Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer (* 1)


I medfør af § 1 og § 6, stk. 2, i lov nr. 282 af 8. maj 1991 om foderstoffer og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Virksomheder, der fremstiller og sælger tilsætningsstoffer, skal være registreret i Plantedirektoratet.

Stk. 2. Virksomheder, der fremstiller og sælger

 • 1) antibiotika,
 • 2) coccidiostatica og andre lægemidler,
 • 3) selen,
 • 4) vækstfremmende stoffer,
 • 5) forblandinger, der indeholder stoffer nævnt i nr. 1-4, og
 • 6) foderblandinger, der indeholder forblandinger nævnt i nr. 5,

skal være godkendt hertil af direktoratet, før fremstilling og salg må påbegyndes. Godkendelse meddeles, når direktoratet har konstateret, at betingelserne i bilag 2 A, er opfyldt.

Stk. 3. Virksomheder, der er godkendt efter stk. 2, skal gennemføre produktionskontrol, føre regnskab over produktion, lager og salg samt indberette regnskabet efter bestemmelserne i bilag 2, B.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder tilsvarende for den, der til brug i egen landbrugsbedrift ønsker at fremstille foderblandinger omfattet af stk. 2, nr. 6.

§ 2. Tilsætningsstoffer, forblandinger og foderblandinger omfattet af § 1, stk. 2, og fremstillet i en medlemsstat af Den Europæiske Union kan sælges, hvis den pågældende medlemsstat har godkendt virksomheden.

Stk. 2. Tilsætningsstoffer, forblandinger og foderblandinger omfattet af § 1, stk. 2, og fremstillet i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, kan sælges, hvis virksomheden har en godkendt etableret repræsentant her i landet eller i en medlemsstat af Den Europæiske Union.

§ 3. Som tilsætningsstoffer til foderstoffer må kun anvendes stoffer og præparater, der, når de indgår i foderstoffer, er egnede til at påvirke foderstoffernes egenskaber eller den animalske produktion, og som er opført i bilag 1.

Stk. 2. Tilsætningsstoffer må kun anvendes efter retningslinierne i bilag 1.

§ 4. Andre enzymer, mikroorganismer og præparater heraf end nævnt i bilag 1, gruppe N og O, kan sælges og anvendes i foderstoffer, hvis de er nævnt i bilag 1 A.

Stk. 2. Produkterne må ikke anvendes til fodring af dyr på anden måde end ved iblanding i foderstoffer.

§ 5. Tilsætningsstoffer nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1-4, må kun sælges til godkendte fabrikanter af forblandinger.

Stk. 2. Forblandinger nævnt i § 1, stk. 2, nr. 5, må kun sælges til godkendte fabrikanter af foderblandinger.

§ 6. Ved salg skal tilsætningsstoffer og forblandinger være pakket og mærket efter bestemmelserne i bilag 3.

Stk. 2. Hvis der anføres andre oplysninger end nævnt i bilag 3, skal oplysningerne være anført tydeligt adskilt fra den krævede mærkning.

§ 7. Ved salg skal foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer, være mærket efter bestemmelserne i bilag 4, og mærkningen skal være anført sammen med de oplysninger, der kræves i medfør af den øvrige foderstoflovgivning.

Stk. 2. Den mængde tilsætningsstof, der er tilsat, skal anføres, og den anførte mængde skal kunne påvises med anerkendte analysemetoder, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis foderstoffets bestanddele samtidig har et naturligt indhold af det pågældende tilsætningsstof, skal den samlede mængde kunne påvises med anerkendte analysemetoder.

Stk. 4. Den samlede mængde af tilsat og naturligt forekommende stof må ikke overstige det største indhold, der er fastsat i bilag 1 (tabellen).

§ 8. Mærkningen skal være anført enten direkte på beholderen eller emballagen eller på en etiket, og skal være affattet på dansk, tydeligt og let læseligt, og må ikke kunne slettes.

Stk. 2. Ved udførsel til en medlemsstat af Den Europæiske Union skal oplysningerne være affattet på et af medlemsstatens officielle sprog.

§ 9. Bestemmelserne om salg gælder tilsvarende for udbud til salg, herunder avertering og skiltning, fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

§ 10. Plantedirektoratet kan tillade, at bestemmelserne i bekendtgørelsen fraviges, hvis der er tale om anvendelse til forsøg eller videnskabelige undersøgelser. Efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde fastsætter direktoratet betingelserne for sådanne fravigelser.

§ 11. Bestemmelserne i §§ 3-10 gælder ikke for fremstilling og salg af foderstoffer bestemt til udførsel til en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union.

§ 12. Plantedirektoratet fører tilsyn med, at produktion, salg og anvendelse af tilsætningsstoffer og foderstoffer med indhold af tilsætningsstoffer sker efter bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Stk. 2. Direktoratet udtager stikprøver af foderstoffer med indhold af tilsætningsstoffer, der sælges, til kontrol med, at de overholder bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Stk. 3. Direktoratets kontrol- og analyseresultater offentliggøres.

§ 13. Overtrædelse af §§ 1-7 og § 8, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2. Anvendelse af foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer, i strid med de begrænsninger, der er anført i mærkningen, jf. tabellen i bilag 1, straffes med bøde.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. oktober 1994.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 603 af 13. juli 1993 om tilsætningsstoffer til foderstoffer ophæves.

Plantedirektoratet, den 10. oktober 1994

Mogens Nagel Larsen

/ Henrik Wanscher

Bilag 1

Retningslinier for anvendelse af tilsætningsstoffer til foderstoffer

(Til § 3 og § 4)

1. Definitioner:

1.1 Dyr: Dyr af arter, som mennesker normalt fodrer og holder eller anvender til konsum.

1.2 Selskabsdyr: Dyr, dog ikke pelsdyr, af arter, som mennesker normalt holder og fodrer, men ikke anvender til konsum.

1.3 Daglig ration: Den samlede mængde foderstoffer med et vandindhold på 12 %, der gennemsnitlig er nødvendig for et dyr af en bestemt art, aldersgruppe og ydelse til at dække dets samlede daglige behov for næring.

1.4 Foderstoffer: Produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse i deres naturlige form, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, ublandede eller blandede, som kan indeholde tilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr.

1.5 Forblandinger: Blandinger af tilsætningsstoffer alene eller blandinger bestående af et eller flere tilsætningsstoffer samt bærestoffer og bestemt til fremstilling af foderstoffer.

1.6 Foderblandinger: Blandinger sammensat af produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse i deres naturlige form, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning eller af organiske eller uorganiske stoffer, der i blandinger med eller uden tilsætningsstoffer er bestemt til opfodring i form af fuldfoder eller tilskudsfoder.

1.7 Fuldfoderblandinger: Foderblandinger, der på grund af deres sammensætning er tilstrækkelige til at dække et dyrs samlede daglige behov for næring.

1.8 Tilskudsfoderblandinger: Foderblandinger, der har et stort indhold af visse stoffer, og som på grund af deres sammensætning, kun sammen med andre foderstoffer, kan dække et dyrs samlede daglige behov for næring.

1.9 Mineralske foderblandinger: Tilskudsfoderblandinger, der hovedsageligt består af mineralstoffer, og som indeholder mindst 40 % råaske.

1.10 Mælkeerstatninger: Foderblandinger, der som tørfoder eller opløst i en given mængde væske gives til ungdyr som supplement til eller erstatning for modermælken efter kolostrum eller til slagtekalve.

1.11 Aktivt stof: Ved mængden af aktivt stof forstås mængden af tilsætningsstof.

1.12 Specifikt navn: Tilsætningsstoffets betegnelse som anført i bilag 1, kolonne 2.

2. Generelle bestemmelser for anvendelse af tilsætningsstoffer:

2.1 Tilsætningsstoffer må kun anvendes til produktion af foderstoffer med de begrænsninger, der er anført i bilag 1 i tabellen, for så vidt angår dyreart, henholdsvis mindste- og størsteindhold i foderstoffet eller den produkttype, som tilsætningsstoffet må anvendes til. Hvis intet er anført i kolonnen »Dyreart eller dyrekategori«, må tilsætningsstoffet anvendes til alle dyrearter eller dyrekategorier.

2.2 De begrænsninger i anvendelsen af foderstoffer med indhold af tilsætningsstoffer, der er anført i tabellen, for så vidt angår dyrenes alder, dosering m.m., skal anføres i brugsanvisningen.

2.3 Tilsætningsstoffer må anvendes til alle foderstoffer med undtagelse af ublandede foderstoffer, når der ikke er angivet anden begrænsning i kolonnen »Bestemmelser vedrørende produktion og anvendelse«.

2.4 Tilsætningsstoffer må kun anvendes til ublandede foderstoffer, når der i kolonnen »Bestemmelser vedrørende produktion og anvendelse » er angivet »Alle foderstoffer«.

2.5 Medmindre andet er anført i tabellen, gælder de fastsatte mindste- og størsteindhold for fuldfoderblandinger med et vandindhold på 12 %.

2.6 Hvis et tilsætningsstof også forekommer i naturlig tilstand i visse af foderstoffets bestanddele, skal den tilsatte mængde tilsætningsstof beregnes sådan, at det samlede indhold af tilsat og naturligt forekommende stof ikke overstiger det størsteindhold, der er fastsat i tabellen.

2.7 Tilsætningsstoffer må kun blandes i forblandinger og foderstoffer, hvis der sikres fysisk-kemisk forenelighed mellem blandingernes bestanddele under hensyn til de tilsigtede virkninger.

3. Supplerende bestemmelser for antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, selen og vækstfremmende stoffer:

3.1 Antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, selen og vækstfremmende stoffer må kun indgå i foderblandinger, hvis de først er fremstillet i form af forblandinger med et bærestof. Forblandingens andel af den endelige fuldfoderblanding skal mindst udgøre 0,2 % af den samlede vægt.

3.2 Antibiotika og vækstfremmende stoffer må ikke blandes med hinanden, hverken inden for samme gruppe eller mellem de to grupper indbyrdes, medmindre der er tale om en blanding fastsat i tabellen.

3.3 Coccidiostatica må ikke blandes med antibiotika og vækstfremmende stoffer , når coccidiostatica ligeledes har en antibiotisk eller vækstfremmende virkning på den pågældende dyrekategori, medmindre der er tale om en blanding fastsat i tabellen.

3.4 Coccidiostatica og andre lægemidler må ikke blandes indbyrdes, når de har samme virkning, medmindre der er tale om en blanding fastsat i tabellen.

4. Supplerende bestemmelser for tilskudsfoderblandinger:

Ud over bestemmelserne i afsnit 2 og 3 og i bilag 1 i tabellen gælder følgende bestemmelser for tilskudsfoderblandinger:

4.1 Tilskudsfoderblandinger må i den fortynding, der er fastsat for deres anvendelse, ikke indeholde større andele af tilsætningsstoffer end fastsat for fuldfoderblandinger i tabellen.

4.2 For tilskudsfoderblandinger med indhold af selen gælder,

 • 1) at indholdet af selen i mineralske foderblandinger ikke må overstige 10 mg pr. kg, og
 • 2) at indholdet af selen i andre tilskudsfoderblandinger ikke må overstige 2,5 mg pr. kg.

4.3 Uanset bestemmelserne i nr. 4.1 må tilskudsfoderblandinger højst indeholde antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, vækstfremmende stoffer og vitamin D i de mængder, der er angivet i nr. 4.3.1 - 4.3.4.

4.3.1 Tilskudsfoderblandinger med indhold af antibiotika, vitamin D og/eller vækstfremmende stoffer må højst indeholde det femdobbelte af det størsteindhold, der er fastsat for fuldfoderblandinger.

4.3.2 Mineralske foderblandinger til kvæg og svin må højst indeholde

 • 1) 200.000 I.E. vitamin D pr. kg og
 • 2) 1.000 mg antibiotika eller vækstfremmende stoffer pr. kg.

4.3.3 Tilskudsfoderblandinger til fjerkræ med indhold af coccidiostatica og andre lægemidler må højst indeholde det femdobbelte af det størsteindhold, der er fastsat for fuldfoderblandinger.

4.3.4 Flydende tilskudsfoderblandinger til kvæg, svin og fjerkræ må højst indeholde 200.000 I.E. vitamin D pr. kg.

4.3.5 Der kan ikke gøres brug af muligheden i nr. 4.3.1, hvis der samtidig er gjort brug af mulighederne i nr. 4.3.2, 4.3.3 eller 4.3.4.

4.3.6 Tilskudsfoderblandingerne nævnt i nr. 4.3.1 - 4.3.4 skal have et sådant indhold af andre stoffer, f.eks. proteiner eller mineraler, at de ikke kan anvendes som fuldfoder, men skal opblandes i andet foder før brug. Blandingerne må ikke anvendes til andre dyr end angivet i brugsanvisningen, jf. tabellen.

