Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kartofler (* 1)


I medfør af § 1, stk. 1-3, og § 4, stk. 2, i lov nr. 834 af 18. december 1991 om frø, kartofler og planter og efter bemyndigelse fastsættes:

Autorisation

§ 1. Kartoffelavlere, der agter et avle læggekartofler, skal være autoriseret hertil af Plantedirektoratet. Samme person kan kun have og være driftsansvarlig for en autorisation.

Stk. 2. Autorisation kan meddeles kartoffelavlere, der er ejere eller brugere af en jordbrugsbedrift, og som er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

Stk. 3. Ansøgning om autorisation skal være direktoratet i hænde inden den 15. januar det år, avlen etableres. Ansøgningen skal være ledsaget af de oplysninger, der er anført i bilag 1, afsnit A. Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for indbetaling af autorisationsgebyr i henhold til bekendtgørelse om betaling for kartoffelkontrol.

§ 2. Autorisationen omfatter alle jordbrugsbedriftens arealer og tilhørende driftsbygninger.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af autorisationen skal indgives inden 15. januar det år, avlen etableres.

Stk. 3. Ændringer vedrørende de arealer, der er omfattet af autorisationen, ved salg, køb, leje, forpagtning eller lignende skal meddeles Plantedirektoratet senest den 15. marts det år, avlen etableres.

§ 3. Autorisationen gælder, indtil den skriftligt afmeldes over for Plantedirektoratet. Autorisationen kan tilbagekaldes, hvis direktoratet konstaterer, at betingelserne i bilag 1, afsnit B, for opretholdelse af autorisationen ikke længere er opfyldt, eller at de årlige gebyrer og afgifter ikke er indbetalt.

§ 4. Autorisation efter § 1 kan meddeles til avl af

 • 1) præ-basis og basis læggekartofler (præ-basis avler) eller
 • 2) basis læggekartofler og certificerede læggekartofler på særlige vilkår (læggekartoffelavler med lukket avl) eller
 • 3) basis læggekartofler og certificerede læggekartofler (læggekartoffelavler) eller
 • 4) certificerede læggekartofler samt spise-, foder- og industrikartofler (samdyrkningsavler).

§ 5. Kartoffelavlere, der sorterer og pakker lægge- eller spisekartofler, herunder nye kartofler, af egen og indtil to andre avleres avl, og kartoffelcentraler, der opbevarer, sorterer og sælger læggekartofler eller spisekartofler af andres og egen avl, herunder pakkevirksomheder, skal være autoriseret af Plantedirektoratet som sorterevirksomhed for læggekartofler eller for spisekartofler.

Stk. 2. Autorisation kan meddeles kartoffelavlere og kartoffelcentraler, der opfylder kravene i bilag 2, afsnit A, og som er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for indbetaling af autorisationsgebyr i henhold til bekendtgørelse om betaling for kartoffelkontrol.

Stk. 3. Autorisationen meddeles for perioden 1. juli - 30. juni og forlænges uden fornyet ansøgning, indtil den afmeldes skriftligt over for direktoratet. Autorisationen kan tilbagekaldes, hvis direktoratet konstaterer, at betingelserne i bilag 2 for autorisation m.m., ikke længere er opfyldt, eller at de årlige afgifter ikke er indbetalt.

Stk. 4. Stk. 1 - 3 gælder ikke for virksomheder, der udelukkende

 • 1) køber og videresælger godkendte læggekartofler i forseglede pakninger på op til 50 kg eller videresælger dem til den endelige forbruger i ikke forseglede mindre vægtenheder, eller
 • 2) køber og videresælger spisekartofler, der er pakket og mærket på en autoriseret sorterevirksomhed, i pakninger på op til 25 kg, eller udvejer og videresælger dem til den endelige forbruger i ikke forseglede mindre vægtenheder.

§ 6. Autorisation i henhold til § 1 og § 5 meddeles virksomheden ved den person, der over for Plantedirektoratet angives som driftsansvarlig for virksomheden, og kun denne kan ved sin underskrift forpligte virksomheden over for direktoratet. En kartoffelavler, der er autoriseret som sorterevirksomhed, for så vidt angår egen avl, kan ikke godkendes som ejer eller driftsansvarlig for en anden autoriseret sorterevirksomhed. En autorisation kan ikke sælges eller overdrages.

Stk. 2. Skifter en autoriseret sorterevirksomhed ejer eller ansvarlig driftsleder, skal direktoratet underrettes skriftligt herom.

§ 7. Autoriserede kartoffelavlere og sorterevirksomheder skal overholde betingelserne til driften i hhv. bilag 1, afsnit B, og bilag 2, afsnit B, og skal føre regnskab over deres beholdninger og over deres køb og salg af kartofler, der skal kunne dokumenteres. Regnskabet skal indeholde oplysninger om kartoffelsorter, avlernumre, navn og adresse på avlere og købere af kartofler samt oplysninger om størrelse af kartoffelpartier og pakningsenheder og om klassebetegnelse for kartoflerne.

§ 8. Autoriserede kartoffelavlere skal hvert år så vidt muligt inden den 15. oktober skriftligt oplyse Plantedirektoratet om, på hvilke arealer de agter at avle kartofler det følgende år. De øvrige oplysninger om den planlagte avl, der er nødvendige for kontrol og godkendelse af avlen, skal meddeles direktoratet skriftligt og så vidt muligt inden den 10. maj.

Stk. 2. Er anmeldelse af arealer ikke modtaget senest den 15. marts og de øvrige oplysninger senest den 10. juni, afvises anmeldelsen. Direktoratet kan opkræve et gebyr til dækning af merudgifterne ved behandling af anmeldelser og oplysninger, der modtages efter de datoer, der er nævnt i stk. 1.

Avlsbestemmelser

§ 9. Til erhvervsmæssig avl af kartofler må kun anvendes kartofler af sorter, der

 • 1) er optaget på den danske sortsliste over landbrugsplanter eller på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste over landbrugsplanter eller
 • 2) er godkendt i en stat, der ikke er medlem af Det Europæiske Fællesskab, og hele avlen udføres til denne stat.

Stk. 2. Til avl af præ-basis læggekartofler kan tillige anvendes kartofler af sorter, der er anmeldt til afprøvning med henblik på godkendelse til optagelse på sortsliste i en medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab. Avlen må kun med tilladelse fra Plantedirektoratet sælges, før sorten er optaget på sortsliste.

§ 10. Erhvervsmæssig avl af læggekartofler skal ske efter bestemmelserne i bilag 3, nr. 3.1-3.6.

Stk. 2. Erhvervsmæssig avl af spise-, foder- og industrikartofler skal ske efter bestemmelserne i bilag 6, afsnit A.

Stk. 3. Dokumentation for indkøb af læggemateriale skal opbevares i to år. Som dokumentation skal anvendes plantepas og en faktura, der angiver sorterevirksomhedens og avlerens autorisationsnummer, sortsnavn, klassebetegnelse og partiets størrelse.

Avlskontrol og godkendelse

§ 11. Plantedirektoratet undersøger de anmeldte læggekartoffelarealer til kontrol med, at avlsnormerne i bilag 3 er overholdt.

Stk. 2. Direktoratet kan afvise at godkende et anmeldt areal, hvis der konstateres uoverensstemmelse mellem oplysningerne i anmeldelsen og de faktiske forhold.

§ 12. Avlen på kartofler, der opfylder bestemmelserne i § 9 og § 10, stk. 1, samt bestemmelserne i bilag 3, nr. 3.6-3.9, kan godkendes som læggekartofler i følgende klasser:

 

 1) 1. generation: 

 præ-basis læggekartofler              klasse SS 

 2) 2. generation: 

 præ-basis læggekartofler              klasse S 

 3) 3. generation: 

 præ-basis læggekartofler              klasse SEE 

 4) 4. generation: 

 præ-basis læggekartofler              klasse SE 

 5) 5. generation: 

 basis læggekartofler                klasse EE 

 6) 6. generation: 

 basis læggekartofler                klasse E1 

 7) 7. generation: 

 basis læggekartofler                klasse E2 

 8) 8. generation: 

certificerede læggekartofler klasse A

Stk. 2. Den samlede avl fra adskilte arealer med samme sort af basis og certificerede læggekartofler godkendes i den laveste af de klasser, som avlen fra et af disse arealer godkendes i.

Stk. 3. Basis læggekartofler, der overholder avlsnormerne i bilag 3, afsnit A, nr. 3.2 eller 3.3, og bestemmelserne i nr. 3.5 og 3.6 samt de særlige normer i afsnit B, kan godkendes i hhv. »EØF-klasse 1«, »EØF-klasse 2« og »EØF-klasse 3«.

Stk. 4. Uanset generation godkendes læggekartofler højst i klassen under anmeldelsesklassen for læggematerialet.

Stk. 5. Kartofler godkendt som certificerede læggekartofler klasse A kan kun anvendes til avl af spise-, foder- og industrikartofler.

Stk. 6. Kartofler, der ikke opfylder bestemmelserne i bilag 3, afsnit A, nr. 3.5-3.9, kan ikke godkendes som læggekartofler.

§ 13. Endelig godkendelse af et parti kartofler som præ-basis læggekartofler eller, for så vidt angår visse særligt virusmodtagelige sorter, som læggekartofler sker på grundlag af en officiel undersøgelse af partiet for forekomst af de virussygdomme, der er nævnt i bilag 3, afsnit A, nr. 3.9 (vinterafprøvning).

Stk. 2. Kartofler, der sælges som læggekartofler, før resultatet af vinterafprøvningen foreligger, må kun sælges som certificerede læggekartofler klasse A. Den endelige modtager skal forinden skriftligt orienteres om, at resultatet af vinterafprøvningen og den endelige klassificering af partiet endnu ikke foreligger, men vil blive oplyst af sælger, så snart det foreligger.

§ 14. Læggekartofler må kun opbevares på avlsejendommen og på sorterevirksomheder, der er autoriseret hertil.

Salg og partikontrol

§ 15. Ved salg skal læggekartofler opfylde kvalitetsnormerne i bilag 4.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke ved salg direkte fra avlsejendommen til en autoriseret sorterevirksomhed, hvis det sker under betegnelsen »usorterede kartofler«.

Stk. 3. Læggekartofler, der er fjernet fra avlsejendommen og er blevet sorteret på en sorterevirksomhed, må ikke føres tilbage til avlsejendommen.

Stk. 4. Plantedirektoratet kan i særlige tilfælde tillade salg af præ-basis læggekartofler, der ikke opfylder kvalitetsnormerne i bilag 4, nr. 4.2-4.

Stk. 5. Kartofler behandlet med spiringshæmmende midler må ikke sælges som læggekartofler.

§ 16. Læggekartofler må kun sælges i forseglede pakninger, der opfylder bestemmelserne i bilag 5 om pakning, forsegling og mærkning.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for læggekartofler, der af ikke autoriserede virksomheder købes i forseglede pakninger og videresælges i løs vægt til den endelige forbruger.

Stk. 3. Pakninger med læggekartofler, dog ikke småpakninger, skal være mærket med et plantepas, der er godkendt af direktoratet, og kun autoriserede sorterevirksomheder kan godkendes til at forsyne pakningerne med plantepas.

Stk. 4. Plantepasset skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i bilag 5, nr. 5.5.2. Alle oplysninger skal trykkes på plantepasset og skal være klart læselige, uden rettelser og må ikke kunne udviskes.

Stk. 5. Et plantepas må kun anvendes til den pakning, det oprindeligt er udstedt til.

Stk. 6. Opdeles en pakning med læggekartofler, skal hver af de nye pakninger af en godkendt virksomhed forsynes med et nyt plantepas. Pakningerne må kun forsynes med nyt plantepas, hvis de fortsat overholder betingelserne for godkendelse.

