Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0113
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om marmelade og frugtgelé samt kastanjecreme m.v. 1)

 

I medfør af § 13, § 16, stk. 2, § 22, § 24, stk. 1 og 2, § 26, § 61, stk. 1 og 2 samt § 78, stk. 3 i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven) fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter:

1)   Marmelade, frugtgelé og kastanjecreme samt syltetøj m.v. som defineret i bilag 1, og

2)   Andre produkter, som opfylder de i bilag 1 anførte krav om konsistens og som i øvrigt er fremstillet af frugter og/eller grøntsager, som defineret i bilag 2, afsnit A, nr. 1 og nr. 5.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke produkter, der er bestemt til fremstilling af kager og andet bagværk.

Stk. 3. De krav, der er fastsat i definitionerne til varebetegnelserne for syltetøj og grøntsagssyltetøj i bilag 1, nr. 8 og 9 og til produkterne anført i § 7, stk. 1 og 2, gælder ikke for produkter, der er lovligt fremstillet eller markedsført i de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union eller lande i EØS.

Sammensætning og tilvirkning

§ 2. Ved fremstilling af de i § 1, stk. 1, nr. 1 anførte produkter må alene anvendes de i bilag 3 anførte ingredienser og de i bilag 2, afsnit A anførte råvarer.

Stk. 2. Ved fremstilling af de i § 1, stk. 1, nr. 1 anførte produkter må de i bilag 2, afsnit A, nr. 1-4 anførte råvarer alene behandles efter reglerne i bilag 2, afsnit B.

§ 3. Såfremt der anvendes råvarer stammende fra to eller flere frugter nedsættes det i bilag 1 anførte mindsteindhold af de forskellige frugtsorter proportionalt med de anvendte procentdele.

§ 4. De i § 1, stk. 1, nr. 1 anførte produkter skal indeholde mindst 60 % opløseligt tørstof, bestemt med refraktometer.

Stk. 2. Indholdet af opløseligt tørstof i de nedenfor opregnede produkter skal dog kun være

1)   mindst 25 % i marmelade, marmelade ekstra, marmelade af citrusfrugter, marmeladegelé af citrusfrugter, syltetøj og grøntsagssyltetøj.

2)   mindst 45 % i gelé og gelé ekstra.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for produkter, hvor sukkeret er blevet helt eller delvis erstattet med sødestoffer.

Varebetegnelser og supplerende mærkningsbestemmelser

§ 5. De i bilag 1 anførte varebetegnelser er forbeholdt de deri nævnte produkter og skal i handelen benyttes som betegnelse for disse. Varebetegnelserne kan anvendes som supplement til navnet og kan i overensstemmelse med almindelig praksis anvendes til at betegne andre produkter, som ikke kan forveksles med de i bilag 1 anførte.

Stk. 2. De i bilag 1 anførte varebetegnelser skal suppleres med en angivelse af den eller de anvendte frugter i aftagende rækkefølge efter de anvendte råvarers vægtmængde. For produkter, som er fremstillet af tre eller flere frugtsorter, kan denne angivelse dog erstattes med angivelsen ”flere frugter”, en tilsvarende angivelse eller med antallet af anvendte frugtsorter. Angivelsen orange kan anvendes for appelsiner.

§ 6. De i bilag 1, nr. 1-8 anførte produkter skal mærkes med oplysning om det samlede indhold af frugt ved angivelsen ”fremstillet af ..g frugt pr. 100 g” færdigt produkt, i givet fald efter fradrag af vægten af den vandmængde, der er anvendt ved tilberedningen af det vandige frugtudtræk.

Stk. 2. Det i bilag 1, nr. 9 anførte produkt skal mærkes med oplysning om det samlede indhold af grøntsager ved angivelsen ”fremstillet af ..g grøntsager pr. 100 g” færdigt produkt, i givet fald efter fradrag af vægten af den vandmængde, der er anvendt ved tilberedningen af det vandige udtræk

Stk. 3. De i bilag 1 anførte produkter skal mærkes med oplysning om det samlede indhold af sukker ved angivelsen ”samlet sukkerindhold ..g pr. 100 g”, idet dette tal angiver den refraktometriske værdi af det færdige produkt, bestemt ved 20 ° C med en tolerance på ± 3 refraktometriske grader. Undtaget herfra er produkter, hvor mærkningen indeholder en næringsdeklaration vedrørende sukker i henhold til bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede levnedsmidler.

