viser, at partiet ikke opfylder kvalitetsnormerne i bilag 2, fjerner Statsfrøkontrollen mærkesedlerne fra partiet.

Særlig mærkning

§ 21. Pakninger med præ-basisfrø, basisfrø, certificeret frø og handelsfrø, der er godkendt efter § 17, stk. 1, nr. 1, skal være mærket efter bestemmelserne i §§ 18-19 samt være forsynet med en leverandøretiket, på hvilken er angivet den foreløbigt oplyste spireevne, leverandørens og modtagerens navn og adresse samt partiets referencenummer.

§ 22. Pakninger, der sælges efter § 5, er ikke omfattet af bestemmelserne i §§ 18-19.

Stk. 2. Pakninger, der sælges efter § 5, skal ved sælgerens eller leverandørens foranstaltning være forsynet med en særlig mærkeseddel, der opfylder bestemmelserne i bilag 3.

Stk. 3. Pakninger, der er godkendt efter § 6, stk. 2, skal være forsynet med en leverandøretiket, på hvilken er anført »Markfrø til udførsel«.

Forsegling

§ 23. Ved salg skal hver pakning være forseglet. Forseglingen foretages af Statsfrøkontrollen i forbindelse med prøvetagning og mærkning ved hjælp af en plombe eller et klæbemærke præget med eller påtrykt en kongekrone samt ordene »Statsfrøkontrollen, Danmark«.

Stk. 2. Forseglingen skal foretages på en sådan måde, at den ødelægges ved pakningens åbning og ikke kan anvendes igen.

§ 24. Et parti præ-basisfrø eller basisfrø, dog ikke af bederoe, må sælges indtil udløbet af den sæson, der følger efter den sæson, hvor forsegling har fundet sted.

Stk. 2. Et parti præ-basisfrø eller basisfrø af bederoe må sælges indtil udløbet af den anden sæson efter den sæson, hvor forsegling har fundet sted.

Stk. 3. Et parti certificeret frø må sælges i en periode på 1 år efter den dato, hvor forsegling har fundet sted.

Stk. 4. Godkendelse af et parti markfrø eller en del deraf kan forlænges efter udløbet af de i stk. 1-3 nævnte perioder, såfremt partiet fortsat opfylder kravet til spireevne. Statsfrøkontrollen udtager en prøve af partiet til undersøgelse herfor og foretager den nødvendige tillægsmærkning.

Kapitel IV

Særlige bestemmelser

Erstatningsordning

§ 25. Statsfrøkontrollen kan etablere en erstatningsordning, der medfører pligt for de tilmeldte virksomheder til at betale erstatning for et parti markfrø, der sælges til den endelige forbruger her i landet, såfremt det efterfølgende konstateres, at partiet ikke opfyldte de kvalitetsnormer, der var gældende for salget.

Stk. 2. Tvistigheder om erstatning efter stk. 1 afgøres ved voldgift af et bedømmelsesudvalg, nedsat af Frøkontrolkommissionen.

Stk. 3. De tilmeldte virksomheder skal på frøbestillingssedler og prislister give oplysning om erstatningspligten og om frøets egenskaber m.v.

Frøblandinger

§ 26. Officielt forseglede og mærkede partier af frø af foderplanter af forskellige arter kan blandes og sælges som »frøblanding«.

§ 27. Officielt forseglede og mærkede partier af markfrø af forskellige arter kan efter bestilling af den endelige forbruger opdeles og sælges til denne i småpakninger som »specialblanding« uden særlig mærkning.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte specialblandinger skal have en anden sammensætning end de standardblandinger, der er optaget på virksomhedens bestillingsliste.

Stk. 3. Virksomheden skal føre regnskab med forbruget af markfrø, der sælges efter stk. 1.

Stk. 4. Videresalg af de i stk. 1 nævnte småpakninger er ikke tilladt.

Handelsfrø

§ 28. Markfrø af de i bilag 1, kolonne 3, nævnte arter, der er tilstrækkeligt artsægte, kan uden forudgående avlskontrol godkendes og sælges som handelsfrø, såfremt det opfylder kvalitetsnormerne i bilag 2, afsnit I, C, eller III, B.

Småpakninger

§ 29. Officielt mærkede og forseglede partier af markfrø af kategorierne basisfrø, certificeret frø og handelsfrø kan opdeles og sælges i småpakninger uden officiel mærkning og forsegling.

§ 30. Småpakninger skal være mærket med en leverandøretiket eller med en trykt eller påstemplet påskrift udvendig på pakningen, der opfylder bestemmelserne i bilag 3. Såfremt pakningen er gennemsigtig, kan etiketten anbringes inden i pakningen.

Stk. 2. Småpakninger skal være forseglet af virksomheden på en sådan måde, at forseglingen ødelægges ved pakningens åbning og ikke kan anvendes igen. Genforsegling må kun finde sted under Statsfrøkontrollens kontrol.

§ 31. DK-småpakninger må kun sælges til anvendelse i Danmark.

Stk. 2. DK-småpakninger af basisfrø må kun sælges til videre opformering.

§ 32. EØF-småpakninger af bederoefrø samt DK-småpakninger med basisfrø af bederoe må sælges indtil udløbet af den anden sæson, efter den sæson, hvor partiet er godkendt.

Stk. 2. EØF A- og B-småpakninger af frø af foderplanter og DK-småpakninger, dog ikke basisfrø af bederoe, må sælges indtil udløbet af den sæson, der følger efter den sæson, hvor partiet er godkendt.

§ 33. Såfremt småpakninger ønskes godkendt til salg ud over de i § 33 nævnte perioder, udtager Statsfrøkontrollen en prøve af et antal pakninger, der er repræsentative for restpartiet, til fornyet undersøgelse for spireevne. Såfremt restpartiet fortsat opfylder kravet til spireevne, godkendes dette. Virksomheden foretager tillægsmærkning med en leverandøretiket, der angiver den ændrede sidste salgsdato, og at sidste salgsdato er ændret. Salgsdatoen kan højst forlænges i et år fra den oprindelige sidste salgsdato.

§ 34. Med henblik på Statsfrøkontrollens udtagelse af stikprøver til kontrol med overholdelse af kvalitetsnormerne skal virksomheder, der udvejer og sælger småpakninger, meddele Statsfrøkontrollen, hvornår udvejning og ekspedition af småpakninger begynder, samt oplyse referencenumre på de partier, der indgår i ekspeditionen. Såfremt der i sæsonens løb indgår andre partier i ekspeditionen, skal Statsfrøkontrollen straks underrettes herom. Såfremt ekspeditionen afbrydes, skal Statsfrøkontrollen underrettes, hver gang afsendelse finder sted.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 har virksomheder, der pr. sæson udvejer højst 25 tons markfrø i småpakninger, og heraf højst 5 tons frø af plænegræsser, og som kun sælger småpakninger til den endelige forbruger, alene pligt til, inden udvejningen begynder, at meddele Statsfrøkontrollen hvilke partier man i sæsonen vil udveje i småpakninger. Samtidig skal oplyses det omtrentlige tidsrum, i hvilket udvejningen vil finde sted. Senest 1 måned efter udgangen af sæsonen skal virksomhederne meddele Statsfrøkontrollen, hvad der er udvejet i småpakninger i den foregående sæson. Statsfrøkontrollen kan fastsætte nærmere regler for, hvilke oplysninger, der skal meddeles om partierne.

