Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om kommunalbestyrelsernes medvirken ved administrationen af landbrugsloven (Til samtlige kommunalbestyrelser)


1. Indledning

Ved lov nr. 381 af 7. juni 1989 er der gennemført en række ændringer i landbrugsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 17. juli 1989.

Dette cirkulære giver retningslinier for kommunalbestyrelsernes kontrol med overholdelsen af landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser og for deres deltagelse i kontrollen med overholdelsen af lovens øvrige regler om landbrugsejendommes drift, forpagtning og samdrift m.v.

2. Erhvervelsesreglerne i hovedtræk

Efter reglerne i landbrugsloven kan en eller flere personer erhverve adkomst på en landbrugsejendom eller på en anpart i en sådan, når erhververen afgiver erklæring om opfyldelse af lovens erhvervelsesbetingelser, jf. § 16, § 17, stk. 2, § 17a, stk. 1, og § 18a, stk. 1-4. Et selskab kan erhverve adkomst på en landbrugsejendom, når selskabet afgiver erklæring om opfyldelse af erhvervelsesbetingelserne i lovens § 20, stk. 1.

Erklæringerne skal afgives på et af følgende skemaer:

Grønt skema beregnet for personers erhvervelse af en landbrugsejendom.

Blåt skema beregnet for selskabers erhvervelse af en landbrugsejendom.

Til begge skemaer hører et skema til uddannelsesattest, der som hovedregel skal anvendes ved erhvervelse af landbrugsejendomme over 30 ha.

Som supplement til skemaerne er der endvidere to vejledninger:

Vejledning om personers erhvervelse af landbrugsejendomme.

Vejledning om selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme.

Skemaer og vejledning udleveres uden vederlag af kommunekontorerne eller jordbrugskommissionerne, der kan rekvirere materialet hos Statens Informationstjeneste, Postboks 1103, 1009 Kbh. K, (tlf. 33 92 92 28).

Kontrollen med overholdelse af de nævnte erhvervelsesbestemmelser udøves ved et samarbejde mellem tinglysningsmyndighederne og kommunerne, jf. Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 553 af 15. august 1989 om dokumentation ved tinglysning af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme.

Kommunen kontrollerer, at de fornødne erklæringer er afgivet, og påtegner skødet herom, inden det kan tinglyses, jf. pkt. 3.

Desuden varetages kontrollen af tinglysningsdommeren, der påser,

at skødet er påtegnet af kommunen, eller

at der er meddelt tilladelse efter landbrugsloven til erhvervelsen.

Der gælder dog følgende undtagelser, hvor erhververen ikke skal afgive erklæring på de nævnte skemaer:

  • 1) Erhvervelse af en landbrugsejendom, der helt ligger i byzone eller i sommerhusområde i henhold til lov om by- og landzoner. Dette kan ske på grundlag af erklæring i skødet om, at ingen del af ejendommen ligger i landzone.
  • 2) Erhvervelse fra ægtefælle ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo, ved deling af fællesbo eller ved arv. Dette kan ske umiddelbart efter reglerne i lovens § 17, stk. 1, og § 18a, stk. 1, 1. pkt., hvis den pågældende har haft lovlig adkomst på ejendommen.
  • 3) Erhvervelse, hvor erhververen er en dansk offentlig myndighed, jf. lovens § 21, stk. 1.

3. Kommunens kontrol af erklæringsskemaer

3.1. Almindelige kontrolregler

Når et adkomstdokument indleveres til påtegning i henhold til landbrugsloven, påser kommunen,

at samtlige erhververe, der er anført i skødet, har afgivet erklæring på særskilte skemaer,

at der ikke er foretaget overstregninger, rettelser eller tilføjelser, der ændrer indholdet af erklæringerne,

at der er overensstemmelse mellem arealangivelsen i skemaet og i kommunens ejendomsregister,

at der ikke er åbenlyse fejl i udfyldelsen, og

at erklæringsskemaet er underskrevet af erhververen.

3.2. Personers erhvervelse

Ved erklæringsskemaet vedrørende personers erhvervelse af en landbrugsejendom påser kommunen endvidere,

at der er givet rigtig oplysning om hvilken erhvervelse, der er tale om (skemaets afsnit 3),

at alle relevante erklæringer i den pågældende erhvervelsessituation (dvs. inden for skemaets afsnit 4 -10) er besvaret bekræftende,

at der er vedlagt en af jordbrugskommissionen eller Jordbrugsdirektoratet attesteret og gyldig uddannelsesattest (gyldighed i indtil 6 måneder for så vidt angår kravene i uddannelsesattestens afsnit 2, nr. 4 og 5) ved erhvervelse af en landbrugsejendom over 30 ha (skemaets afsnit 4 og 5), og

at skemaet er attesteret af jordbrugskommissionen eller af en praktiserende landinspektør om fradragsarealer (skemaets afsnit 12), hvis arealgrænserne på 30 ha eller 70 ha i § 16, stk. 1-3, ønskes fraveget, uden at der søges om dispensation til erhvervelsen.