Bilag 1 (tabellen), side 1

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      A. Antibiotika 

 E 700   Zinkbacitracin   C66H103O16N17SZn   Æglæggende 

                           høner 

                (polypeptid      Kalkuner 

                indeholdende 12 til 

                20% zink) 

                           Andet fjerkræ, 

                           undtagen ænder 

                           gæs og duer 

                           Kalve, lam og 

                           gedekid 

                           Smågrise 

                           Slagtesvin 

                           Pelsdyr, 

                           undtagen 

                           kaniner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 700              15   100 

       4 uger        5    50 

       5. til        5    20 

       26. uge 

       4 uger        5    50 

       5. til        5    20 

       16. uge 

       16 uger       5    50 

       17. uge til     5    20 

       6 måneder 

       6 måneder      5    80     Kun i mælke- 

                           erstatninger 

       4 måneder      5    50 

       3 måneder      5    80     Kun i mælke 

                           erstatninger 

       4-6 måneder     5    20 

                 5    20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      A. Antibiotika 

 E 710   Spiramycin     I  C43H74O14N2    Kalkuner 

                II C45H76O15N2    Andet fjerkræ, 

                           undtagen 

                III C46H78O15N2    ænder, gæs, 

                           æglæggende 

                I, II og III:     høner, duer 

                Base (makrolid) 

                           Kalve, lam og 

                           gedekid 

                           Smågrise 

                           Slagtesvin 

                           Pelsdyr, 

                           undtagen 

                           kaniner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 710   26 uger       5     20 

      16 uger       5     20 

      16 uger       5     50 

      17. uge til     5     20 

      6 måneder 

      6 måneder      5     80    Kun i mælke- 

                           erstatninger 

      4 måneder      5     50 

      3 måneder      5     80    Kun i mælke- 

                           erstatninger 

      4-6 mdr.       5     20 

                 5     20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 3 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      A. Antibiotika 

 E 711   Virginiamycin    I C28H35O7N3     Æglæggende 

                           høner 

                II C43H49O10N7 

                           Kalkuner 

                           Andet fjerkræ, 

                           undtagen 

                           ænder, gæs, 

                           duer 

                           Smågrise 

                           Slagtesvin 

                           Kalve 

                           Slagtekvæg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 711              20    20 

      26 uger        5    20 

      16 uger        5    20 

      4 måneder       5    50 

      4-6 mdr.       5    20 

      16 uger        5    50 

      17. uge til      5    20 

      6 måneder 

      6 måneder       5    80     Kun i mælke- 

                           erstatninger 

       -         15    40     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »I tilskudsfoder- 

                           blandinger bør 

                           største dosis i 

                           daglig foder- 

                           mængde ikke 

                           overstige: 

                           - for 100 kg 

                            kropsvægt: 

                            140 mg. 

                           - over 100 kg 

                            kropsvægt: 

                            tilsætning af 

                            6 mg for hver 

                            ydereligere 10 

                            kg af dyrets 

                            kropsvægt.« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      A. Antibiotika 

 E 712   Flavofosfolipol  C70H124O40N6P     Æglæggende høner 

                           Kalkuner 

                           Andet fjerkræ, 

                           undtagen ænder, 

                           gæs, duer 

                           Smågrise 

                           Slagtesvin 

                           Pelsdyr med 

                           undtagelse 

                           af kaniner 

                           Kaniner 

                           Kalve 

                           Slagtekvæg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 712              2    5 

      26 uger       1    20 

      16 uger       1    20 

      3 måneder      10    25     Kun i mælke- 

                           erstatninger 

      4 måneder      1    20 

      4-6 mdr.       1    20 

      6 måneder      6    16 

      6 måneder      8    16     Kun i mælke- 

                           erstatninger 

                 2    10     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »I tilskudsfoder- 

                           blandinger bør 

                           største dosis i 

                           daglig foder- 

                           mængde ikke 

                           overstige: 

                           - for 100 kg 

                            kropsvægt: 

                            40 mg. 

                           - over 100 kg 

                            kropsvægt: 

                            tilsætning af 

                            1,5 mg for 

                            hver yder- 

                            ligere 10 kg 

                            af dyrets 

                            kropsvægt.« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      A. Antibiotika 

 E 713   Tylosinfosfat   Makrolid produceret  Smågrise 

                af Streptomyces 

                fradiae. Sammen-    Svin 

                sætning af de 

                antibiotiske 

                bestanddele (1): 

                I  Tylosin 

                  C46H77NO17 

                II Desmycosin 

                  C39H65NO14 

                III Macrocin 

                  C45H75NO17 

                IV Relomycin 

                  C46H79NO17 

                Stofferne skal udgøre: 

                I: minimum 80% 

                I + II + III + IV: 

                minimum 95% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 713   4 måneder      10    40     Mindste og stør- 

                           ste indhold er 

                           udtrykt som 

                           tylosinbase 

      4-6 måneder      5    20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Ifølge analysemetoden i British Pharmacopeia (Veterinary 1985) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      A. Antibiotika 

 E 714   Monensin natrium  C36H61O11Na      Slagtekvæg 

      Natriumsalt af 

      monocarboxylsyre- 

      polyether 

      produceret af 

      Streptomyces 

      cinnamonensis 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 714              10    40     »I tilskudsfoder- 

                           blandinger bør 

                           største dosis i 

                           daglig foder- 

                           mængde ikke 

                           overstige: 

                           - for 100 kg 

                            kropsvægt: 

                            140 mg. 

                           - over 100 kg 

                            kropsvægt: 

                            Tilsætning af 

                            6 mg for hver 

                            yderligere 

                            10 kg af 

                            dyrets krops- 

                            vægt. 

                           Farligt for 

                           hovbærende dyr.« 

                           »Dette foderstof 

                           indeholder et 

                           tilsætningsstof 

                           af ionophor- 

                           gruppen. Det kan 

                           ikke tilrådes, 

                           at anvende det 

                           samtidig med 

                           visse andre 

                           lægemidler 

                           f.eks. tiamulin.« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 7 

 ------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      A. Antibiotika 

 E 715   Avoparcin     C53H6O30N6C13     Slagtekyllinger 

                (Glycopeptid) 

                           Slagtekalkuner 

                           Smågrise 

                           Slagtesvin 

                           Kalve 

                           Slagtekvæg 

                           Lam, fra 

                           drøvtygningens 

                           begyndelse, 

                           undtagen lam der 

                           græsser 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 715              7,5   15 

      16 uger        10   20 

      4 måneder       10   40 

      4-6 

      måneder         5   20 

      6 måneder       15   40 

                 15   30     I mærkningen an- 

      16 uger        10   20     føres: 

                           »I tilskudsfoder- 

                           blandinger bør 

                           største dosis i 

                           daglig foder- 

                           mængde ikke 

                           overstige: 

                           - for 100 kg 

                            kropsvægt: 

                            103 mg. 

                           - over 100 kg 

                            kropsvægt: 

                            Tilsætning af 

                            4,3 mg for 

                            hver yderli- 

                            gere 10 kg af 

                            dyrets krops- 

                            vægt.« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 8 

 ------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      A. Antibiotika 

 E 716   Salinomycin 

      natrium      C42H69O11Na      Smågrise 

                Natriumsalt af    Slagtesvin 

                monocarboxyl- 

                syrepolyether 

                produceret 

                af Streptomyces 

                albus. 

 E 717   Avilamycin     C57-62H82-90C11- 

                2O31-32        Smågrise 

                Oligosaccharid-    Slagtesvin 

                blandinger af 

                orthosomycin 

                produceret af     Slagtekyllinger 

                Streptomyces 

                viridochromogenes. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 716    4 måneder     30    60     I mærkningen an- 

       4-6 måneder    15    30     føres: 

                           »Farligt for hov- 

                           bærende dyr. 

                           Dette foderstof 

                           indeholder et 

                           tilsætningsstof 

                           af ionophor- 

                           gruppen. 

                           Det kan ikke til- 

                           rådes, at anvende 

                           det samtidig med 

                           visse andre læge- 

                           midler f.eks. 

                           tiamulin.« 

 E 717    4 måneder     20    40 

       4-6 måneder    10    20 

                2,5   10     Foreløbig god- 

                           kendt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      B. Antioksydanter 

 E 300   L-ascorbinsyre   C6H8O6 

 E 301   Natrium L-ascorbat C6H7O6Na 

 E 302   Calcium L-ascorbat C12H14O12Ca.2H2O 

 E 303   5,6-Diacetyl- 

      L-ascorbinsyre   C10H12O8 

 E 304   6-Palmityl- 

      L-ascorbinsyre   C22H38O7 

 E 306   Stærkt tokoferol-   - 

      holdige ekstrakter 

      af naturlig 

      oprindelse 

 E 307   Syntetisk alfa- 

      tokoferol     C29H50O2 

 E 308   Syntetisk gamma- 

      tokoferol     C28H48O2 

 E 309   Syntetisk delta- 

      tokoferol     C27H46O2 

 E 310   Propylgallat    C10H12O5 

 E 311   Octylgallat    C15H22O5 

 E 312   Dodecylgallat   C19H30O5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 300                          Alle 

                             foderstoffer 

 E 301 

 E 302 

 E 303 

 E 304 

 E 306 

 E 307 

 E 308 

 E 309 

 E 310                  100: 

 E 311                  alene 

 E 312                  eller 

                     sammen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      B. Antioksydanter 

 E 320   Buthylhydroxyanisol 

      (BHA)        C11H16O2 

 E 321   Buthylhydroxytoluen 

      (BHT)        C15H24O 

 E 324   Ethoxyquin      C14H19ON 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 320                  150: 

 E 321                  alene    Alle 

                           foderstoffer 

 E 324                  eller 

                    sammen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 11 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      C. Aroma- og 

      appetitvækkende 

      stoffer 

      1. Alle naturligt 

        forekommende 

        produkter og 

        de til disse 

        svarende 

        syntetiske 

        produkter 

      2. Kunstige stoffer 

 E 954 

 (i)      Saccharin    C7H5NO3S       Smågrise 

 E 954 

 (ii)     Calciumsac- 

        charinat    C7H3NCaO3S      Smågrise 

 E 954 

 (iii)     Natriumsac- 

        charinat    C7H4NNaO3S      Smågrise 

 E 959     Neohesperidin 

        dihydrochalcon C28H36O15       Smågrise 

                           Hunde 

                           Kalve 

                           Får 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 954    4 måneder          150 

 (i) 

 E 954 

 (ii)    4 måneder          150 

 E 954 

 (iii)    4 måneder          150 

 E 959    4 måneder           35 

                      35 

                      30 

                      30 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 12 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      D. Coccidiostatica 

        og andre 

        lægemidler 

 E 750   Amprolium     1-((4-amino-2-    Fjerkræ 

                propyl-5- 

                pyrimidinyl)-me- 

                thyl)-2-picolinium- 

                klorid hydroklorid 

 E 751   Amprolium-     Amprolium:      Høns, kalkuner 

      Etopabat      1-((4-amino-     og perlehøns 

      (Blanding af 25  2-propyl-5- 

      dele Amprolium   pyrimidinyl)-me- 

      og 1,6 dele    thyl)-2- 

      Etopabat)     picoliniumklorid 

 E 752   Dinitolmid (DOT)  3,5-dinitro-2- 

                toluamid       Fjerkræ 

 E 754   Dimetridazol    1,2-Dimethyl-5-    Kalkuner 

      imidazol      nitro-        Perlehøns 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 750             62,5   125     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse 

                           efter begyndt 

                           æglægning og 

                           anvendelse til 

                           slagtefjerkræ 

                           de sidste 3 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt.« 

 E 751             66,5   133     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse 

                           efter begyndt 

                           æglægning og 

                           anvendelse til 

                           slagtefjerkræ 

                           de sidste 3 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt.« 

 E 752             62,5   125     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse 

                           efter begyndt 

                           æglægning og 

                           anvendelse til 

                           slagtefjerkræ 

                           de sidste 3 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt.« 

 E 754              100   200     I mærkningen 

                 125   150     anføres: 

                           »Anvendelse 

                           efter begyndt 

                           æglægning og 

                           anvendelse til 

                           slagtefjerkræ 

                           de sidste 6 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt.« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen, side 13 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      D. Coccidio- 

        statica og 

        andre 

        lægemidler 

 E 755   Metiklorpindol   3,5-Diklor-2,6-dime- Slagtekyllinger 

                thyl-4-pyridinol   og perlehøns 

                           Kaniner 

 E 756   Decoquinat     3-Ethoxycarbonyl-4-  Slagtekyllinger 

                hydroxy-6-decyloxy- 

                7-ethoxyquinolein 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 755             125   125     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse 

                           efter begyndt 

                           æglægning og 

                           anvendelse til 

                           slagtefjerkræ 

                           de sidste 5 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt.« 

                125   200     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 5 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt.« 

 E 756              20    40     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 3 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt.« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 14 

 ------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      D. Coccidiostatica 

      og andre 

      lægemidler 

 E 757   Monensin natrium  C36H61O11Na      Slagtekyllinger 

                Natriumsalt af 

                monocarboxylsyre- 

                polyether produceret 

                af Streptomyces 

                cinnamonensis. 

                           Hønniker 

                           Kalkuner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 757             100   125     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 3 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt. 

                           Farlig for 

                           hovbærende dyr. 

                           Dette foderstof 

                           indeholder et 

                           tilsætningsstof 

                           af ionophor- 

                           gruppen. Det kan 

                           ikke tilrådes, 

                           at anvende det 

                           samtidig med 

                           visse andre 

                           lægemidler 

                           f.eks. tiamulin.« 

                100   120     I mærkningen 

                           anføres: 

                           Farlig for 

                           hovbærende dyr. 

                           Dette foderstof 

                           indeholder et 

                           tilsætningsstof 

                           af ionophor- 

                           gruppen. Det kan 

                           ikke tilrådes, 

                           at anvende det 

                           samtidig med 

                           visse andre 

                           lægemidler 

                           f.eks. tiamulin.' 

                 90   100     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 3 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt. 

                           Farlig for 

                           hovbærende dyr. 