Stk. 7. Godkendelsen til udfærdigelse af plantepas kan tilbagekaldes, hvis direktoratet konstaterer, at betingelserne for anvendelsen af plantepas overtrædes.

§ 17. Autoriserede sorterevirksomheder skal inden salg anmelde hvert parti læggekartofler til Plantedirektoratet med henblik på partikontrol.

Stk. 2. Et parti kartofler, der kasseres af Plantedirektoratet, kan efter omsortering påny anmeldes til partikontrol. Årsagen til og tidspunktet for kassationen samt nummer på den første anmeldelsesformular skal meddeles direktoratet skriftligt ved anmeldelsen.

Stk. 3. Kasseres et parti kartofler endeligt som læggekartofler, må kartoflerne kun sælges som spise-, foder- eller industrikartofler. Forsegling og plantepas på alle pakninger med kartofler af det kasserede parti skal fjernes og tilintetgøres.

§ 18. Kartofler kan sælges som hhv. spisekartofler klasse I og klasse II eller som nye kartofler, hvis de

 • 1) opfylder kvalitetsnormerne i bilag 6, afsnit B, og
 • 2) er pakket og mærket efter bestemmelserne i bilag 7.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for

 • 1) spisekartofler, der sælges til en autoriseret sorterevirksomhed,
 • 2) spisekartofler af egen avl, der sælges fra egen ejendom (stalddørssalg), forudsat,
 • a) at ejeren eller brugeren af ejendommen ikke er autoriseret efter § 1 eller § 5,
 • b) at salg ikke sker fra stade eller lignende,
 • c) at der ikke på ejendommen findes butik eller lignende, hvorfra der sælges levnedsmidler, og
 • d) at salg sker til den endelige forbruger, der selv medtager kartoflerne til brug i egen privat husholdning, og
 • 3) spisekartofler, der er pakket og mærket i en medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab og overholder de bestemmelser om kvalitet, pakning og mærkning, der gælder i denne medlemsstat.

§ 19. Plantedirektoratet fører kontrol med, at kartofler, der sælges, opfylder bestemmelserne i §§ 15-18. Efter lovens § 2, stk 1, kan direktoratet vederlagsfrit udtage prøver af kartoffelknolde og -planter til undersøgelse.

Stk. 2. Resultaterne af kontrollen med overholdelsen af kvalitetsnormerne for spisekartofler offentliggøres.

§ 20. Bekendtgørelsens bestemmelser om salg gælder også for udbud til salg, fordeling, levering eller anden form for overdragelse til andre.

Overtrædelse og ikrafttræden

§ 21. Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 2, stk. 2 og 3, § 5, stk. 1, § 6, § 7, § 8, § 9, stk. 2, § 10, § 13, stk. 2, § 14, § 15, stk. 1, 3 og 5, § 16, stk. 1, 2 og 3-6, § 17 og § 18 kan straffes med bøde og kan medføre afvisning af anmeldte arealer, kassation eller nedklassificering af anmeldte læggekartoffelarealer og kassation af kartoffelpartier.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 815 af 11. december 1991 om kartofler.

Plantedirektoratet, den 13. december 1993

Mogens Nagel Larsen

/ Henrik Wanscher

Bilag 1

1. Autorisation til avl af læggekartofler

(Til §§ 1, 3 og 4)

A. Krav til ansøgningen (§ 1, stk. 2)

1.1. Ved ansøgning om autorisation skal medsendes en målfast skitse over jordbrugsbedriftens arealer. På skitsen skal anføres ejerens navn og adresse samt antal hektar og marknummer for hver enkelt mark.

1.2. For alle marker skal anføres det seneste årstal for avl af kartofler. Ejeren af arealet skal på skitsen attestere rigtigheden af oplysningerne.

1.3. Bestemmelserne i nr. 1.1 og 1.2 gælder tilsvarende ved senere erhvervelse af arealer eller jordbrugsbedrifter - herunder leje, forpagtning etc.

B. Betingelser for opretholdelse af autorisation (§ 3)

1.4. Alle autoriserede avlere skal anmelde arealer til avlskontrol mindst hvert 3. år.

1.5. Alle kartoffelpartier skal holdes adskilt og skal under avlen være mærket med sortsnavn, klasse, oprindelse samt areal og under opbevaring og transport yderligere med mængde.

1.6. Autoriserede avlere må på avlsejendommen kun opbevare kartofler af egen avl og læggekartofler indkøbt til eget brug, se dog bilag 2, afsnit A, nr. 2.1.1 (sammenslutninger af læggekartoffelavlere).

1.7. Præ-basis avlere (§ 4, nr. 1)

1.7.1. Præ-basis avlere skal selv opbevare, sortere, pakke og mærke deres avl og skal være autoriseret som sorterevirksomhed.

1.7.2. Præ-basis avlere skal anvende egne maskiner og redskaber og containere til lægning, pleje, optagning, opbevaring og håndtering af læggekartofler. Maskiner, redskaber og containere må ikke anvendes til andre kartofler.

1.7.3. Præ-basis avlere skal holde læggekartofler af hver oprindelse og klasse adskilt under avl, opbevaring og transport samt ved salg.

1.8. Læggekartoffelavlere med lukket avl (§ 4, nr. 2)

1.8.1. Læggekartoffelavlere med lukket avl skal selv opbevare, sortere, pakke og mærke deres avl og skal være autoriseret som sorterevirksomhed efter bilag 2, afsnit A, nr. 2.1.1, litra b.

1.8.2. Læggekartoffelavlere med lukket avl skal anvende egne maskiner, redskaber og containere,til lægning, pleje, optagning, opbevaring og håndtering af læggekartofler. Maskiner, redskaber og containere må ikke anvendes til andre kartofler.