Stk. 3. Såfremt der i de i stk. 1 og stk. 2 nævnte partier indgår frø af udenlandske partier, skal meddelelsen være ledsaget af de officielle analysebeviser og en mærkeseddel fra partierne eller en fotokopi af disse dokumenter.

Kemisk behandlet markfrø

§ 35. Kemisk behandlet (bejdset) markfrø må kun sælges, såfremt bejdsemidlet af Miljøstyrelsen er tilladt anvendt til bejdsning af markfrø af den pågældende art efter lov nr. 212 af 23. maj 1979 om kemiske stoffer og produkter, som ændret ved lov nr. 68 af 20. februar 1980. Midlet skal være ensartet fordelt i partiet.

Stk. 2. Bejdset markfrø må kun sælges og transporteres i lukkede pakninger. Uden på pakningen og på den officielle mærkeseddel eller på leverandøretiketten skal være meddelt oplysning om den foretagne bejdsning som fastsat i bilag 3. Bestemmelser om emballering og etikettering af bejdset markfrø fastsat efter den i stk. 1 nævnte lov skal være overholdt.

Kapitel V

OECD-ordningen

§ 36. Markfrø kan på begæring godkendes og mærkes efter OECD-ordningen, såfremt den pågældende sort er optaget på den officielle sortsliste i en stat, der er tilsluttet OECD-ordningen, og partiet opfylder de af OECD fastsatte krav.

Stk. 2. Ved godkendelse efter OECD-ordningen udsteder Statsfrøkontrollen certifikat og mærker partiet efter bestemmelserne i bilag 4.

Kapitel VI

Indførsel af markfrø

§ 37. Markfrø må indføres, såfremt

1. sorten er optaget på den danske sortsliste eller på Det europæiske økonomiske Fællesskabs fælles sortsliste over landbrugsplanter,

2. partiet, a. er godkendt som præ-basisfrø, basisfrø, certificeret frø eller, for så vidt angår de i bilag 1, kolonne 3, nævnte arter, som handelsfrø, b. er godkendt og kontrolleret af en myndighed 1). i en anden medlemsstat af De europæiske Fællesskaber eller 2). i et tredjeland, hvis godkendelse der er truffet beslutning om at ligestille med godkendelse meddelt i Danmark, og opfylder de i ligestillingsbeslutningen fastsatte bestemmelser, c. opfylder betingelserne i § 36.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, kan et parti markfrø, der ikke skal bruges til videre fremavl, indføres og sælges, blot sorten er optaget på sortsliste i en anden medlemsstat af De europæiske Fællesskaber. Det påhviler importøren at dokumentere dette i fornødent omfang. Partiet skal i øvrigt opfylde de i stk. 1, nr. 2, a-c, nævnte betingelser.

Stk. 3. Indførsel af partier af markfrø, herunder småpakninger, med en samlet vægt på over 25 kg skal anmeldes til Statsfrøkontrollen.

Stk. 4. Indført markfrø må kun sælges af registrerede markfrøvirksomheder.

§ 38. Statsfrøkontrollen kan tillade indførsel af et parti markfrø, der ikke opfylder betingelserne i § 38, såfremt partiet

1. indføres til fremavl, og det deraf avlede frø skal udføres,

2. indføres til rensning og færdigbehandling og derefter skal udføres,

3. er avlet direkte på basisfrø, som er godkendt her i landet, og indføres med henblik på godkendelse som certificeret frø efter at være markkontrolleret af en udenlandsk myndighed, der opfylder bestemmelserne i § 38, stk. 1, nr. 2, b,

4. indføres til godkendelse som handelsfrø,

5. er avlet som F-materiale og indføres til videre opformering under ansvar af forædlerens danske repræsentant.

Stk. 2. Markfrø kan uden tilladelse indføres til forsøg, videnskabelige formål eller forædlingsformål i partier på indtil 50 kg. Statsfrøkontrollen kan tillade indførsel af markfrø i større mængder til de nævnte formål.

Kapitel VII

Almindelige bestemmelser

Undtagelser

§ 39. Såfremt det er nødvendigt for at overvinde forbigående vanskeligheder med forsyningen af markfrø, kan landbrugsministeren tillade, at der midlertidigt sælges markfrø, der ikke opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan i øvrigt dispensere fra bestemmelserne i bekendtgørelsen, når særlige forhold taler herfor. Statsfrøkontrollen kan bemyndiges til at meddele sådanne dispensationer på landbrugsministerens vegne.

Klageadgang

§ 40. Statsfrøkontrollens afgørelser om godkendelse eller kassation af et parti markfrø kan indbringes for landbrugsministeren inden 4 uger efter, at meddelelse om afgørelsen er modtaget.

Gebyrer

§ 41. Landbrugsministeren fastsætter ved betalingsreglement gebyrer til dækning af Statsfrøkontrollens udgifter ved kontrollen efter denne bekendtgørelse.

Straf

§ 42. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde efter lov nr. 534 af 13. december 1972.

Stk. 2. Overtrædelse af bekendtgørelsen kan i grovere tilfælde eller i gentagelsestilfælde medføre fradømmelse efter § 79 i borgerlig straffelov af retten til at producere, rense og sælge markfrø eller begrænsninger i adgangen hertil.

Ikrafttræden

§ 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 1987.

Stk. 2. Samtidig ophæves Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 363 af 5. juli 1984 om markfrø.

Landbrugsministeriet, den 11. december 1987

LAURITS TØRNÆS

/Henrik Wanscher

Bilag 1

 

        Plantearter omfattet af bekendtgørelsen. 

    Udsædskategorier tilladt i handel for de forskellige arter 

 --------------------------------------------------------------------- 

         1.        2.            3. 

 --------------------------------------------------------------------- 

              Plantearter, der kun  Planter, der 

              må forhandles som    tillige må 

              præ-basisfrø,      forhand- 

 1. Plantearter omfattet  basisfrø og certi-   les som handels- 

 af bekendtgørelsen (§ 1) ficeret frø       frø (§ 4, stk. 3). 

              (§ 4, stk. 2). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Foderplanter. 

 1. Græsser: 

 Agrostis canina L. 

