Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Kontorcirkulære vedrørende »landsbysager«


På grund af de begrænsede midler, der er til rådighed til gennemførelse af jordfordelingssager, må det anses for påkrævet, at der i sager, hvor planlægningsomkostningerne skal afholdes af sekretariatet, fastsættes en grænse for de med benyttelse af lokal bistand forbundne omkostninger.

Ved engagering af lokale landinspektører som bistand ved planopbygningen må det derfor tilkendegives landinspektøren, at samtlige med planopbygningen forbundne omkostninger, der som hidtil vil blive godtgjort efter regning, ikke må overstige et beløb, svarende til 160 kr. pr. deltagende lodsejer med tillæg af 50% for hver ha, hvormed det gennemsnitlige antal omlagte ha pr.lodsejer overstiger 1 ha.

Ved beregningen af, om planlægningsudgifterne er holdt indenfor nævnte grænse, ses bort fra udgifter til ekstra plan I og II i kalke med raster.

Der må derhos i hver enkelt sag på forhånd træffes aftale med landinspektøren om et maksimalt beløb for samtlige de med hans bistand forbundne omkostninger for det tilfælde, at den tilsigtede jordfordeling mod forventning ikke måtte kunne gennemføres, og i almindelighed må dette beløb ikke overstige, hvad der svarer til 60 kr. for hver lodsejer, der har været ført inventeringsforhandlinger med, hvilket må dokumenteres ved fremlæggelse af plan I og inventeringsskemaer.

Da de til rådighed værende midler kun bør udnyttes til gennemførelse af jordfordelingssager, der opfylder visse miniumskrav med hensyn til antal deltagende lodsejere, til rådighed værende suppleringsjord, omlagte ha pr. lodsejer etc., bør forudsætningen for, at sekretariatet kan anbefale vedkommende jordfordelingskommission, at en sag godkendes til gennemførelse ved kendelse, i almindelighed være,

at den omfatter mindst 10 lodsejere,

at det omlagte areal udgør mindst 150% af det ensidigt afgivne areal (nedlægningsjord m.v.), og

at der ved planen omlægges mindst 2 ha pr. lodsejer.

Når sekretariatet har modtaget en anmodning om gennemførelse af jordfordeling, foretages med henblik på muligheden for, at sagen kan tilfredsstille nævnte miniumskrav, af sekretariatets planlægger, evt. i forbindelse med den praktiserende landinspektør, der forventes at skulle være sekretariatet behjælpelig med at udføre planlægningsarbejdet, en analyse på stedet, der blandt andet bør omfatte drøftelser med lokale kontaktmænd. Til brug ved denne analyse bør være tilvejebragt et målebordsblad, hvorpå de landbrugsejendomme, der forventes at kunne nedlægges, er indtegnet.

Jordfordelingssekretariatet, den 29. marts 1971.

H. Chr. Lykke-Meyer.

Officielle noter

Ingen