Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand

I medfør af § 27, nr. 2 og nr. 3, § 40, stk. 4, § 42, stk. 2, og § 50, stk. 1, i lov nr. 306 af 4. juni 1986 om saltvandsfiskeri, og § 1, stk. 1-2, i lov om administration af Det europæiske økonomiske Fællesskabs forordninger om etablering af den fælles strukturpolitik for fiskerisektoren og om den fælles markedsordning for fiskerivarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 17. juli 1992, og under hensyn til anvendelse af Det europæiske økonomiske Fællesskabs forordninger om regulering af fiskeriet, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder ved fiskeri på dansk fiskeriterritorium og ved fiskeri med dansk indregistreret fiskerfartøj uden for dette område.

Stk. 2. Som bilag til bekendtgørelsen er trykt definitioner på farvandsområder der indgår i dansk fiskeriterritorium.

§ 2. Fisk og krebsdyr, der er fanget i fredningstiden, må ikke beholdes om bord, omlades, landes, opbevares, transporteres, sælges eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand.

Stk. 2. Kunstigt opdrættede fisk og krebsdyr, der opfiskes i akvakulturanlæg, er undtaget fra fredningsbestemmelserne.

Stk. 3. Bestemmelserne i bekendtgørelsen gælder ikke for fisk og krebsdyr, der fanges til godkendt udsætning, omplantning eller i forbindelse med godkendte videnskabelige undersøgelser.

Fredningsbestemmelser

§ 3. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende fredningstider, de anførte dage inklusive:

 • 1) Hunrødspætter, på hvilke rognsækkens bagspids strækker ud over midten af fiskens totallængde, er fredet i perioden 15. januar-30. april i nedenstående farvande:

Skagerrak, Kattegat, Isefjorden med tilstødende fjorde, herunder Roskilde Fjord og Limfjorden.

Vestlige Østersø (underområde 22) og Øresund (underområde 23).

 • 2) Hunskrubber, på hvilke rognsækkens bagspids strækker ud over midten af fiskens totallængde, er fredet i perioden 15. januar-15. maj i nedenstående farvande:

Skagerrak, Kattegat og Østersøen (underområde 22-25), Isefjorden, med tilstødende fjorde, herunder Roskilde Fjord. I Ringkøbing, Nissum og Stadil fjorde er hunskrubben fredet i perioden 1. marts-15. april.

 • 3) Laks og havørred i yngledragt er fredet i perioden 16. november-15. januar.
 • 4) Brisling i Isefjorden samt tilstødende fjorde, herunder Roskilde Fjord, er fredet i perioden 1. maj-30. september.
 • 5) Ålekvabber under 230 mm er fredet, bortset fra levende ålekvabber, der benyttes til agn.

Drægtige ålekvabber er, uanset størrelsen, fredet i tiden 15. september-31. januar.

I Limfjorden er det dog tilladt i perioden 1. maj-31. juli at lande ålekvabber uanset ovennævnte fredning.

 • 6) Snæbel er hele året fredet i Vadehavet.
 • 7) Helt er fredet i tiden 1. november-31. januar.
 • 8) Rognhummer er hele året fredet i Limfjorden.

§ 4. Overtrædelse af § 2, stk. 1, straffes med bøde.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1993, og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 484 af 27. juni 1989.

Stk. 2. Som bilag til bekendtgørelsen er trykt en oversigt indeholdende gældende fredningsbestemmelser fastsat i henhold til denne bekendtgørelse og Rådets Forordning (EØF) nr. 1866/86 af 12. juni 1986 om fastsættelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund.

Fiskeriministeriet, den 6. november 1992

KENT KIRK

/Jørn Laustrup

Bilag 1

Fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand gældende for danske erhvervsfiskere, fritidsfiskere og sportsfiskere

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arter           Saltvandsfiskeriloven 

 --------------------------------------------------------------------- 

              Periode       Farvand 

 Hunrødspætte       15. jan.-30. apr.   Skagerrak, Kattegat, 

                         Limfjorden, Isefjor- 

                         den, underområde 

                         22 og 23 

 Rødspætte 

 Hunskrubbe        15. jan.-15. maj.   Skagerrak, Kattegat, 

                         Isefjorden underom- 

                         råde 22-25 

              1. marts-15.     Ringkøbing, 

              april         Nissum og Stadil 

                         fjorde 

 Skrubbe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EF's tekniske bevaringsforanstaltninger 

 (uden for basislinierne)               Fiskerivedtægter 

 --------------------------------------------------------------------- 

        Periode      Farvand 

 Hunrødspætte 1. feb.-30.apr.  underområde 22 

                 (undtagen det i 

                 noten nævnte om- 

                 råde) 

                 underområde 24,25 

 Rødspætte   1 feb.-30.apr.   underområde 26 

                 underområde 27, 28 

                 underområde 29 

                 (syd for 59 grader 

                 30'N) 

 Hunskrubbe  1.feb.-30.apr.   underområde 22 

                 (undtagen det i 

                 noten nævnte om- 

                 råde) 

 Skrubbe    1.feb.-30.apr.   underområde 26, 

                 underområde 28, 29 

                 (syd for 59 grader 

                 30'N) 

        1.feb.-30.jun.   underområde 32 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Note: Afgrænsning af geografiske områder i Øresund, Storebælt og 

  Lillebælt med hensyn til fiskeri efter hunskrubbe og hunrødspætte. 