 Hundehvene .............. x fra 1.7.1989     x til 1.7.1989 

 Agrostis gigantea Roth 

 Stortoppet hvene ....... x fra 1.7.1989     x til 1.7.1989 

 Agrostis stolonifera L. 

 Krybhvene .............. x fra 1.7.1989     x til 1.7.1989 

 Agrostis tenuis Sibth. 

 Alm. hvene ............. x fra 1.7.1989     x til 1.7.1989 

 Alopecurus pratensis L. 

 Engrævehale ............ x fra 1.7.1989     x til 1.7.1989 

 Arrhenatherum elatius (L.) 

 P. Beauv. ex J. et 

 C. Presl. 

 Draphavre .............. x fra 1.7.1989     x til 1.7.1989 

 Dactylis glomerata L. 

 Alm. hundegræs .........     x 

 Festuca arundinacea 

 Schreb. 

 Strandsvingel ..........     x 

 Festuca ovina L. 

 Fåresvingel ............ x fra 1.7.1991     x til 1.7.1991 

 Festuca ovina L. var. 

 duriuscula Koch 

 Stivbladet svingel ..... x fra 1.7.1991     x til 1.7.1991 

 Festuca pratensis Huds. 

 Engsvingel .............     x 

 Festuca rubra L. 

 Rød svingel ............     x 

 Lolium multiflorum Lam. 

 Italiensk rajgræs ......     x 

 Lolium perenne L. 

 Alm. rajgræs ...........     x 

 Lolium x boucheanum Kunth. 

 Hybridrajgræs ..........     x 

 Phleum bertolonii DC. 

 Knoldrottehale ......... x fra 1.7.1989     x til 1.7.1989 

 Phleum pratense L. 

 Timothe ................     x 

 Poa annua L. 

 Enårig rapgræs .........                 x 

 Poa nemoralis L. 

 Lundrapgræs ............ x fra 1.7.1989     x til 1.7.1989 

 Poa palustris L. 

 Stortoppet rapgræs ..... x fra 1.7.1989     x til 1.7.1989 

 Poa pratensis L. 

 Engrapgræs .............     x 

 Poa trivialis L. 

 Alm. rapgræs ........... x fra 1.7.1989     x til 1.7.1989 

 Trisetum flavescens 

 (L.) Beauv. 

 Guldhavre .............. x fra 1.7.1989     x til 1.7.1989 

 2. Bælgplanter: 

 Hedysarum coronarium L. 

 Hanekløver .............                 x 

 Lotus corniculatus L. 

 Alm. kællingetand ...... x fra 1.7.1989     x til 1.7.1989 

 Lupinus albus L. 

 Hvid lupin ............. x fra 1.7.1989     x til 1.7.1989 

 Lupinus angustifolius L. 

 Smalbladet lupin ....... x fra 1.7.1989     x til 1.7.1989 

 Lupinus luteus L. 

 Gul lupin .............. x fra 1.7.1989     x til 1.7.1989 

 Medicago lupulina L. 

 Humlesneglebælg ........ x fra 1.7.1989     x til 1.7.1989 

 Medicago sativa L. 

 Lucerne ................     x 

 Medicago x varia Martyn 

 Sandlucerne ............     x 

 Onobrychis viciifolia Scop. 

 Esparsette .............                 x 

 Pisum sativum L. convar. 

 speciosum (Dierb.) Alef. 

 Markært ................     x 

 Trifolium alexandrinum L. 

 Alexandrinekløver ......                 x 

 Trifolium hybridum L. 

 Alsikekløver ........... x fra 1.7.1989     x til 1.7.1989 

 Trifolium incarnatum L. 

 Blodkløver ............. x fra 1.7.1991     x til 1.7.1991 

 Trifolium pratense L. 

 Rødkløver ..............     x 

 Trifolium repens L. 

 Hvidkløver .............     x 

 Trifolium resupinatum L. 

 Omvendt kløver ......... x fra 1.7.1991     x til 1.7.1991 

 Trigonelle foenum- 

 graecum L. 

 Bukkehorn ..............                 x 

 Vicia faba L. 

 Hestebønne .............     x 

 Vicia pannonica Crantz 

 Ungarsk vikke ..........                 x 

 Vicia sativa L. 

 Fodervikke ............. x fra 1.7.1991     x til 1.7.1991 

 Vicia villosa Roth 

 Sandvikke .............. x fra 1.7.1991     x til 1.7.1991 

 3. Andre arter: 

 Brassica napus L. var. 

 napobrassica (L.) Rchb. 

 Kålroe .................     x 

 Brassica oleracea L. 

 convar. acephala (DC.) 

 Alef. var. medullosa 

 Thell. 

 Fodermarvkål ...........     x 

 Raphanus sativus L. 

 var. oleiformis Pers. 

 Olieræddike ............     x 

 II. Bederoe. 

 Beta vulgaris L. var. 

 crassa Mansf. 

 Foderbede ..............     x 

 Beta vulgaris L. var. 

 altissima Doell. 

 Sukkerroe ..............     x 

 III. Olie- og spindplanter. 

 Brassica juncea (L.) 

 Czern. et Coss. in Czern. 

 Sareptasennep .......... x fra 1.7.1989     x til 1.7.1989 

 Brassica napus L. 

 Raps ...................     x 

 Brassica nigra (L.) 

 W. D. J. Koch 

 Sort sennep ............                 x 

 Brassica rapa L. var. 

 silvestis (Lam.) Briggs 

 Ryps ...................     x 

 Carum carvi L. 

 Kommen .................     x 

 Linum usitatissimum L. 

 Spindhør ...............     x 

 Linum usitatissimum L. 

 Oliehør ................     x 

 Papaver somniferum L. 

 Opiatvalmue ............     x 

 Sinapis alba L. 

 Gul sennep .............     x 

                              Bilag 2 

            Kvalitetsnormer (§ 12) 

I. Foderplanter

A. Certificeret frø

1. Normerne for sortsrenhed er anført i reglerne for avlskontrol og certificering, jfr. § 3, stk. 3, og kontrolleres hovedsageligt ved markinspektion.

2. Sygdomme og skadedyr, der begrænser frøets brugsværdi, må kun forekomme i den mindst mulige udstrækning.

3. Frøet skal i øvrigt opfylde følgende:

Normer for spireevne, renhed, indhold af frø af andre plantearter og indhold af hårde frø, samt mindste vægtmængde til antalsbestemmelse af frø af andre plantearter.

Tabel 1. a. Certificeret frø af græsser.

