Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en sortsliste over landbrugsplanter


Efter § 1, stk. 1, i lov om handel med frø, såsæd, læggekartofler og planter, jfr. lovbekendtgørelse nr. 798 af 11. december 1987, og til gennemførelse af De europæiske Fællesskabers rådsdirektiv af 29. september 1970 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter, (70/457/EØF), som senest ændret ved rådsdirektiv af 22. april 1986/86/155/EØF), fastsættes:

Kapitel I

Indledende bestemmelser

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om afprøvning og godkendelse af sorter af de i bilag 1 nævnte arter af landbrugsplanter, herunder græsser til andet end foderbrug, og om oprettelse af en officiel fortegnelse over godkendte sorter (sortsliste). Ved »sort« forstås i denne bekendtgørelse også »stamme«.

Stk. 2. Statens Planteavlsudvalg kan bestemme, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal anvendes på andre arter af landbrugsplanter end nævnt i bilag 1.

Stk. 3. Statens Planteavlsudvalg fastsætter nærmere bestemmelser til gennemførelse af bekendtgørelsen. Reglerne skal godkendes af landbrugsministeren.

Afprøvningsmyndighed

§ 2. Statens Planteavlsforsøg, i det følgende kaldt forsøgsvirksomheden, forestår administrationen af denne bekendtgørelse.

Sortslisteudvalget

§ 3. Statens Planteavlsudvalg nedsætter et sortslisteudvalg, der sammen med et sekretariat, Sekretariatet for Sortsafprøvningen, varetager den daglige administration af bekendtgørelsen. Sortslisteudvalget bistås af sagkyndige fagudvalg.

Stk. 2. Statens Planteavlsudvalg fastsætter nærmere bestemmelser om Sortslisteudvalgets og fagudvalgenes sammensætning og funktion. Bestemmelserne skal godkendes af landbrugsministeren.

Betingelser for godkendelse

§ 4. En sort kan godkendes til optagelse på sortsliste, såfremt den

1. er selvstændig , hvorved forstås, at den uanset udgangsmaterialets kunstige eller naturlige oprindelse ved et eller flere kendetegn tydeligt adskiller sig fra enhver anden sort, der er kendt i De europæiske Fællesskaber, og disse kendetegn skal kunne erkendes og beskrives præcist,

2. er tilstrækkelig ensartet , hvorved forstås, at den under hensyntagen til formeringsmåden for den art, den tilhører, består af planter, der bortset fra enkelte afvigelser er ens med hensyn til de kendetegn, der er fastsat for afprøvning af ensartethed for den pågældene art,

3. er stabil , hvorved forstås, at den efter gentagne formeringer eller, hvis forædleren har fastlagt en særlig formerings-cyklus, ved afslutningen af denne stadig i sine væsentlige kendetegn er i overensstemmelse med sortsbeskrivelsen,

4. har en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi , hvorved forstås, at den, i hvert fald for avl i et bestemt område, i forhold til andre sorter, der er optaget på sortslisten, efter en helhedsbedømmelse frembyder en tydelig forbedring i dyrkningen eller i udnyttelsen af avlen eller de deraf fremstillede produkter. Enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige egenskaber.

Stk. 2. Forsøgsvirksomheden kan fravige bestemmelserne i stk. 1, nr. 1-3, forsåvidt angår arter af landbrugsplanter, der inddrages under bekendtgørelsen efter § 1, stk. 2.

Stk. 3. Stk. 1 nr. 4, kræves ikke opfyldt for

1. sorter af græsser til andet end foderbrug

2. sorter, der udelukkende er bestemt til salg i en anden medlemsstat af De europæiske Fællesskaber, som har godkendt sorten forsåvidt angår dyrknings- og nytteværdi.

Stk. 4. En sort kan nægtes optagelse på sortliste, såfremt dyrkningen af sorten kan medføre sundhedsfare for mennesker, dyr eller planter.

Kapitel II

Godkendelse m.m.

