Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0046
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

 

I medfør af §§ 13, 24, 58, stk. 1, 61, 74 og 78, stk. 3 i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven) fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter kosttilskud. Kosttilskud kan kun sælges eller på anden måde overgives til forbrugeren i færdigpakket form.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på lægemidler, jf. lægemiddellovens § 1.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. Ved kosttilskud forstås i denne bekendtgørelse fødevarer, der

1) har til formål at supplere den normale kost,

2) er koncentrerede kilder til næringsstoffer eller andre stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, alene eller kombinerede, og

3) markedsføres i dosisform, f.eks. kapsler, pastiller, tabletter, piller og andre lignende former, pulverbreve, væskeampuller, dråbedispenseringsflasker og andre lignende former for væsker og pulvere beregnet til at blive indtaget i mindre afmålte mængder.

Kapitel 3

Sammensætning

§ 3. Kun de vitaminer og mineraler, der er opført i bilag 1, kan anvendes til fremstilling af kosttilskud og kun i de mængder, der ligger indenfor grænseværdierne.

Stk. 2. Produkter med tilsatte vitaminer og/eller mineraler, hvis indhold ligger over de i bilag 1 fastsatte grænser (lægemiddelgrænsen), er omfattet af lægemiddelloven.

§ 4. Kun de kilder til vitaminer og mineraler, der er anført i bilag 2, kan anvendes ved fremstilling af kosttilskud.

Stk. 2. For de stoffer, der er omfattet af denne bekendtgørelse, og for hvilke der er fastsat renhedskriterier i henhold til Positivlisten 2) , gælder de i Positivlisten fastsatte renhedskriterier.

 

Kapitel 4

Anmeldelse

§ 5. Produkter, der ønskes markedsført som kosttilskud, skal anmeldes til den lokale fødevareregion. Anmeldelsen sker ved, at den ansvarlige for første afsætning i Danmark senest samtidig med markedsføring indsender en model af den mærkning, der anvendes for varen.

Stk. 2. For kosttilskud, med andre indholdsstoffer end vitaminer og mineraler, skal der herudover indsendes oplysning om produktets formål og sammensætning, herunder koncentrationsforhold og fremstillingsmetoder. For vegetabilske og animalske kilder skal det desuden oplyses hvilken del af planten eller dyret, der er anvendt, samt ekstraktionsforhold.

Stk. 3. Tilsætningsstoffer, der anvendes i kosttilskud, skal være godkendt i henhold til reglerne i bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til fødevarer.

Stk. 4. Alle ændringer i de anmeldte oplysninger samt tilbagetrækning af produkter fra markedet skal meddeles den lokale fødevareregion.

Kapitel 5

Mærkning og markedsføring

§ 6. Kosttilskud skal være forsynet med følgende oplysninger:

1) varebetegnelsen ”kosttilskud”,

2) navnet på de kategorier af næringsstoffer eller stoffer, der kendetegner produktet, eller en angivelse af arten af disse næringsstoffer eller stoffer,

3) såvel det danske som det latinske navn, herunder author navn, for ingredienser bestående af droger,

4) den anbefalede daglige dosis,

5) en advarsel om ikke at indtage en højere dosis end den angivne anbefalede daglige dosis,

6) en angivelse af, at kosttilskud ikke bør træde i stedet for varieret kost,

7) en angivelse af, at produkterne bør opbevares uden for små børns rækkevidde, og

8) påskriften ”Bør kun efter aftale med læge eller sundhedsplejerske anvendes af gravide eller børn under 1 år”, medmindre andet er fastsat af Fødevaredirektoratet, f.eks. i form af en dispensation.

Stk. 2. Kosttilskud skal herudover opfylde de almindelige mærkningsbestemmelser.

§ 7. Mængden af de næringsstoffer eller stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, som kosttilskuddet indeholder, skal anføres i mærkningen i numerisk form. De enheder, der skal benyttes for vitaminer og mineraler er anført i bilag 1.

Stk. 2. Mængden af de anførte næringsstoffer eller andre stoffer skal angives i forhold til den i mærkningen anbefalede daglige dosis.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte værdier skal være gennemsnitsværdier fastsat på grundlag af producentens analyse af produktet.

Stk. 4. Oplysninger om vitaminer og mineraler skal ligeledes angives i procent af de referenceværdier for anbefalet daglig tilførsel (ADT), der er anført i bilag 3. Procentdelen kan tillige angives grafisk.

Stk. 5. For de vitaminer og mineraler, anført i bilag 3, hvor der ikke er fastlagt ADT, anføres »ikke fastlagt« i stedet for procentdelen af ADT.

§ 8. Det er ikke tilladt ved mærkning og præsentation af samt reklame for kosttilskud at anføre eller antyde, at en afbalanceret og varieret kost generelt ikke kan give tilstrækkelige mængder næringsstoffer.