---------------------------------------------------------------------

1 = Arter

2 = Mindste spireevne (antalsprocent)

3 = Mindste renhed (vægt procent)

4+5+6 = Største indhold af frø af andre plantearter (vægtprocent)

7 = Antal Rumex spp. udover Rumex acetosella og Rumex maritimus

8 = Mindste vægtmængde til antalsbestemmelse af frø af andre plantearter, gram

 

 ------------------------------------------------------------------- 

                  I alt En   Agro- 

                      enkelt pyron 

                      art  repens 

 --------------------------------------------------------------------- 

    1        2   3   4   5   6   7  8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Agrostis gigantea   80   90   2.0  1.0  0.3  2  5 

 Agrostis, øvrige arter 75   90   2.0  1.0  0.3  2  5 

 Alopecurus pratensis  70   75   2.5  1.0  0.3  10  30 

 Arrhenatherum elatius 75   90   3.0  1.0  0.5  20  80 

 Dactylis glomerata   80   90   1.5  1.0  0.3  10  30 

 Festuca arundinacea  80   95   1.5  1.0  0.5  20  50 

 Festuca ovina......... 75   85   2.0  1.0  0.5  10  30 

 Festuca pratensis..... 80   95   1.5  1.0  0.5  20  50 

 Festuca rubra......... 75   90   1.5  1.0  0.5  10  30 

 Lolium multiflorum.... 75   96   1.5  1.0  0.5  20  60 

 Lolium perenne........ 80   96   1.5  1.0  0.5  20  60 

 Lolium x boucheanum... 75   96   1.5  1.0  0.5  20  60 

 Phleum bertolonii..... 80   96   1.5  1.0  0.3  5  10 

 Phleum pratense....... 80   96   1.5  1.0  0.3  5  10 

 Poa annua............. 75   85   2.0  1.0  0.3  5  10 

 Poa, øvrige arter..... 75   85   2.0  1.0  0.3  2  5 

 Trisetum flavescens... 70   75   3.0  1.0  0.3  2  5 

Bemærkninger til normerne for græsser.

 • a) Alle friske uspirede frø medregnes i spireevnen.
 • b) For en Poa-art anses en procentdel på 0.8 vægtprocent af frø af andre Poa-arter ikke som en urenhed og medregnes ikke ved opgørelsen af største indhold af frø af andre plantearter i kolonne 4 og 5.
 • c) Den i kolonne 5 for Arrhenatherum og Trisetum anførte procent for en enkelt art indbefatter ikke frø af Poa-arterne.
 • d) Vægtprocenten af frø af Alopecurus myosuroides må ikke overstige 0.3.
 • e) Der må ikke findes flyvehavre i den i kolonne 8 anførte vægtmængde.
 • f) Der må ikke findes Cuscuta i den i kolonne 8 anførte vægtmængde. Dog anses 1 frø af Cuscuta i den foreskrevne prøve ikke som en urenhed, hvis en ny prøve af samme størrelse findes fri for Cuscuta. Undersøgelse for Cuscuta behøver dog ikke foretages, bortset fra i Phleum, medmindre der er tvivl om, at betingelserne er overholdt.
 • g) Med undtagelse af arterne Phleum bertolinii og Phleum pratense skal der ikke foretages undersøgelser for Rumex, med mindre der er tvivl om, at normen anført i tabel 1. a., kolonne 7, er opfyldt.

Tabel 1. b. Certificeret frø af bælgplanter og andre arter.

---------------------------------------------------------------------

1 = Arter

2 = Mindste spireevne (antalsprocent)

3 = Største indhold af hårde frø (antalsprocent)

4 = Mindste renhed (vægtprocent)

5 + 6 = Største indhold af frø af andre plantearter (vægtprocent)

7 = Antal Rumex spp. ud over Rumex acetosella og Rumex maritimus

8 = Mindste vægtmængde til antalsbestemmelse af frø af andre plantearter, gram

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                      I alt  En 

                          enkelt 

                          art 

 --------------------------------------------------------------------- 

     1        2   3   4   5   6   7  8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bælgplanter: 

 Hedysarum coronarium.... 75  30  95   2.5  1.0  20  120 

                               (* 1) 

 Lotus corniculatus...... 75  40  95   1.8  1.0  10  30 

 Lupinus angustifolius... 75  20  98   0.5  0.3  20 1.000 

 Lupinus, øvrige arter... 80  20  98   0.5  0.3  20 1.000 

 Medicago lupulina....... 80  20  97   1.5  1.0  20  50 

 Medicago sativa......... 80  40  97   1.5  1.0  20  50 

 Medicago x varia........ 80  40  97   1.5  1.0  20  50 

 Onobrychis sativa....... 75  20  95   2.5  1.0  20  400 

                               (* 2) 

 Pisum sativum........... 80   -  98   0.5  0.3  20 1.000 

 Trifolium alexandrinum.. 80  20  97   1.5  1.0  20  60 

 Trifolium hybridum...... 80  20  97   1.5  1.0  10  20 

 Trifolium incarnatum.... 75  20  97   1.5  1.0  20  80 

 Trifolium pratense...... 80  20  97   1.5  1.0  20  50 

 Trifolium repens........ 80  40  97   1.5  1.0  10  20 

 Trifolium resupinatum... 80  20  97   1.5  1.0  10  20 

 Trigonella foenum- 

 graecum................. 80  -   95   1.0  0.5  20  450 

 Vicia faba.............. 85   5  98   0.5  0.3  20 1.000 

 Vicia, øvrige arter..... 85  20  98   1.0  0.5  20 1.000 

 Andre arter: 

 Brassica napus var. 

 napobrassica.............80  -   98   1.0  0.5 20 100 

 Brassica oleracea 

 convar. acephala.........75  -   98   1.0  0.5 20 100 

 Raphanus sativus var. 

 oleiformis...............80  -   97   1.0  0.5 20 300 

Bemærkninger til normerne for bælgplanter og andre arter af foderplanter.

 • h) Alle friske uspirede frø medregnes i spireevnen.
 • i) Hårde frø medregnes i spireevnen indtil det i kolonne 3 for arten angivne maksimale indhold.
 • j) For Lotus corniculatus anses en forekomst på 1 vægtprocent af Trifolium pratense ikke som en urenhed og medregnes ikke ved opgørelsen over største indhold af frø af andre plantearter i kolonne 5 og 6.
 • k) Op til 0.5 vægtprocent af andre arter af lupin i lupin, af ært i ært, af storfrøede Vicia-arter i storfrøede arter og småfrøede Vicia-arter i småfrøede arter anses ikke som en urenhed og medregnes ikke ved opgørelsen over største indhold af frø af andre plantearter i kolonne 5 og 6.
 • l) Vægtprocenten af frø af Melilotus spp. i bælgplanter må ikke overstige 0.3.
 • m) Vægtprocenten af frø af Raphanus raphanistrum og Sinapis arvensis må ikke overstige 0.3 i Brassica- og Raphanus-arter.
 • n) Der må ikke findes flyvehavre i den i kolonne 8 anførte vægtmængde. Undersøgelse for flyvehavre i partier af Lupinus og Vicia, dog bortset fra Vicia faba, behøver dog ikke foretages, medmindre der er tvivl om, at betingelserne er overholdt.
 • o) Der må ikke findes Cuscuta i den i kolonne 8 anførte vægtmængde.

Dog anses 1 frø af Cuscuta i den foreskrevne prøve af Hedysarum og Brassica ikke for en urenhed, hvis en ny prøve af samme størrelse findes fri for Cuscuta.

For Lotus, Medicago og Trifolium anses forekomsten af 1 frø af Cuscuta i den i kolonne 8 anførte vægtmængde ikke som en urenhed, hvis en ny prøve på 2 x mængden i kolonne 8 findes fri for Cuscuta. Undersøgelse for Cuscuta i partier af Lupinus, Onobrychis, Pisum, Trigonella, Vicia, Brassica og Raphanus behøver dog ikke foretages, medmindre der er tvivl om, at betingelserne er overholdt.

 • p) Undersøgelse for Rumex-arter, ud over Rumex acetosella og Rumex maritimus, skal udføres i den i kolonne 8 anførte vægtmængde.

For Lupinus, Onobrychis, Vicia og Pisum behøver undersøgelsen dog ikke gennemføres, medmindre der er tvivl om, at normerne i kolonne 8 er opfyldt.

Yderligere normer for lupin.

 • a) Procenten (i antal) af frø af anden farve må ikke overstige 2 i bitterlupin og 1 i de øvrige lupiner.
 • b) Procenten (i antal) af frø af bitterlupin i frø af andre lupinarter må ikke overstige:

3 for certificeret frø af første generation.

5 for certificeret frø af de følgende generationer.

B. Præ-basisfrø og basisfrø.

De betingelser, der er anført for certificeret frø, gælder tilsvarende for præ-basisfrø og basisfrø.

De i I.A.3 bemærkningerne i punkterne b, c, d, j og k anførte bestemmelser gælder ikke for basisfrø. Endvidere gælder bestemmelserne i punkt f og o om, at prøven anses for fri for Cuscuta, hvis en fornyet prøve er fri, ikke.

Der gælder dog de nedenfor anførte strengere betingelser: 1. Undersøgelsen for frø af andre plantearter gennemføres i en vægtmængde, der svarer til den i tabel 1, kolonne 8 anførte. 2. Vægtprocenten af frø af andre plantearter må ikke overstige 0.3. Ydermere må højst 20 frø være af en enkelt art i vægtmængden anført i tabel 1, kolonne 8, jfr. dog pkt. 4 og 5. 3. I Poa må der endvidere ved en undersøgelse af 500 frø af en Poa-art højst forekomme 1 frø af andre Poa-arter. 4. I Alopecurus, Arrhenatherum, Dactylis, Festuca og Lolium anses 80 frø af Poa ikke som en urenhed. 5. I Trisetum flavescens anses 20 frø af Poa ikke som en urenhed. 6. Det højeste tilladte antal frø af Rumex, Agropyron og Alopecurus er:

Tabel 2. Højst tilladte indhold af Rumex, Agropyron og Alopecurus myosuroides i præbasisfrø og basisfrø (antal).

---------------------------------------------------------------------

1 = Arter

2 = Rumex-arter ud over Rumex acetosella og Rumex maritimus

3 = Agropyron repens

4 = Alopecurus myosuroides

 

 --------------------------------------------------------------------- 

      1          2      3      4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 a) Græsser: 

 Agrostis spp. ..........    1      1      1 

 Alopecurus pratensis .....   5      5      5 

 Arrhenatherum elatius ....   5      5      5 

 Dactylis glomerata .......   5      5      5 

 Festuca spp. .............   5      5      5 

 Lolium spp. ..............   5      5      5 

 Phleum spp. ..............   2      1      1 

 Poa spp. .................   1      1      1 

 Trisetum flavescens ......   1      1      1 

 b) Bælgplanter: 

 Hedysarum coronarium .....   5 

 Lotus corniculatus .......   5 

 Lupinus spp. .............   5 

 Medicago spp. ............   5 

 Onobrychis sativa ........   5 

 Pisum sativum ............   5 

 Trifolium spp. ...........   5 

 Trigonella foenum-graecum   5 

 Vicia spp. ...............   5 

 c) Andre arter: 

 Brassica spp. ............   5 

 Raphanus sativus var. 

 oleiformis ...............   5 

7. Bælgplantearterne skal være fri for frø af Melilotus. Dog anses 1 frø af Melilotus i den i tabel 1 foreskrevne prøve af Hedysarum, Lotus, Medicago og Trifolium ikke som en urenhed, hvis en ny prøve af 2 x den foreskrevne mængde er fri for Melilotus. Undersøgelsen for forekomst af Melilotus kan dog udelades i Lupinus, Onobrychis, Pisum, Trigonella og Vicia.

8. Lupinus: Antalsprocenten af bitterlupin i andre lupinarter må ikke overstige 1.

Handelsfrø.

De betingelser, der er anført for certificeret frø, gælder tilsvarende for handelsfrø, bortset fra betingelsen om sortsægthed og sortsrenhed i A, nr. 1.

Der gælder dog de nedenanførte lempeligere betingelser:

1. Det største vægtprocentiske indhold af frø af andre plantearter, såvel i alt som en enkelt art, I.A.3, tabel 1, kolonne 5 og 6, hæves med 1 procent.

2. For enårig rapgræs anses en vægtprocent på 10, og for de øvrige Poa-arter anses en vægtprocent på 3 af frø af andre Poa-arter ikke som urenhed.

3. For en vikke-art anses en vægtprocent på 6 af frø af Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa og beslægtede kulturarter ikke som en urenhed.

4. I Vicia pannonica, Vicia sativa og Vicia villosa er mindste renhedsprocent 97.

5. Lupinus: a) Mindste renhedsprocent for Lupinus er 97. b) Procenten (i antal) af frø af en anden farve må ikke overstige 4 i bitterlupin og 2 i de øvrige lupiner. c) Procenten (i antal) af bitre frø i sødlupin må ikke overstige 5.

6. For Hedysarum coronarium anses 1 vægtprocent af frø af Melilotus ikke som en urenhed.

7. Den i punkt j til bemærkninger til normerne for certificeret frø I.A.3, omtalte tilladelse til ikke at medregne 1 pct. frø af Trifolium pratense i frø af Lotus corniculatus i opgørelsen over største indhold af frø af andre plantearter gælder ikke for handelsfrø.