1.9. Læggekartoffelavlere (§ 4, nr. 3)

Læggekartoffelavlere kan til håndtering af kartofler anvende maskiner, redskaber og containere, der har været anvendt uden for avlsejendommen, hvis de rengøres og desinficeres med et middel, der er anerkendt som effektivt af Statens Planteavlsforsøg, inden de anvendes på egen avlsejendom.

1.10. Samdyrkningsavlere (§ 4, nr. 4)

1.10.1. Samdyrkningsavlere skal selv opbevare, sortere, pakke og mærke deres avl af læggekartofler og skal være autoriseret som sorterevirksomhed.

1.10.2. Samdyrkningsavlere kan til håndtering af kartofler, anvende maskiner, redskaber og containere, der har været anvendt uden for avlsejendommen, hvis de rengøres og desinficeres med et middel, der er anerkendt som effektivt af Statens Planteavlsforsøg, inden de anvendes på avlsejendommen.

Bilag 2

2. Autorisation m.m. af sorterevirksomheder

(Til § 5)

A. Krav til autorisation (§ 5, stk. 1)

2.1. Sorterevirksomheder for læggekartofler

2.1.1. Autorisation kan meddeles

 • a) præ-basis avlere til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af egen avl,
 • b) læggekartoffelavlere til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af egen avl
 • c) læggekartoffelavlere til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af egen avl og af indtil to andre læggekartoffelavleres egen avl,
 • d) samdyrkningsavlere til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af egen avl og
 • e) kartoffelcentraler til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af andres og egen avl.

2.1.2. Der skal forefindes tilstrækkeligt store bygninger, der er egnede til formålet, herunder opbevaringsrum, så de enkelte kartoffelpartier kan holdes adskilt.

2.1.3. Sortererummet skal være udstyret med sortereanlæg, justeret vægt og sortererullebord med en belysning på mindst 800 lux.

2.1.4. Plantedirektoratets kontrollører skal have adgang til håndvask.

2.2. Sorterevirksomheder for spisekartofler

2.2.1. Autorisation kan meddeles

 • a) spisekartoffelavlere til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af spisekartofler af egen avl og af indtil to andre spisekartoffelavleres egen avl og
 • b) kartoffelcentraler til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af spisekartofler af andres avl.

2.2.2. Bestemmelserne i afsnit A, nr. 2.1.2-4 gælder tilsvarende. Dog gælder kravet om sortereanlæg i nr. 2.1.3 ikke for sorterevirksomheder, der alene pakker nye kartofler.

B. Betingelser for opretholdelse af autorisation (§ 5, stk. 2)

2.3.1. Oplags- og sortererum samt maskiner m.v. skal holdes rengjort og i samme stand som på autorisationstidspunktet. Indretningen af rummene, jf. nr. 2.1.2 og 2.1.3, må ikke ændres uden Plantedirektoratets godkendelse.

2.3.2. Præ-basis avlere skal rengøre og desinficere sortereanlæg m.m. efter hvert parti af forskellig sort, klasse eller oprindelse. Desinfektion skal ske med et middel, der er anerkendt som effektivt af Statens Planteavlsforsøg.

2.3.3. Læggekartoffelavlere med lukket avl skal rengøre og desinficere sortereanlæg m.m. efter hvert parti af forskellig sort. Desinfektion skal ske med et middel, der er anerkendt som effektivt af Statens Planteavlsforsøg.

2.3.4. Autoriserede sorterevirksomheder, der også er autoriseret til avl af kartofler, skal rengøre og desinficere sortereanlæg m.m. under Plantedirektoratets kontrol, inden sortering af egen avl påbegyndes. Desinfektion skal ske med et middel, der er anerkendt som effektivt af Statens Planteavlsforsøg.

2.3.5. Lokaler og maskiner m.m. skal hvert år være rengjort og desinficeret inden den 30. juni. Desinfektion skal ske med et middel, der er anerkendt som effektivt af Statens Planteavlsforsøg.

2.3.6. Jordaffald m.v. skal opbevares på en oplagsplads ved virksomheden. Affaldet må ikke udbringes på dyrkede arealer. Kartofler af foregående års avl skal fjernes inden den 15. juni.

2.3.7. Alle kartoffelpartier skal under opbevaring, sortering og pakning være mærket med sortsnavn, avlernummer eller navn og adresse, klasse og mængde.

Bilag 3

3. Avl af læggekartofler

(Til §§ 10-13)

A. Avlsbestemmelser

3.1. Avl hos autoriserede præ-basis avlere (§ 4, nr. 1)

3.1.1. Indkøbt avlsmateriale skal være avlet direkte på stiklinger, der under Plantedirektoratets tilsyn er fremstillet på grundlag af sygdomsfrie kartoffelmeristemer eller på andet sygdomsfrit avlsmateriale, der kan ligestilles hermed, jf. dog nr. 3.1.5.

3.1.2. Der må hvert år kun indkøbes avlsmateriale af en oprindelse af hver sort, jf. dog nr. 3.1.5.

3.1.3. Der må ikke være avlet eller oplagret kartofler på avlsarealet de fire foregående vækstsæsoner.

3.1.4. Der må ikke på avlsejendommen avles kartofler til godkendelse som andet end basis læggekartofler klasse EE eller præ-basis læggekartofler.

3.1.5. Avlere, der indleder avl af præ-basis læggekartofler, kan det første år indkøbe præ-basis læggekartofler klasse SEE og SE af samme sort fra een præbasisavler.

3.2. Avl hos autoriserede læggekartoffelavlere med lukket avl (§ 4, nr. 2).

3.2.1. Der må ikke være avlet eller oplagret kartofler på avlsarealet de foregående tre vækstsæsoner.

3.2.2. Samme år må kun anvendes læggemateriale af een oprindelse og klasse for hver sort.

3.2.3. Der må kun indkøbes læggemateriale fra præ-basis avlere, og materialet skal være godkendt som præ-basis læggekartofler eller som basis læggekartofler klasse EE.

