Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægningen

(Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og jordbrugskommissioner)

I medfør af § 30, stk. 4, i lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 17. juli 1989 (landbrugsloven), fastsættes:

De jordbrugsmæssige interesser

§ 1. Ved varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser i kommune- og lokalplanlægningen skal der, når der er tale om, at landbrugsjorder skal overgå til ikke-jordbrugsmæssige formål, lægges vægt på,

 • 1) at nødvendige arealinddragelser fortrinsvis finder sted, således at de bedst egnede landbrugsjorder bevares,
 • 2) at forbruget af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål ikke bliver større end nødvendigt,
 • 3) at der i videst muligt omfang tages hensyn til de berørte landbrugsejendommes struktur- og arronderingsforhold og til foretagne bygnings- og kulturtekniske investeringer,
 • 4) at der sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny bebyggelse m.v., således at miljøkonflikter så vidt muligt undgås, og
 • 5) at der bevares større samlede jordbrugsområder med henblik på en sikring af jordbrugets erhvervsmuligheder.

Stk. 2. Ved varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser skal der desuden lægges vægt på de jordbrugsmæssige hensyn, der indgår i regionplanlægningen.

§ 2. Er der tale om arealer, der fortsat skal anvendes til jordbrugsformål, eller hvor jordbrug skal indgå sammen med andre formål, herunder boligformål, natur- og miljøhensyn m.v., skal der ved kommune-og lokalplanlægningen lægges vægt på, at der ikke sker indgreb i adgangen til omlægninger i ejendomsstrukturen og driften af landbrugsejendomme og i mulighederne for en udbygning og modernisering af jordbrugets bygninger.

Stk. 2. Arealer, der ved lokalplan udlægges til etablering af særlige jordbrugsvirksomheder, herunder væksthusgartnerier, pelsdyrfarme og lignende, skal normalt forblive i landzone.

Stk. 3. Er der tale om arealer, der udlægges til etablering af jordbrugsparceller, der agtes anvendt til opførelse af beboelsesbygninger kombineret med hobbyprægede, jordbrugsmæssige formål, skal der ud over de hensyn, der fremgår af § 1, tilstræbes, at arealforbruget ikke overstiger 1 ha pr. bolig.

Opgavefordeling

§ 3. Det påhviler kommunalbestyrelsen ved kommune- og lokalplanlægning at varetage de jordbrugsmæssige interesser ved en samlet afvejning af de hensyn, der skal varetages ved planlægningen.

§ 4. Det påhviler amtsrådet som regionplanmyndighed nærmere at vurdere varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser i kommune- og lokalplanlægningen i forhold til regionplanlægningen.

§ 5. Jordbrugskommissionen varetager i samarbejde med Jordbrugsdirektoratet jordbrugsmæssige interesser i region- og kommuneplanlægningen og ved lokalplanlægningen. Jordbrugskommissionen kan anmode Jordbrugsdirektoratet om at gøre indsigelse mod et lokalplanforslag efter reglerne i § 26 i kommuneplanloven.

Stk. 2. Amtsrådet skal efter anmodning underrette jordbrugskommissionen om forslag til region-, kommune- og lokalplaner.

§ 6. Jordbrugsdirektoratet varetager i samarbejde med jordbrugskommissionerne de jordbrugsmæssige interesser i regionplanlægningen og i kommune- og lokalplanlægningen, herunder også gartneri-, planteskole- og frugtavlserhvervets interesser og det private skovbrugs erhvervsinteresser, jf. bekendtgørelse nr. 880 af 20. december 1989 om Jordbrugsdirektoratets opgaver og beføjelser.

Kommuneplaner

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan sende forslag til revision af en kommuneplan og forslag til kommuneplantillæg til Jordbrugsdirektoratet samtidig med, at forslaget sendes til amtsrådet som regionplanmyndighed.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sende et eksemplar af den reviderede kommuneplan eller kommuneplantillægget til Jordbrugsdirektoratet umiddelbart efter, at planen eller tillægget er endeligt vedtaget eller godkendt.

Lokalplaner

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal efter reglerne i § 23, stk. 1, nr. 5, og stk. 4 i kommuneplanloven give skriftlig underretning samt sende et eksemplar af lokalplanforslaget til Jordbrugsdirektoratet, hvis lokalplanen helt eller delvis omfatter

 • 1) landzonearealer, der er undergivet landbrugspligt eller deklaration i medfør af landbrugsloven, og som ikke i en endeligt vedtaget kommuneplan er udlagt til byzoneformål, eller
 • 2) arealer, hvortil der er knyttet jordbrugsmæssige interesser, herunder også gartneri-, planteskole-og frugtavlserhvervets interesser og det private skovbrugs erhvervsinteresser.

Stk. 2. Det påhviler amtsrådet at underrette jordbrugskommissionen om lokalplanforslag, der fremsendes til amtskommunen, og som omfattes af bestemmelsen i stk. 1.

§ 9. Et lokalplanforslag skal efter § 19, stk. 2, i kommuneplanloven angive, om planens virkeliggørelse forudsætter tilladelse efter landbrugsloven. Det skal fremgå af lokalplanforslaget,

 • 1) hvilke matrikelnumre der er undergivet landbrugspligt, jf. § 2 i landbrugsloven, eller er pålagt deklaration i medfør af landbrugsloven, og
 • 2) om lokalplanen forudsætter, at landbrugspligten ophæves efter § 4, stk. 1, i landbrugsloven.

Stk. 2. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, og det i planen er forudsat, at landbrugspligten skal ophæves, kan landbrugspligten bortfalde ved udstykning m.v. uden tilladelse efter lovens § 4, hvis betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 1, og stk. 2 i Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 551 af 15. august 1989 om udstykningssager m.v. vedrørende landbrugsejendomme er opfyldt. Hvis gennemførelsen af lokalplanen forudsætter tilladelse, kan jordbrugskommissionen stille betingelser i medfør af landbrugslovens § 4, stk. 3, vedrørende jordernes drift og stk. 4 om afhændelse af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom.

Stk. 3. Hvis gennemførelsen af en lokalplan forudsætter tilladelse efter landbrugslovens § 7, stk. 3, eller § 7a, stk. 4, kan jordbrugskommissionen stille betingelser i medfør af de nævnte bestemmelser. Disse vilkår kan eventuelt optages i lokalplanen ved dens endelige vedtagelse.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 angår alene tilladelse efter lovens §§ 4, 7 og 7a til den anvendelse af området, der fremgår af lokalplanen, men derimod ikke tilladelse efter andre bestemmelser i landbrugsloven.

Stk. 5. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, er den manglende formelle ophævelse af landbrugspligten ikke til hinder for virkeliggørelse af planen, f.eks. iværksættelse af byggemodningsarbejder. Det er dog en forudsætning, at kommunalbestyrelsen påser,

 • 1) at der snarest indhentes den nødvendige tilladelse efter landbrugsloven til ophævelse af landbrugspligten, jf. dog stk. 2, og
 • 2) at ejeren i tilfælde, hvor restejendommen uden for lokalplanområdet ikke er forsynet med beboelsesbygning, jf. landbrugslovens § 7, stk. 1, gøres bekendt med, at der i forbindelse med udstykning vil kunne stilles betingelser i medfør af lovens § 4, stk. 3, vedrørende jordernes drift og stk. 4 om afhændelse af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom.

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Følgende cirkulærer ophæves:

 • 1) Cirkulære nr. 17 af 10. februar 1983 om jordbrugskommissionernes medvirken ved behandlingen af kommuneplaner og lokalplaner m.v.
 • 2) Cirkulære nr. 18 af 10. februar 1983 vedrørende varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægningen.
 • 3) Cirkulære nr. 120 af 14. oktober 1988 om indsendelse af lokalplanforslag m.v. til Jordbrugsdirektoratet.

Landbrugsministeriet, den 8. marts 1990

Laurits Tørnæs

/ Birgit Kristiansen

Officielle noter

Ingen