Stk. 4. De i stk. 1, 2 og 3 anførte mærkningsangivelser skal figurere med klart synlige bogstaver i samme synsfelt som varebetegnelsen.

Stk. 5. Såfremt residualindholdet af svovldioxid overstiger 10 mg/kg skal dets tilstedeværelse anføres på listen over ingredienser som en undtagelse fra kravet herom i bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer.

§ 7 Varebetegnelsen ”gelé”, som anført i bilag 1, nr. 3, kan anvendes for produkter, der er fremstillet af vin, krusemynte eller ekstrakt af rosenblomsterblade alene eller i blanding med frugtsaft samt for andre varer, der ikke kan forveksles med de i bilag 1 anførte produkter, og som sædvanligvis betegnes ”gelé”.

Stk. 2. Varebetegnelsen ”smørepålæg med frugtsmag”, hvoraf ”frugt” kan erstattes med navnet på en frugt eller grøntsag, skal anvendes for de i § 1, stk. 1, nr. 2 anførte produkter. Indholdet af frugt og grøntsager i de i § 1, stk. 1, nr. 2 anførte produkter skal beregnes, som angivet for produkter defineret i bilag 1, jf. § 6, stk. 1 og stk. 2.

Stk. 3. De i bilag 1 anførte produkter, som ikke indeholder sukker skal mærkes med angivelsen ”ikke tilsat sukker”. Denne mærkningsangivelse skal figurere med klart synlige bogstaver i samme synsfelt som varebetegnelsen.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 8. Med bøde straffes den, der overtræder § 2, § 4, stk. 1 og 2 eller §§ 5-7.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med fortsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1)   forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller

2)   opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. oktober 2003.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 621 af 1. juli 2003 om marmelade og frugtgelé samt kastanjecreme m.v. ophæves med virkning fra den 20. oktober 2003.

Stk. 3. Produkter, som før den 11. juli 2003 er fremstillet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 18 af 16. januar 1990 om marmelade og frugtgelé m.v. kan markedsføres til og med den 11. juli 2004. Såfremt disse produkter inden den 12. juli 2004 er mærket i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 18 af 16. januar 1990 om marmelade og frugtgelé m.v., kan markedsføring ske indtil lagrene er opbrugt.

Fødevaredirektoratet, den 10. oktober 2003

P.D.V
E.B.
Henrik G. Jensen

/Thomas Ilum Damsgaard


Bilag 1

Varebetegnelser for produkter

1.

Marmelade

Marmelade er en blanding med passende geléagtig konsistens af sukker, pulp og/eller puré af en eller flere frugtsorter og vand. Marmelade af citrusfrugter kan dog fremstilles af hele frugter, snittet i stykker og/eller skiver. Den mængde pulp og/eller puré, der anvendes til fremstilling af 1000 g færdigt produkt, må ikke være under:

 

-

350 g i almindelighed

 

-

250 g for ribs, rønnebær, havtorn, solbær, hyben og kvæde

 

-

150 g for ingefær

 

-

160 g for cashewæble

 

-

60 g for passionsfrugt

 

2.

Marmelade ekstra

Marmelade ekstra er en blanding med passende geléagtig konsistens af sukker og ikke-koncentreret pulp af en eller flere frugtsorter og vand. Dog kan marmelade ekstra af hyben og marmelade ekstra uden kerner af hindbær, brombær, solbær, blåbær og ribs fremstilles helt eller delvist af ikke-koncentreret puré af disse frugter. Marmelade ekstra af citrusfrugter kan fremstilles af hele frugter, snittet i stykker og/eller skiver.

Følgende frugter må ikke blandet med andre frugter anvendes ved fremstilling af marmelade ekstra: æble, pære, blomme med sten, melon, vandmelon, vindrue, græskar, agurk og tomat.