3.2.4. Der må kun avles basis læggekartofler og certificerede læggekartofler på avlsejendommen.

3.3. Avl hos autoriserede læggekartoffelavlere (§ 4, nr. 3)

3.3.1. For avlen gælder nr. 3.2.1, 3.2.2 og 3.2.4 tilsvarende.

3.3.2. Til avl af basis læggekartofler skal indkøbes læggekartofler klasse SE eller EE fra en præ-basis avler.

3.3.3. Til avl af certificerede læggekartofler skal anvendes basis læggekartofler klasse E2 af egen avl eller basis læggekartofler klasse E1 indkøbt hos en læggekartoffelavler med lukket avl, jf. § 4, nr. 2, eller læggemateriale, der svarer hertil, avlet i en anden medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab eller i en anden stat, hvis avl af læggekartofler, det er besluttet at ligestille med avl her i landet.

3.4. Avl hos autoriserede samdyrkningsavlere (§ 4, nr. 4)

3.4.1. For avl af certificerede læggekartofler gælder nr. 3.2.1 og 3.2.2 tilsvarende.

3.4.2. Til avl af certificerede læggekartofler skal hvert år indkøbes basis læggekartofler klasse E1 eller højere klasse fra en avler, der er autoriseret efter § 4, nr. 1-3, eller læggemateriale, der svarer hertil, avlet i en anden medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab eller i en anden stat, hvis avl af læggekartofler, det er besluttet at ligestille med avl her i landet.

3.4.3. Om avl af spise-, foder- og industrikartofler , se bilag 6.

3.4.4. Samme år kan der ikke avles certificerede læggekartofler og spise-, foder- eller industrikartofler af samme sort.

3.5. Krav til avlsarealet

3.5.1. Avlsarealet skal være fri for gengroninger.

3.5.2. Knolde fra bortlugede kartoffelplanter skal være fjernet. Ved avl af præ-basis læggekartofler skal også begge naboplanter i rækken fjernes med knolde.

3.5.3. Vækstforholdene skal muliggøre en bedømmelse af arealet.

3.5.4. På grund af risikoen for overførsel af virus skal der mindst være følgende afstand til andre kartoffelarealer:

 • a) for arealer til godkendelse i klasse SS, S, SEE og SE (præbasis læggekartofler): 50 meter til arealer med anden kartoffelavl,
 • b) for arealer til godkendelse i klasse EE, E1 og E2 (basis læggekartofler): 25 meter til ikke avlskontrollerede kartofler,
 • c) for arealer til godkendelse i klasse A (certificerede læggekartofler): 15 meter til ikke avlskontrollerede kartofler,

3.5.5. På grund af risiko for sammenblanding af sorter skal der være mindst 1 meter mellem rækker af forskellige sorter og for enden af hver række mindst 6 meter til anden sort.

3.6. Frihed for planteskadegørere

3.6.1. Følgende planteskadegørere må ikke findes på jordbrugsbedriften, på arealer i samdrift, på avlsarealet eller på planterne:

 

 a) Clavibacter michiganensis 

 (Smith) Davis et al. spp. 

 sepedonicus (Spieck. et Kotth.) 

 Davis et al.                Kartoffelbaktieriose 

 b) Pseudomonas solanacearum 

 (E.F.Sm.) Jensen              Kartoffelbrunbakteriose 

 c) Synchytrium endobioticum 

 (Schilb.) Perc.              Kartoffelbrok 

 d) Globodera pallida 

 (Stone) Mul. et Stone           Hvid kartoffelcystenematod 

 e) Globodera rostochiensis (Woll.) 

 Mul. et Stone               Gul kartoffelcystenematod 

 f) Leptinotarsa decemlineata Say      Coloradobille 

 g) Beet necrotic yellow vein virus     Rhizomania 

 h) Tomato spotted wilt virus        Tomatbronzetopvirus 

3.6.2. Plantedirektoratet udtager og undersøger 1 jordprøve pr. påbegyndt ha til undersøgelse for forekomst af kartoffelcystenematoder.

3.6.3. For arealer anmeldt til godkendelse til avl af præ-basis læggekartofler skal undersøgelsen for forekomst af kartoffelcystenematoder være foretaget inden avlssæsonen med 3 jordprøver pr. ha.

3.7. Mindstekrav til sortsrenhed og tilladte tolerancer for forekomst af andre planteskadegørere (pct. af planterne):

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                 præ-basis  Basis 

                 lægge-    lægge-  Certificerede 

                 kartofler  kartofler læggekartofler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fremmed sort           0,00    0,01      0,05 

 Bladrullesyge           0,1     0,2      0,5 

 Synlig mosaik og rynkesyge    0,1     0,2      0,5 

 Sortbensyge            0,3     0,5      1,0 

 Afvigende typer          0,01    0,05      0,25 

 --------------------------------------------------------------------- 

3.8. Tilladte tolerancer for forekomst af virus X ved bladprøveundersøgelse (pct. af planterne):

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                 præ-basis  Basis 

                 lægge-    lægge-  Certificerede 

                 kartofler  kartofler læggekartofler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virus X               0      1      4 

 --------------------------------------------------------------------- 

3.9. Tilladte tolerancer for forekomst af virus ved vinterafprøvning (pct. af planterne):

 

 --------------------------------------------------------------------- 

         Præ-basis 

         læggekartofler 

         ------------------ Basis      Certificerede 

         kl. SS,   kl.   læggekartofler læggekartofler 

         S, SEE   SE 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virus X       0     0   ------------ undersøges ikke -- 

 Virus S og M    1     5  ---------------------------------- 

 Virus Y og 

 bladrullesyge    1     1      2        8 

 --------------------------------------------------------------------- 

B. Særlige normer for basis læggekartofler EØF-klasse 1-3 (§ 12, stk. 3)

3.10. Læggematerialet skal have oprindelse i materiale, der overholder følgende krav til frihed for planteskadegørere (pct. af planterne):

