Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyrer til Statsfrøkontrollen


BETALINGSREGLEMENT

01.07.87 - 30.06.88

Betalingsreglement vedrørende gebyrer til Statsfrøkontrollen

INDHOLD

 

                               side 

 Bekendtgørelse om gebyrer til Statsfrøkontrollen .......  1- 2 

 Bilag 1. 

 Laboratorie- og kontrolmarksundersøgelser ..............  3-16 

 Renhed, spireevne, ukrudtsfrø, andre kulturfrø .........  3 

 Antalsbestemmelse af enkeltarter af ukrudtsfrø .........  4 

 Supplerende renhedsundersøgelser .......................  5 

 Supplerende spiringsundersøgelser ......................  5 

 Prøverensning ..........................................  5 

 Undersøgelser for sortsægthed, laboratorieundersøgelser   6 

 Undersøgelser for sortsægthed, kontrolmarksundersøgelser  6 

 Sygdomsundersøgelser ...................................  6 

 Intervention, produktionsrestitution og produktionsstøtte  7 

 Raps til industribrug, kvalitetsanalyser m.fl. .........  7- 8 

 Raps til industribrug, enkeltundersøgelser .............  8 

 Gul sennep og ært til industribrug .....................  8 

 Øvrige undersøgelser ...................................  8 

 Frø af træer og buske ..................................  8 

 EF-undersøgelser og HVS-undersøgelser ..................  9-14 

 Annulleringer og ændringer .............................  15 

 Ekspedition ............................................  15-16 

 Analysebeviser og certifikater .........................  16 

 Udenlandske analyser af markfrø ........................  16 

 Bilag 2. 

 Prøvetagning af partier af korn og frø .................  17 

 Bilag 3. 

 Mærkesedler, plomber og plastposer .....................  18 

 Bilag 4. 

 Stikprøvekontrol .......................................  19-20 

 Småpakninger af markfrø og plænegræs ...................  19 

 Småpakninger af grønsagsfrø ............................  19-20 

 Bejdsekvalitetskontrol .................................  20 

 Kontrol med vandindholdet i sædekorn ...................  20 

 Kontroldyrkning af certificeret sædekorn, 

 sidste generation ......................................  20 

 Kontrol med blandingsforholdet i sortsblandinger i byg .  20 

 Bilag 5. 

 Avlskontrol ............................................  21-22 

 Fremavl af sædekorn ....................................  21-22 

 Avlskontrol med frø til eksport ........................  22-23 

Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 30. juni 1987

BEKENDTGØRELSE

OM

GEBYRER TIL STATSFRØKONTROLLEN

Efter § 1, stk. 1, i lov nr. 534 af 13. december 1972 om handel med frø, såsæd, læggekartofler og planter, som ændret ved lov nr. 81 af 27. februar 1980, fastsættes:

Gebyrer

§ 1. Gebyrer for laboratorie- og kontrolmarksundersøgelser af sædekorn og frø, herunder undersøgelser af mark- og grønsagsfrø og frø af træer og buske, fastsættes som angivet i bilag 1.

Stk. 2. Gebyrer for prøvetagning af partier af korn og frø fastsættes som angivet i bilag 2.

Stk. 3. Gebyrer for mærkesedler, plomber og plastposer i forbindelse med prøvetagning og forsegling fastsættes som angivet i bilag 3.

Stk. 4. Gebyrer for stikprøvekontrol fastsættes som angivet i bilag 4.

Stk. 5. Gebyrer for avlskontrol fastsættes som angivet i bilag 5.

Stk. 6. De i stk. 1-5 nævnte gebyrer tillægges merværdiafgift.

Rekvisition af ydelser og varer

§ 2. De i § 1, stk. 1 og 5, omhandlede ydelser rekvireres ved indsendelse af særlig anmeldelse til Statsfrøkontrollen. Anmeldelsen rekvireres hos Statsfrøkontrollen.

Stk. 2. De i § 1, stk. 2 og 3, omhandlede ydelser og varer rekvireres ved henvendelse til den eller de prøvetagere, som det enkelte firma af Statsfrøkontrollen er blevet henvist til at benytte.

Stk. 3. De i § 1, stk. 4, omhandlede gebyrer omfatter de firmaer, der er tilmeldt kontrollen.

Betalingspligtige

§ 3. Betalingspligten for de i § 1, stk. 1, 2, 3 og 5, omtalte ydelser og varer påhviler den, der rekvirerer de pågældende ydelser og varer, medmindre andet er aftalt og meddelt Statsfrøkontrollen.

Stk. 2. Den i § 1, stk. 4, omhandlede stikprøvekontrol skal betales af de firmaer, der er omfattet af kontrollen, og uden at være betinget af særlig rekvisition.

Opkrævning af skyldige gebyrer

§ 4. Opkrævning af skyldige gebyrer for de i § 1 omtalte ydelser og varer varetages af Statsfrøkontrollen ved udsendelse af fakturaer til de betalingspligtige.

Stk. 2. Skyldige gebyrer skal indbetales senest den på fakturaen anførte »seneste betalingsdato«.

Betalingsafvikling

§ 5. Betalingsafviklingen varetages af statens regnskabsdirektorat, postbox 2193, 1017 København K., telefon (01) 92 88 00.

Stk. 2. Regnskabsdirektoratet vil normalt udsende giroindbetalingskort til de betalingspligtige ca. 3 uger inden »seneste betalingsdato«. Denne dato er påført såvel faktura som giroindbetalingskort.

Stk. 3. De betalingspligtige skal foretage indbetaling af skyldige gebyrer og eventuelle påløbne renter i medfør af § 6, stk. 1, til regnskabsdirektoratet. Tvivlsspørgsmål vedrørende betalingsafviklingen bør rettes til regnskabsdirektoratet.

Stk. 4. Indbetalingen bør fortrinsvis foretages ved anvendelse af det udsendte giroindbetalingskort.

Stk. 5. Ved anden form for betaling anføres Statsfrøkontrollens institutionsnummer, den betalingspligtiges debitornummer samt fakturanummer.

Morarenter og udpantning

§ 6. Skyldige gebyrer, som indbetales efter seneste betalingsdato, skal forrentes med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 6 pct., jfr. lov nr. 25 af 13. december 1984 om ændring af lov om renter ved forsinket betaling, forsikringsaftaleloven m.v.

Stk. 2. Skyldige gebyrer, som ikke er indbetalt på seneste betalingsdato, vil tillige med renter blive inddrevet ved udlæg i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 2.

