Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser under region-, kommune- og lokalplanlægningen

(Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og jordbrugskommissioner)

I medfør af § 30, stk. 4, i lov om landbrugsejendomme, jf.

lovbekendtgørelse nr. 769 af 24. august 1994 (landbrugsloven),

fastsættes:

De jordbrugsmæssige interesser

§ 1. Ved varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser i region-, kommune- og lokalplanlægningen skal der, når der er tale om, at landbrugsjorder skal overgå til ikke-jordbrugsmæssige formål, lægges vægt på,

 • 1) at nødvendige arealinddragelser fortrinsvis finder sted, således at de bedst egnede landbrugsjorder bevares,
 • 2) at forbruget af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål ikke bliver større end nødvendigt,
 • 3) at der i videst muligt omfang tages hensyn til de berørte landbrugsejendomme, struktur- og arronderingsforhold i området, til behov for arealer til udspredning af husdyrgødning og til foretagne bygnings- og kulturtekniske investeringer,
 • 4) at der sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny bebyggelse m.v., således at miljøkonflikter så vidt muligt undgås, og
 • 5) at der bevares større samlede jordbrugsområder med henblik på en sikring af jordbrugets erhvervsmuligheder.

Stk. 2. Ved varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser skal der desuden lægges vægt på de jordbrugsmæssige hensyn, der indgår i landbrugsplanlægningen og regionplanlægningen samt eventuelt i kommuneplanlægningen.

§ 2. Er der tale om arealer, der fortsat skal anvendes til jordbrugsformål, og hvor jordbrug skal indgå sammen med andre formål, herunder boligformål, natur- og miljøhensyn m.v., skal der ved region-, kommune- og lokalplanlægningen lægges vægt på, at der ikke sker indgreb i adgangen til omlægninger i ejendomsstrukturen og driften af landbrugsejendomme og i mulighederne for en udbygning og modernisering af jordbrugets bygninger.

Stk. 2. Arealer, der ved lokalplan udlægges til etablering af særlige jordbrugsvirksomheder, herunder væksthusgartnerier, pelsdyrfarme og lignende, skal normalt forblive i landzone og fortsat være undergivet landbrugspligt. Der bør normalt ikke lokalplanlægges for almindelig jordbrugsvirksomhed, jf. § 15, stk. 5, i lov om planlægning.

Stk. 3. Er der tale om arealer, der udlægges til etablering af jordbrugsparceller, der agtes anvendt til opførelse af beboelsesbygninger kombineret med hobbyprægede, jordbrugsmæssige formål, skal det ud over de hensyn, der fremgår af § 1, tilstræbes, at arealforbruget ikke overstiger 1 ha pr. bolig, og at jordbrugsparcellerne placeres i tilknytning til eksisterende landsbyer eller anden bymæssig bebyggelse.

Opgavefordeling

§ 3. Det påhviler amtsrådet ved regionplanlægningen at varetage de jordbrugsmæssige interesser ved en samlet afvejning af de hensyn, der skal varetages ved planlægningen.

Stk. 2. Det påhviler amtsrådet som regionplanmyndighed nærmere at vurdere varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser i kommune- og lokalplanlægningen i forhold til regionplanlægningen.

§ 4. Det påhviler kommunalbestyrelsen ved kommune- og lokalplanlægningen at varetage de jordbrugsmæssige interesser ved en samlet afvejning af de hensyn, der skal varetages ved planlægningen.

§ 5. Jordbrugskommissionen varetager i samarbejde med Strukturdirektoratet for Landbrug og Fiskeri (Strukturdirektoratet) de jordbrugsmæssige interesser i region- og kommuneplanlægningen og ved lokalplanlægningen. Jordbrugskommissionen fremkommer med sine bemærkninger over for Strukturdirektoratet under hensyn til de tidsfrister, der er fastsat for Strukturdirektoratets behandling af sagen, jf. lov om planlægning.

Stk. 2. Amtsrådet underretter jordbrugskommissionen om forslag til region-, kommune- og lokalplaner, der er omfattet af § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2.

Stk. 3. Strukturdirektoratet, jordbrugskommissionen og amtsrådet kan aftale andre procedurer om samarbejdet mellem Strukturdirektoratet og jordbrugskommissionen end dem, der fremgår af stk. 1 og 2.

§ 6. Strukturdirektoratet varetager i samarbejde med jordbrugskommissionerne de jordbrugsmæssige interesser i regionplanlægningen og i kommune- og lokalplanlægningen, herunder også gartneri-, planteskole- og frugtavlserhvervets interesser. Strukturdirektoratet kan anmode miljø- og energiministeren om at fremsætte indsigelse mod forslag til regionplaner, og Strukturdirektoratet kan fremsætte indsigelse mod et lokalplanforslag efter reglerne i §§ 28 og 29 i lov om planlægning.