 

 a) Erwinia carotovora var. atroseptica             0 

 b) Erwinia chrysanthemi                     0 

 c) Bladrullesyge                        0 

 d) Kartoffelvirus A                       0 

 e) Kartoffelvirus M                       0 

 f) Kartoffelvirus S                       0 

 g) Kartoffelvirus X                       0 

 h) Kartoffelvirus Y                       0 

3.11. Læggematerialet skal stamme direkte fra arealer, der ved to officielle markinspektioner har overholdt følgende krav til frihed for planteskadegørere (pct. af planterne):

 

 a) Sortbenssyge: 

 EØF-klasse 1                          0 

 EØF-klasse 2 og 3                      0,25 

 b) Synligt virussyge planter i alt              0,1 

3.12. Arealerne til godkendelse som basis læggekartofler skal ved to officielle markinspektioner overholde følgende krav til frihed for planteskadegørere (pct. af planterne):

 

 a) Sortbenssyge: 

 EØF-klasse 1                          0 

 EØF-klasse 2                         0,5 

 EØF-klasse 3                         1,0 

 b) Synligt virussyge planter i alt: 

 EØF-klasse 1 og 2                        0 

 EØF-klasse 3                         0,5 

Bilag 4

4. Kvalitetsnormer for læggekartofler

(Til § 15)

4.1. Planteskadegørere:

Læggekartofler skal være fri for de skadegørere, der er nævnt i bilag 3, nr. 6.

4.2. Partiets almindelige tilstand:

4.2.1. Knoldene skal være

 • a) fri for frost- og varmeskader
 • b) tørre - fri for kondensvand
 • c) faste - ikke udtørrede og rynkede
 • d) fri for spirer længere end 3 mm
 • e) i en sådan stand, at de kan kontrolleres

4.2.2. Knoldene skal være i en sådan stand, at de kan tåle transport og håndtering og opfylde kvalitetsnormerne hos den endelige forbruger.

4.2.3. Partiet skal være således sorteret og pakket, at det er af ensartet kvalitet og knoldstørrelse.

4.3. Kvalitetstolerancer.

Der må i et parti højst være nedennævnte indhold af kartofler med sygdomsangreb og andre fejl:

 

                         Vægtprocent 

 a) Vådforrådnelse                højst 0,1 pct. 

 b) Kartoffelskimmel og anden tørforrådnelse   højst 0,5 pct. 

 c) Kartoffelskurv 

 (dybe sår over 3 mm) på mere end 1/10 af 

 overfladen                    højst 1,0 pct. 

 d) Kartoffelskurv 

 (overfladiske sår under 3 mm) på mere end 

 1/5 af overfladen                højst 3,0 pct. 

 e) Rodfiltsvamp (sklerotier på mere end 

 1/20 af overfladen                højst 2,0 pct. 

 f) Fejl, (genvækst, vækstrevner og andre 

 misdannelser dybere end 3 mm), 

 heraf dog mekaniske beskadigelser dybere 

 end 3 mm højst 2 pct               højst 3,0 pct. 

 g) Fremmed sort: 

 Præ-basis og basis læggekartofler           0,0 pct. 

 Certificerede læggekartofler           højst 0,05 pct. 

 h) Jord og andre fremmede stoffer        højst 1,0 pct. 

 i) Fejl a-h i alt                højst 6,0 pct. 

 j) Rustpletter og rustringe           højst 5,0 pct. 

4.4. Størrelseskrav:

4.4.1. Mindstestørrelsen af læggekartofler skal være sådan, at de ikke kan passere et sold med kvadratisk maskevidde 28 mm. For sorter, der har en gennemsnitlig længde af mindst to gange den største bredde, kan dog anvendes et sold med maskevidde 25 mm.

4.4.2. Forskellen mellem mindste og største kartoffelstørrelse må ikke overstige 25 mm. For kartofler over 35 mm udtrykkes mindste og største knoldstørrelse i mangefold af 5. 20 mm gælder som største tilladte størrelsesvariation ved udførsel til en medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab, med mindre den pågældende medlemsstat har godkendt en større variation. Ved eksport til andre stater aftales den største tilladte størrelsesvariation mellem køber og sælger.

4.4.3. Et parti læggekartofler må ikke indeholde mere end 3 vægtprocent kartofler under den angivne mindste kartoffelstørrelse og 3 vægt procent kartofler over den angivne største kartoffelstørrelse.

4.4.4. Inden for det størrelsesinterval, der er angivet ved mærkningen, skal samtlige kartoffelstørrelser være repræsenteret i et naturligt forhold.

Bilag 5

5. Paknings- og mærkningsbestemmelser for læggekartofler

(Til § 16, stk. 1)

5.1. Pakningsenheder:

5.1.1. Over 50 kg netto (containere, storsække o.lign.)

5.1.2. 10-50 kg netto (sække)

5.1.3. Under 10 kg netto (småpakninger).

5.2. Containere, storsække o.lign. kan genanvendes efter rengøring og desinfektion. Sække og småpakninger skal være nye.

5.3. Hver pakningsenhed må kun indeholde læggekartofler af samme sort fra een avler (avlernummer).

5.4. Forsegling:

5.4.1. Pakningsenheder på over 50 kg: plombering eller maskinsyning således, at plantepasset fastgøres ved lukning af pakningen.