Den mængde pulp, der anvendes til fremstilling af 1000 g færdigt produkt, må ikke være under:

 

-

450 g i almindelighed

 

-

350 g for ribs, rønnebær, havtorn, solbær, hyben og kvæde

 

-

250 g for ingefær

 

-

230 g for cashewæble

 

-

80 g for passionsfrugt

 

3.

Gelé

Gelé er en blanding med tilstrækkelig geléagtig konsistens af sukker samt saft og/eller vandigt udtræk af en eller flere frugtsorter. Mængden af frugtsaft og/eller vandigt frugtudtræk, der anvendes til fremstilling af 1000 g færdigt produkt, må ikke være under den mængde, der er fastsat for fremstilling af marmelade. Disse mængder beregnes efter fradrag af vægten af det vand, der er anvendt ved tilberedning af de vandige udtræk.

 

4.

Gelé ekstra

For gelé ekstra må den mængde frugtsaft og/eller vandigt frugtudtræk, der anvendes til fremstilling af 1000 g færdigt produkt, dog ikke være under den mængde, der er fastsat for fremstilling af marmelade ekstra. Disse mængder beregnes efter fradrag af vægten af det vand, der er anvendt ved tilberedningen af de vandige frugtudtræk. Følgende frugter må ikke blandet med andre frugter anvendes ved fremstilling af gelé ekstra: æble, pære, blomme med sten, melon, vandmelon, vindrue, græskar, agurk og tomat.

 

5.

Marmelade af citrusfrugter

Marmelade af citrusfrugter er en blanding med passende geléagtig konsistens af vand, sukker og et eller flere af følgende produkter, fremstillet på basis af citrusfrugter: Pulp, puré, saft, vandigt frugtudtræk og skal. Den mængde citrusfrugter, der anvendes ved fremstillingen af 1000 g færdigt produkt, må ikke være under 200 g, hvoraf mindst 75 g skal hidrøre fra afskallet frugt.

 

6.

Marmeladegelé af citrusfrugter

Marmeladegelé af citrusfrugter betegner et produkt helt uden uopløselige bestanddele, dog eventuelt med små mængder finskåret frugtskal.

 

7.

Kastanjecreme

Kastanjecreme er en blanding med passende konsistens af vand, sukker og mindst 380 g kastanjepuré (af Castanea sativa) pr. 1000 g færdigt produkt.

 

8.

Syltetøj

Syltetøj er en blanding med passende tyktflydende konsistens af sukker og pulp, som indeholder hele frugter, stykker af frugter og/eller frugtdele: Enten af en enkelt frugtsort, eller af to eller flere frugtsorter, bortset fra æbler, pærer, blommer med sten, meloner, vandmeloner, druer, græskar, agurker og tomater. Den mængde pulp, der anvendes ved fremstilling af 1000 g færdigt produkt, må ikke være under:

 

-

450 g i almindelighed

 

-

350 g for solbær, hyben og kvæde

 

-

250 g for ingefær

 

-

230 g for cashewæble

 

-

200 g for citrusfrugter, hvoraf mindst 75 g skal hidrøre fra afskallet frugt,

 

-

80 g for passionsfrugt.

 

9.

Grøntsagssyltetøj

Grøntsagssyltetøj er en blanding af sukker og én eller flere grøntsager og pulp med passende tyktflydende konsistens. Den mængde pulp, der anvendes ved fremstillingen af 1000 g færdigt produkt må ikke være under 450 g.

 


Bilag 2

 

A. Definition af råvarer

 

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 

1.

Frugt:

 

-

Frisk, sund og ufordærvet frugt, som indeholder alle sine væsentlige bestanddele og er nået til en passende modenhed, efter rensning, renskæring og fjernelse af blomst og stilk

 

-

Tomat, den spiselige del af rabarberstilk, gulerod, sød kartoffel, agurk, græskar, melon og vandmelon

 

-

Spiselig rod af ingefærplanten, konserveret eller frisk. Ingefær kan være tørret eller konserveret i sirup.

 

2.

Frugtpulp:
Den spiselige del af hele frugten, som eventuelt er skrællet eller befriet for kerner, og som kan være skåret i stykker eller moset, men ikke pureret.

