Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningsbælter i ferske vande


I medfør af §§ 11, stk. 1, 26, 47, stk. 3, og 51, stk. 2, i lov nr.

330 af 14. maj 1992 om ferskvandsfiskeri fastsættes følgende:

§ 1. Fiskeri i søer er forbudt uden særlig adkomst inden for en afstand af 50 m fra ethvert vandløbs indløb i og udløb fra søer, når vandløbets bredde ved ind- eller udløb mindst er 1 m. Fiskeri er ligeledes forbudt indenfor en afstand af 50 m fra gennemløb i broer og dæmninger. Bestemmelserne gælder dog ikke i søer under 10 ha.

Stk. 2. Inden for de i stk. 1 nævnte beskyttelsesområder må der dog anvendes ruser til fangst af ål i tiden 1. juni til 30. november samt drives lystfiskeri med stang og snøre, sidstnævnte uden tidsbegrænsning. Rusernes fangståbning og arme skal vende mod strømmen.

Stk. 3. En liste med søer, der er omfattet af bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2, er optaget som bilag til bekendtgørelsen. Listen er ikke udtømmende.

§ 2. Fiskeri er forbudt i en fisketrappe eller anden tilsvarende form for kunstigt anlagt fiskepassage herunder stryg.

Stk. 2. Fiskeri er forbudt i vandløb inden for en afstand af 50 m fra indgangen til henholdsvis udgangen fra fisketrapper og tilsvarende kunstigt anlagte fiskepassager herunder stryg.

Stk. 3. Når der efter den tidligere gældende lovgivning er truffet afgørelse om mere vidtgående bestemmelser end de i stk. 2 nævnte, gælder de mere vidtgående bestemmelser.

§ 3. Der må fortsat drives fiskeri inden for de i §§ 1 og 2 nævnte vandområder med lovligt bestående faste fangstindretninger (ålekister o.lign.).

§ 4. Når der træffes afgørelse om etablering af de i § 2 nævnte fiskepassager, kan vandløbsmyndigheden beslutte, at faststående redskaber, der har været anvendt erhvervsmæssigt i et mere betydende omfang, fortsat vil kunne benyttes i fiskerirettens ejers levetid, dog højst i 25 år.

Stk. 2. Pågældende myndighed kan tilsvarende tillade, at der må fiskes med stang og snøre i de i § 2, stk. 2, nævnte fredningsbælter.

§ 5. I vandområder, som i henhold til anden lovgivning er inddraget under ferskvandsfiskeriloven, er fiskeri uden særlig adkomst forbudt nærmere end 500 m fra åers, bækkes og indvandes naturlige eller ved kunst frembragte udløb eller udmunding ved almindeligt dagligt højvande, når åen, bækken eller indvandet ved udløbet eller udmundingen har en bredde af mindst 2 m. I lige retning ud for vandløbets eller indvandets udløb eller udmunding skal der altid være uhindret gennemgang til fredningsbæltet på en strækning, der har en bredde af mindst 500 m og en længde af mindst 100 m.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte bestemmelser kommer også til anvendelse ved udløbet af vandløb samt indvandes udløb eller udmunding, når bredden ved udløbet eller udmundingen er mindre end 2 m, fra 2 måneder før den for farvet laks og havørred fastsatte fredningstids begyndelse til fredningens udløb.

§ 6. Fiskeriministeren kan i særlige tilfælde og på nærmere vilkår tillade, at bestemmelserne i §§ 1 og 2 fraviges, bl.a. med henblik på at indfange fisk til klækkeanstalters forsyning med rogn.

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 1, 2 og 5 og de afgørelser, der er truffet i medfør af bekendtgørelsen, straffes med bøde.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995 og samtidig ophæves §§ 28-30 i lov nr. 66 af 23. marts 1965 om ferskvandsfiskeri.

Landbrugs- og fiskeriministeriet, den 1. december 1994

Henrik Dam Kristensen

/ J. Bohn

Bilag

 

 Navn      Areal  Amt 

         i ha 

 Agsø       13.1  Sønderjylland 

 Alling Sø    40.3  Viborg/Århus 

 Almind Sø    52.8  Århus 

 Arreskov Sø   317.0  Fyn 

 Arresø     4056.8  Frederiksborg 

 Arup Vejle   364.0  Viborg 

 Avnsø      10.2  Århus 

 Bagsværd Sø   120.5  København 

 Bankel     230.3  Sønderjylland 

 Barnsø      12.0  Ribe 

 Barup Sø     11.9  Storstrøm 

 Bastemose    14.5  Bornholm 

 Bastrup Sø    34.1  Frederiksborg 

 Bavelse Sø    95.3  Vestsj./Storest. 

 Birksø      67.4  Århus 

 Blegsø      39.3  Viborg 

 Bogens Sø    14.4  Århus 

 Borbjerg Møllesø 13.4  Ringkjøbing 

 Borgsø      13.0  Fyn 

 Borre Sø    194.8  Århus 

 Brabrand Sø   150.0  Århus 

 Brande 

 Elværkssø    11.3  Ringkjøbing 

 Brassø     113.7  Århus 

 Bredvad Sø    18.0  Vejle 

 Bryryp Langsø  37.2  Århus 

 Brændegård Sø  108.0  Fyn 

 Brøns Møllesø  13.0  Sønderjylland 

 Buresø      75.7  Frederiksborg 

 Busemark Sø   13.0  Storestrøm 

 Bygholm Sø    59.0  Vejle 

 Byn       10.0  Ringkjøbing 

 Bøgeholm Sø   18.6  Frederiksborg 

 Dalby Sø     15.2  Roskilde 

 Dallund Sø    15.0  Fyn 

 Damhussøen    44.6  Kbh. Kommune 

 Denderup Sø   10.4  Storstrøm 

 Doverkil     20.2  Viborg 

 Dråby Sø     49.4  Århus 

 Dybsø      21.9  Vestsjælland 

 Dyrsø      12.9  Århus 

 Dystrup Sø    26.0  Århus 

 Ejlemade Sø   23.3  Vestsjælland 

 Ejstrup Sø    47.6  Vejle 

 Ellesø      12.6  Århus 

 Engelsholm Sø  44.2  Vejle 

 Engetved Sø   11.4  Århus 

 Ensø       11.0  Vejle 

 Esrum Sø    1736.1  Frederiksborg 

 Even       37.0  Storstrøm 

 Farum Sø    121.7  Frederiksborg 

 Filsø      67.3  Ribe 

 Fladesø     482.1  Viborg 

 Fladet      15.0  Storstrøm 

 Flakket     12.2  Århus 

 Flyndersø    418.0  Ringkj./Viborg 

 Flødstrup Sø   11.0  Fyn 

 Frederiksborg 

 Slotssø     24.2  Frederiksborg 

 Furesøen    942.8  København 

 Fussing Sø   212.6  Århus 

 Førby Sø     47.1  Viborg 

 Fårup Sø     98.0  Vejle 

 Gentofte Sø   26.6  København 

 Gisselfeld Søer 16.6  Vestsjælland 

 Gjeller Sø    58.0  Ringkjøbing 

 Gjorslev Møllesø 23.3  Storstrøm 

 Glenstrup Sø  352.5  Nordjylland 

 Glombak Sø   115.5  Nordjyl./Viborg 

 Glumsø      25.4  Storstrøm 

 Gram Slotssø   12.1  Sønderjylland 

 Grane Langsø   10.9  Århus 

 Greven Sø    15.8  Vestsjælland 

 Grærup Langsø  33.0  Ribe 

 Gråsten Slotssø 21.0  Sønderjylland 

 Gudensø     132.9  Århus 

 Gudme Sø     10.0  Fyn 

 Gundsømagle Sø  32.0  Roskilde 

 Gurre Sø    236.8  Frederiksborg 