II. Bederoe.

1. Frøet skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent.

2. Sygdomme, der begrænser frøets brugsværdi, må kun forekomme i den mindst mulige udstrækning.

3. Frøet skal i øvrigt opfylde følgende betingelser:

Normer for renhed, indhold af andre plantearter, spireevne og vandindhold.

---------------------------------------------------------------------

1 = Frø

2 = Mindste renhed (1) (vægtprocent)

3 = Mindste spireevne (antalsprocent)

4 = Højeste vandindhold (vægtprocent)

 

 -------------------------------------------------------------------- 

        1              2    3    4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sukkerroe: 

 genetisk monogermt frø ................... 97   80   15 

 teknisk monogermt frø (præcisionsfrø) .... 97   75   15 

 flerkimet frø af sorter, i hvilken 

 procenten af diploider overstiger 85 pct.. 97   73   15 

 andet frø ................................ 97   68   15 

 Foderbede: 

 genetisk monogermt frø, teknisk 

 monogermt frø (præcisionsfrø) samt 

 flerkimet frø af sorter, i hvilken 

 procenten af diploider 

 overstiger 85 pct. ....................... 97   73   15 

 andet frø ................................ 97   68   15 

Vægtprocenten af frø af andre plantearter må ikke overstige 0.3.

 • (1) Heri ikke medregnet eventuelle granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer.

Yderligere normer for,

 • a) Monogermt frø:

mindst 90 pct. af de spirede frønøgler må kun udvikle een kimplante. Antal frønøgler, der udvikler 3 eller flere kimplanter, må ikke overstige 5 pct. beregnet af de spirede frønøgler.

 • b) Præcisionsfrø:
 • 1) sukkerroe.

Mindst 70 pct. af de spirede frønøgler må kun udvikle een kimplante. Antallet af frønøgler, der udvikler 3 eller flere kimplanter, må ikke overstige 5 pct. beregnet af de spirede frønøgler.

 • 2) foderbede.

For de sorter, hvis procent af diploider overstiger 85, må mindst 58 pct. af de spirede frønøgler kun udvikle een kimplante. For alt andet frø må mindst 63 pct. af de spirede frønøgler kun udvikle een kimplante. Antallet af frønøgler, der udvikler 3 eller flere kimplanter må ikke overstige 5 pct., beregnet af de spirede frønøgler.

III. Olie- og spindplanter

A. Præ-basisfrø, basisfrø og certificeret frø

1. Normerne for sortsrenhed er anført i reglerne for avlskontrol og certificering, jfr. § 3, stk. 3, og kontrolleres hovedsageligt ved markinspektion.

2. Sygdomme og skadedyr, der begrænser frøets brugsværdi, må kun forekomme i den mindst mulige udstrækning.

3. Danskavlet frø af dobbeltlave sorter af raps skal undersøges for indhold af glucosinolater.

4. Frøet skal i øvrigt opfylde følgende:

Tabel 3. Normer for spireevne, renhed og indhold af frø af andre plantearter samt mindste vægtmængde til antalsbestemmelse af frø af andre plantearter.

---------------------------------------------------------------------

1 = Art og kategori

2 = Mindste spireevne (antalsprocent)

3 = Mindste renhed (vægtprocent)

4 = Andre plantearter i alt

5 = Præ-basisfrø og basisfrø

6 = Certificeret frø

7 = Mindste vægtmængde til antalsbestemmelse af frø af andre plantearter, gram

 

 --------------------------------------------------------------------- 

     1            2  3  4  5  6  7 

 --------------------------------------------------------------------- 

                      Højeste antal 

                      frø af andre 

                      plantearter 

                      ------------ 

                        Rumex spp. ud 

                        over Rumex 

                        acetosella 

                       --------------- 

 Brassica juncea...............  85  98  -  5  20  40 

 Brassica napus................  85  98  -  5  20 100 

 Brassica nigra................  85  98  -  5  20  40 

 Brassica rapa.................  85  98  -  5  20  70 

 Carum carvi...................  70  97  25  -   -  80 

 Linum usitatissimum, spindhør.  92  99  15  -   - 150 

 Linum usitatissimum, oliehør..  85  99  15  -   - 150 

 Papaver somniferum............  80  98  25  -   -  10 

 Sinapis alba..................  85  98  -  5  20 200 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bemærkninger til normerne for olie- og spindplanter.

 • a) Det vægtprocentiske indhold af frø af andre plantearter i Brassica og Sinapis må ikke overstige 0.3.
 • b) De normer, der er anført i kolonnerne 4, 5 og 6, gælder for undersøgelse i en vægtmængde, der svarer til den i kolonne 7 anførte, jfr. herved punkterne c-i.
 • c) Det maksimale indhold af frø fastsat i kolonne 4 omfatter også frø af de arter, der er omfattet af punkterne e-i.
 • d) For Carum og Papaver skal bestemmelsen af antal af andre plantearter ikke udføres, medmindre der er tvivl om, hvorvidt normen i kolonne 4 er opfyldt.
 • e) Der må ikke findes frø af flyvehavre i den i kolonne 7 anførte vægtmængde.
 • f) Der må ikke findes Cuscuta i den i kolonne 7 anførte vægtmængde. Undersøgelsen behøver dog ikke foretages, medmindre der er tvivl om, hvorvidt denne betingelse er opfyldt. Dog anses 1 frø af Cuscuta i den foreskrevne prøve for Brassica, Carum, Linum, Papaver og Sinapis ikke som en urenhed, hvis en ny prøve af samme størrelse findes fri for Cuscuta.
 • g) For Brassica, Carum og Sinapis må der i den i kolonne 7 anførte vægtmængde højst findes 10 frø af Raphanus raphanistrum.
 • h) For Carum og Linum må der i den i kolonne 7 anførte vægtmængde højst findes henholdsvis 3 og 4 frø af Alopecurus myosuroides.
 • i) For Linum må der i den i kolonne 7 anførte vægtmængde højst findes 2 frø af Lolium remotum.

Forekomst af sygdomme og skadedyr, der nedsætter frøets nytteværdi:

 • a) For Linum usitatissimum må procentdelen af antal frø, der er inficeret med gråskimmel (Botrytis), ikke overstige 5.
 • b) For Linum usitatissimum må procentdelen af antal frø, der er inficeret med andre sygdomme end gråskimmel, særlig med rodbrand (Ascochyta linicola), visnesyge (Colletotrichum lini), slimskimmel (Fusarium spec.) og Alternaria spp. ikke overstige 5 i alt. I spindhør må antalsprocenten af frø, der er inficeret med Ascochyta linicola, ikke overstige 1.
 • c) For Brassica rapa og Sinapis må antallet af hvileknolde eller brudstykker af Sclerotinia sclerotiorum ikke overstige 5 - for Brassica napus ikke overstige 10 - i den i kolonne 7 anførte vægtmængde. Denne undersøgelse skal ikke gennemføres, medmindre der er tvivl om, at denne betingelse er opfyldt.