                           Dette foderstof 

                           indeholder et 

                           tilsætningsstof 

                           af ionophor- 

                           gruppen. Det kan 

                           ikke tilrådes, 

                           at anvende det 

                           samtidig med 

                           visse andre 

                           lægemidler 

                           f.eks. tiamulin.« 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      D. Coccidiostatica 

      og andre lægemidler 

 E 758   Robenidin      1,3-bis((4-kloro-   Slagtekyllinger 

                benzyliden) amino)-  og 

                guanidin hydro-    slagtekalkuner 

                klorid        Slagtekaniner 

                           Avlskaniner 

 E 759   Ronidazol      (1-Methyl-5-     Kalkuner 

                nitroimidazol- 

                2-yl)methyl- 

                carbamat 

 E 760   Ipronidazol     1-Methyl-2-isopropyl- 

                5-nitroimidazol   Kalkuner 

 E 761   Metiklorpindol   Metiklorpindol:   Slagtekyllinger 

      methylbenzoquat   3,5-Dikloro-2,6-di- 

      (Blanding af 100  methyl-4-pyrdinol 

      dele        Methylbenzoquat: 

      Metiklorpindol   7-Benzyloxy-6- 

      og 8,35 dele    butyl-3-methoxy-   Hønniker 

                carbonyl-4- 

                quinolon       Slagtekyllinger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 758              30    36     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 5 

                           døgn før 

                           slagtningen er 

 E 759              50    66     forbudt.« 

        -         50    66 

                 60    90     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse efter 

                           begyndt æglægning 

                           og anvendelse 

                           til slagtefjer- 

                           kræ de sidste 6 

                           døgn før slagt- 

                           ningen er for- 

                           budt.« 

                 50    85     I mærkningen 

 E 760                        anføres: 

                           »Anvendelse 

                           efter begyndt 

                           æglægning og 

                           anvendelse til 

                           slagtefjerkræ 

                           de sidste 6 

                           døgn før slagt- 

                           ningen er for- 

                           budt.« 

 E 761              110   110     I mærkningen an- 

                           føres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 5 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt.« 

      16 uger       110   110     - 

      12 uger       110   110     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 5 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt.« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 16 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      D. Coccidiostatica 

      og andre lægemidler 

 E 762   Arprinocid     9-(2-kloro-6-fluoro- Slagtekyllinger 

                benzyl)adenin 

                           Hønniker 

 E 763   Lasalocid natrium  C34H53O8Na      Slagtekyllinger 

                Natriumsalt af 

                monocarboxylsyrepo- 

                lyether produceret af 

                Streptomyces 

                lasaliensis. 

                Hønniker 

                Slagtekalkuner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 762              60   60     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 5 døgn 

                           før slagtningen 

 E 763              60   60     er forbudt. 

                 75   125     I mærkningen an- 

                           føres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 5 døgn før 

                           slagtningen er 

                           forbudt. 

                           Dette foderstof 

                           indeholder et 

                           tilsætningsstof 

                           af ionophor- 

                           gruppen. Det kan 

                           ikke tilrådes, 

                           at anvende det 

                           samtidig med 

                           visse andre 

                           lægemidler 

                           f.eks. tiamulin.« 

      16 uger       75   125     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Dette foderstof 

                           indeholder et 

                           tilsætningsstof 

                           af ionophor- 

                           gruppen. Det kan 

                           ikke tilrådes, 

                           at anvende det 

                           samtidig med 

                           visse andre 

                           lægemidler 

                           f.eks. tiamulin.« 

      12 uger       90   125     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 5 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt. 

                           Dette foderstof 

                           indeholder et 

                           tilsætningsstof 

                           af ionophor- 

                           gruppen. Det kan 

                           ikke tilrådes, 

                           at anvende det 

                           samtidig med 

                           visse andre 

                           lægemidler 

                           f.eks. tiamulin.« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen),side 17 

 ------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      D. Coccidiostatica 

      og andre lægemidler 

 E 764   Halofuginon     4(3H)-quinazolinon-  Slagtekyllinger 

                7-bromo-6-chloro-3 

                (3-(3-hydroxy-2- 

                piperidyl)acetonyl)- 

                ditransbromhydrat   Kalkuner 

                           Hønniker 

 E 765   Narasin       C43H72O11       Slagtekyllinger 

                Monocarboxylsyre- 

                polyether produceret 

                af Streptomyces 

                aureofaciens. 

 E 766   Salinomycin 

      natrium       C42H69O11Na      Slagtekyllinger 

      Natriumsalt af 

      monocarboxylsyre- 

      polyether produceret 

      af Streptomyces 

      albus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 764              2    3     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 5 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt. 

      12 uger        2    3     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 5 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt.« 

      16 uger        3    3     Foreløbig 

                           godkendt 

 E 765              60   70     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 5 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt. 

                           Farlig for 

                           hovbærende dyr. 

                           Dette foderstof 

                           indeholder et 

                           tilsætningsstof 

                           af ionophor- 

                           gruppen. Det kan 

                           ikke tilrådes, 

                           at anvende det 

                           samtidig med 

                           visse andre 

                           lægemidler 

                           f.eks. tiamulin.« 

 E 766              50   70     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 5 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt. 

                           Farlig for 

                           hovbærende dyr. 

                           Dette foderstof 

                           indeholder et 

                           tilsætningsstof 

                           af ionophor- 

                           gruppen. Det kan 

                           ikke tilrådes, 

                           at anvende det 

                           samtidig med 

                           visse andre 

                           lægemidler 

                           f.eks. tiamulin.« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 18 

 ------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      D. Coccidiostatica 

      og andre lægemidler 

 E 768   Nicarbazin     Ækvimolekylært    Slagtekyllinger 

                kompleks af 1,3-bis 

                (4-nitrophenyl)urea 

                og 4,6-dimethyl-2- 

                pyrimidinol 

 E 769   Nifursol      3,5-dinitro-N1-    Kalkuner 

                (5-nitrofurfuryliden) 

                salicylohydrazid 

                Mindste renhed: 98% 

                (tørstofbasis) 

                De 3 godkendte 

                præparaters 

                karakteristika: 

                a) Makimumsindhold 

                 af nifursol: 

                 Henholdsvis 

                 14,6%, 44% og 

                 50%. 

                b) Mindste stabi- 

                 litet: 24 måneder. 

                c) De 3 præparaters 

                 bærestof: 

                 Majsstivelse og 

                 indhold af 

                 henholdsvis 12%, 

                 33% og 34% 

                 sojaolie. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 768   4 uger        100   125     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 9 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt.« 

 E 769              50   75     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 5 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt.« 

                           Maksimal 

                           støvmængde 

                           afgivet under 

                           håndtering 

                           bestemt efter 

                           Stauber Heubach- 

                           metoden (1): 

                           0,1 mikrogram 

                           nifursol. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Reference: »Fresenius Z. Anal. Kem. (1984) 318: 522-524, 

  Springer Verlag 1984«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen),side 19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      D. Coccidiostatica 

       og andre 

       lægemidler 

 E 770    Maduramicin- 

       ammonium     C47H83O17N      Slagtekyllinger 

                Ammoniumsalt af 

                monocarboxylsyre- 

                polyether 

                produceret af 

                 Actinomadura 

                yumaensis. 

 E 771             Diclazuril 2,6-   Slagtekyllinger 

                chloro-alfa-(4- 

                chlorphenyl)-4- 

                (4,5-di-hydro- 

                3,5-dioxo-1,2,4- 

                triazin- 

                2(3H)-yl)-benzen 

                acetonitril 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 770              5    5     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 5 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt. 

                           Farlig for 

                           hovbærende dyr. 

                           Dette foderstof 

                           indeholder et 

                           tilsætningsstof 

                           af ionophor- 

                           gruppen. Det kan 

                           ikke tilrådes, 

                           at anvende det 

                           samtidig med 

                           visse andre 

                           lægemidler 

                           f.eks. tiamulin.« 

 E 771              1    1     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 5 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt.« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen, side 20 

 ------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      D. Coccidiostatica 

      og andre lægemidler 

 23    Narasin/nicarbazin Narasin:       Slagtekyllinger 

      (blanding af    C43H72O11 

      narasin med     Monocarboxyl- 

      nicarbazin i    syrepolyether 

      forholdet 1:1)   produceret 

                af Streptomyces 

                aureofaciens i form 

                af granulater 

                Nicarbazin: 

                Ækvimolekylært 

                kompleks af 1,3-bis 

                (4-nitrophenyl)urea 

                og 4,6-dimethyl-2- 

                pyrimidinol i form 

                af granulater 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 23               80   100     I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 7 døgn 

                           før slagtningen 

                           er forbudt. 

                           Farlig for 

                           hovbærende dyr. 

                           Dette foderstof 

                           indeholder et 

                           tilsætningsstof 

                           af ionophor- 

                           gruppen. Det kan 

                           ikke tilrådes, 

                           at anvende det 

                           samtidig med 

                           visse andre 

                           lægemidler 

                           f.eks. tiamulin.« 

                           Foreløbig 

                           godkendt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 21 

 ------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      E. Emulgatorer, 

      stabilisatorer, 

      fortyknings- og 

      geleringsmidler 

 E 322   Lecithin       - 

 E 400   Alginsyre      - 

 E 401   Natriumalginat    - 

 E 402   Kaliumalginat    - 

 E 403   Ammoniumalginat   - 

 E 404   Calciumalginat    - 

 E 405   Propylenglycol    - 

      alginat (alginat 

      af 1,2-propandiol)  - 

 E 406   Agar         - 

 E 407   Carrageenan     - 

 E 408   Furcelleran 

      (furcellaran)    - 

 E 410   Johannesbrød     - 

      kærnemel 

 E 411   Tamarinkærnemel   - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 322 

 E 400 

 E 401 

 E 402 

 E 403 

 E 404 

 E 405                        Alle foder 

                           stoffer 

 E 406 

 E 407 

 E 408 

 E 410 

 E 411 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 22 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      E. Emulgatorer, 

      stabilisatorer, 

      fortyknings- og 

      geleringsmidler 

 E 412   Guar gummi, 

      guarkærnemel      - 

 E 413   Tragacanth       - 

 E 414   Arabisk gummi      - 

 E 415   Xanthan gummi      - 

 E 418   Gellan gummi    Polytetrasaccharid  Hunde og katte 

                indeholdende 

                glucose, glucoron- 

                syre og rhamnose 

                (2:1:1) produceret 

                af Pseudomonas 

                elodea (ATCC 31466) 

 E 420   Sorbitol         - 

 E 421   Mannitol         - 

 E 422   Glycerol      C3H8O3 

 E 432   Poloxyethylen 

      (20) sorbitan- 

      monolaurat 

 E 433   Polyoxyethylen 

      (20) sorbitan- 

      monooleat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 412 

 E 413                        Alle foderstoffer 

 E 414 

 E 415 

 E 418                        Kun foder i 

                           konservesdåser 

 E 420 

 E 421                        Alle foderstoffer 

 E 422                 5.000: 

                    Alene 

 E 432                 eller 

                    sam- 

                    men 

                    med     Kun i mælkeer- 

 E 433                 andre    statninger 

                    Poly- 

                    sor 

                    bater 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 23 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      E. Emulgatorer, 

      stabilisatorer, 

      fortyknings- og 

      gelerings- midler 

 E 434   Polyoxyethylen        - 

      (20) sorbitan- 

      monopalmitat 

 E 435   Polyoxyethylen        - 

      (20) sorbitan- 

      monostearat 

 E 436   Polyoxyethylen        - 

      (20) sorbitan- 

      tristearat 

 E 440   Pectiner           - 

 E 450   Pentanatrium 

 b (i)   trifosfat      Na5P3O10       Hunde og katte 

 E 460   Mikrokrystal-        - 

      linsk 

      cellulose 

 E 460   Cellulosepulver 

 (ii)   Cellulosepulver       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 434                  5.000: 

                     Alene 

                     eller 

                     sam- 

                     men     Kun mælkeer- 

                     med     statninger 

 E 435                  andre 

 E 436                  poly- 

                     sor- 

 E 440                  bater 

 E 450             5.000: 

 b (i) 

 E 460                        Alle foder- 

                           stoffer 

 E 460 

 (ii) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 24 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      E. Emulgatorer, 

      stabilisatorer, 

      fortyknings- og 

      geleringsmidler 

 E 461   Methylcellulose     - 

 E 462   Ethylcellulose      - 

 E 463   Hydroxypropyl- 

      cellulose        - 

 E 464   Hydroxypropyl- 

      methylcellulose     - 

 E 465   Methylethyl       - 

      cellulose        - 

 E 466   Natriumcarboxy- 

      methylcellulose     - 

 E 470   Natrium-, kalium-    - 

      og calciumsalte 

      af spisefedstsyrer, 

      alene eller 

      blandede; disse 

      salte fremstilles 

      enten af spiselige 

      fedtstoffer eller 

      af destillerede 

      spisefedtsyrer 

 E 471   Mono- og diglyce-    - 

      rider af spise- 

      fedtsyrer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 461 

 E 462 

 E 463 

 E 464 

 E 465 

 E 466 

 E 470                        Alle foderstoffer 

 E 47 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 25 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      E. Emulgatorer, 

      stabilisatorer, 

      fortyknings- og 

      geleringsmidler 

 E 472   Mono- og         - 

      diglycerider af 

      spisefedtsyrer 

      forestret med 

      følgende: 

      a) Eddikesyre 

      b) Mælkesyre 

      c) Citronsyre 

      d) Vinsyre 

      e) Mono- og 

       diacetylvinsyre    - 

 E 473   Saccharoseestere 

      af fedtsyrer 

      (estere af 

      saccharose og 

      spisefedtsyrer)      - 

 E 474   Saccharoseglycerider 

      (blanding af estere    - 

      af saccharose og 

      mono- og diglycerider 

      af spisefedtsyrer) 

 E 475   Polyglycerolestere af 

      ikke-           - 

      polymeriserede 

      spisefedtsyrer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 472 

 E 473                        Alle foderstoffer 

 E 474 

 E 475 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 26 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      E. Emulgatorer, 

      stabilisatorer, 

      fortyknings- og 

      geleringsmidler 

 E 477   Monoestere af       - 

      propylenglycol 

      (1,2-propandiol) 

      og spisefedtsyrer, 

      alene eller 

      blandet med diestere 

 E 480   Stearoyl-2-lactyl- 

      syre           - 

 E 481   Natriumstearoyl-2- 

      lactylat         - 

 E 482   Calciumstearoyl-2- 

      lactylat         - 

 E 483   Stearyltartrat      - 

 E 484   Polyethylenglycol- 

      glycerinricinoleat    - 

 E 486   Dextraner         - 

 E 487   Polyethylen-               Kalve 

      glycolestere af 

      sojaoliefedtsyre 

 E 488   Glycerin-polyethylen- 

      glycolestere af 

      talgfedtsyre       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 477 

 E 480 

 E 481                        Alle foderstoffer 

 E 482 

 E 483 

 E 484 

 E 486 

 E 487                  6.000 

 E 488                  5.000    Kun i mælke- 

                           erstatninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 27 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      E. Emulgatorer, 

      stabilisatorer, 

      fortyknings- og 

      geleringsmidler 

 E 489   Ethere af        -         Kalve 

      polyglycerol og 

      alkohol fremstillet 

      ved reduktion af 

      oliesyre og 

      palmitinsyre 

 E 490   1,2-Propandiol    C3H8O2        Malkekøer 

                           Slagtekvæg, 

                           kalve, lam, 

                           gedekid, svin 

                           og fjerkræ 

 E 491   Sorbitanmono-      - 

      stearat 

 E 492   Sorbitantristearat    - 

 E 493   Sorbitanmono       - 

      laurat 

 E 494   Sorbitanmonooleat    - 

 E 495   Sorbitanmono- 

      palmitat         - 

 E 496   Polyethylenglycol 

      6000           - 

 E 497   Polymerer af 

      polyoxypropylen- 

      polyoxyethylen 

      (M. 6.800-9.000)     - 

 E 498   Polyglycerol- 

      polyricinoleat      -         Hunde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 489                 5.000    Kun i mælkeer- 

                           statninger. 