Kapitel 6

Klage

§ 9. Fødevareregionernes afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Fødevaredirektoratet.

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§ 10. Med bøde straffes den, der overtræder § 1 og §§ 3-8 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kap. 5.

Kapitel 8

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. juli 2003, § 5, stk. 1, 2 og 4 dog først den 31. oktober 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 860 af 25. september 1996 om kosttilskud, bortset fra § 5, stk. 1-3 og 5-7, der ophæves den 31. oktober 2003.

Stk. 3. Produkter, der opfylder de hidtil gældende regler, kan sælges indtil den 31. juli 2005.

 

Fødevaredirektoratet, den 21. juli 2003

Henrik G. Jensen

/Sanne WittBilag 1

Vitaminer og mineraler, der kan anvendes ved fremstilling af kosttilskud

 

 

Næringsstof

Minimumsindhold pr.

anbefalet daglig dosis

Maksimumsindhold pr.

anbefalet daglig dosis

Vitamin A

250 µg

1500 µg

Vitamin B1

0,5 mg

2,25 mg

Vitamin B2

0,5 mg

2,6 mg

Vitamin B6

0,5 mg

3 mg

Vitamin B12

0,5 µg

9 µg

Folsyre

60 µg

400 µg

Niacin

5 mg

30 mg

Pantothensyre

2 mg

15 mg

Biotin

45 µg

225 µg

Vitamin C

20 mg

90 mg

Vitamin D

1,5 µg

10 µg

Vitamin E

3 mg

41 mg

Vitamin K

20 µg

150 µg

Calcium

250 mg

1,5 g

Phosphor

250 mg

1,5 g

Magnesium

90 mg

600 mg

Jern

4 mg

27 mg

Zink

4 mg

22,5 mg

Kobber

0,5 mg

3 mg

Jod

45 µg

225 µg

Mangan

1 mg

5 mg

Chrom

15 µg

125 µg

Selen

15 µg

125 µg

Molybdæn

45 µg

250 µg

Kalium

 

 

Natrium

 

 

Fluor

 

 

Chlorid

 

 Bilag 2

Kilder til vitaminer og mineraler, der kan anvendes ved fremstilling af kosttilskud

 

Næringsstof

Kilde

VITAMINER

 

Vitamin A

Retinol

 

Retinylacetat

 

Retinylpalmitat

 

Retinylpropionat *

 

Betacaroten

Vitamin B1 (Thiamin)

Thiaminhydrochlorid

 

Thiaminmononitrat

Vitamin B2 (Riboflavin)

Riboflavin

 

Riboflavin-5’-phosphat

Vitamin B6

Pyridoxinhydrochlorid

Vitamin B12

Cyanocobalamin

 

Hydroxycobalamin

 

Hydroxocobalaminacetat *

 

Hydroxocobalaminchlorid *

 

Hydroxocobalaminsulfat *

Folsyre

Pteroylmonoglutaminsyre (Folsyre)

Niacin

Nikotinamid

 

Nikotinsyre

Pantothensyre

Calcium-D-pantothenat

 

Dexpantothenol

 

Natrium-D-pantothenat

Biotin

D-Biotin

Vitamin C

L-Ascorbinsyre

 

Calcium-L-ascorbat

 

Kalium-L-ascorbat

 

Natrium-L-ascorbat

 

L-Ascorbyl-6-palmitat

Vitamin D

Cholecalciferol

 

Ergocalciferol

Vitamin E

D- a -Tocopherol

 

DL- a -Tocopherol

 

D- a -Tocopherylacetat

 

DL- a -Tocopherylacetat

 

D- a -Tocopherylsuccinat

 

DL- a -Tocopherylsuccinat *

Vitamin K

Phytomenadion (Phylloquinon)

 

 

MINERALER

 

Calcium

Calciumacetat *

 

Calciumcarbonat

 

Calciumchlorid

 

Calciumsalte af citronsyre

- Monocalciumcitrat

- Dicalciumcitrat

- Tricalciumcitrat

 

Calciumcitratmalat *

 

Calciumgluconat

 

Calciumglycerophosphat

 

Calciumhydroxid

 

Calciumlactat

 

Calciumoxid

 

Calciumsalte af phosphorsyre

- Monocalciumphosphat

- Dicalciumphosphat

- Tricalciumphosphat

Phosphor

Kaliumsalte af phosphorsyre

- Monokaliumphosphat

- Dikaliumphosphat

- Trikaliumphosphat

Magnesium

Magnesiumacetat

 

Magnesiumcarbonat

 

Magnesiumhydroxidcarbonat *

 

Magnesiumchlorid

 

Magnesiumsalte af citronsyre

- Dimagnesiumcitrat

- Trimagnesiumcitrat

 

Magnesiumgluconat

 

Magnesiumglycerophosphat

 

Magnesiumhydroxid

 

Magnesiumlactat

 

Magnesiumoxid

 

Magnesiumsalte af phosphorsyre

- Dimagnesiumphosphat

- Trimagnesiumphosphat

 

Magnesiumsulfat

Jern

Ferriammoniumcitrat

 

Ferridiphosphat (Ferripyrophosphat)

 

Ferrisaccharat

 

Ferrocarbonat

 

Ferrocitrat

 

Ferrofumarat

 

Ferrogluconat

 

Ferrolactat

 

Ferrophosphat *

 

Ferrosulfat

 

Natriumferridiphosphat

 

Jern, carbonyl

 

Jern, elektrolytisk

 

Jern, hydrogenreduceret

Zink

Zinkacetat

 

Zinkcarbonat

 

Zinkchlorid

 

Zinkcitrat

 

Zinkgluconat

 

Zinklactat

 

Zinkoxid

 

Zinksulfat

Kobber

Cupricarbonat

 

Cuprihydroxidcarbonat *

 

Cupricitrat

 

Cuprigluconat

 

Cuprioxid *

 

Cuprisulfat

 

Kobber-lysin-kompleks

Jod

Kaliumjodat

 

Kaliumjodid

 

Natriumjodat

 

Natriumjodid

Mangan

Manganocarbonat

 

Manganochlorid

 

Manganocitrat

 

Manganogluconat

 

Manganoglycerophosphat

 

Manganosulfat

Chrom

Chromichlorid

 

Chromisulfat

 

Chromdinicotinat *

 

Chromtrinicotinat *

Selen

Natriumselenat

 

Natriumselenit

 

Natriumhydrogenselenit

 

L-Selenmethionin *

Molybdæn

Ammoniumheptamolybdat

 

Natriummolybdat

Kalium

Kaliumcarbonat

Kaliumhydrogencarbonat

 

Kaliumchlorid

 

Kaliumcitrater

- Monokaliumcitrat

- Trikaliumcitrat

 

Kaliumgluconat

 

Kaliumglycerophosphat

 

Kaliumhydroxid

 

Kaliumlactat

 

Kaliumsalte af phosphorsyre

- Monokaliumphosphat

- Dikaliumphosphat

- Trikaliumphosphat

Natrium

Natriumcarbonat

Natriumhydrogencarbonat

 

Natriumchlorid

 

Natriumcitrater

- Mononatriumcitrat

- Dinatriumcitrat

- Trinatriumcitrat

 

Natriumgluconat

 

Natriumhydroxid

 

Natriumlactat

 

Natriumsalte af phosphorsyre

- Mononatriumphosphat

- Dinatriumphosphat

- Trinatriumphosphat

Fluor

Kaliumfluorid

 

Natriumfluorid

* Kilder for hvilke det gælder, at Danmark skal forelægge en udtalelse for Europa-Kommissionen senest den 12. juli 2005. Kilderne kan anvendes såfremt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ikke har afgivet negativ udtalelse.Bilag 3

Vitaminer og mineraler, som kan deklareres og den anbefalede daglige tilførsel

 

Børn 1-10 år

Voksne samt børn fra 11 år og derover

Vitaminer

 

 

Vitamin A a)

400 µg

800 µg

Vitamin B1

0,7 mg

1,4 mg

Vitamin B2

0,8 mg

1,6 mg

Vitamin B6

0,8 mg

2 mg

Vitamin B12

1 µg

1 µg

Folsyre

75 µg

200 µg

Niacin b)

9 mg

18 mg

Pantothensyre

2 mg

6 mg

Biotin

8 µg

150 µg

Vitamin C

40 mg

60 mg

Vitamin D

10 µg

5 µg

Vitamin E c)

5 mg

10 mg

Vitamin K

30 µg

90 µg

Mineraler

 

 

Calcium

600 mg

800 mg

Phosphor

470 mg

800 mg

Magnesium

85 mg

300 mg

Jern

8 mg

14 mg

Zink

5 mg

15 mg

Kobber

0,34 mg

0,9 mg

Jod

70 µg

150 µg

Mangan

1,2 mg

1,8 mg

Chrom

11 µg

25 µg

Selen

20 µg

40 µg

Molybdæn

17 µg

45 µg

Kalium

 

 

Natrium

 

 

Fluor

 

 

Chlorid

 

 

 

 


a) 1 retinolækvivalent (RE) = 1 m g retinol eller 2 m g b -caroten fra kosttilskud eller 12 m g b -caroten fra kosten.

b) 1 niacinækvivalent (NE) = 1 mg niacin eller 60 mg tryptophan.

c) 1 alpha-tocopherolækvivalent (alpha-TE) = 1 mg D-alpha-tocopherol.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud.

2) Positivliste. Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer, Fødevaredirektoratet.