 - Falsterbo Fyr-Stevns Fyr,    - Kappel Kirke-Gulstav, 

 - Jungshoved-Bøgenæssand,     - Ristingehale-Ærøhale, 

 - Hestehoved Fyr-Maddes Klint,   - Skjoldnæs-Pøls Huk, 

 - Skelby Kirke-Flinthorne Odde,  - Christian d. X's Bro, Sønderborg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arter           Saltvandsfiskeriloven 

 --------------------------------------------------------------------- 

              Periode       Farvand 

 Laks           16. nov.-15.     Overalt 

 (i yngledragt)      jan. 

 Havørred         16. nov.-15.     Overalt 

 (i yngledragt)      jan. 

 Pighvar 

 Slethvar 

 Ålekvabbe         Alle under 23 cm er 

              fredet, bortset fra 

              anvendelse til agn. 

              Drægtige uanset 

              størrelse fredet 15. 

              september-31. januar 

 Brisling         1. maj-30. sep.    Isefjorden m.v 

 Snæbel          Hele året       Vadehavet 

 Helt           1. nov.-31. jan.   Overalt 

 Rognhummer        Hele året       Limfjorden 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EF's tekniske bevaringsforanstaltninger 

 (uden for basislinierne)               Fiskerivedtægter 

 --------------------------------------------------------------------- 

        Periode      Farvand 

 Laks                      I Ringkøbing, Nissum 

 (i yngledragt)                 Stadil fjorde er ned- 

                        faldslaks totalfredet 

 Havørred                    I Ringkøbing, Nissum 

 (i yngledragt)                 Stadil fjorde er ned- 

                        faldshavørred total- 

                        fredet. 

                        Havørred i yngledragt: 

                        Ringkøbing fjord: 

                        1. oktober-15. januar 

                        Nissum fjord: 

                        16. november-31. maj 

 Pighvar    1. juni-31.juli  underområde 

                 22, 24, 25, 26 

 Slethvar   1. juni-31.juli  underområde 

                 22, 24, 25, 26 

 Ålekvabbe                   Mariager fjord: 

                        Kun ilandsbringes til 

                        agn eller konsum 

 Brisling 

 Snæbel 

 Helt 

 Rognhummer 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 2

I denne bekendtgørelse defineres farvandene som følger:

Kattegat

Farvandet afgrænses mod syd af linier mellem Hasenøre og Gnibens spids, Korshage-Spodsbjerg samt Gilbjerg Hoved og Kullen, og mod nord af en ret linie mellem Skagens Fyr og Tistlarna Fyr.

Isefjorden med tilstødende fjorde, herunder Roskilde Fjord, afgrænses mod nord af linien Spodsbjerg-Korshage.

Skagerrak

Farvandet afgrænses mod syd og øst af Kattegat, jf. ovenfor, og mod vest af en ret linie mellem Hanstholm Fyr og Lindesnes Fyr.

Nordsøen

Farvandet afgrænses mod nord af 64 grader 00' nordlig bredde, mod vest af 4 garder 00' vestlig længde fra 64 grader 00' nordlig bredde til den skotske kyst, i syd af 51 grader 00' nordlig bredde og i øst af Skagerrak, jf. ovenfor, samt Limfjorden, hvor intet andet er anført.

Vadehavet

Fredningsområdet afgrænses mod syd af den dansk/tyske grænse i Nordsøen, mod vest af en linie 3 sømil fra basislinien og mod nord af en linie fra Blåvands Huk Fyr i retning 270 grader, retvisende vest.

Østersøen og Bælterne

Underområde 22 (Vestlige Østersø)

Afgrænses mod nord af en linie fra Hasenøre til Gnibens spids og mod øst af Farø-linien samt en linie fra Gedser ret øst til 12 grader 00' østlig længde og ret syd langs 12 grader 00' østlig længde.

Underområde 23 (Øresund).

Afgrænses mod nord af linien Gilbjerg Hoved og Kullen, og mod syd af linien Stevns Fyr-Falsterbo Fyr.

Underområde 24

Vestlige grænse:

svarer til den østlige grænse for underområde 22 og den sydlige grænse for underområde 23.

Østlige grænse:

en linie fra Sandhammaran Fyr til Hammerodde Fyr og en linie fra sydkysten af Bornholm ret syd langs 15 grader 00' østlig længde.

Underområde 25

Nordlig grænse:

56 grader 30' nordlig bredde.

Vestlig grænse:

svarer til den østlige grænse for underområde 24.

Østlig grænse:

18 grader 00' østlig længde.

Officielle noter

Ingen