 E 490                 12.000 

                    36.000 

 E 491 

 E 492 

 E 493 

 E 494 

 E 495                        Alle foderstoffer 

 E 496                  300 

 E 497                   50 

 E 498 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 28 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      E. Emulgatorer, 

      stabilisatorer, 

      fortyknings- og 

      geleringsmidler 

 E 499   Cassia-gummi      -         Hunde og katte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 499                 17.600    Udelukkende til 

                           foderstoffer i 

                           konservesdåser. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 29 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      F. Farvestoffer 

      herunder pigmenter 

      1. Karotenoider og 

       Xantofyler: 

 E 160 c  Capsantin      C40H56O3 

 E 160 e  Beta-apo-8'- 

      carotenal      C30H40O 

 E 160 f  Beta-apo-8'     C32H44O2        Fjerkræ 

      -carotensyre- 

      ethylester 

 E 161 b  Lutein       C40H56O2 

 E 161 c  Kryptoxanthin    C40H56O 

 E 161 g  Cantaxanthin    C40H52O2        Fjerkræ 

                           Hunde og katte 

 E 161 h  Zeaxanthin     C40H56O2        Fjerkræ 

 E 161 i  Citranaxanthin   C33H44O        Æglæggende 

                           høner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 160 c                80: 

 E 160 e                alene 

 E 160 f                eller 

 E 161 b                sammen 

 E 161 c                med 

 E 161 g                andre 

 E 161 h                karote- 

 E 161 i                noider 

                    og 

                    xantofy- 

                    ler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 30 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      F. Farvestoffer 

      herunder pigmenter 

      2. Andre 

       farvestoffer 

 E 131   2.1 Patent Blue V  Calciumsalt af     Alle dyrearter 

       m-hydroxy-    tetraethyl-      undtagen hunde 

       (Lissamingrøn)  diaminotriphenyl-   og katte 

                carbinol 

                anhydride 

                disulfonsyre 

                           Hunde og katte 

 E 142   2.2 Green S    Natriumsalt      Alle dyrearter 

                af 4,4'- bis      undtagen hunde 

                (dimethylamino)    og katte 

                diphenylmethylene- 

                2-naphtol-3,6- 

                disulfonsyre      Hunde og katte 

      3. Alle øvrige               Alle dyrearter 

       farvestoffer,              undtagen hunde 

       som i fælles-              og katte 

       skabsbestem- 

       melserne er               Hunde og katte 

       godkendt til 

       farvning af 

       levnedsmidler, 

       end de under 

       2.1 og 2.2 

       nævnte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

                           Ved anvendelse 

                           til alle dyre- 

                           arter undtagen 

                           hunde og katte 

                           gælder: 

                           Kun godkendt til 

                           foderstoffer i 

                           produkter for- 

                           arbejdet på 

                           grundlag af: 

                           i)  Levnedsmid- 

                             delaffald. 

                           ii) Denatureret 

                             korn eller 

                             tapiokamel. 

                           iii) Andre basis- 

                             materialer 

                             som er 

                             denatureret 

                             med disse 

                             stoffer 

                             eller 

                             farvet 

                             under den 

                             tekniske 

                             behandling 

                             for at 

                             sikre den 

                             nødvendige 

                             identifika- 

                             tion under 

                             fabrikatio- 

                             nen. 

                           Ved anvendelse 

                           til alle dyre- 

                           arter undtagen 

                           hunde og katte 

                           gælder: 

                           Kun godkendt til 

                           foderstoffer i 

                           produkter 

                           forarbejdet af: 

                           i) Levnedsmid- 

                             delaffald. 

                           ii) Andre basis- 

                             materialer, 

                             undtagen 

                             korn og 

                             tapiokamel, 

                             som er dena- 

                             tureret med 

                             disse 

                             stoffer 

                             eller farvet 

                             under den 

                             tekniske 

                             behandling 

                             for at sikre 

                             den nødven- 

                             dige identi- 

                             fikation 

                             under fabri- 

                             kationen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 31 

 ------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      G. Konserverings- 

      stoffer 

 E 200   Sorbinsyre     C6H8O2        Alle dyrearter 

 E 201   Natriumsorbat    C6H7O2Na       eller 

 E 202   Kaliumsorbat    C6H7O2K        dyrekategorier 

 E 203   Calciumsorbat    C12H14O4Ca 

 E 214   Ethyl-4- 

      hydroxybenzoat   C9H10O3 

 E 215   Natriumethyl-4- 

      hydroxybenzoat   C9H9O3Na 

 E 216   Propyl-4- 

      hydroxybenzoat   C10H12O3 

 E 217   Natriumpropyl-4- 

      hydroxybenzoat   C10H11O3Na       Selskabsdyr 

 E 218   Methyl-4- 

      hydroxybenzoat   C8H8O3 

 E 219   Natriummethyl-4- 

      hydroxybenzoat   C8H7O3Na 

 E 222   Natriumbisulfit   NaHSO3        Hunde og katte 

 E 223   Natriummetabisulfit Na2S2O5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 200 

 E 201 

 E 202 

 E 203 

 E 214 

 E 215 

 E 216                        Alle foderstoffer 

 E 217 

 E 218 

 E 219 

 E 222                 Enkeltvis 

 E 223                 Eller    Alle foderstoffer 

                    samlet:   undtagen rå fisk 

                    500     og råt kød 

                    beregnet 

                    som 

                    SO2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 32 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      G. Konserverings 

      stoffer 

 E 236   Myresyre      CH2O2 

 E 237   Natriumformiat   CHO2Na 

 E 238   Calciumformiat   C2H2O4Ca 

 E 240   Formaldehyd     CH2O         Svin 

                           Alle dyrearter 

 E 250   Natriumnitrit    NaNO2         Hunde og katte 

 E 260   Eddikesyre     C2H4O2 

 E 261   Kaliumacetat    C2H3O2K 

 E 262   Natriumdiacetat   C4H7O4Na 

 E 263   Calciumacetat    C4H6O4Ca 

 E 270   Mælkesyre      C3H6O3 

 E 280   Propionsyre     C3H6O2 

 E 281   Natriumpropionat  C3H5O2Na 

 E 282   Calciumpropionat  C6H10O4Ca 

 E 283   Kaliumpropionat   C3H5O2K 

 E 284   Ammonium- 

      propionat      C3H9O2N 

 E 285   Methylpropionsyre  C4H8O2        Drøvtyggere fra 

                           drøvtygningens 

                           begyndelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 236                        Alle foderstoffer 

 E 237   6 måneder          600     Kun i skummetmælk 

 E 238                        Kun ensilering. 

 E 240                  100     Kun til foder i 

                           konservesdåser. 

 E 250 

 E 260 

 E 261 

 E 262 

 E 263 

 E 270 

 E 280 

 E 281                        Alle foderstoffer 

 E 282 

 E 283 

 E 284 

 E 285   -         1000   4000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 33 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      G. Konserverings- 

      stoffer 

 E 295   Ammoniumformiat   CH5O2N 

 E 296   DL-æblesyre     C4H6O5 

 E 297   Fumarsyre      C4H4O4 

 E 325   Natriumlactat    C3H5O3Na 

 E 326   Kaliumlactat    C3H5O3K 

 E 327   Calciumlactat    C6H10O6Ca 

 E 330   Citronsyre     C6H8O7 

 E 331   Natriumcitrat     - 

 E 332   Kaliumcitrat     - 

 E 333   Calciumcitrat     - 

 E 334   L-vinsyre      C4H6O6 

 E 335   Natrium-L-tartrat   - 

 E 336   Kalium-L-tartrat   - 

 E 337   Natrium- og 

      kaliumdobbelt- 

      L-tartrat, 

      tetrahydrat     C4H4O6KNa.4 H2O 

 E 338   Orthofosforsyre   H3PO4 

 E 490   1,2-Propandiol   C3H8O2        Hunde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 295 

 E 296 

 E 297 

 E 325 

 E 326 

 E 327 

 E 330 

 E 331 

 E 332                        Alle foderstoffer 

 E 333 

 E 334 

 E 335 

 E 336 

 E 337 

 E 338 

 E 490                  53.000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 34 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      G. Konserverings- 

      stoffer 

 E 507   Saltsyre      HC1 

 E 513   Svovlsyre      H2SO4 

 ------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste Største   Bestemmelser 

      alder       indhold indhold   vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuld-    anvendelse 

                foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 507                        Kun til ensile- 

 E 513                        ring 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 35 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      H. Vitaminer, 

      provitaminer og 

      lignende virkende 

      stoffer, som er 

      kemisk entydigt 

      beskrevet 

 E 672   1. Vitamin A       -        Slagtekyllinger 

                           Ænder til 

                           slagtning 

                           Slagtekalkuner 

                           Lam til slagtning 

                           Slagtesvin 

                           Slagtekalve 

                           Kalve 

                           Øvrige 

                           dyrearter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Størsteindhold    Bestemmelser 

      alder       ------------------  vedr. 

                I.E./g fuldfoder-   produktion og 

                blanding eller    anvendelse 

                daglig ration 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 672     -           13,5 

        -           13,5 

        -           13,5      Alle foderstof- 

                           fer, med 

        -           13,5      undtagelse af 

        -           13,5      foderstoffer 

        -           13,5      til unge dyr 

        -            25      Kun i mælkeer- 

        -            -      statninger 

        -            -      Alle foderstoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 36 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      H. Vitaminer, 

      provitaminer og 

      lignende virkende 

      stoffer, som er 

      kemisk entydigt 

      beskrevet 

      2. Vitamin D: 

 E 670    Vitamin D2    Ergocalciferol    Smågrise 

                C28H44O 

                           Slagtesvin 

                           Kalve 

                           Kvæg 

                           Får 

                           Hovbærende dyr 

                           Øvrige 

                           dyrearter, 

                           undtagen 

                           fjerkræ 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Størsteindhold    Bestemmelser 

      alder       ------------------  vedr. 

                I.E./g fuldfoder-   produktion og 

                blanding eller    anvendelse 

                daglig ration 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 670                10       Kun i mælke- 

                           erstatninger 

                   2 

                   10       Kun i mælke- 

                           erstatninger 

                   4 

                   4          Samtidig 

                   4          anvendel- 

                             se af 

                             vitamin D3 

                             forbudt. 

                   2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 37 

 ------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      H. Vitaminer, 

      provitaminer og 

      lignende 

      virkende stoffer, 

      som er kemisk 

      entydigt 

      beskrevet 

 E 671   Vitamin D3     Cholecalciferol    Smågrise 

                C27H44O 

                           Slagtesvin 

                           Kalve 

                           Kvæg 

                           Får 

                           Hovbærende 

                           dyr 

                           Slagtekyllinger 

                           Kalkuner 

                           Fjerkræ i øvrigt 

                           Øvrige 

                           dyrearter 

      3. Alle stoffer 

       i gruppen 

       undtagen 

       vitamin A 

       og vitamin D 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Størsteindhold    Bestemmelser 

      alder       ------------------  vedr. 

                I.E./g fuldfoder-   produktion og 

                blanding eller    anvendelse 

                daglig ration 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 671                10       Kun i mælke- 

                   2       erstatninger. 

                   10       Kun i mælke- 

                   4       erstatninger 

                   4         Samtidig 

                   4         anvendelse 

                   5         af vitamin 

                   5         D2 forbudt 

                   3 

                   2 

                           Alle foder- 

                           stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 38 

 ------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      I. Mikromineral- 

      stoffer 

 E 1    Jern - Fe 

      Jern-(II)-carbonat FeCO3 

      Jern-(II)-klorid,  FeCl254 H2O 

      tetrahydrat 

      Jern-(III)-klorid, FeCl356 H2O 

      hexahydrat 

      Jern-(II)-citrat,  Fe3(C6H5O7)256 H2O 

      hexahydrat 

      Jern-(II)-fumarat  FeC4H2O4 

      Jern-(II)-laktat,  Fe(C3H5O3)253 H2O 

      trihydrat 

      Jern-(III)-oxid   Fe2O3 

      Jern-(II)-chelat,  Fe5(x)1-35n 

      aminosyrehydrat   H2O (x = anion af 

                aminosyrer fra 

                hydrolyserede 

                sojaproteiner) 

                Molekylevægt på 

                under 1500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Størsteindhold    Bestemmelser 

      alder       af grundstoffet    vedr. 

                i mg/kg (ppm)     produktion og 

                af fuldfoderet    anvendelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 1              1.250 (total)(1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 39 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      I. Mikromineral- 

      stoffer 

      Jern-Fe 

      Jern-(II)-sulfat,  FeSO45H2O 

      monohydrat 

      Jern-(II)-sulfat, 

      heptahydrat     FeSO457 H2O 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Størsteindhold    Bestemmelser 

      alder       af grundstoffet    vedr. 

                i mg/kg (ppm)     produktion og 

                af fuldfoderet    anvendelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

                1.250 (total) (1) 

                           Godkendt i 

                           1. Denatureret 

                            skummetmælks- 

                            pulver og i 

                            foderblandin- 

                            ger, som er 

                            fremstillet 

                            af denature- 

                            ret skummet- 

                            mælkspulver. 