 Gyrstinge Sø  202.9  Vestsjælland 

 Gødstrup Sø   44.4  Ringkjøbing 

 Gørlev Sø    11.0  Vestsjælland 

 Gårdsø      10.7  Vestsjælland 

 Haderslev Dam  284.9  Sønderjylland 

 Hald Sø     336.2  Viborg 

 Hale Sø     10.6  Viborg 

 Halle Sø     34.9  Vejle 

 Hammer Sø    10.2  Bornholm 

 Hampen Sø    75.1  Vejle 

 Han Vejle    51.0  Nordjy./Viborg 

 Haraldsted Sø  198.8  Vestsjælland 

 Hartsø      37.6  Sønderjylland 

 Hastrup Sø    18.3  Vejle 

 Hauge Sø     18.5  Viborg 

 Hejrede Sø    51.1  Storstrøm 

 Hellesø     26.9  Ringkjøbing 

 Helligsø     12.0  Sønderjylland 

 Hindemaj     65.0  Sønderjylland 

 Hinge Sø     91.4  Viborg/Århus 

 Hjejl Nor    194.8  Sønderjylland 

 Hjerk Nor    65.5  Viborg 

 Hjulby Sø    15.0  Fyn 

 Holm Sø     12.1  Ribe 

 Holmgård Sø   13.1  Ringkjøbing 

 Holstebro 

 Vandkraftsø   68.0  Ringkjøbing 

 Hopsø      11.5  Sønderjylland 

 Hornbæk Sø    12.4  Frederiksborg 

 Hornsø      28.6  Ringkjøbing 

 Hornum Sø    13.0  Nordjylland 

 Hostrup Sø   239.0  Sønderjylland 

 Hovedsø (med 

 Holmesø)     19.0  Fyn 

 Hovvig     118.0  Vestsjælland 

 Hummelsø     10.9  Århus 

 Hundsemyr    31.1  Bornholm 

 Husby Sø    160.0  Ringkjøbing 

 Hvidkilde Sø   64.0  Fyn 

 Hykjær      13.0  Viborg 

 Hærup Sø     58.9  Viborg 

 Højby Sø     40.0  Vestsjælland 

 Jels Midtsø   25.1  Sønderjylland 

 Jels Nedersø   53.4  Sønderjylland 

 Julsø      564.5  Århus 

 Kalgård Sø    10.6  Århus 

 Karlsgårde Sø  83.5  Ribe 

 Karlsø      10.5  Århus 

 Ketting Nor   61.7  Sønderjylland 

 Kielstrup Sø   40.6  Nordjylland 

 Kimmerslev Sø  37.0  Roskilde 

 Kjellerup Sø   10.8  Århus 

 Klejtrup Sø   132.4  Nordjy./Viborg 

 Knudsø     200.8  Århus 

 Kobbermose    15.0  Fyn 

 Kolding Slotssø 13.0  Vejle 

 Kragsø      15.4  Viborg 

 Kruså Møllesø  13.9  Sønderjylland 

 Kulsø      44.0  Vejle 

 Kvie Sø     29.9  Ribe 

 Kvindsø     17.8  Århus 

 Kær Vig     14.2  Sønderjylland 

 Kås Sø      60.3  Viborg 

 Lading Sø    56.2  Århus 

 Landsø      11.8  Ribe 

 Langedam     14.5  Vestsjælland 

 Langesø     17.0  Fyn 

 Langsø 

 v. Feltballe   44.0  Århus 

 Langsø 

 v. Gjesing    20.8  Århus 

 Legind Sø    70.0  Viborg 

 Lejsø      22.7  Vestsjælland 

 Lemvig Sø    16.8  Ringkjøbing 

 Lille Gråkær   10.3  Viborg 

 Lillehav     19.3  Sønderjylland 

 Lillesø     16.1  Vestsjælland 

 Loldrup Sø    38.6  Viborg 

 Lund Fjord   534.1  Nordjy./Viborg 

 Lyngby Sø    56.5  København 

 Lyngsø      14.9  Århus 

 Løje Sø     13.6  Frederiksborg 

 Lønnerup Fjord 133.4  Viborg 

 Mes Sø      14.3  Ringkjøbing 

