Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol m.m. af friske frugter og grønsager


I medfør af § 3, § 4, § 5 og § 24 i lov nr. 414 af 13. juni 1990 om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., som ændret ved lov nr. 380 af 6. juni 1991, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Plantedirektoratet varetager kontrollen med overholdelsen af De Europæiske Fællesskabers rådsforordning nr. 1035/72 af 18. maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt og grønsager efter de retningslinier, der er fastsat i kommissionsforordning nr. 2251/92 af 29. juli 1992 om kvalitetskontrol af friske frugter og grønsager.

Stk. 2. Told- og Skattestyrelsen bistår efter nærmere aftale Plantedirektoratet ved indførsel fra og udførsel til stater, der ikke er medlemmer af De Europæiske Fællesskaber.

§ 2. Enhver erhvervsdrivende skal yde kontrolmyndigheden bistand ved gennemførelsen af kontrollen og skal efter anmodning meddele Plantedirektoratet de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af kontrollen, herunder oplysninger til brug for direktoratets vurdering af, om den erhvervsdrivende opfylder betingelserne for at blive fritaget for kontrol efter art. 6 i forordning nr. 2251/92.

§ 3. Bestemmelserne om salg gælder også for udbud til salg samt fordeling, levering og anden form for overdragelse.

Registrering

§ 4. Erhvervsdrivende, der dyrker, emballerer, sorterer, køber og sælger friske frugter og grønsager, dog ikke virksomheder, der udelukkende driver detailhandel, skal registreres i Plantedirektoratet. Består en virksomhed af flere driftsmæssigt adskilte enheder, skal hver enhed registreres særskilt. Driftsmæssigt adskilte virksomheder med forretningsmæssigt fællesskab skal registreres særskilt. Etablerede virksomheder skal indgive skriftlig ansøgning til direktoratet senest den 1. februar 1993. Nyetablerede virksomheder skal indgive ansøgning senest en måned efter, at virksomheden er etableret.

Stk. 2. Ansøgningen skal indsendes på et særligt skema, der kan rekvireres i direktoratet, og skal angive navn og adresse samt for producenter, emballeringsvirksomheder og sorterecentraler, hvilke frugter og grønsager der dyrkes, emballeres eller sorteres.

Stk. 3. Til brug for direktoratet ved tilrettelæggelse af kontrollen efter stk. 1 skal alle producenter, emballeringsvirksomheder og sorterecentraler hvert år meddele direktoratet de oplysninger, der er nævnt i stk. 2. Skema til afgivelse af oplysningerne bliver enten sendt til de pågældende eller udleveret i forbindelse med et kontrolbesøg. Skemaer, der tilsendes de pågældende, skal returneres til direktoratet i udfyldt stand senest en måned efter modtagelsen. Skemaer, der udleveres i forbindelse med direktoratets kontrolbesøg, skal udfyldes under besøget.

§ 5. Registreringen gælder indtil den skriftligt afmeldes over for direktoratet.

Kvalitetskontrol og kontrolfritagelse

§ 6. Plantedirektoratet kontrollerer i henhold til art. 3 i rådsforordning nr. 1035/72, at frugter og grønsager, der sælges til forbrug i frisk tilstand, opfylder de kvalitetsnormer, der er fastsat i medfør af rådsforordning nr. 1035/72.

Stk. 2. Til brug for direktoratet ved kontrollen skal registrerede erhvervsdrivende anmelde alle partier, som de agter at føre ud af landet, eller som de agter at sælge til forbrug i frisk tilstand til erhvervsdrivende her i landet. Anmeldelse skal senest 24 timer før afsendelsen indgives skriftligt til direktoratet på et skema, der kan rekvireres i direktoratet. Konstaterer direktoratet, at partiet er i overensstemmelse med kvalitetsnormerne, udsteder direktoratet den attest, der er nævnt i art. 3, stk. 9, i rådsforordning nr. 2251/92. I modsat fald afvises partiet, jf. §§ 11-14.

Stk. 3. Anmeldelsespligten efter stk. 2 gælder dog ikke for produkter, der her i landet

  • 1) af producenten sælges eller leveres til sorterings- og emballeringsvirksomheder eller til lagervirksomheder eller af producentens bedrift sendes til disse virksomheder eller
  • 2) fra lagervirksomheder sendes til sorterings- og emballeringsvirksomheder, da sådanne produkter i henhold til art. 3, stk. 2, i rådsforordning nr. 1035/72 ikke er undergivet kvalitetsnormer.