Anmeldelse

§ 5. Anmeldelse af en sort til afprøvning med henblik på godkendelse til optagelse på sortsliste skal indgives til Sekretariatet for Sortsafprøvning. Anmeldelse kan indgives af sortsejeren, såfremt denne er bosat her i landet, eller af en her i landet bosat repræsentant for sortsejeren.

Stk. 2. Såfremt sortsejeren er statsborger i eller er bosat i en stat uden for De europæiske Fællesskaber kan adgangen til anmeldelse gøres betinget af, at Danmark har truffet aftale om gensidighed med den pågældende stat vedrørende optagelse af sorter af landbrugsplanter på sortsliste.

Sortsafprøvning

§ 6. Forsøgsvirksomheden gennemfører i det omfang, den har kapacitet hertil, afprøvning af anmeldte sorter til konstatering af, om sorterne opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Sortsafprøvningen og afprøvningen af dyrknings- og nytteværdi kan afkortes eller undlades i det omfang, der foreligger resultater fra officiel afprøvning foretaget i en anden medlemsstat af De europæiske Fællesskaber eller i et tredieland, hvis sortsafprøvning der er truffet beslutning om at ligestille med sortsafprøvning gennemført her i landet.

Stk. 3. Såfremt antallet af anmeldte sorter overstiger forsøgsvirksomhedens afprøvningskapacitet, afgør Statens Planteavlsudvalg, hvorledes afprøvningskapaciteten udnyttes bedst.

Stk. 4. Forsøgsvirksomheden giver årligt fortrolig meddelelse til anmelderen om sortsafprøvningens foreløbige resultater. Anmelderen må ikke benytte disse meddelelser i reklamer eller andre henvendelser til en kundekreds.

Godkendelse

§ 7. Sortslisteudvalget træffer beslutning om godkendelse af en sort til optagelse på sortsliste på grundlag af resultaterne af sortsafprøvningen og efter indstilling fra det pågældende fagudvalg.

Stk. 2. Konstateres det ved sortsafprøvningen, at 2 eller flere anmeldte sorter ikke er tilstrækkeligt forskellige, godkendes den sort, der først er behørigt anmeldt.

§ 8. Anmelderen underrettes om fagudvalgets indstilling med en frist til at fremsætte indsigelse eller begære høring, inden fagudvalget afgiver indstilling til Sortslisteudvalget.

Stk. 2. Såfremt Sortslisteudvalget ikke agter af følge fagudvalgets indstilling, underrettes anmelderen om den påtænkte afgørelse med en frist til at fremsætte indsigelse eller begære høring, inden Sortslisteudvalget afgør sagen endeligt.

Stk. 3. Forsøgsvirksomheden offentliggør Sortslisteudvalgets afgørelser i »Meddelelser fra sortsafprøvningen« med oplysning om dato for afgørelsens ikrafttræden og underretter samtidig anmelderen om afgørelsen.

§ 9. Såfremt en anmeldt sort ikke godkendes, eller en tidligere meddelt godkendelse tilbagekaldes, stilles afprøvningsresultaterne til rådighed for de personer, afgørelsen vedrører. Forsøgsvirksomheden har dog ret til at offentliggøre forsøgsresultater vedrørende sorter, der kan udbydes til salg, sælges eller dyrkes i Danmark.

Anerkendelse

§ 10. Sortslisteudvalget kan tildele sorter af græsser til andet end foderbrug anerkendelse, såfremt forsøgsvirksomheden ved en afprøvning har konstateret, at sorterne har en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi.

Sortsnavn

§ 11. Inden en godkendt sort kan optages på sortsliste, skal den have tillagt et egnet navn. Navnet fastsættes efter forslag fra anmelderen af Landbrugsministeriets Sortsnavneudvalg efter bestemmelserne i Landbrugsministeriets til enhver tid gældende bekendtgørelse om navngivning af plantenyheder.

Stk. 2. Såfremt det senere viser sig, at navnet er uegnet, kan sortsnavneudvalget tilbagekalde godkendelsen og pålægge anmelderen at foreslå et andet navn. I en af udvalget fastsat overgangsperiode kan det oprindelige navn benyttes som supplerende betegnelse.