                            De relevante 

                            bestemmelser i 

                            Kommissionens 

                            forordning 

                            (EØF) nr. 

                            368/77 og 

                            (EØF) nr. 

                            443/77 skal 

                            overholdes. 

                            Det denature- 

                            rede skummet- 

                            mælkspulver 

                            skal mærkes 

                            med den 

                            tilsatte 

                            mængde jern, 

                            udtrykt som 

                            grundstof. 

                           2. Andre foder- 

                            blandinger 

                            end de under 

                            nr. 1 omhand- 

                            lede. 

                           Godkendt i 

                           1. Denatureret 

                            skummetmælks- 

                            pulver og i 

                            foderblandin- 

                            ger, som er 

                            fremstillet 

                            af denature- 

                            ret skummet- 

                            mælkspulver. 

                            De relevante 

                            bestemmelser i 

                            Kommissionens 

                            forordning 

                            (EØF) nr. 

                            368/77 og 

                            (EØF) nr. 

                            443/77 skal 

                            overholdes. 

                            Det denature- 

                            rede skummet- 

                            mælkspulver 

                            skal mærkes 

                            med den til- 

                            satte mængde 

                            jern, udtrykt 

                            som grundstof. 

                           2. andre foder- 

                            blandinger 

                            end de under 

                            nr. 1 omhand- 

                            lede. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      I. Mikromineral- 

      stoffer 

 E 2    Jod - J 

      Calciumjodat,    Ca(JO3)256 H2O 

      hexahydrat 

      Calciumjodat, 

      vandfrit      Ca(JO3)2        Hovbærende 

                           dyr 

                           Ikke 

                           hovbærende 

                           dyr 

      Natriumjodid    NaJ 

      Kaliumjodid     KJ 

 E 3    Kobolt - Co 

      Kobolt-(II)-acetat, 

      tetrahydrat     Co(CH3COO)254 H2O 

      Basisk kobolt-(II)- 

      karbonat, 

      monohydrat     2CoCO353Co(OH)25 

                H2O 

      Kobolt-(II)-klorid, 

      hexahydrat     CoCl256 H2O 

      Kobolt-(II)-sulfat, 

      heptahydrat     CoSO457 H2O 

      Kobolt-(II)-sulfat, 

      monohydrat     CoSO45H2O 

      Kobolt-(II)-nitrat, 

      hexahydrat     Co(NO3)256 H2O 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Størsteindhold    Bestemmelser 

      alder       af grundstoffet    vedr. 

                i mg/kg (ppm)     produktion og 

                af fuldfoderet    anvendelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 2               4(total)(1) 

                40(total)(1) 

 E 3              10 total (1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 41 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      I. Mikromineral- 

      stoffer 

 E 4    Kobber - Cu 

      Kobber-(II)-acetat, 

      monohydrat     Cu(CH3COO)25H2O    Smågrise 

                           Slagtesvin 

      Basisk kobber-(II)- 

      karbonat, 

      monohydrat     CuCO35Cu(OH)25H2O   Avlssvin 

      Kobber-(II)-klorid, 

      dihydrat      Cu(Cl)252 H2O     Kalve 

      Kobber-(II)- 

      methionat      Cu(C5H10NO2S)2    Får 

      Kobber-(II)-oxid  CuO          Andre 

      Kobber-(II)-sulfat,            dyrearter 

      pentahydrat     CuSO455 H2O      eller 

                           dyre- 

                           kategorier 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Størsteindhold    Bestemmelser 

      alder       af grundstoffet    vedr. 

                i mg/kg (ppm)     produktion og 

                af fuldfoderet    anvendelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 4    16 uger      175 (total) (1) 

      17. uge       35 total (1) 

      indtil 

      slagtning      35 (total) (1) 

                30 (total) (1)    Kun til mælke- 

                50 (total) (1)    erstatninger. 

                15 (total) (1)    I andre fuld- 

                           foderblandinger. 

                35 (total) (1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 42 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      I. Mikromineral- 

      stoffer 

 E 4    Kobber - Cu 

      Kobber-(II)-sulfat, CuSO45H2O      Smågrise 

      monohydrat                Slagtesvin 

      Kobber-(II)-sulfat, CuSO455 H2O     Avlssvin 

      pentahydrat 

                           Får 

                           Andre 

                           dyrearter 

                           eller 

                           dyrekate- 

                           gorier med 

                           undtagelse 

                           af kalve 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Størsteindhold    Bestemmelser 

      alder       af grundstoffet    vedr. 

                i mg/kg (ppm)     produktion og 

                af fuldfoderet    anvendelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 4    16 uger        175 (total) (1)  Denatureret 

      17. uge        35 total (1)   skummetmælks- 

      indtil                  pulver og i 

      slagtning                foderblandinger, 

                           som er fremstil- 

                           let af denature- 

                           ret skummet- 

                           mælkspulver. 

                           De relevante 

                           bestemmelser i 

                  35 (total)(1)   Kommissionens 

                  15 (total)(1)   forordning 

                  35 (total)(1)   (EØF) nr. 368/77 

                           og (EØF) nr. 

                           443/77 skal 

                           overholdes. Det 

                           denaturerede 

                           skummetmælks- 

                           pulver skal 

                           mærkes med den 

                           tilsatte mængde 

                           kobber, udtrykt 

                           som grundstof. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 43 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      I. Mikromineral- 

      stoffer 

 E 5    Mangan - Mn 

      Mangan-(II)-karbonat  MnCO3 

      Mangan-(II)- klorid,  MnCl254 H2O 

      tetrahydrat 

      Mangan-(II)-      MnHPO453 H2O 

      hydrogenfosfat, 

      trihydrat 

      Mangan-(II)-oxid    MnO 

      Mangan-(III)-oxid   Mn2O3 

      Mangan-(II)-sulfat,  MnSO454 H2O 

      tetrahydrat 

      Mangan-(II)-sulfat,  MnSO45H2O 

      monohydrat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Størsteindhold    Bestemmelser 

      alder       af grundstoffet    vedr. 

                i mg/kg (ppm)     produktion og 

                af fuldfoderet    anvendelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 5              250 (total) (1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 44 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      I. Mikromineral- 

      stoffer 

 E 6    Zink - Zn 

      Zinklaktat, 

      trihydrat      Zn(C3H5O3)253 H2O 

      Zinkacetat,     Zn(CH3COO)25 

      dihydrat      2 H2O 

      Zinkkarbonat    ZnCO3 

      Zinkklorid, 

      monohydrat     ZnCl25H2O 

      Zinkoxid      ZnO 

      Zinksulfat, 

      heptahydrat     ZnSO457 H2O 

      Zinksulfat, 

      monohydrat     ZnSO45H2O 

 E 7    Molybdæn - Mo 

      Ammoniummolybdat, 

      tetrahydrat     (NH4)6Mo7O245 

                4 H2O 

      Natriummolybdat, 

      dihydrat      Na2MoO452 H2O 

 E 8    Selen - Se 

      Natriumselenit   Na2SeO3 

      Natriumselenat   Na2SeO4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Størsteindhold    Bestemmelser 

      alder       af grundstoffet    vedr. 

                i mg/kg (ppm)     produktion og 

                af fuldfoderet    anvendelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 6              250 (total)(1) 

                           Største indhold 

                           af bly: 600 mg/ 

                           kg zinkoxid 

 E 7              2,5 (total)(1) 

 E 8              0,5 (total)(1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 45 

 ------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      J. Vækstfremmende 

      stoffer 

 E 850   Carbadox       Methyl-3-(2-     Smågrise 

                quinoxalinyl- 

                methylen) 

                carbazat-N1, 

                N4-dioxid 

                Mindste renhed: 96% 

                Den tilladte 

                tilberednings 

                karakteristika: 

                - Indhold af 

                 carbadox: 5% 

                 eller 10% 

                - Mindste 

                 stabilitet: 

                 24 måneder 

                - Propionsyre: 

                 0,5% 

                - Sojaolie: 7% 

                - Sojamel: op 

                 til 100% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste  Største  Bestemmelser 

      alder       indhold  indhold  vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuldfoderet anvendelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 850   4 måneder      20     50    I mærkningen 

                           anføres: 

                           »Anvendelse de 

                           sidste 4 uger 

                           før slagtning er 

                           forbudt.« 

                           »Under arbejdet 

                           anvendes beskyt- 

                           telseshandsker 

                           og åndedrætsværn 

                           i form af støv- 

                           maske.« 

                           Maksimal støv- 

                           mængde afgivet 

                           under håndtering 

                           bestemt efter 

                           Stauber Heubach- 

                           metoden (1): 

                           0,1 mikrogram 

                           carbadox. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Reference: »Fresenius Z. Anal. Kem. (1984) 318: 522-524, 

  Springer Verlag 1984«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 46 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      J. Vækstfremmende 

      stoffer 

 E 851   Olaquindox      2-(N-2'-(hydroxyet- Smågrise 

                hyl)-carbamoyl)-3- 

                methyl-quinoxalin- 

                N1,N4-dioxid 

                Mindste renhed: 

                98 % 

                Den tilladte 

                tilberednings 

                karakteristika: 

                - Indhold af 

                 olaquindox: 

                 Højst 10 %. 

                - Mindste stabili- 

                 tet: 

                 24 måneder. 

                - Bærestof: 

                 Calciumcarbonat 

                 indeholdende 1,5 % 

                 polyethylenglycol- 

                 glycerinricinoleat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste  Største  Bestemmelser 

      alder       indhold  indhold  vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuldfoderet anvendelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 851   4 måneder      15     50      I mærkningen 

                             anføres: 

      4 måneder      50     100    Kun »Anvendelse 

                           i » de sidste 

                           mæl- 4 uger før 

                           ke- slagtning er 

                           er- forbudt.« 

                           stat- 

                           nin- 

                           ger 

                             »Under 

                             arbejdet 

                             anvendes 

                             beskyttel- 

                             seshandsker 

                             og ånde- 

                             drætsværn i 

                             form af 

                             støvmaske.« 

                             Maksimal 

                             støvmængde 

                             afgivet 

                             under 

                             håndtering 

                             bestemt 

                             efter 

                             Stauber 

                             Heubach- 

                             metoden(1): 

                             0,1 mikro- 

                             gram 

                             olaquindox. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Reference: »Fresenius Z. Anal. Kem. (1984) 318: 522-524, 

  Springer Verlag 1984« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen) side 47 

 ------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      L. Bindemidler, 

      antiklumpnings- 

      midler og 

      koaguleringsmidler 

 E 330   Citronsyre      C6H8O7 

 E 470   Natrium-, kalium-   C18H35O2Na 

      og calciumstearater  C18H35O2K 

                 C36H70O4Ca 

 E 516   Calciumsulfat, 

      dihydrat       CaSO4.2 H2O 

 E 551 a  Kiselsyre,      - 

      bundfældet og 

      tørret 

 E 551 b  Siliciumdioxid    - 

 E 551 c  Kiselgur, 

      (diatomejord), renset - 

 E 552   Calciumsilikat, 

      syntetisk       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste  Største  Bestemmelser 

      alder       indhold  indhold  vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuldfoderet anvendelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 330 

 E 470 

 E 516                   30.000 

 E 551 a 

                           Alle foderstoffer 

 E 551 b 

 E 551 c 

 E 552 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 48 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      L. Bindemidler, 

      antiklumpnings- 

      midler og 

      koaguleringsmidler 

 E 554   Natriumaluminium  - 

      silikat, syntetisk - 

 E 558   Bentonit/ 

      Montmorillonit   - 

 E 559   Kaolinler, 

      asbestfri      Naturlige mineral- 

                blandinger 

                indeholdende mindst 

                65 % hydrerede 

                aluminiumsilikater 

                med kaolinit som 

                den vigtigste 

                bestanddel. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste  Største  Bestemmelser 

      alder       indhold  indhold  vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuldfoderet anvendelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 554                        Alle foderstoffer 

 E 558                  20.000   Alle foderstoffer 

                           Blanding med 

                           - 

 »Antibiotika«, 

                           - »Vækstfrem- 

                            mende stoffer« 

                            og 

                           - »Coccidio- 

                            statica og 

                            andre læge- 

                            midler« 

                           er forbudt, 

                           bortset fra: 

                           - Tylosinfosfat, 

                           - Monensin 

                            natrium 

                           - Narasin, 

                           - Ipronidazol, 

                           - Lasalocid 

                            natrium, 

                           - Avoparcin, 

                           - Flavofosfoli- 

                            pol, 

                           - Salinomycin 

                            natrium, 

                           - Ronidazol, 

                           - Virginiamycin, 

                           - Nicarbacin, 

                           - Robenidin og 

                           - Maduramicinam- 

                            monium. 

                           Tilsætningsstof- 

                           fets specifikke 

                           navn anføres på 

                           etiketten. 

 E 559                        Alle foderstoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 49 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      L. Bindemidler, 

      antiklumpnings- 

      midler og koagule- 

      ringsmidler 

 E 560  Naturlig blanding  Naturlige blandinger 

     af steatit og    af steatit og 

     chlorit, asbestfri  chlorit, asbestfri. 

                Minimum 85 % rent 

 E 561  Vermiculit      Naturligt magnesium- 

                aluminiumjernsilikat, 

                termisk ekspanderet, 

                asbestfri. 