 Madesø      30.8  Vestsjælland 

 Madum Sø    212.5  Nordjylland 

 Maglesø v. Sorø 79.2  Vestsjælland 

 Maglesø 

 v. Tølløse    16.3  Vestsjælland 

 Maribo Søndersø 852.3  Storstrøm 

 Mjang Dam    17.6  Sønderjylland 

 Mollerup Sø   20.4  Viborg 

 Mortenstrup Sø  12.7  Vestsjælland 

 Mossø     1688.7  Vejle/Århus 

 Munkesø     24.4  Ribe 

 Murebæksøerne  21.1  Ribe 

 Mølledam     14.4  Sønderjylland 

 Møllesø     10.1  Storstrøm 

 Mørke Kær    25.0  Århus 

 Naldal Sø    14.2  Vejle 

 Navnsø      18.6  Nordjylland 

 Nedenskov Sø   11.1  Vejle 

 Nedersø     14.0  Vejle 

 Nielstrup Sø   13.2  Storstrøm 

 Nielstrup Sø   11.0  Fyn 

 Nipgård Sø    30.0  Viborg 

 Nordborg Sø   56.3  Sønderjylland 

 Noret      17.5  Ringkjøbing 

 Noret      60.4  Sønderjylland 

 Nors Sø     347.0  Viborg 

 Nr. Søby Sø   18.0  Fyn 

 Nørhå Sø     19.1  Viborg 

 Nørremose    39.0  Vestsjælland 

 Nørresø     114.0  Ringkjøbing 

 Nørresø     37.3  Vejle 

 Nørresø     69.0  Fyn 

 Nørresø     47.0  Storstrøm 

 Oldenor     35.0  Sønderjylland 

 Ollerup Sø    23.0  Fyn 

 Omø Sø      10.0  Vestsjælland 

 Ormstrup Sø   12.3  Viborg 

 Ovesø      354.2  Viborg 

 Pamhule Sø    13.0  Sønderjylland 

 Peblingesøen   10.8  Kbh. Kommune 

 Pedersborg Sø  15.6  Vestsjælland 

 Poldene     57.0  Ringkjøbing 

 Rajemose     12.2  Vestsjælland 

 Ramten Sø    29.4  Århus 

 Rands Fjord   141.0  Vejle 

 Ravnsø     186.5  Århus 

 Ring Sø     22.6  Vejle 

 Rudbøl Sø    33.2  Sønderjylland 

 Rugård Nørresø  45.7  Århus 

 Ry Møllesø    44.0  Århus 

 Rygbjerg Sø   12.7  Sønderjylland 

 Rødsø      115.6  Viborg 

 Røgbølle Sø   197.3  Storstrøm 

 Rørbæk Sø    84.0  Vejle 

 Råbjerg Sø    12.2  Nordjylland 

 Salme Nor    20.0  Fyn 

 Saltbæk Vig  1418.2  Vestsjælland 

 Salten Langsø  301.9  Vejle/Århus 

 Selbjerg Vejle 462.9  Nordjy./Viborg 

 Selsø      96.0  Frederiksborg 

 Silkeborg 

 Langsø     234.0  Århus 

 Sjælsø     290.9  Frederiksborg 

 Sjørup Sø    44.9  Nordjylland 

 Skaføsø     17.0  Århus 

 Skallesø     76.8  Ringkj./Viborg 

 Skanderborg 

 Lillesø     24.2  Århus 

 Skanderborg Sø 861.8  Århus 

 Skarresø    203.5  Vestsjælland 

 Skarresøer    19.6  Viborg 

 Skt. Jørgens Sø 14.2  Kbh. Kommune 

 Skærsø      16.0  Ribe/Vejle 

 Skørsø      10.6  Ringkj./Viborg 

 Slåen Sø     21.7  Århus 

 Sminge Sø    22.2  Århus 

 Snæbum Sø    10.6  Nordjylland 

 Sokland     13.1  Viborg 

 Solbjerg Engsø  32.0  Frederiksborg 

 Sortedamssøen  25.6  Kbh. Kommune 

 Sortesø 

 (Skanderborg)  13.0  Århus 

 Sorø Sø     213.6  Vestsjælland 

 Spøttrup Sø   50.0  Viborg 