Region- og kommuneplaner

§ 7. Amtsrådet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, kan sende debatoplæg m.v. til Strukturdirektoratet i forbindelse med indkaldelse af ideer, forslag m.v. til brug ved det indledende planlægningsarbejde før udarbejdelse af forslag til region- eller kommuneplan eller ændringer hertil, jf. reglerne i § 22, stk. 2, i lov om planlægning.

Stk. 2. Amtsrådet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, skal efter reglerne i § 25 i lov om planlægning sende forslag til revision af en regionplan, en kommuneplan og forslag til tillæg hertil, til Strukturdirektoratet samtidig med, at forslaget offentliggøres.

Stk. 3. Amtsrådet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, skal efter reglerne i § 30 i lov om planlægning sende et eksemplar af den reviderede regionplan, kommuneplan eller tillæg hertil til Strukturdirektoratet umiddelbart efter, at planen eller tillægget er endeligt vedtaget.

Lokalplaner

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan sende eventuelle debatoplæg m.v. til Strukturdirektoratet i forbindelse med inddragelse af offentligheden i det indledende lokalplanarbejde, jf. reglerne i § 22, stk. 2, i lov om planlægning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal efter reglerne i § 25 i lov om planlægning give skriftlig underretning samt sende et eksemplar af lokalplanforslaget til Strukturdirektoratet, hvis lokalplanen helt eller delvis omfatter

 • 1) landzonearealer, der er undergivet landbrugspligt eller deklaration i medfør af landbrugsloven, og som ikke i en endeligt vedtaget kommuneplan er udlagt til byzoneformål, eller
 • 2) arealer, hvortil der er knyttet jordbrugsmæssige interesser, herunder også gartneri-, planteskole- og frugtavlserhvervets interesser.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal efter reglerne i § 30 i lov om planlægning sende et eksemplar af lokalplaner, der er omfattet af stk. 2, til Strukturdirektoratet umiddelbart efter, at lokalplanen er endeligt vedtaget.

§ 9. Redegørelsen til et lokalplanforslag skal efter § 16, stk. 2, i lov om planlægning angive, om planens virkeliggørelse forudsætter tilladelse efter landbrugsloven. Det skal fremgå af redegørelsen,

 • 1) hvilke matrikelnumre der er undergivet landbrugspligt, jf. § 2 i landsbrugsloven, eller er pålagt deklaration i medfør af landbrugsloven, og
 • 2) om lokalplanen forudsætter, at landbrugspligten ophæves efter § 4, stk. 1, i landbrugsloven.

Stk. 2. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, og det i planen er forudsat, at landbrugspligten skal ophæves, kan landbrugspligten bortfalde ved udstykning m.v. uden tilladelse efter lovens § 4, hvis betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 1, og stk. 3 i bekendtgørelse nr. 774 af 24. august 1994 om udstykningssager m.v. vedrørende landbrugsejendomme er opfyldt. Hvis gennemførelsen af lokalplanen forudsætter tilladelse, kan jordbrugskommissionen stille betingelser i medfør af landbrugslovens § 4, stk. 3, vedrørende jordernes drift og stk. 4 om afhændelse af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom.

Stk. 3. Hvis gennemførelsen af en lokalplan forudsætter tilladelse efter landbrugslovens § 7, stk. 6, eller § 7a, stk. 4, kan jordbrugskommissionen stille betingelser i medfør af de nævnte bestemmelser. Disse vilkår kan eventuelt optages i lokalplanen ved dens endelige vedtagelse.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 angår alene tilladelse efter lovens §§ 4, 7 og 7a til den anvendelse af området, der fremgår af lokalplanen, med derimod ikke tilladelse efter andre bestemmelser i landbrugsloven.

Stk. 5. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, er den manglende formelle ophævelse af landbrugspligten ikke til hinder for virkeliggørelse af planen, f.eks. iværksættelse af byggemodningsarbejder. Det er dog en forudsætning, at kommunalbestyrelsen påser,

 • 1) at der snarest indhentes den nødvendige tilladelse efter landbrugsloven til ophævelse af landbrugspligten, jf. dog stk. 2, og
 • 2) at ejeren i tilfælde, hvor restejendommen uden for lokalplanområdet ikke er forsynet med beboelsesbygning, jf. landbrugslovens § 7, stk. 1, gøres bekendt med, at der i forbindelse med udstykning vil kunne stilles betingelser i medfør af lovens § 4, stk. 3, vedrørende jordernes drift og stk. 4 om afhændelse af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom eller vedrørende opretholdelse af restejendommen som en landbrugsejendom uden bygninger, jf. lovens § 8, stk. 4, og § 16.

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Cirkulære nr. 36 af 8. marts 1990 om varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægningen ophæves.

Landbrugs- og Fiskeriministeriet, den 11. juli 1995

Henrik Dam Kristensen

/ Dorrit Krabbe

Officielle noter

Ingen