                Maksimalt fluor- 

                indhold: 0,3 %. 

 E 562  Sepiolit       Hydreret 

                magnesiumsilikat af 

                sedimentær oprindelse 

                indeholdende mindst 

                60% sepiolit og 

                højst 30% montmoril- 

                lonit, asbestfri 

 E 563 Sepiolit ler      Hydreret magnesium- 

                silikat af sedimentær 

                oprindelse inde- 

                holdende mindst 40% 

                sepiolit og 25% 

                illit, asbestfri 

 E 565 Ligninsulfonater    - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste  Største  Bestemmelser 

      alder       indhold  indhold  vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuldfoderet anvendelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 560 

 E 561 

 E 562                  20.000   Alle foderstoffer 

 E 563 

 E 565 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      L. Bindemidler, 

      antiklumpnings- 

      midler og koagule- 

      ringsmidler 

 E 598   Calciumaluminat,  Calciumaluminat-   Fjerkræ, kaniner 

      syntetisk      blanding inde-    og svin 

                holdende 35-51 % 

                A12O3. 

                Maksimumindhold af  Malkekøer 

                molybdæn: 20 mg/kg.  Slagtekvæg, 

                           kalve, 

                           lam, gedekid 

 E 599   Perlit       Naturligt natrium- 

                aluminiumsilikat, 

                varmeekspanderet, 

                asbestfri. 

 2.    Natrolit-phonolit  Naturlig blanding   Alle dyrearter 

                af silikater af    eller dyre- 

                alkalinsk og     kategorier 

                alkalisk aluminium 

                og hydratiserede 

                silikater af 

                aluminium. 

                Natrolit (43- 

                46,5 %) og feldspat. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste  Største  Bestemmelser 

      alder       indhold  indhold  vedr. 

                ------------------  produktion og 

                mg/kg af fuldfoderet anvendelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 598                   20.000  Alle foderstoffer 

                      8.000  Alle foderstoffer 

                           Foreløbig god- 

                           kendt 

 E 599                        Alle foderstoffer 

 2.                    25.000  Alle foderstoffer 

                           Foreløbig god- 

                           kendt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 51 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      M. pH-regulatorer 

 E 170   Calciumcarbonat   CaCO3 

 296    DL- og L-æblesyre  C4H6O5 

      Ammoniumdihydro- 

      genorthofosfat   NH4H2PO4 

      Diammoniumhydro- 

      genorthofosfat   (NH4)2HPO4 

 E 339 

 (i)    Natriumdihydrogen- 

      orthofosfat     NaH2PO4.2 H2O     Hunde og katte 

 E 339 

 (ii)   Dinatriumhydrogen- 

      orthofosfat     Na2HPO4 

                Na2HPO4.2 H2O 

                Na2HPO4.7 H2O 

                Na2HPO4.12 H2O 

 E 339 

 (iii)   Trinatriumortho- 

      fosfat       Na3PO412 H2O 

 E 340 

 (i)    Kaliumdihydrogen- 

      orthofosfat     KH2PO4 

 E 340 

 (ii)   Dikaliumhydrogen- 

      orthofosfat     K2HPO4 

 E 340 

 (iii)   Trikaliumortho- 

      fosfat       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 52 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      M. pH-regulatorer 

 E 341 

 (i)    Calciumtetrahydro- 

      genorthofosfat    Ca(H2PO4)2.H2O 

 E 341 

 (ii)   Calciumhydrogen- 

      orthofosfat     CaHPO4, CaHPO4.2 H2O 

 350 

 (i)    Natriummalat (salt 

      af 

      DL-æblesyre eller 

      L-æblesyre)     - 

 E 450 

 a (i)   Dinatriumdihydro- 

      gendifosfat     - 

 E 450 

 a (iii)  Tetranatriumdifosfat - 

 E 450 

 a (iv)  Tetrakaliumdifosfat K4P2O7.3 H2O     Hunde og katte 

 E 450 

 b (i)   Pentanatriumtri 

      fosfat        Na5P3O10 

 E 450 

 b (ii)  Pentakaliumtrifosfat - 

 500 

 (i)    Natriumcarbonat   - 

 500 

 (ii)   Natriumhydrogen- 

      carbonat       NaHCO3 

 500 

 (iii)   Natriumsesqui- 

      carbonat       Na2CO3, NaHCO3.2 H2O 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 53 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      M. pH-regulatorer 

 501 

 (ii)   Kaliumhydrogen- 

      carbonat      KHCO3 

 503 

 (i)    Ammoniumcarbonat  (NH4)2CO3.H2O 

 503 

 (ii)   Ammoniumhydrogen- 

      carbonat      NH4HCO3 

 507    Saltsyre      HCl 

 510    Ammoniumklorid   NH4Cl         Hunde og katte 

 513    Svovlsyre      H2SO4 

 524    Natriumhydroxid   - 

 E 525   Kaliumhydroxid   - 

 E 526   Calciumhydroxid   - 

 529    Calciumoxid     CaO 

 540    Dicalciumdifosfat  - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 54 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      N. Enzymer 

 1     3-fytase 

      (EC 3.1.3.8)    Præparat af 3-fytase Svin (alle 

                produceret af     kategorier) 

                Aspergillus niger 

                (CBS 114.94) med en  Fjerkræ (alle 

                fytaseaktivitet på  kategorier) 

                mindst 5.000 FTU/g 

                for faste og 

                flydende præparater 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste  Største  Bestemmelser 

      alder       indhold  indhold  vedr. 

                ------------------  produktion og 

                Aktivitetsenheder   anvendelse 

                mg/kg af fuldfoderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1                          Foreløbig god- 

                           kendt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Tilsætningsstoffer Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                beskrivelse      dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

      O. Mikroorganismer 

 1     Bacillus cereus   Præparat af Bacillus Smågrise 

      var. toyoi     cereus var. toyoi 

      (CNCM I-1012/NCIB  med indhold på 

      40112)       mindst 1010 CFU/g 

                tilsætningsstof    Slagtesvin 

                           Søer 

 2     Bacillus licheni-  Blanding af Baccillus Smågrise 

      formis (DSM 5749) / licheniformis og 

      Bacillus subtilis  Bacillus subtilis 

      (DSM 5750)     med indhold 

      (i forholdet 1:1)  på 3,2 x 109 

                CFU af hver bakterie 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr.  Maksimum      Mindste  Største  Bestemmelser 

      alder       indhold  indhold  vedr. 

                ------------------  produktion og 

                CFU/af fuldfoderet  anvendelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1     2 måneder     109     109    Foreløbig god- 

                           kendt 

      4 måneder     0,5x109   109 

      6 måneder     0,2x109   109 

                109     2x109 

 2               1,28x109  3,2x109  Foreløbig god- 

                           kendt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1A 

 Liste over enzymer og mikroorganismer 

 A. Enzymer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktets    Aktiv(e)   Aktivitetsenhed   Ansvarlig for 

 handelsbe-    bestand-   (er) pr. g. eller  markedsføringen 

 tegnelse     del(e)1   kolonidannende   (navn og adresse) 

                enheder pr. g 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Avizyme tx    alpha- 

          amylase 

          3.2.1.1   500         Orffa Danmark A/S 

          beta-              Jacob Gades Alle 

          glucanase            4A, 

          3.2.1.6   150         DK-6600 Vejen 

          xylanase 

          3.2.1.8   1500 

          pectinase 

          3.2.1.15   50 

          protease 

          3.4.24.28  800 

 Porzyme sp    alpha-              Orffa Danmark A/S 

          amylase             Jacob Gades Alle 

          3.2.1.1   1000         4A, 

          beta-              DK-6600 Vejen 

          glucanase 

          3.2.1.6   250 

          xylanase 

          3.2.1.8   400 

          glucoamy- 

          lase 

          3.2.1.3   til stede 

 Porzyme tp 100  alpha- 

          amylase 

          3.2.1.1   1000         Orffa Danmark A/S 

          beta-              Jacob Gades Alle 

          glucanase            4A, 

          3.2.1.6   150         DK-6600 Vejen 

          xylanase 

          3.2.1.8   4000 

          pectinase 

          3.2.1.15   25 

 Porzyme sf 100  beta- 

          glucanase 

          3.2.1.6   400         Orffa Danmark A/S 

          xylanase             Jacob Gades Alle 

          3.2.1.8   400         4A, 

          pectinase            DK-6600 Vejen 

          3.2.1.15   50 

 Bio-Feed Plus   Endo-1,4- 

          beta- 

          xylanase 

          3.2.1.8   800 FXU/g      NOVO NORDISK A/S 

          Endo-1,4-            Novo Alle 

          beta-              DK-2880 Bagsværd 

          glucanase 

          3.2.1.4    75 FBG/g 

 Bio-Feed Pro   Subtilisin 

          3.4.21.62   3,0 AU/g      NOVO NORDISK A/S 

                          Novo Alle 

                          DK-2880 Bagsværd 

 Bio-Feed     Alphaa- 

          amylase 

          3.2.1.1   200 KNU/g      NOVO NORDISK A/S 

                          Novo Alle 

                          DK-2880 Bagsværd 

 Bio-Feed Beta   alpha-              NOVO NORDISK A/S 

          amylase             Novo Alle 

          3.2.1.1   600 FXU/g      DK-2880 Bagsværd 

          Endo-1,4- 

          beta-xylanase 

          3.2.1.8    50 KNU/g 

 Phytase NOVO   Phytase 

          3.1.3.8    5000 PU/g     NOVO NORDISK A/S 

                          Novo Alle 

                          DK-2880 Bagsværd 

 Grindazym GP   Endo-1,4-   12000 FXU/g    Grindsted Products 

 5000       beta-D-    5 BGU/g      Edwin Rahrs Vej 38 

          Xylanase             DK-8220 Brabrand 

          3.2.1.8 

          Beta-D-Glucanase 

          3.2.1.73 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1 - For mikroorganismer: 

   Identifikation af stamme med internationale anerkendte 

   nomenklaturkoder og stammens deponeringsnummer. 

  - For enzymer: 

   Det specifikke navn efter enzymaktiviteten og identifikations- 

   nummeret ifølge International Union of Biochemistry og ved 

   mikrobiel oprindelse identifikation af stammen med de 

   internationalt anerkendte nomenklaturkoder og stammens 

   deponeringsnummer 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1A 

 Liste over enzymer og mikroorganismer 

 B. Mikroorganismer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktets  Aktiv(e)   Aktivitetsenhed(er)  Ansvarlig for 

 handels-   bestand-   pr. g eller koloni-  markedsføringen 

 betegnelse  del(e)1   dannende enheder   (navn og adresse) 

              pr. g 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Yea-Sacc   Saccero-   106          NutriScan 

        myces               Rørsangervej 8 

        cervicea              DK-8300 Odder 

        (kalve og 

        malkekvæg) 

 BioPlus YP  Sacceromyces 10 x 109       Chr. Hansens 

        cervicea              BioSystems, 

        (smågrise)             Bøge Alle 10-12, 

                         DK-2970 Hørsholm 

 BioSaf Sc 47 Sacceromyces 10 x 109       Orffa Danmark A/S, 

        cervicea              Jacob Gades Alle 

        (kvæg)               4A 

                         DK- 6600 Vejen 

 BioPlus 2B  Bacillus   10 x 109       Chr. Hansens 

        licheni-              BioSystems, 

        formis og             Bøge Alle 10-12 

        Bacillus              DK-2970 Hørsholm 

        subtilis 1:1 

        (alle 

        dyrekategorier 

        undtagen 

        smågrise) 

 Toyocerin   Bacillus   10 x 109       Lohmann-LTE GmbH 

        cereus var.            Am Seedeich 9-11 

        toyoi               D 27472 Cuxhaven 

        (fjerkræ, 

        kvæg og 

        kaniner) 

 --------------------------------------------------------------------- 

1 - For mikroorganismer: Identifikation af stamme med internationale anerkendte nomen- klaturkoder og stammens deponeringsnummer. - For enzymer: Det specifikke navn efter enzymaktiviteten og identifikationsnum- meret ifølge International Union of Biochemistry og ved mikrobiel oprindelse identifikation af stammen med de internationalt anerkendte nomenklaturkoder og stammens depo- neringsnummer

---------------------------------------------------------------------

Bilag 2

Betingelser for godkendelse af virksomheder, der producerer antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, vækstfremmende stoffer og selen, forblandinger med disse tilsætningsstoffer og foderblandinger med disse forblandinger, samt krav til de godkendte virksomheders produktionskontrol, regnskabsføring og indberetning

(Til § 1, stk. 2-4)

A. Betingelser for godkendelse

(Til § 1, stk. 2)

1. Teknisk udstyr

Virksomheden skal råde over anlæg og teknisk udstyr, der sikrer nøjagtig afvejning og ensartet opblanding.

Virksomheder, der producerer forblandinger med indhold af tilsætningsstoffer, skal også sikre, at opblandingen af tilsætningsstoffer sker uden forurening.

2. Lagerfaciliteter

Tilsætningsstoffer og forblandinger med indhold af tilsætningsstoffer skal kunne oplagres på egnede steder, som er bestemt til oplagring af disse produkter, og som kan aflåses. Endvidere skal de kunne oplagres sådan, at de let kan identificeres, og sådan, at forveksling ikke er mulig.

3. Uddannelse

3.1. Ved produktion af tilsætningsstoffer og forblandinger med indhold af tilsætningsstoffer skal virksomheden have en person med et teoretisk og praktisk kendskab til de anvendte tilsætningsstoffer, deres egenskaber, analysering og behandling i forbindelse med fremstillingen, der er ansvarlig for produktionen og for kontrollen med denne.

3.2. Ved fremstilling af foderblandinger med indhold af tilsætningsstoffer skal den ansvarlige have de nødvendige kvalifikationer hertil.