Kapitel III

Optagelse på sortsliste

§ 12. Forsøgsvirksomheden offentliggør årligt en officiel sortsliste i »Meddelelser fra sortsafprøvningen«. Sortslisten skal indeholde:

1. sortens navn,

2. navnet på den, der er ansvarlig for vedligeholdelse af sorten, og en eventuel repræsentant her i landet,

3. tidspunktet for sortens optagelse på sortslisten,

4. forbehold for sorter, der ikke er godkendt til salg her i landet, jfr. § 4, stk. 3, nr. 2.

Stk. 2. I supplerende sortslister kan udover de i stk. 1 nævnte oplysninger meddeles oplysninger om sortens oprindelse, dens væsentligste kendetegn, egenskaber til bedømmelse af dyrknings- og nytteværdi og om eventuel tildeling af anerkendelse samt om, i hvilke lande sorten er optaget på sortsliste eller har opnået nyhedsbeskyttelse.

§ 13. Forsøgsvirksomheden opretter et sortsarkiv, der indeholder oplysninger om hver enkelt sort, herunder en beskrivelse af sorten og en oversigt over de kendsgerninger, der ligger til grund for godkendelsen.

Stk. 2. Forsøgsvirksomheden drager omsorg for opbevaring af standardprøver af godkendte sorter til brug ved efterkontrol, og ved gennemførelse af en eventuel beslutning efter § 17, stk. 3.

§ 14. Enhver, der har en berettiget interesse deri, har adgang til at gøre sig bekendt med de i § 13, stk. 1, nævnte oplysninger. Dette gælder dog ikke resultaterne af eventuelle afprøvninger af sortens genealogiske komponenter og beskrivelsen heraf, såfremt anmelderen har anmodet om, at disse behandles fortroligt.

Gyldighedsperioden for optagelse på sortsliste

§ 15. Godkendelse af en sort til optagelse på sortsliste gælder indtil udløbet af det 10. kalenderår efter det år, hvori godkendelsen er meddelt.

Stk. 2. Godkendelsen af en sort kan forlænges for en periode på indtil 10 år, regnet fra udløbstidspunktet forudsat, at betingelserne for godkendelse fortsat er opfyldt.

Stk. 3. Ansøgning om forlængelse af godkendelsen skal være indgivet senest 2 år før godkendelsens udløb. Såfremt behandlingen af ansøgningen ikke er afsluttet ved godkendelsens udløb, meddeler forsøgsvirksomheden en foreløbig forlængelse for perioden, indtil sagen er afgjort.

Stk. 4. Certificering af og handel med formeringsmateriale af en sort, der er godkendt efter denne bekendtgørelse, kan tillades indtil den 30. juni i det 3. år efter gyldighedsperiodens udløb.

Kapitel V

Vedligeholdelsesavl

§ 16. Den, der er registreret som ansvarlig for vedligeholdelsen af sorten, skal

1. foretage systematisk vedligeholdelsesavl af sorten,

2. føre og opbevare optegnelser om formering af sorten til brug for kontrol, herunder optegnelser omfattende generationerne forud for basismaterialet,

3. efter anmodning fra forsøgsvirksomheden udtage og indsende prøver af formeringsmateriale til kontrol.

Stk. 2. Vedligeholdelsesavl kan gennemføres i en anden medlemsstat af De europæiske Fællesskaber eller i et tredieland, hvis kontrol med vedligeholdelsesavl der er truffet beslutning om at ligestille med kontrol gennemført her i landet.

Kapitel VI

Slettelse af sortsliste

§ 17. Sortslisteudvalget skal slette en sort af sortslisten, såfremt

1. det efterfølgende viser sig, at betingelsen om selvstændighed ikke var opfyldt ved optagelsen, med mindre den oprindelige hindring ikke længere er til stede,

2. det ved efterkontrol konstateres, at sorten ikke længere er stabil og ensartet,

3. den, der er registreret som ansvarlig for sorten, anmoder herom.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 3, kan sortslisteudvalget beslutte at afvise at slette en sort af sortslisten, såfremt sorten findes at være af væsentlig betydning for dansk landbrug, forudsat, at systematisk vedligeholdelsesavl stadig er sikret.