§ 7. Uanset § 6, stk. 2, kan Plantedirektoratet i medfør af art. 6, stk. 1, i rådsforordning nr. 2251/92 fritage registrerede erhvervsdrivende, der frembyder sikkerhed for stabil kvalitet af den produktion, de afsætter, og som opfylder de yderligere betingelser, der er nævnt i art 6, stk. 1, for den meddelelsespligt, der er nævnt i art. 4, stk. 2, i rådsforordning nr. 2251/92, jf. dog § 10, stk. 1, §§ 11-14 og 16. Direktoratet udsteder en fritagelsesattest, der er gyldig for et kalenderår ad gangen.

Stk. 2. Direktoratet vurderer bl.a. på grundlag af besøg i virksomhederne, om de fortsat opfylder betingelserne i art. 6, stk. 1, i rådsforordning nr. 2251/92 for kontrolfritagelse, og meddeler hvert år i december måned skriftligt de pågældende, om fritagelsesattestens gyldighed forlænges.

Stk. 3. Direktoratet skal i henhold til art. 6, stk. 2, i rådsforordning nr. 2251/92 tilbagekalde en fritagelsesattest, hvis det konstateres, at den erhvervsdrivende ikke længere opfylder betingelserne for kontrolfritagelse, eller der konstateres uregelmæssigheder, der bringer produkternes overensstemmelse med kvalitetsnormerne i fare. Fritagelsesattesten kan efter anmodning generhverves, når direktoratet har konstateret, at den erhvervsdrivende igen er i stand til og villig til løbende at opfylde betingelserne i art. 6, stk. 1.

Stk. 4. Direktoratet kontrollerer jævnligt ved stikprøver, at frugter og grønsager, der afsættes af erhvervsdrivende, der er fritaget for kontrol ved afsendelse, overholder kvalitetsnormerne.

§ 8. Det mærke, der er nævnt i artikel 6, stk. 3, i rådsforordning nr. 2251/92, skal fastgøres forsvarligt eller trykkes på samme side af hver engros emballageenhed som de oplysninger, der er foreskrevet i kvalitetsnormerne.

Stk. 2. Mærket, der skal måle mindst 1,8 cm x 4 cm, skal være udformet efter modellen i bilag III i forordning nr. 2251/92 og skal være udfyldt uden rettelser og med letlæselig skrift, der ikke kan udviskes.

§ 9. Tilbydes friske frugter og grønsager, der er omfattet af kvalitetsnormer, til salg i annonce og reklame med angivelse af pris, skal produktets kvalitetsklasse samtidig oplyses.

Frugter og grønsager, der skal forarbejdes

§ 10. I henhold til art. 10, stk. 1, i rådsforordning nr. 2251/92 skal frugter og grønsager, der skal forarbejdes i en anden stat, være ledsaget af en »Attest for industriel anvendelse«. Attesten, der udstedes af Plantedirektoratet efter skriftlig anmodning, skal ledsage partiet fra afsendelsen. Hvis forarbejdningen sker i en stat, der ikke er medlem af De Europæiske Fællesskaber, skal udførslen anmeldes i henhold til § 15.

Stk. 2. Frugter og grønsager, der indføres til forarbejdning her i landet fra stater, der er medlemmer af De Europæiske Fællesskaber, skal i henhold til art. 10, stk. 2, i rådsforordning nr. 2251/92 ved indførslen være ledsaget af en »Attest for industriel anvendelse«. For frugter og grønsager, der indføres fra andre stater, udsteder direktoratet den nævnte attest ved indførslen. Indførslen skal i det sidstnævnte tilfælde anmeldes efter § 17.

Stk. 3. I henhold til art. 10, stk. 3, i rådsforordning nr. 2251/92 skal forarbejdningsvirksomheden efter forarbejdning returnere attesten til direktoratet. Attesten skal være direktoratet i hænde senest 4 døgn efter, at forarbejdningen er tilendebragt.

Afvisning

§ 11. Konstaterer Plantedirektoratet på grundlag af en undersøgelse i henhold til art. 3 i rådsforordning nr. 2251/92, at et parti ikke opfylder kvalitetsnormerne, afvises partiet, og direktoratet udfærdiger en afvisningsrapport.

§ 12. En erhvervsdrivende skal snarest muligt skriftligt meddele Plantedirektoratet, hvorledes der agtes disponeret over et afvist parti. Meddelelsen skal indsendes på et skema, der kan rekvireres i direktoratet. For så vidt angår omsortering, skal denne være gennemført, når direktoratet modtager meddelelsen.