4. Kontrol

Virksomheden skal kunne garantere

 • a) tilsætningsstoffernes overensstem-

melse med denne bekendtgørelse,

 • b) arten og indholdet af de forskellige tilsætningsstoffer, homogeniteten og stabiliteten af tilsætningsstofferne i forblandinger, og
 • c) arten, indholdet af tilsætningsstofferne og den homogene blanding af disse tilsætningsstoffer i foderblandinger.

ad a) og b)

Virksomheder, der producerer tilsætningsstoffer og forblandinger hermed, skal råde over egne laboratoriefaciliteter til kontrol med, at de anvendte tilsætningsstoffer og forblandinger med indhold af disse opfylder bekendtgørelsens bestemmelser.

Hvis en virksomhed ikke råder over egne laboratoriefaciliteter, skal den have indgået en bindende kontrakt med et laboratorium, der er godkendt af Plantedirektoratet, og som har forpligtet sig til for virksomheden at udføre de krævede laboratorieundersøgelser og til at give Plantedirektoratet adgang til analyseresultaterne, der tillige skal være tilgængelige på virksomheden.

ad c)

Virksomheder, der producerer foderblandinger med indhold af tilsætningsstoffer, skal regelmæssigt kontrollere arten og indholdet af tilsætningsstoffer samt den ensartede opblanding af disse i foderblandingerne.

B. Krav til produktionskontrol, regnskabsføring og indberetning

(Til § 1, stk. 3 og 4)

1. Produktionskontrol

For hver fremstillet forblandingstype med indhold af antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, vækstfremmende stoffer og selen skal virksomheden udtage prøver af mindst hvert 10. parti, der hver for sig er fremstillet i en og samme blandingsproces, til laboratorieundersøgelser til sikring af, at indholdet af tilsætningsstoffer er i overensstemmelse med den garanterede mængde.

Virksomheden skal for de nævnte produktioner føre journal med oplysning om

 • a) partimærke,
 • b) fremstillingsdato,
 • c) partiets størrelse,
 • d) mængden af indblandet aktivt stof,
 • e) dato for prøveudtagning og
 • f) undersøgelsesresultatet.

2. Regnskabsføring

2.1. Producenter af tilsætningsstoffer

Fabrikanten eller dennes repræsentant, når den pågældende fabrikant er etableret i et tredieland, skal føre et regnskab, der mindst udviser

 • a) art og mængde af producerede tilsætningsstoffer,
 • b) produktionsdatoen,
 • c) indholdet af aktivt stof,
 • d) art og mængde af udleverede tilsætningsstoffer og
 • e) navn og adresse på de fabrikanter af forblandinger eller mellemhandlere, som tilsætningsstofferne leveres til.

Regnskabet over producerede tilsætningsstoffer skal føres dagligt og regnskabet vedrørende udlevering mindst en gang månedligt.

2.2. Producenter af forblandinger

Fabrikanten eller dennes repræsentant, når den pågældende fabrikant er etableret i et tredieland, skal føre et regnskab, der mindst udviser

 • a) fabrikant/leverandør af tilsætningsstoffer,
 • b) art og mængde af indkøbte tilsætningsstoffer,
 • c) produktionsdatoen,
 • d) indholdet af aktivt stof,
 • e) art og mængde af fremstillede forblandinger,
 • f) indholdet af aktivt stof i disse,
 • g) art og mængde af udleverede forblandinger og
 • h) navn og adresse på de fabrikanter af foderblandinger eller mellemhandlere, som forblandingerne leveres til.

Regnskabet over indkøbte tilsætningsstoffer skal føres dagligt og regnskabet med produktion og udlevering mindst en gang månedligt.

2.3. Forhandlere af tilsætningsstoffer eller forblandinger

Ved levering af tilsætningsstoffer eller forblandinger til en person, der ikke er fabrikant af henholdsvis forblandinger eller foderblandinger, skal denne person, samt eventuelle senere mellemhandlere føre et regnskab, der mindst udviser

 • a) fabrikant/leverandør af indkøbte tilsætningsstoffer og forblandinger,
 • b) art og mængde af indkøbte tilsætningsstoffer og forblandinger,
 • c) indholdet af aktivt stof i disse,
 • d) art og mængde af videresolgte tilsætningsstoffer og forblandinger og
 • e) navn og adresse på de fabrikanter af forblandinger og foderblandinger eller de mellemhandlere, som tilsætningsstofferne eller forblandingerne sælges til.

Regnskabet over indkøbte tilsætningsstoffer og forblandinger skal føres dagligt og regnskabet vedrørende udlevering mindst en gang månedligt.

2.4. Producenter af foderblandinger

Fabrikanter eller dennes repræsentant, når den pågældende fabrikant er etableret i et tredieland, skal føre et regnskab, der mindst udviser

 • a) navn og adresse på leverandør af forblandinger samt fabrikanten, hvis denne ikke er leverandør,
 • b) art og mængde af modtagne forblandinger,
 • c) indholdet af tilsætningsstoffer, dog ikke selen, i de modtagne forblandinger,
 • d) den anvendelse, der er gjort af forblandingerne og
 • e) ved eventuelt videresalg navn og adresse på modtager.

Regnskabet over indkøbte forblandinger skal føres dagligt og regnskabet over anvendelse og udlevering mindst en gang månedligt.

2.5. Landmænd

Landmænd, der er godkendt i medfør af § 1, stk. 4, skal føre et regnskab over produktionen, der mindst udviser

 • a) navn og adresse på leverandør af forblandinger samt fabrikanten, hvis denne ikke er leverandør,
 • b) art og mængde af modtagne forblandinger,
 • c) indholdet af tilsætningsstoffer, dog ikke selen, i disse og
 • d) den anvendelse, der er gjort af forblandingerne.

Regnskabet over indkøbte forblandinger skal føres dagligt, og regnskabet over anvendelsen mindst en gang månedligt.

3. Indberetning

Ved kalenderårets afslutning skal godkendte virksomheder m.fl. indberette mængden af antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, vækstfremmende stoffer og selen, som er produceret, indkøbt, videresolgt og anvendt.

I indberetningen skal virksomheder m.fl. også oplyse om omsætningen af foderblandinger, jf. § 1, stk. 3 og 4.

Indberetningen skal ske på skemaer udsendt af Plantedirektoratet.

Tabel6

Bilag 3

Bestemmelser for pakning og mærkning af tilsætningsstoffer og forblandinger

(Til § 6)

1. Pakning:

Tilsætningsstoffer og forblandinger må kun forhandles i beholdere eller emballage, der er lukket sådan, at lukningen ødelægges ved åbning og ikke kan bruges igen.

Tilsætningsstoffer må kun forhandles i den for stoffet godkendte formulering.

2. Mærkning:

2.1 Ved salg skal tilsætningsstoffer være mærket med de oplysninger, der er nævnt i tabel 1.

2.2 Den, der er ansvarlig for angivelserne, er den indenfor Fællesskabet etablerede fabrikant, pakker, importør, sælger eller forhandler af tilsætningsstoffer, henholdsvis forblandinger.

2.3 For forblandinger, der indeholder flere tilsætningsstoffer, hvis sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse regnet fra fremstillingsdatoen skal anføres ifølge tabel 2, kan der som sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse for alle tilsætningsstoffer angives den dato, der indtræder først.

Tabel 7

Bilag 3 (Tabel 1)

Mærkning af tilsætningsstoffer

Mærkning, der er påbudt, er angivet med fed skrift eller » + »

Mærkning, der er tilladt, er angivet med almindelig skrift eller »o«

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning:        Tilsætningsstofgruppe: 

      ---------------------------------------------------------- 

      Antibiotika, Selen Vitaminer, Enzymer Mikroor- Alle 

      coccidio-      provita-  og præ- ganismer øvrige 

      statica og     miner og  parater og    tilsæt- 

      andre        stoffer   heraf   præpara- nings- 

      lægemidler     med lig-       ter    stof- 

      samt vækst-     nende        heraf   grupper 

      fremmende      egen 

      stoffer       skaber 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilsæt- 

 nings- 

 stoffer- 

 nes spe- 

 cifikke 

 navne, 

 jf. 

 bilag 1.  +     +      +     +   Stamme    + 

 Identi- 

 fika- 

 tionsnum- 

 mer/stamme               IUB-nummer Registre- 

                          rings- 

                          nummer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde 

 aktive 

 stoffer  +      +     +     +     +     + 

                Eventuelt 

                vitamin E- 

                indhold 

                angives 

                som ind- 

                hold af 

                alfa- 

                tokoferol 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Navn/ 

 firma- 

 navn, 

 adresse/ 

 hoved- 

 sæde 

 for 

 den, 

 der er 

 ansvarlig 

 for 

 mærknin- 

 gens op- 

 lysninger +      +     +     +     +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nettovægt. 

 Flydende 

 stoffer: 

 Nettovægt 

 eller 

 nettorum- 

 fang    +      +     +     +     +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indholds- 

 garantiens 

 sidste 

 gyldig- 

 hedsdato 

 eller 

 holdbar- 

 hedsan- 

 givelser 

 regnet 

 fra frem- 

 stil- 

 lings- 

 datoen   +           +     +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Udeluk- 

 kende til 

 brug for 

 fabri- 

 kanter 

 af for- 

 blandin- 

 ger til 

 foderstof- 

 fer«    +      + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Udeluk- 

 kende til 

 brug ved 

 fremstil- 

 ling af 

 foderstof- 

 fer«                +    +     +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handelsnavn. 

 Anføres i 

 tilslut- 

 ning til 

 tilsæt- 

 nings- 

 stoffets 

 specifik- 

 ke navn  o      o     o     o     o     o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. 

 Anføres i 

 tilslut- 

 ning til 

 tilsæt- 

 nings- 

 stoffets 

 speci- 

 fikke 

 navn   o      o     o     o     o     o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Brugsan- 

 visninger 

 og henstil- 

 linger 

 vedrø- 

 rende 

 sikker- 

 hedsfor- 

 skrifter 

 for an- 

 vendelsen, 

 når der 

 i spalten 

 »Bestem- 

 melser 

 vedrø- 

 rende 

 produk- 

 tion og 

 anven- 

 delse« i 

 bilag 1 

 angives 

 særlige 

 bestem- 

 melser   +      o1)    o1)    +    +     o1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eventuelt 

 angivelse 

 af særlige 

 vigtige 

 kendetegn, 

 som skyl- 

 des frem- 

 stillings- 

 processen. 

 I henhold 

 til mærk- 

 nings- 

 bestemmel- 

 serne i 

 spalten 

 »Bestem- 

 melser 

 vedrø- 

 rende pro- 

 duktion 

 og an- 

 vendelse«                  +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fabrikantens 

 navn eller 

 firmanavn 

 samt 

 adresse 

 eller 

 hovedsæde, 

 hvis 

 fabrikanten 

 ikke er 

 ansvarlig 

 for mærk- 

 ningens op- 

 lysninger +      o1)    o1)    +     +     o1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Partiets 

 reference- 

 nummer   +                +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Partiets 

 fremstil- 

 lingsdato +                +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 3 (tabel 2) 

 Mærkning af forblandinger 

 Mærkning, der er påbudt, er angivet med fed skrift eller » + » 

 Mærkning, der er tilladt, er angivet med almindelig skrift eller 

 »o« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning:          Tilsætningsstofgruppe: 

      ----------------------------------------------------------- 

      Antibiotika, Vitaminer,  Selen  Mikrominera- Antioxidan- 

      coccidio-   provitaminer     ler undtagen ter 

      statica og  og stoffet      selen 

      andre læge-  med lignende 

      midler samt  egenskaber 

      vækstfrem- 

      mende 

      stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilsæt- 

 ningsstof- 

 fernes 

 speci- 

 fikke 

 navne, 

 jf. 

 bilag 1.  +         +     +     +     + 

 Identifi- 

 kations- 

 nummer/ 

 registre- 

 ringsnummer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af 

 aktive 

 stoffer  +         + 

               Even-   Total   Indhol- 

               tuelt   indhold  det af 

               indhold  af    respek- 

               af E-   Se an-  tive 

               vitamin  gives   grundstof- 

               angives       fer an- 

               som         gives 

               indhold 

               af 

               alfa- 

               tokofe- 

               rol 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde 

 af aktive 

 stoffer, 

 hvis der 

 er fast- 

 sat 

 største- 

 indhold 

 af stof- 

 ferne i 

 fuldfo- 

 deret                            + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængden 

 af aktive 

 stoffer, 

 hvis der 

 ikke er 

 fastssat 

 største- 

 indhold 

 af stof- 

 ferne 

 i fuld- 

 foderet1)                          + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af 

 aktive 

 stoffer1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »For- 

 blanding« +         +    +     +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Den dyre- 

 art eller 

 dyre- 

 gruppe 

 for- 

 blandingen 

 er be- 

 regnet 

 til    +         +     +     +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Navn/ 

 firmanavn 

 og adres- 

 se/hoved- 

 sæde for 

 den, der 

 er an- 

 svarlig 

 for op- 

 lysnin- 

 gerne   +         +     +     +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fabri- 

 kantens 

 navn/fir- 

 manavn 

 og 

 adresse/ 

 hoved- 

 sæde, 

 hvis fa- 

 brikan- 

 ten 

 ikke er 

 ansvar- 

 lig for 

 mærk- 

 ningens 

 oplys- 

 ninger  + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Netto- 

 vægt. For 

 flydende 

 for- 

 blandin- 

 ger 

 enten 

 netto- 

 vægt 

 eller 

 netto- 

 rumfang  +         +     +     +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indholds- 

 garan- 

 tiens 

 sidste 

 gyldig- 

 hedsdato 

 eller 

 hold- 

 barheds- 

 angivel- 

 ser 

 regnet 

 fra 

 fremstil- 

 lings- 

 datoen  +         + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Udeluk- 

 kende til 

 brug for 

 fabri- 

 kanter af 

 foder- 

 blan- 

 dinger«  +              + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Udeluk- 

 kende til 

 brug ved 

 fremstil- 

 ling af 

 foder- 

 stoffer«           +          +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Urigtig 

 anvendel- 

 se af for- 

 blandin- 

 ger med 

 selen kan 

 medføre 

 forgift- 

 ning« an- 

 føres 

 tydeligt 

 adskilt 

 fra den 

 øvrige 

 mærkning                + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Brugsan- 

 visninger 

 i spalten 

 »Bestem- 

 melser 

 vedrø- 

 rende pro- 

 duktion 

 og an- 

 vendelse« 

 i bilag 1 

 samt evt. 

 hen- 

 stillin- 

 ger vedr. 

 sikker- 

 heds- 

 forskrif- 

 ter for 

 anven- 

 delsen  +         +     +     +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handelsnavn. 

