Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om landbrugsloven

 

§ 1

I cirkulære nr. 26 af 22. februar 2000 om landbrugsloven foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ophævelse af landbrugspligt på jordbrugsparceller, der agtes anvendt til opførelse af beboelsesbygninger kombineret med hobbyprægede, jordbrugsmæssige formål, kan normalt godkendes, jf. cirkulære nr. 97 af 27. august 2003 om varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser under region-, kommune- og lokalplanlægningen m.v., når følgende betingelser er opfyldt:

 

1)   Udlæg til jordbrugsparceller skal respektere regionplanlægningen.

2)   Udlæg til jordbrugsparceller skal ske på baggrund af en landzonelokalplan, hvorefter det samlede arealforbrug ikke må overstige 1 ha pr. bolig.

3)   Jordbrugsparceller skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende mindre bebyggelser, dvs. landsbyer med mindre end 1500 indbyggere. Det skal tilstræbes, at udbygningen tilgodeser principperne om sammenhængende bebyggelse.

4)   Ved landsdelscentre må der ikke udlægges jordbrugsparceller inden for en afstand af 10 km fra byzonegrænsen.

5)   Ved egnscentre med mere end 15.000 indbyggere må der ikke udlægges jordbrugsparceller   inden for en afstand af 5 km fra byzonegrænsen.

6)   Der må ikke udlægges jordbrugsparceller i størstedelen af hovedstadsområdet. «

§ 2

Cirkulæret træder i kraft den 1. september 2003.

Direktoratet for FødevareErhverv, den 27. august 2003

Arent Josefsen

/Bodil Ekner