Stk. 2. En erhvervsdrivende må ikke disponere over nogen del af partiet, før direktoratets skriftlige godkendelse af anvendelsen foreligger.

Stk. 3. Kan direktoratet ikke godkende anvendelsen af partiet eller dele heraf, skal den erhvervsdrivende på ny give direktoratet meddelelse i henhold til stk. 1 om partiets påtænkte anvendelse.

§ 13. Agtes partiet helt eller delvist anvendt til industrielle formål, udsteder Plantedirektoratet en »Attest for industriel anvendelse« for den pågældende del af partiet, jf. § 10.

§ 14. Agtes partiet tilintetgjort, skal lossepladsen eller destruktionsanstalten efterfølgende attestere, at partiet er tilintetgjort. Attestationen skal ske på en genpart af det skema, der er nævnt i § 11. Meddelelsen skal være Plantedirektoratet i hænde senest 4 døgn efter, at tilintetgørelsen har fundet sted.

Udførsel

§ 15. Udførsel af frugter og grønsager til en stat, der ikke er medlem af De Europæiske Fællesskaber, skal anmeldes til Plantedirektoratets nærmeste distriktskontor senest kl. 9 på dagen for afsendelsen. For sendinger, der skal afsendes på lørdage, søndage eller helligdage, skal anmeldelse dog være distriktskontoret i hænde senest kl. 14 på sidste hverdag (undt. lørdage) før afsendelsesdagen.

Stk. 2. Anmeldelse skal indgives skriftligt på et skema, der kan rekvireres i direktoratet.

§ 16. Frugter og grønsager, der er bestemt til forbrug i frisk tilstand, og som er omfattet af kvalitetsnormer, skal ved udførsel til en stat, der ikke er medlem af De Europæiske Fællesskaber, være ledsaget af den kontrolattest, der er nævnt i art. 3, stk. 9, i rådsforordning nr. 2251/92. Attesten udstedes af Plantedirektoratet, når direktoratet på grundlag af en undersøgelse af partiet i henhold til art. 3, i rådsforordningen har konstateret, at partiet overholder kvalitetsnormerne.

§ 17. Al indførsel af frugter og grønsager fra lande, der ikke er medlem af De Europæiske Fællesskaber, skal anmeldes skriftligt til Plantedirektoratet senest 24 timer før varernes ankomst til grænsetoldstedet. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i art. 9, stk. 8, i rådsforordning nr. 2251/92, og skal indsendes på et skema, der kan rekvireres i direktoratet.

§ 18. Frugter og grønsager, der er bestemt til forbrug i frisk tilstand, og som er omfattet af kvalitetsnormer, skal i henhold til art. 9, stk. 5, i rådsforordning nr. 2251/92 ved indførsel her til landet fra en stat, der ikke er medlem af De Europæiske Fællesskaber, og hvis officielle kontrolorgan ikke er godkendt efter forordningens art. 9, stk. 1, forsynes med den kontrolattest, der er nævnt i forordningens art. 3, stk. 9. Attesten udstedes af Plantedirektoratet, når direktoratet på grundlag af en undersøgelse af partiet i henhold til art. 3, i rådsforordning nr. 2251/92 har konstateret, at partiet overholder kvalitetsnormerne.

Stk. 2. Ved indførsel fra lande, hvis officielle kontrolorgan er godkendt, skal partiet i henhold til art. 9, stk. 4, i rådsforordningen være ledsaget af attesten ved indførslen. Ledsager den nævnte attest ikke sendingen, eller er attesten ikke længere gyldig, udsteder direktoratet attesten, når det på grundlag af en undersøgelse af partiet i henhold til art. 3, i rådsforordningen har konstateret, at partiet overholder kvalitetsnormerne.

Overtrædelse og ikrafttræden

§ 19. I henhold til § 23, stk. 5 i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. straffes overtrædelse af de kvalitetsnormer, der er fastsat af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, med bøde.

Stk. 2. Overtrædelse af § 2, § 4, stk. 1 og 3, § 6, stk. 2, §§ 8-10, § 12 og § 14 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter lovens § 23.

§ 20. Den, der anvender det mærke, der er nævnt i art. 6, stk. 3, i rådsforordning nr. 2251/92, uden at være fritaget for kontrol efter art 6, stk. 1, straffes med bøde.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 324 af 17. juni 1988 om kvalitetskontrol med frugt og gartneriprodukter.

Plantedirektoratet, den 14. december 1992

Erik Madsen

/ Henrik Wanscher

Officielle noter

Ingen