Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet på Randers Fjord m.m.


I medfør af § 11, § 13, stk. 3, og § 14, stk. 3, i lov nr. 67 af 23. marts 1965 om fiskeri i Randers Fjord og Gudenå m.m. bestemmes: Anvendelsesområde

§ 1. Randers Fjord erklæres herved for at være et forsøgsvand.

Stk. 2. Ved Randers Fjord forstås i denne bekendtgørelse hele vandområdet øst for Randers Bro - herunder Grundfjord til Allingåens munding - der afgrænses af en linie fra Sødrings Kirke over anduvningsvageren (til Randers) til Udbyhøj vinkelfyr.

Redskabsbestemmelser

§ 2. I bundgarn, bundgarnslignende ruseredskaber eller lignende redskaber, dog bortset fra sildebundgarn, skal overkanten i ringens net være sænket mindst 60 cm under DNN i tiden 1. april til 31. maj.

Stk. 2. Der må dog anvendes tre sildebundgarn i Randers Fjord øst for Mellerup på samme måde som hidtil i tiden 15. marts til 15. juni af de hidtidige erhvervsfiskere. Maskemålet i ringen skal være mindst 45 mm.

§ 3. I Grund Fjord og Tjærby Bredning er alt nedgarnsfiskeri forbudt fra den 1. juni til den 31. december.

Stk. 2. Endvidere er alt fiskeri forbudt i Grund Fjord inden for en afstand af 1 km fra Allingåens udløb.

§ 4. Fiskeri med bundgarn og bundgarnslignende redskaber må kun foregå efter tilladelse fra Fiskeriinspektoratet i Randers.

Stk. 2. Fiskeriinspektoratet kan i tilladelsen bestemme antal og type af de redskaber, tilladelsen omfatter.

Stk. 3. Der kan gives tilladelse til at anvende bundgarn og bundgarnslignende redskaber.

§ 5. Maskemålet i sættegarn, nedgarn, flydegarn o.lign. garnredskaber skal mindst være 125 mm.

Stk. 2. Erhvervsfiskere må dog anvende de i stk. 1 nævnte redskaber med et maskemål på mindst 92 mm fra den 1. februar 1994 til den 15. april 1994 og derefter mindst 100 mm i tiden 1. februar til 15. april.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte redskaber, der anvendes af andre end erhvervsfiskere, skal altid være bundsatte og må ikke have en højde over 1,5 m.

§ 6. I tiden 16. april til 31. januar er alt fiskeri med de i § 5 nævnte redskaber og fiskeri med langliner forbudt, dog bortset fra bundsatte langliner (ålekroge), i en 100 m bred zone på hver side af sejløbet i Randers Fjord - herunder det dobbelte sejlløb ved Kare Holm og Stenrevet - samt i et område, der afgrænses mod øst af en cirkel med en radius på 3 km fra Melbank Fyr (56 grader 36 minutter 8,5 sekunder N. 10 grader 20 minutter 56 sekunder Ø) og med afgrænsning mod vest ved: a linien Melbank Fyr, Sødring Kirke og b Melbank Fyr, Udbyhøj vinkelfyr jf. kortbilag.

Fredning

§ 7. Laks og ørred er fredet i Randers Fjord i tiden 16. november til 15. januar begge dage inklusive.

Øvrige bestemmelser

§ 8. Mindstemaskemålet (helmaske) anses for opfyldt, når et fladt måleredskab af en tykkelse af 2 mm og med en bredde svarende til det påbudte mindstemaskemål let kan gå igennem den i nettets længderetning diagonalt strakte maske, når nettet er vådt.

§ 9. Fiskeriministeren kan dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse med henblik på videnskabelige undersøgelser og med henblik på klækkeanstalters forsyning med rogn.

§ 10. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2-7 straffes med bøde.

§ 11. Bekendtgørelsen har virkning fra den 1. januar 1994 og er gyldig til den 31. december 1996.

Fiskeriministeriet, den 9. december 1993

Bjørn Westh

/ J. Bohn

Bilag

Kortbilag

Officielle noter

Ingen