Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af bisamrotter


I medfør af § 1 i lov nr. 121 af 12. april 1957 om bekæmpelse af farlige plantesygdomme og skadedyr (* 1) fastsættes herved følgende:

§ 1. Enhver ejer eller bruger af fast ejendom, der har iagttaget eller har formodning om tilstedeværelsen af bisamrotter på sin ejendom eller dertil grænsende søer eller vandløb, har pligt til omgående at anmelde dette. Pligten til anmeldelse ophører ikke, selv om ejeren eller brugeren har skudt eller på anden måde aflivet dyret eller dyrene.

Stk. 2. Kontrollen med denne bekendtgørelses overholdelse udøves af Statens Skadedyrlaboratorium, Skovbrynet 14, 2800 Lyngby, tlf. nr. 02 87 80 55. Anmeldelse om forekomst af bisamrotter med nøjagtig angivelse af findestedet skal ske til Skadedyrlaboratoriet.

§ 2. Statens Skadedyrlaboratorium har adgang til ethvert sted, hvor bisamrotter er fundet eller kan tænkes at forekomme, med henblik på at foretage undersøgelse og at foretage bekæmpelse af bisamrotten. Bekæmpelsen kan ske ved anvendelse af fælder, ved brug af gift, ved skydning eller på anden formålstjenlig måde.

§ 3. Ejeren eller brugeren har pligt til efter skadedyrlaboratoriets anvisning at udføre eller bistå ved udførelsen af bekæmpelsesarbejdet, herunder ved foretagelse af eftersyn af ejendommen efter nærmere anvisninger.

Stk. 2. Dersom foranstaltninger, der påbydes af Statens Skadedyrlaboratorium, ikke udføres inden den fastsatte frist, kan skadedyrlaboratoriet lade arbejdet udføre på den pågældende ejers eller brugers bekostning.

§ 4. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse straffes med bøde i medfør af § 8 i lov nr. 121 af 12. april 1957.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 1987. Samtidig hermed ophæves bekendtgørelse nr. 134 af 14. marts 1973 om bekæmpelse af bisamrotter.

Landbrugsministeriet, den 11. december 1987

LAURITS TØRNÆS

/Henrik Wanscher

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen er en uændret sammenskrivning af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 134 af 14. marts 1973 om bekæmpelse af bisamrotter som ændret ved bekendtgørelse nr. 92 af 25. februar 1981, opretholdt ved lov nr. 190 af 9. maj 1984 som led i Landbrugsministeriets regelsanering.