 Anføres 

 i til- 

 slutning 

 til til- 

 sætnings- 

 stoffets 

 specifik- 

 ke navn  o         o     o     o     o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. 

 Anføres 

 til til- 

 sætnings- 

 stoffets 

 specifikke 

 navn. Dog 

 ikke for 

 stoffer, 

 hvor der 

 i spalten 

 »Bestem- 

 melser 

 vedr. 

 produk- 

 tion og 

 anven- 

 delse« 

 i bilag 1 

 angives 

 »Foreløbig 

 god- 

 kendt«.  o         o     o     o     o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning:        Tilsætningsstofgruppe: 

      ----------------------------------------------------------- 

      Farvestof-  Konserve-  Enzymer Mikroor-   Alle øvrige 

      fer      rings-    og   ganismer   grupper: 

             midler    præpa- og      Aroma- og 

                   rater  præpa-    appetit- 

                   heraf  rater    vækkende 

                       heraf    stoffer. 

                              Emulga- 

                              torer, 

                              stabili- 

                              satorer 

                              og for- 

                              tyknings- 

                              midler. 

                              Binde- 

                              midler, 

                              anti- 

                              klump- 

                              nings- 

                              midler 

                              og koa- 

                              gule- 

                              rings- 

                              midler. 

                              pH-re- 

                              gulatorer 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Tilsæt- 

 nings- 

 stoffer- 

 nes speci- 

 fikke 

 navne, jf. 

 bialg 1. +         +     +   Stamme     + 

 Identifika-              JUB- Regi- 

 tionsnum-               num- stre- 

 mer/regi-               mer  rings- 

 strerings-                  nummer 

 nummer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af 

 aktive 

 stoffer                +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af 

 aktive 

 stoffer, 

 hvis der 

 er fast- 

 sat 

 største- 

 indhold af 

 stofferne 

 i fuld- 

 foderet                +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængden 

 af aktive 

 stoffer, 

 hvis der 

 ikke er 

 fastsat 

 største- 

 indhold 

 af stof- 

 ferne i 

 fuld- 

 foderet1)          +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af 

 aktive 

 stoffer1)                          + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »For- 

 blanding« +         +     +     +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Den dyre- 

 art eller 

 dyre- 

 gruppe 

 for- 

 blandin- 

 gen er 

 beregnet 

 til    +         +     +     +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Navn/ 

 firma- 

 navn og 

 adresse 

 hovedsæde 

 for den, 

 der er 

 ansvarlig 

 for 

 oplys- 

 ningerne +         +     +     +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fabri- 

 kantens 

 navn/ 

 firmanavn 

 og adres- 

 se/hoved- 

 sæde, hvis 

 fabrikan- 

 ten ikke 

 er ansvar- 

 lig for 

 mærknin- 

 gens 

 oplys- 

 ninger                 +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Netto- 

 vægt. For 

 flydende 

 for 

 blandin- 

 ger 

 enten 

 netto- 

 vægt el- 

 ler netto- 

 rumfang  +         +     +     +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indholds- 

 garantiens 

 sidste gyl- 

 dighedsdato 

 eller 

 holdbarheds- 

 angivelser 

 regnet fra 

 fremstil- 

 lings- 

 datoen                 +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Udeluk- 

 kende til 

 brug for 

 fabri- 

 kanter af 

 foder- 

 blan- 

 dinger« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Udeluk- 

 kende til 

 brug ved 

 fremstil- 

 ling af 

 foder- 

 stoffer«                +     +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Urigtig 

 anvendelse 

 af for- 

 blandin- 

 ger med 

 selen kan 

 medføre 

 forgift- 

 ning« an- 

 føres tyde- 

 ligt ad- 

 skilt fra 

 den 

 øvrige 

 mærkning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Brugsan- +         +     +     +     + 

 vis-                     Særlige   Særlige 

 ninger                    vigtige   vigtige 

 i spalten                  kende-    kende- 

 »Bestem-                   tegn     tegn 

 melser                    som     som 

 vedrørende                  skyldes   skyldes 

 produk-                   frem-    frem- 

 tion og                   stil-    stil- 

 anven-                    lings-    lings- 

 delse«                    proces-   proces- 

 i bilag                   sen     sen 

 1 samt 

 evt. hen- 

 stillin- 

 ger vedr. 

 sikker- 

 heds- 

 forskrif- 

 ter for 

 anvendel- 

 sen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handels- 

 navn. 

 Anføres 

 i tilslut- 

 ning 

 til 

 tilsæt- 

 ningsstof- 

 fets 

 specifik- 

 ke navn  o         o     o     o     o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. 

 Anføres i 

 tilslut- 

 ning til 

 tilsæt- 

 nings- 

 stoffets 

 specifikke 

 navn. 

 Dog ikke 

 for 

 stoffer, 

 hvor der 

 i spalten 

 »Bestem- 

 melser 

 vedr. 

 produk- 

 tion og 

 anven- 

 delse« 

 i bilag 

 1 

 angives 

 »Fore- 

 løbig 

 god- 

 kendt«.  o         o     o     o     o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Indholdet må kun angives, hvis tilsætningsstoffet har en funktion i selve foderstoffet og kan kontrolleres ved officielle analysemetoder eller i givet fald ved veldokumenterede metoder.

Bilag 4

Bestemmelser for mærkning af foderstoffer, bet3270xder indeholder tilsætningsstoffer

(Til § 7)

1. Mærkning af foderstoffer:

1.1 Ved salg skal foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer, være mærket med de oplysninger, der er nævnt i tabellen.

1.2 Den, der er ansvarlig for angivelserne, er den inden for Fællesskabet etablerede fabrikant, pakker, importør, sælger eller forhandler af foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer.

1.3 Indholdet af et tilsætningsstof skal angives som mængden af det tilsatte stof.

1.4 I foderstoffer, dog ikke foderstoffer til selskabsdyr, skal indholdet af tilsætningsstoffer angives i mg pr. kg (ppm). Indholdet af vitamin A og D skal angives i I.E. pr. gram. Enzymer skal angives i aktivitetsenheder pr. gram eller pr. ml (mmol frigjort produkt pr. minut pr. gram enzympræparat) og mikroorganismer i kolonidannende enheder - CFU pr. gram.

1.5. For foderstoffer, der indeholder flere tilsætningsstoffer, hvis sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse regnet fra fremstillingsdatoen skal anføres ifølge tabellen, kan der som sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse for alle tilsætningsstoffer angives den dato, der indtræder først.

1.6 Ved salg af foderstoffer, der

 • 1) er beregnet til selskabsdyr
 • 2) indeholder farvestoffer, konserveringsmidler eller antioxidanter, og
 • 3) er pakket i en emballage med et nettoindhold på højest 10 kg,

er det tilstrækkeligt at forsyne emballagen med angivelsen »tilsat farvestof«/ »farvet med«, »konserveret med« eller »tilsat antioxydant« ledsaget af ordene »EØF-tilsætningsstoffer«.

Betingelsen for denne angivelse er,

 • a) at der på emballage, beholder eller etiket er angivet et referencenummer, der gør det muligt at identificere tilsætningsstoffet, og
 • b) at fabrikanten efter anmodning oplyser det specifikke navn på det eller de anvendte tilsætningsstoffer.

1.7 Ved salg i løs vægt kan de oplysninger, der kræves ifølge dette bilag, meddeles i følgedokumentet.

1.8 Ved salg af små mængder foderstoffer, der er bestemt til den endelige forbruger, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne bringes til købers kendskab ved passende skiltning.

2. Supplerende mærkning af tilskudsfoderblandinger:

Ved salg af tilskudsfoderblandinger, der har større indhold af tilsætningsstoffer end fastsat for fuldfoderblandinger, skal mærkningen i medfør af afsnit 1 suppleres med følgende mærkning:

2.1 Varen skal betegnes »Tilskudsfoder« eller »Mineralsk foder«.

2.2 I fodringsvejledningen skal anføres: »Dette foder må kun anvendes til (dyreart og aldersklasse) med indtil ... gram pr. kg af det daglige foder«. Oplysninger herom skal være i overensstemmelse med bilag 1.

2.3 På mineralsk foder med indhold af selen skal også angives

 • 1) Indholdet af selen, og
 • 2) »Urigtig anvendelse af mineralsk foder med selen kan medføre forgiftning«.

Bilag 4 (tabel 3)

Mærkning af foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer

Mærkning, der er påbudt, er angivet med fed skrift eller » + »

Mærkning, der er tilladt, er angivet med almindelig skrift eller »o«

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning:       Tilsætningsstofgruppe: 

      ----------------------------------------------------------- 

      Antibio- Vitamin A Vitamin E  Kobber Antioxi- Farve- 

      tika,   og           og   danter  stof- 

      cocci-  Vitamin D       selen      fer 

      diosta- 

      tica og 

      andre 

      læge- 

      midler 

      samt 

      vækst- 

      frem- 

      mende 

      stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilsæt- 

 nings- 

 stoffer- 

 nes 

 specifik- 

 ke 

 navne, 

 jf. 

 bilag 1. +      +     +     +    +    + 

 Identi- 

 fikations- 

 nummer/ 

 stamme 

 På foder-                 »Tilsat »Tilsat 

 stofferne                 anti-  farve- 

 til sel-                  oxi-   stof« 

 skabsdyr                  dant'  /»Far- 

 skal an-                      vet med« 

 gives: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af 

 aktive 

 stoffer  +      +    Indhol-  Indhol- 

                det af  det af 

                alfa-to- Cu 

                koferol  henholds- 

                     vis 

                     Se 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indholds- 

 garantiens 

 sidste 

 gyldig- 

 hedsdato 

 eller 

 holdbar- 

 hedsan- 

 givelser 

 regnet 

 fra 

 fremstil- 

 lingsda- 

 toen   +      +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eventuel- 

 le an- 

 givelser 

 i spalten 

 »Bestem- 

 melser 

 vedrørende 

 produktion 

 og anven- 

 delse« 

 vedr. hen- 

 sigts- 

 mæssig 

 anvendel- 

 se el. 

 lignende +      +     +     +    +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handels- 

 navn. An- 

 føres i 

 tilslut- 

 ning til 

 tilsæt- 

 ningsstof- 

 fets speci- 

 fikke 

 navn.   o      o     o     o    o    o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. 

 Anføres 

 i til- 

 slutning 

 til til- 

 sætnings- 

 stoffets 

 specifikke 

 navn   o      o     o     o    o    o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning:       Tilsætningsstofgruppe: 

      ----------------------------------------------------------- 

      Konser-  Vitaminer Mikromine- Enzymer og Mikroorga- 

      verings- undtagen  raler    og præpa-  nismer og 

      midler  vitamin A, undtagen  rater    præparater 

           D og E,  kobber og  heraf    heraf 

           samt    selen1) 

           provita- 

           miner og 

           stoffer 

           med 

           lignende 

           virkning1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilsæt-  +       o     o     +     Stamme 

 ningsstof- 

 fernes 

 specifikke 

 navne, jf. 

 bilag 1. 

 Identi-                  IUB-nr.   Registre- 

 fikations-                       ringsnum- 

 nummer                         mer 

 stamme 

 På foder-      Tilsat 

 stofferne      konser- 

 til sel-      verings- 

 skabsdyr      stof' 

 skal        /»Konser- 

 angives:      veret med 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af 

 aktive 

 stoffer        o2)   Indholdet 

                af på- 

                gældende 

                grund- 

                stoffer2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indholds- 

 garantiens 

 sidste 

 gyldig- 

 hedsdato 

 eller 

 holdbar- 

 hedsangi- 

 velser 

 regnet fra 

 fremstil- 

 lings- 

 datoen         o2)              +   + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eventuelle 

 angivelser 

 i spalten 

 »Bestem- 

 melser 

 vedrørende 

 produk- 

 tion og 

 anvendel- 

 se« 

 vedr. hen- 

 sigts- 

 mæssig 

 anvendelse 

 el. 

 lignende        +               +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handels- 

 navn. 

 Anføres i 

 tilslut- 

 ning til 

 tilsæt- 

 nings- 

 stoffets 

 speci- 

 fikke 

 navn    o      o     o     o      o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. 

 Anføres i 

 tilslut- 

 ning 

 til 

 tilsæt- 

 nings- 

 stoffets 

 specifik- 

 ke nanv   o      o     o     o      o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Indholdet må kun angives, hvis tilsætningsstoffet har en funktion i selve foderstoffet og kan kontrolleres ved officielle analysemetoder eller i givet fald ved veldokumenterede metoder.
 • 2) Hvis tilsætningsstoffets specifikkenavn angives, skal disse oplysninger også angives.
Officielle noter

lovbekg. nr. 649 af 4. august 1993

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 70/524/EØF (EFT 1970, L 270, s. 1), som ændret senest ved rådsdirektiv 93/114/EF (EFT 1993, L 334, s. 24, kommissionsdirektiv 94/17/EF (EFT 1994, L 105, s. 19) og kommissionsdirektiv 94/41/EF (EFT 1994, L 209, s. 18) samt rådsdirektiv 93/113/EF (EFT 1993, L 334, s. 17).