Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forædlerafgift for formering af visse plantenyheder til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift


§ 1

I bekendtgørelse nr. 670 af 16. oktober 1987 om forædlerafgift for formering af visse plantenyheder til erhvervsmæssig anvendelse i egen drift foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nr. 3:

  • »3) Salix L. (pil):
  • a) produktion af flis med henblik på industriel anvendelse,
  • b) produktion med henblik på salg til anvendelse som flethegn og
  • c) produktion med henblik på salg til anvendelse som faskiner langs bække o.l.«

2. § 1, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Afgiften for de i § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte arter beregnes på grundlag af antallet af formerede planter, der udplantes. Afgiften for den i § 1, stk. 1, nr. 3, nævnte art beregnes på grundlag af størrelsen af det areal, der tilplantes.«

3. § 2 affattes således:

» § 2. Den, der formerer en plantenyhed, der er omfattet af § 1, stk. 1, skal, for så vidt angår de under nr. 1 og 2 nævnte arter, underrette forædleren om antallet af formerede planter, der udplantes, eller, for så vidt angår den under nr. 3 nævnte art, om størrelsen af arealet med udplantede planter. Underretning skal gives senest samtidig med udplantningen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1995.

Plantedirektoratet, den 15. november 1995

Mogens Nagel Larsen

/ Torben Nørring

Officielle noter

Ingen