Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand


I medfør af §§ 27, stk. 1, 47, stk. 3, og 51, stk. 2, i lov nr. 330

af 14. maj 1992 om ferskvandsfiskeri fastsættes følgende:

     § 1. Fisk og krebs, der er fanget i fredningstiden eller ikke opfylder det fastsatte mindstemål, skal straks efter fangsten genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand. Er fangsten sket i faste fangsindretninger skal fangsten genudsættes modsat fangstindretningens fangståbning i frit vand.

     § 2. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende fredningstider, de anførte dage inklusive:

Laks (Salmo salar): 16. november - 15. januar

Havørred (Salmo trutta forma trutta): 16. november - 15. januar

Søørred (Salmo trutta forma lacustris): 16. november - 15. januar

Bækørred (Salmo trutta forma fario): 16. november - 15. januar

Helt (Coregonus lavaretus): og

heltling (Coregenus albula) 1. november - 31. januar

Snæbel (Coregonus oxyrhynchus): hele året

Gedde (Esox lucius) 1. april - 30. april

Sandart (Stizostedion lucioperca): 1. maj - 31. maj

Stalling (Thymallus thymallus): 15. marts - 15. maj

Hunskrubber (Platichtys flesus),

på hvilke rognsækkens bagspids

strækker sig ud over midten af

fiskens totallængde: 15. februar - 14. maj

Hunkrebs (Astacus astacus): 1. oktober - 31. juli

Hankrebs (Astacus astacus): 1. oktober - 31. marts

     § 3. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende mindstemål regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde):

 

 -------------------- 

      Millimeter 

 -------------------- 

 Laks    600 

 Havørred  400 

 Søørred   400 

 Bækørred  300 

 Helt    360 

 Stalling  330 

 Gedde    400 

 Sandart   500 

 Skrubbe   255 

 -------------------- 

     Stk. 2. For gule ål (Anguilla anguilla) 450 mm.

     Stk. 3. For krebs (Astacus astacus) 90 mm regnet fra spidsen af pandetornen til den faste bagkant af svømmeviftens midterstykke.

     § 4. Fiskeriministeriet kan tillade afvigelser fra bestemmelserne i § 1, bl.a. med henblik på indfangning af fisk til klækkeanstalters forsyning med rogn og til udsætningsformål.

     Stk. 2. Afvigende bestemmelser i regulativer gælder uanset bestemmelserne i §§ 2 og 3.

     § 5. Overtrædelse af § 1, stk. 1, straffes med bøde.

     § 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995.

Landbrugs- og Fiskeriministeriet, den 8. december 1994

Henrik Dam Kristensen

    / J. Bohn

Officielle noter

Ingen