5.4.2. Pakningsenheder på 10-50 kg: maskinsyning således, at plantepasset fastgøres ved lukning af pakningen.

5.4.3. Fællespakninger af småpakninger under 10 kg netto skal forsegles, jf. nr. 5.4.1.

5.4.4. Forseglingen skal være foretaget således, at den ødelægges ved åbningen og ikke kan genanvendes.

5.5. Mærkning:

5.5.1. Containerne, storsække, sække o.lign. samt fællespakninger med småpakninger skal være forsynet med et plantepas.

5.5.2. Følgende tekst i litra a-r skal være trykt på plantepasset:

 • a) »1. EF-plantepas«
 • b) »2. Danmark«
 • c) »3. Landbrugsministeriet, Plantedirektoratet«
 • d) »4. Avlers aut.nr.:»
 • e) »5. Løbenr.:»
 • f) »6. Botanisk Navn: Solanum tuberosum »
 • g) »7. Nettovægt:»
 • h) »8. ZP, godkendt til beskyttet zone:»
 • i) »9. RP, erstatningspas:»
 • j) »10. Produktets oprindelse:»
 • k) »EØF-regler og -normer«
 • l) »Uge/år eller dato for pakning/lukning:»
 • m) »Sortsnavn:»
 • n) »Kategori og klasse:»
 • o) »Sorteringsstørrelse:»
 • p) »Sorterevirksomhedens autorisationsnummer:»
 • q) »Dyrkningsår:»
 • r) »Kemisk behandling:»

ad litra d-j og l-r :

Her anføres de relevante oplysninger om den pakning, plantepasset gælder for.

ad litra n :

For basis læggekartofler kan anføres: »Basis læggekartofler klasse E«, hvis den korrekte godkendelsesklasse anføres på ledsagedokumentet.

5.5.3. Småpakninger, jf. nr. 5.1.3:

Oplysninger anført på småpakningen:

 • a) Kategori og/eller klasse
 • b) Sortsnavn
 • c) Nettovægt
 • d) Sorterevirksomhedens autorisationsnummer
 • e) Avlers aut.nr.

5.6. Plantepassets udformning.

5.6.1. Præ-basis læggekartofler hvidt med violet diagonalstribe

Basis læggekartofler hvidt

Certificerede læggekartofler blåt

5.6.2. Mål: mindst 110 x 67 mm.

5.7. Plantepassets anvendelse

Plantepassene skal være nummereret fortløbende, jf. nr. 5.5.2, litra e, og skal anvendes i nummerrækkefølge.

Bilag 6

6. Avls- og kvalitetsnormer for spisekartofler

(Til § 18, stk. 1, nr. 1)

A. Avlsnormer

6.1. Til avl af spise-, foder- og industrikartofler kan anvendes

 • a) godkendte læggekartofler indkøbt hvert år,
 • b) kartofler avlet på egen ejendom på godkendte læggekartofler indkøbt året før,
 • c) kartofler af egen fortsat avl, forudsat
 • 10) at der hvert år indkøbes godkendte læggekartofler af den pågældende sort svarende til mindst 15 pct. af den mængde, der skal anvendes til lægning,
 • 20) at det indkøbte læggemateriale opformeres særskilt, og at avlen heraf opbevares adskilt fra andre kartofler,
 • 30) at det indkøbte læggemateriale lægges og at avlen heraf optages inden andre kartofler lægges og optages og
 • 40) at maskiner og redskaber rengøres og desinficeres med et middel, der er anerkendt som effektivt af Statens Planteavlsforsøg, inden de benyttes.

B. Kvalitetsnormer for spisekartofler, herunder nye kartofler.

Ved nye kartofler forstås, kartofler, der er høstet, før de er fuldstændigt modne, og hvis overhud let kan gnides af.

6.2. Partiets almindelige tilstand:

6.2.1. Knoldene skal være

 • a) praktisk taget fri for jord og ethvert andet fremmedstof
 • b) fri for fremmed lugt og smag
 • c) faste, ikke udtørrede eller rynkede
 • d) fri for spirer, der er længere end 3 mm
 • e) tørre, fri for unormal ydre fugtighed.

6.2.2. Knoldene skal være i en sådan stand, at de kan tåle transport og håndtering og opfylde kvalitetskravene på bestemmelsesstedet.

6.2.3. Partiet skal være af ensartet kvalitet og knoldstørrelse.

Kravet om ensartet knoldstørrelse gælder ikke for nye kartofler.

6.2.4. Særlige bestemmelser for de enkelte klasser:

6.2.4.1. Klasse I og nye kartofler:

Knoldene skal være velformede og sortstypiske.

6.2.4.2. Klasse II:

Knoldene skal være sortstypiske.

6.3. Størrelsessortering:

6.3.1. Knoldene, dog ikke nye kartofler, skal overholde følgende mindste- og størstemål (tværmål):

 

 a) Brunekartofler               25-35 mm 

 b) Pillekartofler               30-45 mm 

 c) Skrællekartofler              40-65 mm 

 d) Bagekartofler               60-  mm 

Størrelsen angives i et mangefold af 5 mm for pakninger med kartof-ler over 40 mm. Forskellen mellem mindste og største knoldstørrelse må ikke overstige 20 mm for skrællekartofler og 15 mm for bagekartofler.

Med virkning fra 1. juli 1994 kan knolde med mindre tværmål end det mindste tværmål anført ovenfor godkendes i den pågældende sorteringsklasse, hvis knoldenes længde er mindst:

 

 a) Brunekartofler               32 mm. 

 b) Pillekartofler               40 mm. 

 c) Skrællekartofler              50 mm. 

 d) Bagekartofler               75 mm. 

6.3.2. Inden for det størrelsesinterval, der er angivet på mærkningen, skal samtlige knoldstørrelser være repræsenteret i et naturligt forhold.

6.3.3. Nr. 6.2.1 og 6.2.2 gælder ikke for sorten »Asparges« og andre tilsvarende langagtige sorter, medmindre der i mærkningen oplyses størrelse i mm.