3.3 Selskabers erhvervelse

Ved erklæringsskemaet vedrørende selskabers erhvervelse af en landbrugsejendom påser kommunen ud over det i pkt. 3.1. anførte,

at der er givet fornødne oplysninger om selskabet (skemaets afsnit 2), herunder at selskabet er registreret i Selskabs- og Erhvervsstyrelsen ved registreringsnummer og selskabsnavn m.v.,

at alle relevante erklæringer vedrørende den deltager, der opfylder landbrugslovens erhvervelsesbetingelser og kravet om stemmeflertal i selskabet (skemaets afsnit 3 - 6), er besvaret bekræftende,

at der er vedlagt en af jordbrugskommissionen eller Jordbrugsdirektoratet attesteret og gyldig uddannelsesattest (gyldighed i indtil 6 måneder for så vidt angår kravene i uddannelsesattestens afsnit 2, nr. 4 og 5) ved erhvervelse af en landbrugsejendom over 30 ha (skemaets afsnit 6.1 og 6.2), og

at skemaet er attesteret af jordbrugskommissionen eller af en praktiserende landinspektør om fradragsarealer (skemaets afsnit 9), hvis arealgrænserne på 30 ha eller 70 ha i § 16, stk. 1-3, ønskes fraveget, uden at der søges om dispensation til erhvervelsen.

3.4. Påtegning af adkomstdokumentet

Hvis erklæringsskemaet er udfyldt efter ovenstående retningslinier, jf. også førnævnte to vejledninger, påtegner kommunen adkomstdokumentet. Af påtegningen skal fremgå, at der er afgivet erklæring efter landbrugsloven, og hvilke af lovens betingelser, der forudsættes opfyldt.

Påtegning af adkomstdokumentet kan tidligst ske sammen med vurderingspåtegningen.

I forbindelse med påtegning af adkomstdokumentet udfylder kommunen det sidste afsnit i erklæringsskemaet.

Kopi af erklæringsskemaet med eventuel tilhørende kopi af uddannelsesattest opbevares i kommunen. Erklæringsskemaer indsendes (sammenhæftet med eventuel uddannelsesattest) såvidt muligt en gang månedligt til Jordbrugsdirektoratet.

Tvivlsspørgsmål kan forelægges jordbrugskommissionen eller Jordbrugsdirektoratet, Sankt Annæ Plads 19, 1250 København K, eventuelt telefonisk (tlf. 33 15 61 31).

4. Efterfølgende kontrol med erhvervelsesbetingelserne

Den efterfølgende kontrol af erhvervelsesbetingelser retter sig først og fremmest mod de betingelser, der ikke er opfyldt ved erhvervelsen, men som erhververen har afgivet erklæring om at ville opfylde efter erhvervelsen. Det samme gælder i situationer, hvor erhvervelsen er sket ved tilladelse efter landbrugsloven.

Bopælskravet skal normalt opfyldes inden 6 måneder efter erhvervelsen, ved arv og familiehandel dog inden 2 år. Kravet indebærer, at den pågældende rent faktisk skal have fast og varigt ophold på ejendommen og være tilmeldt kommunens folkeregister som boende på ejendommen, således at denne tjener som hovedbopæl i skattemæssig forstand.

Kravet om, at erhververen selv skal drive ejendommen, eller at en anpartshaver skal deltage i den daglige drift, skal opfyldes umiddelbart efter erhvervelsen. Kravet indebærer navnlig, at ejendommen eller dens jorder ikke må bortforpagtes.

Bopælskravet og driftskravene skal opfyldes i mindst 8 år fra det tidspunkt, hvor forpligtelsen indtræder. Der henvises iøvrigt til Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 549 af 15. august 1989 om uddannelseskrav og bopælskrav m.v. i henhold til landbrugsloven.

Jordbrugsdirektoratet foranlediger i almindelighed gennemført kontrol af bopælskravet ved henvendelse til kommunen på et tidspunkt efter erhvervelsen, hvor kravet skal være opfyldt.

Jordbrugsdirektoratet foranlediger endvidere stikprøvevis gennemført en mere tilbundsgående kontrol af såvel opfyldelsen af lovens erhvervelsesbetingelser som overholdelse af lovens øvrige bestemmelser. Tilsynsopgaverne varetages i et samarbejde mellem kommunerne, jordbrugskommissionerne og Jordbrugsdirektoratet, jf. om opgavefordelingen under pkt. 5.

5. Tilsynsopgaver efter landbrugsloven

Det påhviler såvel kommunerne som jordbrugskommissionerne i forbindelse med deres arbejde at være opmærksom på, om reglerne i landbrugsloven overholdes, jf. lovens §§ 28 og 30.

Det gælder således bestemmelserne i lovens §§ 7-8 om landbrugsejendommes drift m.v., herunder reglerne om vedligeholdelse af beboelsesbygninger, drift af jorderne og inddragelse af jorder til andre formål.

Det gælder også tilsynet med overholdelse af bestemmelserne i §§ 9-12 om samdrift og forpagtning m.v., herunder navnlig begrænsningerne med hensyn til afstand og antal ejendomme.

Det gælder endvidere tilsynet med overholdelse af vilkår om fast bopæl, der har været en forudsætning for godkendelse af sammenlægning, supplering eller erhvervelse af landbrugsejendomme, jf. §§ 13-21.

Da tilsynsopgaverne først og fremmest søges varetaget som et led i kommunernes og jordbrugskommissionernes arbejde, angår kommunernes tilsynsopgaver hovedsagelig opfyldelsen af bopælskravet, tilsyn med beboelses- og driftsbygninger og anvendelse af jorder til ikke-jordbrugsmæssige formål, medens jordbrugskommissionernes tilsynsopgaver hovedsagelig angår landbrugsejendommes drift, samdrift og forpagtning m.v.

Indberetning om overtrædelse af bestemmelserne i landbrugsloven gives til Jordbrugsdirektoratet, Sankt Annæ Plads 19, 1250 København K.

6. Ikrafttræden m.v.

Reglerne i dette cirkulære gælder fra den 1. september 1989. Samtidig ophæves cirkulære nr. 95 af 18. juli 1986.

Landbrugsministeriet, den 15. august 1989

Laurits Tørnæs

/ Sten Strømgren

Officielle noter

Ingen