§ 18. Sortslisteudvalget kan slette en sort af sortslisten, såfremt

1. det godtgøres a. at den, der er registreret som ansvarlig for sortens vedligeholdelse, ikke vedligeholder sorten b. at optagelse på sortsliste er opnået under afgørende urigtige forudsætninger

2. den, der er registreret som ansvarlig for sortens vedligeholdelse, ikke efter påkrav a. stiller fornødent materiale til rådighed for efterkontrol b. betaler forfaldne gebyrer inden en fastsat frist

3. betingelsen efter § 4, stk. 4, for afvisning fra optagelse på sortsliste er opfyldt.

Kapitel VII

Almindelige bestemmelser

Straf

§ 19. Overtrædelse af § 6, stk. 3, 2. pkt., og § 14 straffes med bøde.

Ikrafttrædelse

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 1987.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 60 af 16. februar 1984 om en sortsliste over landbrugsplanter.

Stk. 3. Sorter af landbrugsplanter, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden er optaget på sortsliste, er omfattet af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Landbrugsministeriet, den 11. december 1987

LAURITS TØRNÆS

/Henrik Wanscher

Bilag

Landbrugsplanter, der kan anmeldes til sortsafprøvning

1.Korn:

 

 Avena sativa L............................... alm. havre 

 Hordeum vulgare L............................ alm. byg 

 Secale cereale L............................. alm. rug 

 x Triticosecale Wittmack..................... triticale 

 Triticum aestivum L. 

 emend. Fiori et Paoletti..................... alm. hvede 

 Zea mays L. (dog ikke........................ majs (dog ikke 

 convar. microsperma              perlemajs (popkorn) 

 Koern og convar. saccharata Koern)      og almindelig 

                        sukkermajs) 

2. Græsser:

 

 Agrostis stolonifera L....................... krybhvene 

 Agrostis tenuis Sibth........................ alm. hvene 

 Dactylis glomerata L......................... alm. hundegræs 

 Festuca ovina L.............................. fåresvingel 

 Festuca ovina L. var. duriuscula Koch........ stivbladet svingel 

 Festuca pratensis Huds....................... engsvingel 

 Festuca rubra L.............................. rød svingel 

 Lolium x boucheanum Kunth.................... hybridrajgræs 

 (L. x hybridum Hausskn.) 

 Lolium multiflorum Lam....................... italiensk rajgræs 

 Lolium perenne L............................. alm. rajgræs 

 Phleum bertolonii DC......................... knoldrottehale (lav 

                        timothe) 

 Phleum pratense L............................ timothe 

 Poa pratensis L.............................. engrapgræs 

 Poa trivialis L.............................. alm. rapgræs 

 3. Bælgplanter: 

 Medicago lupulina L.......................... humlesneglebælg 

 Medicago sativa L............................ lucerne 

 Pisum sativum L. convar. 

 speciosum (Dierb.)Alef....................... markært 

 Trifolium hybridum L......................... alsikekløver 

 Trifolium pratense L......................... rødkløver 

 Trifolium repens L........................... hvidkløver 

 Vicia sativa L............................... fodervikke 

 4. rodfrugter: 

 Beta vulgaris L. var. altissima Doell........ sukkerroe 

 Beta vulgaris L. var. crassa Mansf........... foderbede 

 Brassica napus L. var. napobrassica 

 (L.) Rchb.....................................kålroe 

 Brassica oleracea L. convar. 

 acephala (DC.)Alef var. 

 medullosa Thell............................. fodermarvkål 

 Brassica rapa L. var. rapa.................. turnips 

 Raphanus sativus L. var. 

 oleiformis Pers.............................. olieræddike 

 5. Olie- og spindplanter: 

 Brassica napus L............................. raps 

 Carum carvi L................................ kommen 

 Linum usitatissimum L........................ alm. hør 

 Papaver somniferum L......................... opiatvalmue 

 Sinapis alba L............................... gul sennep 

 6. Kartofler: 

 Solanum tuberosum L.......................... kartoffel 

Officielle noter

Ingen