Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Roskilde Fjord


I medfør af § 25, stk. 3 og § 42, stk. 2 i lov nr. 306 af 4. juni 1986 om saltvandsfiskeri, fastsættes:

§ 1. I Roskilde Fjord fastsættes ved følgende vandløbs udløb ved almindeligt dagligt højvande, og gældende hele året, et fredningsbælte på 500 meter:

  • 1) Havelse Å
  • 2) Kornerup Å (Langvad Å-systemet)
  • 3) Lejes Rende (Helligrenden)
  • 4) Græse Å
  • 5) Hove Å
  • 6) Maglemose Å

Stk. 2. Inden for de i stk. 1 nævnte fredningsbælter må fiskeri ikke finde sted. Undtaget er dog i august, september, oktober og november måned, fiskeri med ovenvandsruser, der er bestemt til fangst af blankål, og hvis munding og fangarme vender mod strømmen, og som anmeldes til fiskerikontrollen.

§ 2. Ud over de i § 1, stk. 1 nævnte fredningsbælter, findes for de øvrige bække og vandløb i Roskilde Fjord ikke fredningsbælter i henhold til lov om saltvandsfiskeri.

Stk. 2. Der etableres ingen fredet gennemgangsstrækning til fredningsbælterne efter § 1.

Stk. 3. Ved de i § 1, stk. 1, nævnte vandløb og ved øvrige bække og vandløb i Roskilde Fjord må fangstredskaber ikke anbringes på en sådan måde, at der spærres for fiskens opgang og nedgang.

Stk. 4. Som bilag til bekendtgørelsen er trykt en kortskitse, der viser fredningsbælterne.

§ 3. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses §§ 1 og 2 straffes med bøde.

§ 4. Denne bekendtgørelse har virkning fra den 1. januar 1990.

Fiskeriministeriet, den 22. december 1989

KENT KIRK

/Jørn Laustrup

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen