Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med sædekorn og frø


I medfør af § 1, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, i lov nr. 834 af 18. december 1991 om frø, kartofler og planter og tekstanmærkning nr. 59 ad § 24 på Finansloven for finansåret 1996 samt efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Virksomheder, der er registreret efter bekendtgørelserne om sædekorn, markfrø og grønsagsfrø, skal betale gebyrer og afgifter som fastsat i bilaget til dækning af Plantedirektoratets udgifter i forbindelse med behandling af anmeldelser samt undersøgelse og certificering eller godkendelse af anmeldte partier af sædekorn, markfrø og grønsagsfrø.

Stk. 2. Tilbagekaldes anmeldelse af et parti til partikontrol, inden undersøgelsen er afsluttet, betales de udførte undersøgelser efter regning.

Stk. 3. Gebyrer og afgifter tillægges merværdiafgift.

§ 2. Gebyrer og afgifter forfalder til betaling ved påkrav, og betaling skal ske senest 30 dage efter fakturaens dato.

Stk. 2. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, skal der betales rente af beløbet. Renten fastsættes til 1,3 pct. månedligt for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

Stk. 3. Gebyrer og afgifter af renter er tillagt udpantningsret.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1996.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 515 af 23. juni 1995 om betaling for kontrol m.m. med sædekorn og frø.

Plantedirektoratet, den 15. december 1995

Mogens Nagel Larsen

/ Torben Nørring

Bilag

 

                           Fastsatte takster 

                           efter fradrag af 

                      Beregnede tilbageførte CO2 

                      takster  afgiftsmidler 

 I. Administration 

 A. Sædekorn 

 1. Pr. ha anmeldt til avlskontrol     7,30 kr.   4,30 kr. 

 2. Pr. parti certificeret         55,20 kr.   32,30 kr. 

 3. Efteranmeldelse til avlskontrol 

 a. Vintersæd 

 1 grad) 16. januar til 15. februar    33,00 kr.   33,00 kr. 

 2 grader) 16. til 28. februar       65,00 kr.   65,00 kr. 

 3 grader) Efter den 28. februar      98,00 kr.   98,00 kr. 

 b. Vårsæd 

 1 grad) 01. til 15. maj          33,00 kr.   33,00 kr. 

 2 grader) 16. til 31. maj         65,00 kr.   65,00 kr. 

 3 grader) Efter den 31. maj        98,00 kr.   98,00 kr. 

 4. Afmelding af anmeldelse til 

  avlskontrol              98,00 kr.   98,00 kr. 

 5. Afmelding af certificeret parti eller 

  delparti                98,00 kr.   98,00 kr. 

 6. Anmeldelse til kontroldyrkning af 

  parti til videre opformering efter 

  den af Plantedirektoratet fastsatte 

  frist                 122,00 kr.  122,00 kr. 

 B. Markfrø 

 1. Pr. ha anmeldt til avlskontrol     44,70 kr.   26,20 kr. 

 2. Efteranmeldelse til avlskontrol    120,00 kr.  120,00 kr. 

 II. Markkontrol 

 A. Sædekorn 

 1. Besigtigelse ved Plantedirektoratets 

  kontrollør 

 a. Grundafgift pr. kontrakt       214,00 kr.     0 kr. 

 b. Arealafgift pr. ha besigtiget     21,40 kr.     0 kr. 

 2. Plantedirektoratets stikprøvebe- 

  sigtigelse. Arealafgift pr. ha 

  besigtiget ved autoriseret kontrollør  4,20 kr.     0 kr. 

 3. Aftalt høstkontrol betales efter regning 

 B. Markfrø 

 1. Besigtigelse ved Plantedirektoratets 

  kontrollør 

 a. Grundafgift pr. kontrakt       147,00 kr.     0 kr. 

 b. Arealafgift pr. ha besigtiget     13,60 kr.     0 kr. 

 2. Plantedirektoratets stikprøvebe- 

  sigtigelse. Arealafgift pr. ha 

  besigtiget ved autoriseret 

  kontrollør               8,80 kr.     0 kr. 

 3. Aftalt høstkontrol betales efter regning 

 III. Prøvetagning 

 1. Kl. 06 til 17 pr. time        221,00 kr.  129,00 kr. 

 2. Kl. 17 til 06 og lørdage efter 

  kl. 14 pr. time            277,00 kr.  162,00 kr. 

 3. Søn- og helligdage, Grundlovsdag og 

  juleaftensdag pr. time        332,00 kr.  194,00 kr. 

 Betalingen beregnes pr. påbegyndt halve time fra prøvetagerens 

  ankomst at regne og for mindst 21/2 time. 

 Afbestilles prøvetagningen med mindre end 2 timers varsel før aftalt 

  mødetid, betales for 21/2 times prøvetagning. 

 Eventuelle omkostninger ved indsendelse af prøver til 

  Plantedirektoratet betales efter regning af virksomheden. 

 IV. Partikontrol 

 A. Sædekorn (kr. pr. parti) 

 --------------------------------------------------------------------- 

                   Kategori 

        ------------------------------------------------------- 

        Præ-basissæd Certificeret Certificeret Certificeret 

        og      sædekorn   sædekorn   sædekorn 

        basissæd   1. generation 2. generation 

        ------------------------------------------------------- 

          Fast-     Fast-     Fast-     Fast- 

          satte     satte     satte     satte 

          taks-     taks-     taks-     taks- 

 Art        ter      ter      ter      ter 

          efter     efter     efter     efter 

          fradrag    fradrag    fradrag    fradrag 

          af       af      af      af 

          til-      til-     til-     til- 

          bage-     bage-     bage-     bage- 

       Be-  førte  Be-  førte  Be-  førte  Be-  førte 

       reg- CO2   reg- CO2   reg- CO2   reg- CO2 

       nede af-   nede af-   nede af-   nede af- 

       taks- gifts-  taks- gifts- taks- gifts- taks- gifts- 

       ter  midler  ter  midler ter  midler ter  midler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Byg      470  275   470  275  470  275 

 Havre    1.039  608  1.039  608 1.039  608 

 Hvede     470  275   470  275  470  275 

 Majs                           731  428 

 Rug      470  275                 470  275 

 Rug, vi- 

 talitet   1.091  639                1.091  639 

 Triticale   470  275   470  275  470  275 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vandindhold (kr. pr. produceret parti)         10    6 

 (Undersøgelse foretages som stikprøve på 10 pct. af de producerede 

  partier) 

 B. Markfrø (kr. pr. parti) 

 --------------------------------------------------------------------- 

                   Kategori 

        ------------------------------------------------------- 

        Præ-basissæd Certificeret Certificeret 

        og      sædekorn   sædekorn    Handelsfrø 

        basissæd   1. generation 2. generation 

        ------------------------------------------------------- 

          Fast-     Fast-     Fast-     Fast- 

          satte     satte     satte     satte 

          taks-     taks-     taks-     taks- 

 Art        ter      ter      ter      ter 

          efter     efter     efter     efter 

          fradrag    fradrag    fradrag    fradrag 

          af       af      af      af 

          til-      til-     til-     til- 

          bage-     bage-     bage-     bage- 

       Be-  førte  Be-  førte  Be-  førte  Be-  førte 

       reg- CO2   reg- CO2   reg- CO2   reg- CO2 

       nede af-   nede af-   nede af-   nede af- 

       taks- gifts-  taks- gifts- taks- gifts- taks- gifts- 

       ter  midler  ter  midler ter  midler ter  midler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bederoe, ube- 

 handlet frø  514  302   514  302 

 Bederoe, 

 teknisk mono- 

 germt frø   856  502   856  502 

 Bederoe, tek- 

 nisk mono. 

 pill. frø  1.110  650  1.110  650 

 Bederoe, ge- 

 netisk mono. 

 frø      743  436   743  436 

 Bederoe, ge- 

 netisk mono. 

 pill. frø   997  584   997  584 

 Fodermarvkål  928  543   909  533 

 Hestebønne   636  372   621  364  621  364 

 Hundegræs   922  539   799  469 

 Hvene    1.691  989   953  558 

 Hør     1.575  922  1.575  922 1.575  922 

 Kløver     846  495   833  488 

 Knoldrotte- 

 hale     1.590  930  1.060  621 

 Kommen     880  515   880  515 

 Kålroe     928  543   909  533 

 Lucerne    846  495   833  488 

 Lupin     636  372   459  269 

 Olieræddike  805  471   784  460 

 Opiatvalmue  805  471   784  460 

 Rajgræs, 

 alm.     1.261  737  1.039  609 

 Rajgræs 

 (italiensk, 

 hybrid, wes- 

 terwoldisk) 1.328  777  1.039  609 

 Rapgræs 

 (alm., eng-) 1.691  989   978  573 

 Raps, dob- 

 beltlav   1.875 1.099  1.875 1.099 

 Rybs      909  533   909  533 

 Sennep, gul  803  471   803  471 

 Sennep, 

 sarepta-    909  533   909  533 

 Sennep, sort  909  533   909  533  909  533 

 Sneglebælg, 

 humle-     846  495   833  488 

 Svingel   1.261  737  1.039  609 

 Timothe    966  566   840  493 

 Vikke     837  490   386  226 

 Ært, foder-  636  372   621  364  621  364 

 --------------------------------------------------------------------- 

 For andre arter betales efter regning. 

 C. Grønsagsfrø (standardfrø) (kr. pr. parti) 

 --------------------------------------------------------- 

          Almindeligt frø   Pilleret frø 

          --------------------------------------- 

              Fastsatte     Fastsatte 

              efter       efter 

              fradrag      fradrag 

  Art      Be-   af til-   be-  af til- 

          reg-  bageførte  reg-  bageførte 

          nede  CO2 af-   nede  CO2 

          taks-  gifts-   taks- gift- 

          ter   midler   ter  midler 

          --------------------------------------- 

 Agurk       396    232 

 Aubergine     396    232 

 Bede       419    246    419   246 

 Bønne       434    254 

 Cikorie      396    232    370   217 

 Endivie      396    232    370   217 

 Fennikel     396    232    370   217 

 Græskar      396    232 

 Gulerod      471    276    396   232 

 Kål        415    243    340   199 

 Løg, kepa-    396    232    370   217 

 Melon       396    232 

 Peber, spansk   396    232 

 Persille     471    276    396   232 

 Porre       396    232    370   217 

 Radis       396    232 

 Ræddike      396    232 

 Salat       396    232    370   217 

 Selleri      471    276    396   232 

 Skorzoner     396    232 

 Spinat      396    232    370   217 

 Tomat       396    232    370   217 

 Vandmelon     396    232 

 Vårsalat     396    232    370   217 

 Ært, have-    434    254 

 --------------------------------------------------------------------- 

 For andre arter betales efter regning. 

                            Fastsatte 

                            takster efter 

                            fradrag af 

                            tilbageførte 

                       Beregnede CO2 afgifts- 

                       takster  midler 

 V. Kontrol af småpakninger (udportionering) 

 A. Markfrø og plænegræs 

 Betalingen beregnes på grundlag af partier og 

 tons udportioneret: 

       partier + tons 

 167,00 kr.x(--------------) = kr. 

        3    8 

 B. Grønsagsfrø (standardfrø) 

 1. Pr. parti anmeldt til godkendelse      90,00 kr.  53,00 kr. 

 2. Pr. udportioneret parti: 

 Storfrøede arter: 

 (Bønne, græskar, pralbønne, valsk bønne og ært) 

 Mindre end 100 kg               48,00 kr.  28,00 kr. 

 Mellem 100 og 1.000 kg             71,00 kr.  42,00 kr. 

 Over 1.000 kg                 93,00 kr.  54,00 kr. 

 Arter med mellemstore frø: 

 (Bladbede, agurk, radis, ræddike, rødbede, skorzoner og spinat) 

 Mindre end 10 kg                48,00 kr.  28,00 kr. 

 Mellem 10 og 100 kg              71,00 kr.  42,00 kr. 

 Over 100 kg                  93,00 kr.  54,00 kr. 

 Småfrøede arter: 

 (Alle andre arter) 

 Mindre end 5 kg                48,00 kr.  28,00 kr. 

 Mellem 5 og 50 kg               71,00 kr.  42,00 kr. 

 Over 50 kg                   93,00 kr.  54,00 kr. 

 Pilleret frø og båndfrø            93,00 kr.  54,00 kr. 

 3. Pr. kg udportioneret: 

 Storfrøede arter                0,23 kr.   0,13 kr. 

 Arter med mellemstore frø            0,47 kr.   0,28 kr. 

 Småfrøede arter                 2,30 kr.   1,35 kr. 

 VI. Kontroldyrkning 

 Undersøgelse afsluttet i 1996 (pr. certificeret parti) 

 Sædekorn: 

 - udsædskategorier              728,00 kr.  426,00 kr. 

 - ikke til videre fremavl*          109,00 kr.  64,00 kr. 

 - sortsblandinger af byg (blandingsforhold)*  73,00 kr.  43,00 kr. 

 - nøgen brand i byg              728,00 kr.  426,00 kr. 

 Markfrø: 

 - rodfrugter                 728,00 kr.  426,00 kr. 

 - bælgsæd                   536,00 kr.  314,00 kr. 

 - græsmarksplanter, olie- og spindplanter   536,00 kr.  314,00 kr. 

 - græsmarksplanter (enkeltplanter)      752,00 kr.  440,00 kr. 

 - ikke til videre fremavl 

 - bælgsæd*                   81,00 kr.  47,00 kr. 

 - græsmarksplanter, olie- og spindplanter*  134,00 kr.  78,00 kr. 

 - rodfrugter*                 182,00 kr.  107,00 kr. 

 - øvrige arter*                134,00 kr.  78,00 kr. 

 * Stikprøveundersøgelse 

 Grønsagsfrø: 

 - radis, spinat, buskbønne          520,00 kr.  304,00 kr. 

 - løg, gulerod, persillerod, glaskålrabi, 

  majroe, rødbede, ært           1.171,00 kr.  686,00 kr. 

 - selleri, porre, kål, agurk, græskar, 

  stangbønne, salat, tomat (friland)    1.692,00 kr.  991,00 kr. 

 - drivhuskulturer (spansk peber, tomat, 

  melon, salatagurk)            2.602,00 kr. 1.523,00 kr. 

 VII. Mærkesedler, formularer, plomber, plastposer 

 A. Mærkesedler (pr. 100 stk.) 

 1. Til påsyning                69,00 kr.  69,00 kr. 

 2. Til påklæbning               32,00 kr.  32,00 kr. 

 3. Dæketiketter                22,00 kr.  22,00 kr. 

 4. Forseglingsetiketter (formular 56)     204,00 kr.  204,00 kr. 

 5. Tillægsgebyrer: 

 a. Mærkesedler udfyldt af 

  Plantedirektoratet (pr. 100 stk.)      29,00 kr.  29,00 kr. 

 b. Telefon/telexbestilling (pr. parti)     76,00 kr.  76,00 kr. 

 c. Telefaxbestilling, hvor rekvisitionen 

  ikke er færdigudfyldt (pr. parti)      76,00 kr.  76,00 kr. 

 d. Levering på bestillingsdagen, inklusive 

  ekspresforsendelse (pr. parti)       153,00 kr.  153,00 kr. 

 e. Ekspresforsendelse (pr. forsendelse)    65,00 kr.  65,00 kr. 

 B. Formularer 

 1. Formular 100, anmeldelsesskema (pr. sæt)   4,25 kr.   4,25 kr. 

 2. Formular 110, inspektionsmeddelelse 

  (pr. sæt)                  2,90 kr.   2,90 kr. 

 C. Plomber (pr. 100 stk.)           14,00 kr.  14,00 kr. 

 D. Plastposer til vandprøver (pr. 100 stk.)  38,00 kr.  38,00 kr.