Ikrafttrædelse

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1987. Samtidigt ophæves Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 25. juni 1986 om betalingsreglement vedrørende gebyrer til Statsfrøkontrollen.

Stk. 2. Gebyrerne har virkning fra de i bilagene anførte datoer eller i de anførte perioder.

Landbrugsministeriet, den 30. juni 1987

Nils Bernstein

/Henrik Wanscher

Bilag 1

GEBYRER FOR LABORATORIE- OG KONTROLMARKSUNDERSØGELSER

gældende for perioden 1. juli 1987 - 30. juni 1988

DANSKE OG INTERNATIONALE ANALYSEREGLER

(gebyrerne er ekskl. moms)

Sædekorn og mark- og grønsagsfrø

 

 -------------------------------------------------------------------- 

                Ren- Spire- Ukrudtsfrø Andre kultur- 

                hed  evne         frø alene 

                             eller sammen 

                               med 

                             Ukrudtsfrø 

                       ------------------------- 

                       Vægt-    Vægt- 

                       pct. Antal pct. Antal 

                --------------------------------------- 

                1 (* 1)2 (* 2)3   4   5   6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kornarter .................... 71  106      121     121 

 Ært, bønne, lupin ............ 89  141      121     121 

 Vikke ........................ 89  141  104  244  121  285 

 Kløver, lucerne sneglebælg .. 161  141  104  202  121  225 

 Timothe ..................... 194  194  121  184  144  225 

 Knoldrottehale .............. 249  213  121  184  306  530 

 Italiensk rajgræs ........... 249  177  202  347  265  406 

 Alm. rajgræs, svingelarter .. 249  177  184  306  225  367 

 Engrapgræs .................. 161  213  144  244  347  591 

 Andre rapgræsarter, hvene ... 249  213  144  244  347  591 

 Hundegræs ................... 161  177  121  202  162  244 

 Bede ........................ 54  161  104  184  104  202 

 Gul sennep .................. 124  141  104  202  121  244 

 Raps, kålroe, kål o.a. 

 korsblomstrede .............. 124  141  121  265  162  306 

 Gulerod, dild, kommen, 

 kørvel, persille, selleri ... 124  177  104  202  121  244 

 Hør, asparges, løg, porre, 

 skorzoner, tomat ............ 89  141  104  202  121  244 

 Agurk, melon, græskar, 

 spinat ...................... 89  161  104  202  121  244 

 Radis ....................... 89  161  104  202  121  244 

 Cikorie, salat, karse, 

 opiatvalmue m.fl. ........... 89  177  104  202  121  244 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Antalsbestemmelse af enkeltarter af ukrudtsfrø (* 3) 

 --------------------------------------------------------------------- 

                En   Flyve-        Flyve- 

               Ukrudts- havre  Flyve- Flyve- havre og 

                art i   i   havre havre  silke 

               antals- antals-  i   i    i 

               mængden mængden 100 g 1.000 g 100 g 

               ---------------------------------------- 

                1    2    3   4    5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kornarter ................... 97    97       97 

 Ært, bønne, lupin ........... 97    97       97 

 Vikke .............. ........ 194   104      104 

 Kløver, lucerne, sneglebælg . 162   104   149  470   355 

 Timothe, knoldrottehale ..... 148   104   149  470   644 

 Italiensk rajgræs ........... 278   190   222  762   320 

 Alm. rajgræs, engsvingel .... 245   190   222  762   320 

 Rød svingel, stivbladet 

 svingel, fåresvingel......... 245   190   302  1041   355 

 Rapgræs, hvene .............. 194   104   149  302   254 

 Hundegræs ................... 162   126   302  1041   355 

 Bede ........................ 148   104      121 

 Gul sennep ................. 162   104   90  229   121 

 Raps, kålroe, kål o.a. 

 korsblomstrede .............. 213   104   104  270   242 

 Gulerod, kommen o.a 

 skærmplanter ................ 213   104   149  387 

 Hør ......................... 162   104   90  229   121 

 Opiatvalmue ................. 162   104   104  162   918 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Supplerende renhedsundersøgelser 

 Antalsbestemmelse af andre frøarter i pilleret frø ........ kr. 381 

 Artsbestemmelse af båndfrø ................................ -  52 

 Bestemmelse af fraktion af bederoe mellem sold 1.5 og 2.5 mm -  57 

 Bitre frø i lupin ......................................... - 137 

 Flyvehavre i 2 kg, korn ................................... - 177 

 Frø af anden farve i lupin, antalsprocent ................. -  86 

 Frø af anden farve i valmue, vægtprocent .................. -  89 

 Frø af anden farve i havre, vægtprocent ................... -  71 

 Renhed af pilleret frø .................................... -  75 

 Renhed af depilleret frø, bede ............................ - 242 

 Silke i 1 kg, hvidkløver .................................. - 1469 

 Størrelsessortering af bede og pilleret frø ............... - 106 

Ønskes der ved en renhedsundersøgelse eller en undersøgelse for indhold af ukrudtsfrø eller andre kulturfrø specifikation af forekomst af frø af enkelte arter eller andre fremmede bestanddele, betales for hver specifikation kr. 17.

Særlige ukrudtsundersøgelser i forbindelse med eksport til bestemte lande: For de to første arter, der skal opgives, betales det på side 3 i kolonne 4 anførte gebyr. For hver af de følgende arter betales et gebyr svarende til en specifikation = 17 kr., dog højst 170 kr.

Supplerende spiringsundersøgelser

 

 Ekstra optælling af spirer ............................... kr. 41 

 Tillæg for procent 1-spirede nøgler i bederoe ............ - 119 

 Tillæg for undersøgelse for 1,2,3-spirer i bederoe ....... - 178 

 Undersøgelser i forbindelse med forlængelse af 

 gyldighedsperioden for restpartier af frøblandinger 

 betales med et gebyr svarende til 2 spiringsundersøgelser 

 af rapgræs ............................................... - 426 

 Prøverensning 

 Rapgræs, kløver, sneglebælg, gulerod, persille, skorzoner, 

 chrysanthemum, blomsterfrø ............................... kr. 327 

 Engsvingel, rød svingel, hundegræs, timothe, 

 knoldrottehale ........................................... - 286 

 Korn, rajgræs, bederoe, spinat, radis, kommen, agurk, 

 valmue, hør, løg ......................................... - 212 

 Kål, kålroe, turnips, raps, gul sennep, ært, hestebønne .. - 126 

 Forrensning af råvare .................................... - 126 

Normalt efterfølges en prøverensning af undersøgelser for renhed og spireevne. Betaling herfor sker efter gebyrerne for disse undersøgelser.

Undersøgelser for sortsægthed

Laboratorieundersøgelser:

 

 Fenolundersøgelse af hvede .................. kr. 126 

 Fluorescensundersøgelse af havre ............ -  73 

 Fluorescensundersøgelse af rajgræs .......... -  194 

 Sortsrenhed af byg: 400 kerner .............. -  80 

           800 kerner .............. -  133 

          1000 kerner .............. -  160 

          1200 kerner .............. -  186 

          1600 kerner .............. -  239 

          2000 kerner .............. -  292 

          Bugfurebehåring i 400 kerner-  414 

          Elektroforese i 50 kerner  - 1350 

Sortsrenhed af maltbyg: Sortsrenhed af

byg + 50 pct.

 

 Adskillelse af vinterbyg og vårbyg ved 

 dyrkning i drivhus .......................... -  864 

 Kontrolmarksundersøgelser: 

 Sortsægthed af korn og rodfrugter ........... kr. 479 

 Sortsægthed af kløver- og græsarter ......... -  353 

 Sortsægthed af industriplanter .............. -  353 

 Undersøgelse af rodfrugtarter for krydsninger 

 og iblandinger .............................. -  353 

 Systematisk sortsundersøgelse af korn ....... - 1489 

 Undersøgelse for nøgen brand ................ -  300 

 Sygdomsundersøgelser 

 Korn 

 Afsvampningsbehov, vejledende ............... kr. 220 

 Spiringsskadende svampe (Fusarium m.fl.) .... -  220 

 Stribesyge (Drechslera graminea)/bladpletsyge 

 (D.teres) ................................... -  220 

 Stribesyge, drivhus ......................... -  486 

 Nøgen brand (Ustilago nuda) ................. -  486 

 Stinkbrand (Tilletia caries) ................ -  220 

 Nematoder ................................... -  220 

 Frø 

 Bedens rodbrand (Phoma betae) ............... kr. 220 

 Hundegræsbakteriose (Corynebacterium rathayi) -  220 

 Hør, EF-krævet undersøgelse ................. -  486 

 Kålens brunbakteriose (Xanthomonas campestris) -  486 

 Kålens tørforrådnelse (Phoma lingam) ........ -  220 

 Salatmosaik, 2000 frø ....................... -  486 

 Selleribladpletsyge (Septoria apiicola) ..... -  220 

 Skulpesvamp (Alternaria brassicicola) ....... -  220 

 Stængelål (Dictylenchus dipsaci) ............ -  220 

 Ærtesyge (Ascochyta spp.) ................... -  220 

Der kan udføres undersøgelser for en lang række sygdomme, og ovennævnte gebyrer er nævnt som eksempler. Skal en prøve undersøges for flere sygdomme, der kan påvises ved samme metode, betales fuldt gebyr for den første og et specifikationsgebyr på kr. 17 for hver af de følgende.

Intervention produktionsrestitution og produktionsstøtte

Intervention:

 

 Blød hvede, egnet til brødfremstilling ........... kr. 1210 

 Blød hvede, byg .................................. -  526 

 Rug, egnet til brødfremstilling .................. -  946 

 Rug .............................................. -  526 

 Raps og rybs, enkeltlave sorter .................. - 1078 

 Raps og rybs, dobbeltlave sorter ................. - 1604 

 Produktionsrestitution: 

 Majsgrits ........................................ kr. 636 

 Kvældemel ........................................ -  445 

 Produktionsstøtte: 

 Raps og rybs, enkeltlave sorter .................. kr. 770 

 Raps og rybs, dobbeltlave sorter ................. - 1285 

 Ært til foderbrug ................................ -  240 

 Enkeltundersøgelser: 

 Vandindhold ...................................... kr.  46 

 Natural- eller rumvægt ........................... -  49 

 Spirede kerner, kornbesats og urenheder 

 (Intervention) ................................... -  454 

 Kornbesats ....................................... -  265 

 Andre urenheder .................................. -  265 

 Spirede kerner ................................... -  181 

 Knækkede kerner .................................. -  126 

 Uudviklede kerner ................................ -  126 

 Misfarvede kerner ................................ -  90 

 Fordærvede kerner ................................ -  90 

 Faldtalsbestemmelse .............................. -  134 

 Proteinbestemmelse ............................... -  190 

 Amylogram ........................................ -  420 

 Renhed af raps i henhold til EF's regler ......... -  600 

 Oliebestemmelse (telle quelle) ................... -  159 

 Erucasyrebestemmelse ............................. -  319 

 Glucosinolatbestemmelse .......................... -  526 

 Zeleny-tal ....................................... -  360 

 Frie fedtsyrer ................................... -  200 

Raps til industribrug

Kvalitetsanalyser m.fl.:

Kvalitetsanalyse 1

 

 Omfatter undersøgelse for vandindhold, olieindhold 

 i renvarens tørstof, renvare, rent frø, 

 ikke-olieholdige urenheder og olieholdige 

 urenheder ........................................ kr. 324 

 Kvalitetsanalyse 2 

 Omfatter undersøgelse for vandindhold, olieindhold 

 i renvarens tørstof, renvare, rent frø inklusive 

 frø af agerkål, agersennep og sort sennep samt 

 andre bestanddele ................................ -  295 

 Kvalitetsanalyse 3 

 Omfatter undersøgelse for vandindhold, olieindhold 

 i renvarens tørstof og renvare ................... -  184 

 Erucasyrebestemmelse, vejledende analyse ......... -  140 

 Glucosinolatbestemmelse, vejledende analyse ...... -  266 

 Enkeltundersøgelser: 

 Vandindhold ...................................... kr.  46 

 Rensning/soldning, renhed med specifikation af 

 ikke-olieholdige og olieholdige urenheder ........ -  225 

 Rensning/soldning, renhed med specifikation af 

 ikke-olieholdige urenheder ....................... -  205 

 Olieindholdsbestemmelse (telle quelle) ........... -  159 

 Olieindholdsbestemmelse (tørstof) ................ -  113 

 Erucasyrebestemmelse ............................. -  319 

 Glucosinolatbestemmelse .......................... -  526 

 Gul sennep og ært til industribrug 

 Gul sennep: renhedsanalyse med forudgående 

       soldning ............................. kr. 212 

 -   -  : rensningsundersøgelse (prøverensning)  -  106 

 -   -  : rensningsundersøgelse og 

       renhedsanalyse af renvaren ........... -  212 

 -   -  : vandindholdsbestemmelse .............. -  46 

 -   -  : olieindholdsbestemmelse .............. -  113 

 Ært: rent frø og andre bestanddele ............... -  194 

 Hørfrø til industribrug 

 Hør: rensning, renhedsanalyse samt bestemmelse af 

   olie- og vandindhold ........................ -  324 

 Øvrige undersøgelser 

 Oliebestemmelse (ekstraktion med n-hexan) ........ kr. 350 

 Faldtal .......................................... -  134 

 Kornvægt ......................................... -  49 

 Undersøgelse for bejdsekvalitet .................. -  160 

 Vandindhold ...................................... -  46 

 Vandindhold med fortørring ....................... -  63 

 Vitalundersøgelse af korn, vejledende ............ -  334 

 Vitalundersøgelse af korn ........................ -  406 

 Undersøgelse af partier af byg og italiensk 

 rajgræs i tilfælde, hvor statsfrøkontrollens 

 prøvetager ikke har modtaget mærkesedler 

 vedrørende de til blandingen medgåede partier .... - 1329 

For undersøgelser, der kræver unormalt meget arbejde, opkræves et tillægsgebyr på kr. 170 pr. time ud over analysens normaltid.

For undersøgelse af prøver, som er bejdset med midler i fareklasse Tx, betales et tillægsgebyr på 100 pct., dog højst 300 kr., fordi analyserne i dette tilfælde nødvendiggør tidkrævende sikkerhedsforanstaltninger.

Frø af træer og buske

Afhængigt af den pågældende art gennemføres følgende undersøgelser:

- renhedsundersøgelse i forbindelse med spirings- eller vitalundersøgelse (kr. 26-97)

- spiringsundersøgelse (kr. 136-292)

- vitalundersøgelse (kr. 168-469).

EF-undersøgelser

Når rekvirenten har sat kryds i rubrikken »Alle EF-krævede undersøgelser« på anmeldelsen, indskrives prøven til de undersøgelser, som følger af art og kategori, jfr. EF-reglerne.

Tabellen nedenfor er opdelt i afsnit A. Frø af foder-, olie- og spindplanter, afsnit B. Grønsagsfrø, afsnit C. Sædekorn og afsnit D. EF + Higher Voluntary Standard (HVS).

For hver kombination af art og kategori er angivet gebyr og EF- undersøgelsens nummer (i parentes).

På side 12-14 er givet en oversigt over EF-undersøgelsernes indhold. Idet kontroldyrkning vil blive faktureret separat, er denne ikke inkluderet i gebyrerne for de pågældende EF-undersøgelser.

På fakturaer vedrørende EF-undersøgelser vil gebyret for EF- undersøgelser være anført med et samlet beløb, f.eks. »EF- undersøgelse nr. 24 ... kr. 261«.

 

 A. Gebyr (EF-undersøgelse) for frø af foder-, olie- og spindplanter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Art/Kategori    Præ-        Certifi- Certifi- 

           basis-  Basis-  ceret frø ceret frø Handels- 

           frø    frø    1. gene- 2. gene- frø 

                     ration  ration 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bederoe, ubehand. 

  frø        261 (24) 261 (24) 261 (24) 261 (24)  - 

 - tek.mono.frø   439 (25) 439 (25) 439 (25) 439 (25)  - 

 - tek.mono.pill. 

  frø        627 (26) 627 (26) 627 (26) 627 (26)  - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 - gen.mono.frø   380 (27) 380 (27) 380 (27) 380 (27)  - 

 - gen.mono.pill. 

  frø       568 (28) 568 (28) 568 (28) 568 (28)  - 

 Draphavre      793 (01) 793 (01) 667 (09) 667 (09) 667 (09) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fodermarvkål    571 (01) 571 (01) 581 (18) 581 (18)  - 

 Guldhavre      793 (01) 793 (01) 667 (09) 667 (09) 667 (09) 

 Hestebønne     351 (01) 351(01)  361 (14) 361(14)  - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hundegræs      582 (01) 582 (01) 515 (33) 515 (33)  - 

 Hvene        1053 (01) 1053 (01) 617 (33) 617 (33) 617 (33) 

 Hør         960 (07) 960 (07) 960 (07) 960 (07)  - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kløver       527 (01) 527 (01) 521 (11) 521 (11) 521 (11) 

 Knoldrottehale   992 (01) 992 (01) 680 (08) 680 (08) 680 (08) 

 Kommen       545 (01) 545 (01) 545 (01) 545 (01)  - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kællingetand, alm. 527 (01) 527 (01) 538 (10) 538 (10) 521 (11) 

 Kålroe       571 (01) 571 (01) 581 (18) 581 (18)  - 

 Lucerne       527 (01) 527 (01) 521 (11) 521 (11)  - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Lupin        574 (06) 574 (06) 487 (17) 487 (17) 470 (20) 

 Olieræddike     494 (01) 494 (01) 503 (18) 503 (18)  - 

 Opiatvalmue     510 (01) 510 (01) 510 (01) 510 (01)  - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rajgræs, alm.    793 (01) 793 (01) 650 (32) 650 (32)  - 

 Rajgræs, hybrid   832 (01) 832 (01) 650 (32) 650 (32)  - 

 Rajgræs, italiensk 832 (01) 832 (01) 650 (32) 650 (32)  - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rapgræs, alm.    1053 (01) 1053 (01) 634 (30) 634 (30) 634 (30) 

 Rapgræs, eng-    965 (01) 965 (01) 546 (30) 546 (30)  - 

 Rapgræs, enårig   1053 (01) 1053 (01) 617 (33) 617 (33) 617 (33) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rapgræs, lund-   1053 (01) 1053 (01) 634 (30) 634 (30) 634 (30) 

 Rapgræs, stortoppet 1053 (01) 1053 (01) 634 (30) 634 (30) 634 (30) 

 Raps, enkeltlav   547 (22) 547 (22) 547 (22) 547 (22)  - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Raps, dobbeltlav  1073 (21) 1073 (21) 1073 (21) 1073 (21) - 

 Rybs        547 (21) 547 (21) 547 (21) 547 (21)  - 

 Rævehale, eng-   582 (01) 582 (01) 498 (32) 498 (32) 498 (32) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sennep, gul     484 (21) 484 (21) 484 (21) 484 (21) 484 (21) 

 Sennep, sarepta-  547 (21) 547 (21) 547 (21) 547 (21) 547 (21) 

 Sennep, sort    547 (21) 547 (21) 547 (21) 547 (21) 547 (21) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sneglebælg, humle- 527 (01) 527 (01) 521 (11) 521 (11) 521 (11) 

 Svingel       793 (01) 793 (01) 650 (32) 650 (32) 650 (32) 

 Timothe       613 (01) 613 (01) 606 (08) 606 (08)  - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turnips       571 (01) 571 (01) 581 (18) 581 (18)  - 

 Vikke        515 (01) 515 (01) 264 (13) 264 (13) 264 (19) 

 Ært, foder-     351 (01) 351 (01) 361 (16) 361 (16)  - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 B. Gebyr (EF-undersøgelse) for grønsagsfrø 

 Art/Kategori  Standardfrø    Art/Kategori  Standardfrø 

 -------------------------------  ----------------------------------- 

 Agurk     250 (31) 236 (29)  Persille   301 (31) 252 (29) 

 Aubergine   230 (31) 216 (29)  Porre     230 (31) 216 (29) 

 Bede     215 (31) 236 (29)  Radis     250 (31) 236 (29) 

 -------------------------------  ----------------------------------- 

 Bønne     230 (31) 216 (29)  Roe      265 (31) 216 (29) 

 Cikorie    266 (31) 252 (29)  Ræddike    250 (31) 236 (29) 

 Endivie    266 (31) 252 (29)  Salat     266 (31) 252 (29) 

 -------------------------------  ----------------------------------- 

 Fennikel   266 (31) 252 (29)  Selleri    301 (31) 252 (29) 

 Glaskålrabi  265 (31) 216 (29)  Skorzoner   230 (31) 216 (29) 

 Græskar    250 (31) 236 (29)  Spinat    250 (31) 236 (29) 

 -------------------------------  ----------------------------------- 

 Gulerod    301 (31) 252 (29)  Tomat     230 (31) 216 (29) 

 Kål      265 (31) 216 (29)  Vandmelon   250 (31) 236 (29) 

 Kålrabi    265 (31) 216 (29)  Vårsalat   266 (31) 252 (29) 

 -------------------------------  ----------------------------------- 

 Løg, kepa-  230 (31) 216 (29)  Ægfrugt    230 (31) 216 (29) 

 Melon     250 (31) 236 (29)  Ægplante   230 (31) 216 (29) 

 Peber, spansk 266 (31) 252 (29)  Ært, have-  230 (31) 216 (29) 

 -------------------------------  ----------------------------------- 

 C. Gebyr (EF-undersøgelse) for sædekorn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Art/Kategori   Præ-         Certifi- Certifi- Certifi- 

          basis-   Basis-  ceret   ceret   ceret 

          sæd     sæd    sædekorn sædekorn sædekorn 

                     1. gene- 2. gene- 

                     ration  ration 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Byg        378 (38)  378 (38) 378 (39) 298 (01)  - 

 Havre       466 (36)  466 (36) 466 (37) 395 (47)  - 

 Hvede       298 (34)  298 (34) 298 (35) 298 (01)  - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Majs        -      -    397 (04)  -     - 

 Rug        298 (34)  298 (34)  -     -    298 (01) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 D. Gebyr (EF- og HVS-undersøgelse) for foderplanter 

 ------------------------------ 

 Art 

 ------------------------------ 

 Esparsette      623 (45) 

 Hundegræs       676 (44) 

 Kløver, hvid-     623 (45) 

 ------------------------------ 

 Kløver, rød-     623 (45) 

 Lucerne        623 (45) 

 Rajgræs, alm.     868 (44) 

 ------------------------------ 

 Rajgræs, hybrid-   909 (44) 

 Rajgræs, italiensk  909 (44) 

 Svingel, eng-     868 (44) 

 ------------------------------ 

 Svingel, strand    868 (44) 

 Svingel, rød     929 (44) 

 Timothe        708 (44) 

 ------------------------------ 

 EF-Undersøgelsernes indhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nr.        Enkeltundersøgelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

 01    Renhed - Ukrudts- og kulturfrø, antal - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 03    Forrensning - Renhed - Ukrudts- og kulturfrø, antal - 

     Spireevne - Sortsundersøgelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 04    Renhed - Ukrudts- og kulturfrø, antal - Spireevne - 

     Vandindhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

 06    Renhed - Ukrudts- og kulturfrø, antal - Bitre frø - 

     Frø af anden farve - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 07    Renhed - Ukrudts- og kulturfrø, antal - Spireevne - 

     Sygdomsundersøgelse i laboratorium 

 --------------------------------------------------------------------- 

 08    Renhed - Specifikation af kvik - Specifikation af 

     agerrævehale - Rumex ekskl. rødknæ og strandskræppe, 

     antal - Flyvehavre, antal - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 09    Renhed - Specifikation af rapgræs - Specifikation af 

     kvik - Specifikation af agerrævehale - Flyvehavre, antal - 

     Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10    Renhed - specifikation af rødkløver - Specifikation af 

     stenkløver - Rumex ekskl. rødknæ og strandskræppe, antal - 

     Flyvehavre, antal - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11    Renhed - Specifikation af stenkløver - Rumex ekskl. rødknæ 

     og strandskræppe, antal - Flyvehavre, antal - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13    Renhed - Specifikation af arter over 0.5 pct. - 

     Specifikation af stenkløver - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14    Renhed - Specifikation af arter over 0.3 pct. - 

     Specifikation af stenkløver - Flyvehavre, antal - 

     Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15    Renhed - Rumex ekskl. rødknæ og strandskræppe, antal - 

     Flyvehavre, antal - Kiddike, antal - Spireevne - 

     Glucosinolatbestemmelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16    Renhed - Specifikation af arter over 0.3 pct. - 

     Specifikation af stenkløver - Flyvehavre, antal - 

     Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 17    Renhed - Specifikation af arter over 0.3 pct. - 

     Specifikation af stenkløver - Bitre frø - Frø af anden 

     farve - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 18    Renhed - Specifikation af arter over 0.5 pct. - 

     Specifikation af agersennep - Specifikation af kiddike - 

     Rumex ekskl. rødknæ og strandskræppe, antal - Flyvehavre, 

     antal - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19    Renhed - Specifikation af stenkløver - Specifikation af 

     vikke - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20    Renhed - Specifikation af stenkløver - Bitre frø - Frø af 

     anden farve - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21    Renhed - Flyvehavre, antal - Kiddike, antal - Rumex ekskl. 

     rødknæ og strandskræppe, antal - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22    Renhed - Flyvehavre, antal - Kiddike, antal - Rumex ekskl. 

     rødknæ og strandskræppe, antal - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 23    Artsbestemmelse af båndfrø - Spireevne, 

     bånd/måtte/pladefrø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 24    Renhed - Spireevne - Vandindhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

 25    Renhed - 1,2,3-spirede, pct. - Vandindhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

 26    Renhed af depilleret frø - 1,2,3-spirede, pct. - 

     Vandindhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

 27    Renhed - 1-spirede, pct. - Vandindhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

 28    Renhed af depilleret frø - 1-spirede, pct. - Vandindhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

 29    Renhed af pilleret frø - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30    Renhed - Specifikation af enårig rapgræs - Specifikation 

     af agerrævehale - Specifikation af kvik - Specifikation af 

     Rumex ekskl. rødknæ og strandskræppe - Flyvehavre, antal - 

     Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 31    Renhed - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 32    Renhed - Specifikation af kvik - Specifikation af 

     agerrævehale - Flyvehavre, antal - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 33    Renhed - Specifikation af kvik - Specifikation af 

     agerrævehale - Specifikation af Rumex ekskl. rødknæ og 

     strandskræppe - Flyvehavre, antal - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 34    Renhed - Ukrudts- og kulturfrø, antal - Spireevne - 

     Kontroldyrkning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 35    Renhed - Ukrudts- og kulturfrø, antal - Spireevne - 

     Kontroldyrkning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 36    Renhed - Ukrudts- og kulturfrø, antal - Flyvehavre i 

     2000 g - Frø af anden farve - Spireevne - Kontroldyrkning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 37    Renhed - Ukrudts- og kulturfrø, antal - Flyvehavre i 

     2000 g - Frø af anden farve - Spireevne - Kontroldyrkning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 38    Renhed - Ukrudts- og kulturfrø, antal - Spireevne - 

     Sortsundersøgelse - Kontroldyrkning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 39    Renhed - Ukrudts- og kulturfrø, antal - Spireevne - 

     Sortsundersøgelse - Kontroldyrkning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 44    Renhed - Specifikation af arter over 0.3 pct. - 

     Flyvehavre, antal - Avena ludoviciana, antal - Avena 

     sterilis, antal - Cuscuta sp., antal - Rumex, ekskl. 

     rødknæ og strandskræppe, antal - Agerrævehale, pct. og 

     antal - Kvik, pct. og antal - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 45    Renhed - Specifikation af arter over 0.5 pct. - 

     Specifikation af stenkløver - Flyvehavre, antal - Avena 

     ludoviciana, antal - Avena sterilis, antal - Cuscuta sp., 

     antal - Rumex ekskl. rødknæ og strandskræppe, antal - 

     Agerrævehale, antal - Kvik, antal - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 46    Renhed - Specifikation af arter over 0.3 pct. - Kulturfrø, 

     antal - Flyvehavre, antal - Avena ludoviciana, antal - 

     Avena sterilis, antal - Cuscuta sp., antal - Rumex ekskl. 

     rødknæ og strandskræppe, antal - Agerrævehale, pct. og 

     antal - Kvik, pct. og antal - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 47    Renhed - Ukrudts- og kulturfrø, antal - Flyvehavre i 

     2000 g - Spireevne 

 --------------------------------------------------------------------- 

Annulleringer og ændringer

Afbrydes en undersøgelse inden dens normale afslutning, betales for det allerede udførte arbejde.

Ændringer og tilføjelser til rekvirerede undersøgelser, efter at indskrivningen er foretaget, betales med kr. 33.

Ekspedition

Il-analyser

Undersøgelser, der ønskes foretaget som il-analyser, betales med normalt gebyr + et tillæg på 50 pct., dog højst et tillæg på kr. 311.

Il-analyser med fortrin

Prøver, der ønskes ekspederet som il-analyse med fortrin, skal indsendes i speciel »EXPRES«-pakke med tydelig angivelse af, at det drejer sig om il-analyse med fortrin.

Ud over il-analyse-gebyret betales et fortrinsgebyr for udsædsprøver på kr. 1.000, for alt andet kr. 1.500.

Efteranmeldelse af prøver til kontroldyrkning

For anmeldelser af prøver til udsåning i Statsfrøkontrollens kontrolmark, som modtages efter den ved særlig meddelelse fastsatte frist, beregnes et forsinkelsesgebyr på kr. 40 pr. prøve.

Meddelelse af analyseresultater pr. telefon eller telex

For meddelelse af analyseresultater pr. telefon eller telex betales for det første resultat, som meddeles, en grundtakst på kr. 17. Efterfølgende analyseresultater i samme opkald betales med kr. 5 pr. resultat.

Forsendelse af prøver

Ved forsendelse af prøver til andre analysestationer, samt i de tilfælde, hvor en restprøve ønskes tilbagesendt, skal betales et gebyr på kr. 31 til dækning af administrationsomkostninger i forbindelse hermed. Herudover skal forsendelsesomkostningerne betales.

Opbevaring af prøver

For opbevaring i Statsfrøkontrollens arkiv af prøver, af hvilke der ikke gennemføres undersøgelser, betales kr. 16 pr. prøve.

Analysebeviser og certifikater

Danske analysebeviser

På den indsendte prøve udstedes gebyrfrit et dansk analysebevis eller et såkaldt 3-sproget dansk analysebevis med engelsk, fransk eller tysk tekst efter rekvirentens ønske.

Internationale analysebeviser

For internationale analysebeviser betales et gebyr på kr. 4 pr. originalt analysebevis.

Duplikater

Ekstra eksemplarer af analysebeviser og certifikater bestilt ved prøvens indsendelse betales med kr. 13 pr. eksemplar. Ekstra eksemplarer af analysebeviser bestilt efter prøvens indsendelse betales med kr. 32 pr. eksemplar.

Plantesundhedscertifikat

For udstedelse af plantesundhedscertifikat i forbindelse med eksport af frø til udsæd betales kr. 118. For bestillinger, som modtages efter kl. 10.00 med ønske om afhentning eller forsendelse samme dag, betales ud over il-gebyret et tillægsgebyr for »il-fortrin« på kr. 300.

OECD- og flyvehavrecertifikater

For udstedelse af OECD- og flyvehavrecertifikater vedrørende sædekorn betales kr. 40 pr. parti.

Udenlandske analyser af markfrø

Til dækning af Statsfrøkontrollens administrationsomkostninger i forbindelse med analyse af prøver af danskavlede og dansk forseglede partier af frø på udenlandske frøkontrolstationer betales et gebyr pr. parti på kr. 56.

Bilag 2

GEBYRER FOR PRØVETAGNING AF PARTIER AF KORN OG FRØ

gældende for perioden 1. juli 1987 - 30. juni 1988

(gebyrerne er ekskl. moms)

Minimumsbetaling

Rekvirenten skal altid betale for mindst 2 1/2 times prøvetagning, for hver gang en prøvetager tilkaldes.

I tilfælde, hvor prøvetagerens arbejde har en varighed af over 2 1/2 time, betaler rekvirenten for den tid, prøvetageren har været beskæftiget på firmaets lager.

Timelønssatser for prøvetagning

 

                           Pr. time 

 Prøvetagning kl. 06-17 ............................ kr. 86 

 Prøvetagning kl. 17-22 ............................ kr. 96 

 Prøvetagning kl. 22-06 ............................ kr. 102 

 Prøvetagning lørdage efter kl. 14 ................. kr. 110 

 Prøvetagning søn- og helligdage kl. 00-24, 

 grundlovsdag efter kl. 12 og juleaftensdag efter 

 kl. 14 ............................................ kr. 115 

Ved opgørelsen af antal timer regnes med antal påbegyndte halve timer.

Der medregnes den tid, som prøvetageren eventuelt har måttet vente, indtil prøvetagningen har kunnet finde sted.

Forsendelse af prøver

Rekvirenten betaler prøvetagerens eventuelle omkostninger i forbindelse med forsendelse af prøverne.

Annullering af rekvireret prøvetager

Såfremt rekvirenten annullerer en rekvireret prøvetagning senere end 2 timer inden tidspunktet for den aftalte prøvetagning, skal rekvirenten betale for 2 1/2 times prøvetagning.

Bilag 3

GEBYRER FOR MÆRKESEDLER PLOMBER OG PLASTPOSER

gældende for perioden 1. juli 1987 - 30. juni 1988

(gebyrerne er ekskl. moms)

 

 Mærkesedler          kr. pr. 100 stk. 

 Til partier 

 Til påbinding ................... 53 

 Til påsyning  ................... 46 

 Til påklæbning, store ............ 21 

 Til påklæbning, små (dæketiketter) 15 

 Til prøver af raps 

 Mærkesedler til rapsprøver ...... 53 

 Plomber 

 Til partier 

 Perfraplomber (rulleplomber) ....  9 

 Håndlukkeplomber ................  9 

 Til prøver 

 Blyplomber ...................... 22 

 Plastposer til prøver 

 Små poser ....................... 27 

 Store poser ..................... 76 

Bilag 4

GEBYRER FOR STIKPRØVEKONTROL

(gebyrerne er ekskl. moms)

Gebyrerne er gældende fra 1. juli 1987

og faktureres efter sæsonens udløb

I. Stikprøvekontrol med småpakninger af markfrø og plænegræs

Gældende for partier, som er udportioneret i sæsonen 1. juli 1987 - 10. juni 1988.

Gebyret beregnes på grundlag af antal partier og antal tons udportioneret i sæsonen.

Det enkelte firmas skyldige gebyr i kr. udregnes som

 

    antal udportionerede partier  antal tons udportioneret 

 123 x (--------------------------- + -----------------------) 

           3              8 

II. Stikprøvekontrol med småpakninger af grønsagsfrø

Gældende for partier, som er udportioneret i sæsonen 1. juli 1987 - 30. juni 1988.

Gebyret opkræves dels som et gebyr for hvert parti standardfrø, der prøvetages af Statsfrøkontrollen, og hvoraf der indsendes en prøve til undersøgelse på Statsfrøkontrollen, og dels som et gebyr pr. parti og et gebyr pr. kg frø udportioneret til den endelige forbruger i sæsonen.

Gebyr pr. parti standardfrø, som er prøvetaget og undersøgt af Statsfrøkontrollen

For hvert parti standardfrø, der prøvetages og undersøges af Statsfrøkontrollen, betales et gebyr på kr. 50.

Gebyr pr. parti

Storfrøede arter:

 

 Mindre end 100 kg ....... kr. 26 pr. parti 

 Mellem 100 og 1000 kg ... kr. 39 pr. parti 

 Over 1000 kg ............ kr. 51 pr. parti 

 Arter med mellemstore frø: 

 Mindre end 10 kg ........ kr. 26 pr. parti 

 Mellem 10 og 100 kg ..... kr. 39 pr. parti 

 Over 100 kg ............. kr. 51 pr. parti 

 Småfrøede arter: 

 Mindre end 5 kg ......... kr. 26 pr. parti 

 Mellem 5 og 50 kg ....... kr. 39 pr. parti 

 Over 50 kg .............. kr. 51 pr. parti 

 Pilleret frø og båndfrø . kr. 51 pr. parti 

 Gebyr pr. kg 

 Storfrøede arter:     Kr. 0.13 pr. kg 

 Arter med mellemstore frø: Kr. 0.25 pr. kg 

 Småfrøede arter:      Kr. 1.27 pr. kg 

 Pilleret frø og båndfrø:  Intet gebyr pr. kg 

 Arterne er med hensyn til betalingen grupperet således: 

 Storfrøede arter:     Bønne, græskar, pralbønne, valsk bønne 

              og ært 

 Arter med mellemstore frø: Bladbede, frilands-agurk, radis, ræddike, 

              rødbede, skorzoner og spinat 

 Småfrøede arter:      Alle øvrige arter af grønsagsfrø medtaget 

              under kontrollen. 

III. Bejdsekvalitetskontrol

Bejdsekvalitetskontrollen omfatter alt sædekorn produceret under den officielle kontrol og udføres ved stikprøvevis at undersøge et antal prøver svarende til 10 pct. af antal producerede sædekornspartier. Gebyret pr. parti udgør 10 pct. af prisen for en bejdsekvalitetsanalyse, d.v.s. kr. 16.

IV. Kontrol med vandindholdet i sædekorn

Kontrollen omfatter alt sædekorn produceret under den officielle kontrol og udføres ved stikprøvevis at undersøge et antal prøver svarende til 10 pct. af antal producerede sædekornspartier. Gebyret pr. parti udgør 10 pct. af prisen for en undersøgelse for vandindhold, d.v.s. kr. 5.

V. Kontroldyrkning af certificeret sædekorn sidste generation

For alle partier af certificeret sædekorn af rug samt certificeret sædekorn 2. generation af byg, havre og hvede betales for kontroldyrkningen et beløb svarende til 15 pct. af gebyret for kontroldyrkning, d.v.s. kr. 72.

VI. Kontrol med blandingsforholdet i sortsblandinger af byg

For alle partier af sortsblandinger betales for kontrollen med at, sorterne indgår i blandingen i det rette blandingsforhold, et beløb svarende til 10 pct. af gebyret for kontroldyrkning, d.v.s. kr. 48.

Bilag 5

GEBYRER FOR AVLSKONTROL

(gebyrerne er ekskl. moms)

I. Fremavl af sædekorn

Gebyrer gældende for 1987.

Officiel markbesigtigelse

Markbesigtigelsen betales med et grundgebyr på kr. 165 pr. kontrakt plus et arealgebyr på kr. 16.50 pr. ha pr. besigtigelse.

En kontrakt må kun omfatte: 1 avler, 1 art, 1 sort og 1 generation og kan kun omfatte flere arealer, hvis disse befinder sig inden for en radius af 5 km fra avlerens ejendom.

Markbesigtigelse ved autoriserede kontrollører

Markbesigtigelse af arealer udlagt med basissæd - bortset fra rug - og arealer udlagt med certificeret sædekorn kan udføres af de af Statsfrøkontrollen autoriserede kontrollører for firmaets regning.

Statsfrøkontrollen udfører i disse tilfælde en efterfølgende stikprøvekontrol af disse arealer. Til dækning af Statsfrøkontrollens udgifter ved stikprøvekontrollen betaler firmaet et gebyr pr. arealenhed af de arealer, der er besigtiget af de autoriserede kontrollører. Gebyret beregnes efter kontrollens afslutning og vil udgøre 20 pct. af Statsfrøkontrollens gennemsnitlige udgift pr. ha ved gennemførelse af stikprøvekontrollen i det pågældende år.

Høstkontrol

I de tilfælde, hvor der er truffet aftale med firma og avler om en høstkontrol, betales en sådan kontrol efter regning.

Administrationsomkostninger

Til dækning af Statsfrøkontrollens omkostninger ved administrationen af sædekornsordningen betales et arealgebyr på kr. 3.50 pr. ha besigtiget areal, uanset om dette besigtiges af Landskontoret for Planteavl, Statsfrøkontrollen eller de af Statsfrøkontrollen autoriserede kontrollører. Der betales endvidere et partigebyr på kr. 34 pr. parti.

Efteranmeldelse af arealer til markbesigtigelse

For anmeldelser af vintersæd modtaget efter 15. januar, som er fristen for indsendelse, skal betales ekstra administrationsgebyr som følger:

 

 Anmeldelser modtaget i perioden 01.02-15.02: kr. 25 

 Anmeldelser modtaget i perioden 16.02-31.02: kr. 50 

 Anmeldelser modtaget i perioden 01.03-30.06: kr. 200 

 Anmeldelser modtaget efter 01.07:      kr. 500 

For anmeldelser af vårsæd modtaget efter 30. april, som er fristen for indsendelse, skal betales ekstra administrationsgebyr som følger:

 

 Anmeldelser modtaget i perioden 01.05-15.05: kr. 25 

 Anmeldelser modtaget i perioden 16.05-31.05: kr. 50 

 Anmeldelser modtaget i perioden 01.06-30.06: kr. 200 

 Anmeldelser modtaget efter 01.07:      kr. 500 

II. Avlskontrol med frø til eksport, for hvilke der kræves avlskontrolcertifikat vedrørende forekomst af sygdomme

Gebyrer gældende fra 1. juli 1987.

Avlskontrol her i landet

Der betales et grundgebyr på kr. 167 pr. anmeldelse plus et arealgebyr på kr. 13.00 pr. ha pr. besigtigelse. Såfremt en avler har flere arealer inden for en radius af 5 km fra dennes ejendom, dækkes disse af samme grundgebyr.

Hvis avlskontrollen skal omfatte specificerede sygdomme, betales desuden et fast gebyr på kr. 99 for hver sygdom for hvert besigtiget areal.

Avlskontrol i udlandet

For avlskontrol i udlandet skal det firma, der begærer avlskontrollen foretaget, til Statsfrøkontrollen betale Statsfrøkontrollens udgifter til inspektørens timeløn med tillæg af 40 pct. samt udgifterne til den pågældendes rejse i henhold til de til enhver tid for tjenesterejser gældende regler.

III. Fremavl af sædefrø

Gebyrer gældende fra 1. juli 1987 (høståret 1988).

Officiel markbesigtigelse

Gebyret for den officielle markbesigtigelse aftales mellem landbrugsministeriet og landbrugsorganisationerne. Gebyret bekendtgøres ved meddelelse fra Statsfrøkontrollen.

Anmeldelsesgebyr og kontroldyrkning

For anmeldelse og kontroldyrkning af udlægspartier betales for danske sorter kr. 696 pr. parti og for udenlandske sorter kr. 489 pr. parti. Endvidere betales et gebyr for frøavlsarealer af græsmarksplanter, bælgsæd samt olie- og spindplanter på kr. 41 pr. ha og for frøavlsarealer af rodfrugter på kr. 70 pr. ha.

Efteranmeldelse af arealer til markbesigtigelse

For anmeldelser modtaget og accepteret efter udløb af fristen for indsendelse skal betales følgende tillæg:.

 

 for udlægspartier ......... kr. 300 pr. parti 

 for fremavlsarealer ....... kr. 100 pr. areal 

 plus arealafgift på ....... kr.  3 pr. ha. 

Gebyr for høstkontroller, der ikke anmeldes rettidigt

Ved for sen anmeldelse af høstkontrol betales et gebyr på kr. 50.

Gebyr ved telex- eller telefonbestillinger af mærkesedler

Ved telex- eller telefonbestillinger betales et gebyr på kr. 75 pr. certificeret parti.

Ved bestilling af mærkesedler til levering samme dag betales et »il- fortrin« gebyr på kr. 300 pr. referencenummer.

Officielle noter

(* 1) Ad kolonne 1: Gebyret for en vejledende renhedsundersøgelse udgør 65 pct. af de nævnte gebyrer

(* 2) Ad kolonne 2: Gebyret for en vejledende spiringsundersøgelse udgør 90 pct. af de nævnte gebyrer

(* 3) Gebyret for bestemmelse af antal frø af to ukrudtsarter fremgår af side 3, kolonne 4. Gebyret for bestemmelse af antal frø af yderligere ukrudtsarter er 17 kr. pr. art