 Stallerup Sø   24.0  Vejle 

 Stevning Dam   27.5  Sønderjylland 

 Stigsholm Sø   21.0  Vejle 

 Stigsnæs Vejle  11.3  Vestsjælland 

 Stilling- 

 Solbjerg Sø   371.4  Århus 

 Store Kattinge 

 Sø        71.3  Roskilde 

 Store Søgård Sø 62.3  Sønderjylland 

 Store Økssø   37.4  Nordjylland 

 Store Øresø   11.0  Fyn 

 Storedam     20.4  Frederiksborg 

 Stubbe Sø    404.0  Århus 

 Stubbergård Sø 154.3  Ringkjøbing 

 Suldrup Sø    12.0  Nordjylland 

 Sunds Sø    126.8  Ringkjøbing 

 Svogerslev Sø  24.4  Roskilde 

 Sø nord for 

 Sårup      12.3  Viborg 

 Sø nordøst for 

 Sårup      16.1  Viborg 

 Søbo Sø     21.3  Fyn 

 Søby Sø     72.0  Ringkjøbing 

 Søbygård Sø   42.3  Århus 

 Søer øst for 

 Ballum      16.2  Viborg 

 Søgård Sø    10.0  Storstrøm 

 Søgård Sø    28,3  Vejle 

 Søholm Sø    26.0  Fyn 

 Søllerød Sø   13.9  København 

 Sølvsten Damme  11.4  Århus 

 Søndersø    133.7  København 

 Søndersø     34.0  Vejle 

 Sørup Sø     11.0  Fyn 

 Søtorup Sø    72.3  Vestsjælland 

 Søvigsund    12.1  Ribe 

 Tange Sø    537.1  Viborg 

 Tangsø      28.8  Ringkjøbing 

 Tebstrup Sø   36.0  Vejle 

 Thorsø      71.1  Århus 

 Tissø     1290.5  Vestsjælland 

 Tjele Langsø  406.0  Viborg 

 Tofte Sø     60.0  Nordjylland 

 Torbenfeld Sø  16.6  Vestsjælland 

 Torup Sø     19.5  Vejle/Århus 

 Tranemose    14.0  Ringkjøbing 

 Tuelsø     209.7  Vestsjælland 

 Tværmose     20.0  Ringkjøbing 

 Tystrup Sø   664.8  Vestsj./Storst. 

 Tømmerby Fjord 568.6  Viborg 

 Tåstrup Sø    11.6  Århus 

 Udbyover Sø   17.8  Århus 

 Ulse Sø     56.7  Vestsjælland 

 Utterslev Mose  57.1  Kbh. Kommune 

 Vallum Sø    17.8  Århus 

 Valsølille Sø  96.3  Vestsjælland 

 Vandet Sø    479.2  Viborg 

 Vansø      15.1  Viborg 

 Varnæs Skovsø  11.3  Sønderjylland 

 Varnæs Stormose 42.0  Sønderjylland 

 Vedbøl Sø    15.4  Sønderjylland 

 Vedsø      149.4  Viborg 

 Vejlesø     16.9  København 

 Vejlsø      11.0  Århus 

 Veng Sø     11.8  Århus 

 Vessø      59.7  Århus 

 Vest Stadil 

 Fjord      362.0  Ringkjøbing 

 Vestbirk Sø   14.0  Vejle 

 Vesterborg Sø  20.8  Storstrøm 

 Vesterfjord Sø  20.6  Nordjylland 

 Vestermose    21.0  Fyn 

 Vestesø     13.6  Sønderjylland 

 Viborg Nørresø 119.5  Viborg 

 Viborg Søndersø 144.2  Viborg 

 Vigelsø     68.0  Fyn 

 Vintmølle Sø   20.0  Viborg 

 Vomme Sø     18.0  Fyn 

 Vullum Sø    16.4  Viborg 

 Vængsø      15.4  Vejle 

 Øjesø      37.1  Århus 

 Ørnsø      42.2  Århus 

 Ørslevkloster Sø 37.8  Viborg 

 Ørum Sø     441.9  Viborg 

 Østerild Fjord 409.3  Viborg 

        36103.9 

Officielle noter

Ingen