 

3.

Frugtpuré:
Den spiselige del af hele frugten, som om nødvendigt er skrællet eller befriet for kerner, og som er pureret ved sining eller lignende.

 

4.

Vandigt frugtudtræk:
Det vandige udtræk af frugt som, bortset fra det uundgåelige svind ved normal god fremstillingspraksis, indeholder alle de bestanddele af de anvendte frugter, der er opløselige i vand.

 

5.

Grøntsager:

Sunde rensede grøntsager, der er renskårne, eventuelt skrællede og befriede for ikke spiselige dele, men ikke berøvet bestanddele, der er væsentlige for fremstillingen af det i bilag 1, nr. 9 definerede produkt. Grøntsager kan være friske, kogte, blancherede eller konserverede ved nedkøling samt være hele, ituskårne, findelte eller purerede.

 

6.

Sukker:

De tilladte sukkerarter er:

 

a)

De sukkerarter, der er defineret i direktiv 2001/111/EF om visse former for sukker bestemt til konsum 1)

 

b)

Fruktosesirup

 

c)

Sukkerarter udvundet af frugt

 

d)

Farin og rørråsukker

 

 

B. Behandling af råvarer

 

1.

De i afsnit A, nr. 1-4 anførte produkter kan behandles på følgende måder:

 

-

Varme- eller kuldebehandling

 

-

Frysetørring

 

-

Koncentrering i det omfang, det er teknisk muligt

 

-

Anvendelse af svovldioxid (E 220) eller af salte heraf (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 og E 227) som teknisk hjælpestof, så længe svovldioxidindholdet i de produkter, der er defineret i bilag 1, ikke overstiger den maksimumsværdi for svovldioxid, der er fastsat i direktiv 95/2/EF om tilsætningsstoffer 2)  Undtaget fra denne behandling er råvarer, der anvendes ved fremstilling af ”marmelade ekstra” og ”gelé ekstra”, som anført i bilag 1, nr. 2 og 4.

 

2.

Abrikoser og blommer, der er bestemt til fremstilling af marmelade, kan også dehydreres på andre måder end ved frysetørring.

 

3.

Skaller af citrusfrugter kan konserveres i saltlage.

 


1) EF-Tidende 2002 L 10, s. 53.

2) EF-Tidende 1995 L 61, s. 1.


Bilag 3

De i bilag 1 anførte produkter kan tilsættes følgende ingredienser:

 

- Honning som defineret i Rådets direktiv 2001/110/EF af 20. december 2001 om honning 3)

Til alle produkter som hel eller delvis erstatning for sukker.

 

- Frugtsaft

udelukkende til marmelade.

- Saft af citrusfrugter i produkter fremstillet af andre frugter

udelukkende til marmelade, marmelade ekstra, gelé og gelé ekstra.

- Saft af røde frugter

udelukkende til marmelade og marmelade ekstra fremstillet på basis af hyben, jordbær, hindbær, stikkelsbær, ribs, blomme og rabarber.

- Saft af rødbeder

udelukkende til marmelade og gelé fremstillet på basis af jordbær, hindbær, stikkelsbær, ribs og blomme.

- Essentielle olier af citrusfrugter

udelukkende til marmelade af citrusfrugter og marmeladegelé af citrusfrugter.

- Spiselige olier og fedtstoffer som skumdæmpende midler

til alle produkter.

- Flydende pektin

til alle produkter.

- Skal af citrusfrugt

til marmelade, marmelade ekstra, gelé og gelé ekstra.

- Blade af Pelargonium odaratissimum

til marmelade, marmelade ekstra, gelé og gelé ekstra, når disse fremstilles på basis af kvæde.

- Spiritus, vin og hedvin, nødder, krydderurter, vanilje og vaniljeekstrakt

til alle produkter.

- Vanillin

til alle produkter.

 

 

 


3) EF-Tidende 2002 L 10, s. 47.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2001/113/EF af 20. december 2001 om marmelade og frugtgelé samt kastanjecreme bestemt til konsum (EF-tidende 2002 L 10, s. 67). Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.