B. Handelsfrø

De betingelser, der er anført for præ-basisfrø, basisfrø og certificeret frø, gælder tilsvarende for handelsfrø, bortset fra betingelsen om sortsægthed og sortsrenhed i A, nr. 1.

Bilag 3 Mærkning af partier og pakninger

A. Mærkning af partier og pakninger, bortset fra frø i småpakninger

1. Oplysninger på den officielle mærkeseddel (§ 18).

a. Præ-basisfrø, basisfrø og certificeret frø 1. »EØF-regler og -normer« 2. Statsfrøkontrollen, Danmark 3. Partiets referencenummer 4. Forseglingsmåned og år 5. Art 6. Sort 7. Kategori 8. Avlsland 9. Angivet netto- eller bruttovægt (for bederoe evt. antal frønøgler eller frø) 10. Andre oplysninger.

Bemærkninger

1. For bederoefrø skal under punkt 5 oplyses, om det er frø af foderbede eller af sukkerroe.

2. For bederoefrø skal det under punkt 6 oplyses, såfremt frøet er monogermt eller præcisionsfrø.

3. Under punkt 10 skal det anføres, såfremt der er foretaget kemisk behandling af frøet. Såfremt der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt. For bederoefrø kan i stedet angives arten af midlet og antallet af frønøgler.

4. For certificeret frø af enhver generation anføres under punkt 7 antal generationer efter basisfrø.

5. For frø af græssorter, for hvilke der ikke er foretaget undersøgelse af dyrknings- og nytteværdien til landbrug, anføres under punkt 10: »Ikke bestemt til avl af foderplanter«.

6. Under punkt 10 skal anføres, såfremt der er tale om præ-basisfrø og basisfrø (og certificeret frø af rødkløver), der er godkendt med lavere spireevne i medfør af § 17, stk. 1, nr. 2.

b. Handelsfrø

1. EØF-regler og -normer'

2. Statsfrøkontrollen, Danmark

3. Partiets referencenummer

4. Forseglingsmåned og år

5. Art

6. Handelsfrø' (ikke godkendt med hensyn til sorten)

7. Avlsland

8. Angivet netto- eller bruttovægt

9. Andre oplysninger.

Bemærkninger

1. For lupin angives under punkt 5, om det er sødlupin eller bitterlupin.

2. Under punkt 9 skal anføres, såfremt der er foretaget kemisk behandling af frøet. Såfremt der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.

c. Frøblandinger (§ 26).

1. EØF-regler og -normer'

2. Statsfrøkontrollen, Danmark

3. Blandingens referencenummer

4. Forseglingsmåned og år

5. Frøblanding til . . . » (anvendelsesformål)

6. Arternes/sorternes vægtforhold

7. Angivet netto- eller bruttovægt

8. Andre oplysninger.

Bemærkninger

1. Det er tilstrækkeligt under pkt. 6 at anføre betegnelsen på blandingen, såfremt vægtforholdet skriftligt meddeles køberen, og såfremt vægtforholdet er registreret hos Statsfrøkontrollen. 2. Under pkt. 8 skal anføres, såfremt der er foretaget kemisk behandling af frøet. Såfremt der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.

2. Oplysninger på indlægsmærket (§ 19).

a. Præ-basisfrø, basisfrø og certificeret frø

1. Partiets referencenummer

2. Art

3. Sort.

b. Handelsfrø

1. Handelsfrø« (ikke godkendt med hensyn til sorten)

2. Partiets referencenummer

3. Art.

Bemærkninger

For handelsfrø skal det angives under punkt 3, om det er sødlupin eller bitterlupin.

c. Frøblandinger

1. Frøblanding til ...(anvendelsesformål)

2. Partiets referencenummer

3. Arter og evt. sorter.

B. Mærkning af småpakninger (§ 30)

(Leverandøretiket eller trykt tekst på pakningen).

a. EØF-småpakning (§ 2, nr. 7. a) 1. »EØF-småpakning« 2. Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke 3. Partiets identifikationsnummer eller referencenummer 4. Kontrolmyndighed og medlemsstat eller forkortelse deraf 5. Sidste salgsdato 6. Sukkerroe eller foderbede 7. Sort 8. »Certificeret frø« 9. Netto- eller bruttovægt eller antallet af frønøgler

10. Andre oplysninger

Bemærkninger.

1. Oplysning om sidste salgsdato, jfr. pkt. 5, kræves kun for frø udvejet i Danmark. Såfremt den sidste salgsdato er ændret, jfr. § 33, skal det angives her, at den sidste salgsdato er ændret og til hvilken dato.

2. Under pkt. 7 skal oplyses, såfremt frøet er monogermt eller præcisionsfrø. 3. Under pkt. 10 skal oplyses, såfremt der er foretaget kemisk behandling af frøet. Såfremt der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt. For pilleret frø kan i stedet angives antallet af frønøgler og anføres »Pilleret«.

b. EØF A-småpakning (§ 2, nr. 7. b. 1))

1. EØF-A-småpakning'

2. Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke

3. Medlemsstatens navn eller forkortelse deraf og eventuelt kontrolmyndighed

4. Referencenummer

5. Sidste salgsdato

6. Frøblanding til... (anvendelsesformål)

7. Netto- eller bruttovægt

8. Arternes/sorternes vægtforhold

9. Andre oplysninger.

Bemærkninger

1. Oplysning om sidste salgsdato, jfr. pkt. 5, kræves kun for frø udvejet i Danmark. Såfremt den sidste salgsdato er ændret, jfr. § 33, skal det angives her, at den sidste salgsdato er ændret og til hvilken dato.

2. Det er tilstrækkeligt under pkt. 8 at anføre betegnelsen på blandingen, såfremt vægtforholdet på begæring kan meddeles køberen, og såfremt vægtforholdet er registreret hos Statsfrøkontrollen.

3. Under pkt. 9 skal oplyses, såfremt der er foretaget kemisk behandling af frøet. Såfremt der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.

c. EØF B-småpakning (§ 2, nr. 7. b. 2))

ca. certificeret frø 1. »EØF B-småpakning« 2. Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke 3. Partiets identifikationsnummer eller referencenummer 4. Kontrolmyndighed og medlemsstat eller forkortelse deraf 5. Sidste salgsdato 6. Art 7. Sort 8. »Certificeret frø« 9. Netto- eller bruttovægt

10. Andre oplysninger

Bemærkninger

1. Oplysning om sidste salgsdato, jfr. pkt. 5, kræves kun for frø udvejet i Danmark. Såfremt den sidste salgsdato er ændret, jfr. § 33, skal det angives her, at den sidste salgsdato er ændret og til hvilken dato.