6.4. Tolerancer:

6.4.1. Kvalitet:

Der må i et parti højst være følgende indhold af knolde med de nævnte fejl eller mangler (vægtprocent):

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                  Klasse   Klasse   Nye 

                   I     II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 a) råd samt indre fejl (herunder 

  rust, indtil 1. juli 1994)    2      4     2 

 b) grønne knolde           2      4     2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 c) fejl a+b, i alt max.       3      6     3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 d) tryk- og stødpletter, 

  beskadigelser, larvegnav, 

  deforme knolde, dyb skurv, 

  vækstrevner o.lign.       10      20     20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 e) fejl c+d, i alt max.      10      20     20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 f) fremmed sort           2      4     2 

 g) kartoffelskurv, pulverskurv, 

  netskurv og rodfiltsvamp     8      -     8 

 h) rust (fra 1. juli 1994)     3      6     3 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bemærkninger:

ad a) Under råd henregnes tør- og blødråd med et tværsnit på over 5 mm. Indre fejl omfatter »kerneråd« og »hule« kartofler (samt rust, indtil 1. juli 1994).

ad b) En grønfarvning, der dækker mindre end 1/8 af kartoffelknoldens overflade, og som kan fjernes ved normal skrælning, betragtes ikke som en fejl.

ad d) Ved tryk- og stødpletter forstås grå, blå eller sorte pletter, der er dybere end 5 mm. Ved beskadigelser forstås redskabsbeskadigelser, insekt- og larvegnav samt andre knolddefekter dybere end 5 mm. Dyb skurv er skurv dybere end 5 mm.

En knold betegnes som deform, såfremt der efter en normal skrælning med kartoffelskrællekniv og med en skrælletykkelse på op til 5 mm sidder skrællerester tilbage. Vækstrevner er overfladerevner, der er dybere end 5 mm.

ad e) Summen af konstaterede fejl eller mangler i et parti kartofler må ikke overstige de under e angivne vægtprocenter, idet der altid som minimum skal være undersøgt 10 kg spisekartofler af et parti.

ad g) En knold er angrebet af kartoffelskurv, netskurv og/eller rodfiltsvamp, når mindst 1/4 af overfladen er dækket heraf. En knold angrebet af skurv dybere end 5 mm tæller i tolerancerne med under både d og g.

6.4.2. Størrelse:

Der må i et parti højst være 5 vægtprocent knolde i klasse I og (fra 1. juli 1994) 10 vægtprocent knolde i klasse II, der ikke svarer til den angivne størrelse. Ingen knold må endvidere være mere end 5 mm større eller mindre end de angivne størrelser.

Bilag 7

7. Pakning og mærkning af spisekartofler

(Til § 19, stk. 1, nr. 2)

7.1. Pakning:

7.1.1. Emballagen skal være fremstillet af et materiale, der ikke påvirker kartoflernes kvalitet, udseende, lugt eller smag.

7.1.2. Emballagen skal være ny. For pakningsenheder over 25 kg kan emballagen genanvendes, hvis den er rengjort.

7.2. Mærkningens indhold:

Spisekartofler skal være mærket på dansk med følgende oplysninger:

 • a) »Spisekartofler«
 • b) Oprindelsesland
 • c) Sortsnavn.
 • d) Kvalitetsklasse. For nye kartofler skal anføres »Nye kartofler«.
 • e) Anvendelsesbetegnelse og sorteringsstørrelse, jf. bilag 6, nr. 6.3.l, dog ikke for nye kartofler. For Sorten »Asparges« og andre langagtige sorter kan anføres: »Usorteret« eller »Ikke størrelsessorteret«. For bagekartofler med en størrelse på højst 80 mm kan anføres: »Store skrællekartofler«.
 • f) Nettovægt
 • g) Pakkedato. Kan angives således:

Mærkningsmåde: Mærkningsangivelse på pakningsenhed:

Datomærkning: »Pakket den« + dato

Månedsmærkning: »Pakket den« + dagen i måneden

 • h) Nummer på den autoriserede virksomhed, der har sorteret og/eller pakket kartoflerne
 • i) Navn og adresse på den autoriserede sorterevirksomhed.

7.3. Annoncering/avertering:

7.3.1. I annoncer o.lign. om spisekartofler i dag- og ugeblade, fjernsyn, reklameblade, tryksager o.lign. skal annoncen som minimum indeholde oplysningerne under nr. 7.2, litra a-e, samt pris pr. vægtenhed.

7.3.2. I annoncer o.lign. om stalddørssalg, jf. § 18, stk. 2, nr. 2, skal anføres: »Usorterede kartofler«.

7.4. Mærkningens udførelse:

7.4.1. Mærkningen skal anføres på alle pakningsenheder med et påbindings- eller klæbemærke, forsvarligt fastgjort til pakningsenheden, eller påtrykt direkte på emballagen. Ved anvendelse af sidstnævnte måde skal oplysningerne nr. 7.2, litra a-h, bringes sammenhængende i et afmærket felt på emballagen. Oplysning om pakkedato, jf. nr. 7.2, litra g, kan dog anføres på lukkebåndet.

7.4.2. Trykning af mærkningen skal udføres med typer af en højde på min. 4 mm. Oplyses pakkedatoen på et lukkebånd, skal båndet have en bredde på min. 16 mm. Trykning skal fremstå tydeligt.

7.4.3. For spisekartofler, der sælges i pakningsenheder på mere end 25 kg direkte fra en autoriseret sorterevirksomhed til fælleshusholdninger (kostskoler, plejehjem, sygehuse, hoteller og lignende) eller til detailhandlen med henblik på udvejning i løs vægt, jf. nr. 7.5, kan de oplysninger, der er krævet i mærkningen, i stedet gives på en faktura eller følgeseddel.

7.5. Detailsalg af spisekartofler i løs vægt:

7.5.1. Detailhandlere må udveje og sælge spisekartofler i løs vægt direkte til forbrugerne

7.5.2. På salgsstedet skal foretages tydelig skiltning med oplysningerne i nr. 7.2, litra a-e.

7.5.3. De under nr. 7.5.1 nævnte spisekartofler skal være sorteret af en autoriseret sorterevirksomhed. Emballagen skal være mærket, eller oplysninger ifølge nr. 7.4.3 skal foreligge fra virksomheden.

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 66/403/EØF, (EF-Tidende 1966, L 125, s. 2320) som ændret senest ved kommissionsdirektiv 93/17/EØF, (EF-Tidende 1993, L 106, s. 7).

(* 1) Ændring af bilag 4