2. Under pkt. 10 skal oplyses, såfremt der er foretaget kemisk behandling af frøet. Såfremt der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt. Såfremt der er tale om frø af græssorter, for hvilke der ikke er foretaget undersøgelse af dyrknings- og nytteværdien til landbrug, anføres »Ikke bestemt til avl af foderplanter.«

cb. Handelsfrø (rene arter)

Handelsfrø mærkes som angivet under certificeret frø med følgende undtagelser:

1. For lupin skal under pkt. 6 angives, om det drejer sig om bitterlupin eller sødlupin

2. Sortsnavn, jfr. pkt. 7, angives ikke

3. Under pkt. 8 anføres »Handelsfrø«.

cc. Frøblandinger

1. EØF B-småpakning'

2. Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke

3. Partiets identifikationsnummer eller referencenummer

4. Kontrolmyndighed og medlemsstat eller forkortelse deraf

5. Sidste salgsdato

6. Frøblanding til... »(anvendelsesformål)

7. Netto- eller bruttovægt

8. Arternes/sorternes vægtforhold

9. Andre oplysninger.

Bemærkninger

1. Oplysning om sidste salgsdato, jfr. pkt. 5, kræves kun for frø udvejet i Danmark. Såfremt den sidste salgsdato er ændret, jfr. § 33, skal det angives her, at den sidste salgsdato er ændret og til hvilken dato.

2. Det er tilstrækkeligt under pkt. 8 at anføre betegnelse på blandingen, såfremt vægtforholdet på begæring kan meddeles køberen, og såfremt vægtforholdet er registreret hos Statsfrøkontrollen.

3. Under pkt. 9 skal oplyses, såfremt der er foretaget kemisk behandling af frøet. Såfremt der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.

d. DK-småpakning (§ 2, nr. 7. c)

da. Præ-basis- eller basisfrø 1. »DK-småpakning« 2. »Præ-basisfrø« eller »Basisfrø« 3. Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke 4. Referencenummer 5. Sidste salgsdato 6. Art 7. Sort 8. Netto- eller bruttovægt 9. »Kun til kontraktavl i Danmark«

10. Andre oplysninger.

db. Certificeret frø eller handelsfrø af olie- og spindplanter 1. »DK-småpakning« 2. »Certificeret frø« eller »Handelsfrø« 3. Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke 4. Referencenummer 5. Sidste salgsdato 6. Art 7. Sort 8. Netto- eller bruttovægt 9. »Må kun forhandles i Danmark«

10. Andre oplysninger.

dc. Certificeret frø eller handelsfrø af foderplanter i blandinger til landbrugsformål

1. DK-småpakning'

2. Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke

3. Referencenummer

4. Sidste salgsdato

5. Frøblanding til...' (anvendelsesformål)

6. Netto- eller bruttovægt

7. Arternes/sorternes vægtforhold

8. Må kun forhandles i Danmark'

9. Andre oplysninger.

Bemærkninger til d.

1. Under »Andre oplysninger« skal oplyses, såfremt der er foretaget kemisk behandling af frøet. Såfremt der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.

2. Det er tilstrækkeligt i dc, pkt. 7, at anføre betegnelsen på blandingen, såfremt vægtforholdet på begæring kan meddeles køberen, og såfremt vægtforholdet er registreret hos Statsfrøkontrollen.

3. Såfremt den sidste salgsdato er ændret, jfr § 33, skal det angives under pkt. da. 5, db. 5 eller dc. 4, at den sidste salgsdato er ændret og til hvilken dato.

C. Mærkesedlens farve og dimensioner

Deo officielle mærkeseddel

a. Farve

 

 Præ-basisfrø ......................... hvid med violet diagonalstribe 

 Basisfrø ............................. hvid 

 Certificeret frø 1. generation ....... blå 

 Certificeret frø 2. og flg. 

 generationer ......................... rød 

 Handelsfrø ........................... brun 

 Blandinger ........................... grøn 

b. Dimensioner

Mærkesedlens dimensioner skal være minimum 110x67 mm.

Leverandørmærkeseddel

 

 EØF-småpakning ....................... blå 

 EØF A-småpakning ..................... grøn 

 EØF B-småpakning 

 1. Rene arter af certificeret frø 

  1. generation ..................... blå 

 2. Rene arter af certificeret frø 

  2. og flg. generationer ........... rød 

 3. Handelsfrø ........................ brun 

 4. Blandinger ........................ grøn 

 DK-småpakning 

 1. Basisfrø .......................... hvid 

 2. Certificeret frø 1. generation 

  af olie- og spindplanter .......... blå 

 3. Handelsfrø af olie- 

  og spindplanter ................... brun 

 4. Blandinger af frø af 

  foderplanter til landbrugsformål .. grøn 

D. Særlig mærkning (§ 22 stk. 2)

a. mærkning af F-materiale

F-materiale, der skal anvendes til avl af præ-basisfrø, skal af Statsfrøkontrollen mærkes med mærkeseddel formular 70, på hvilken anføres »F-materiale til formering«.

b. Mærkning af frø leveret i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1. c.

Leverandøretiketten skal indeholde følgende oplysninger:

1. Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke

2. Art

3. Sort

4. Kun til forsøg/videnskabeligt formål/forædlingsformål

5. Andre oplysninger

c. Mærkning af frø leveret i henhold til § 5, stk. 1, nr. 3.

Leverandøretiketten skal indeholde følgende oplysninger:

1. Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke

2. Kun til avl af prydplanter'

d. Mærkning af frø leveret i henhold til § 5, stk. 1, nr. 4.

Leverandøretiketten skal indeholde følgende oplysninger:

1. Firmanavn eller firmaets identifikationsmærke

2. Frøafrensning ikke bestemt til landbrugsformål eller til plænegræs'

Bilag 4 Mærkning og certificering i h.t. OECD-systemet (Kap. V)

1. Oplysninger på certifikatet.

1. OECD-certifikat

2. Godkendelsesmyndighed = Statsfrøkontrollen

3. Partiets referencenummer

4. Art

5. Sort

6. Antal sække

7. Angivet vægt

8. Kategori.

2. Oplysninger på OECD-mærkesedlen

1. OECD-certificering

2. Godkendelsesmyndighed = Statsfrøkontrollen

3. Art

4. Sort

5. Kategori

6. Partiets referencenummer

7. For lokalsorter: Produktionsområde

8. For præ-basisfrø: Antal generationer forud for certificeret frø, 1. generation.

3. Mærkesedlens farve.

1. Præ-basisfrø: Hvid med violet diagonalstribe

2. Basisfrø: Hvid

3. Certificeret frø 1. generation: Blå

4. Certificeret frø 2. og følgende generationer: Rød

Officielle noter

(* 1) Frugt 300 gram

(* 2) Frugt 600 gram