Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære vedrørende cirkulære af 22. februar 197 om Mautitius


ad Mauritius, cirkulære af 22/2 1967, j.nr. KK 963-67

På given foranledning henledes opmærksomheden på, at de i ovennævnte cirkulære stk. a anførte »all contagious and infectious diseases« også omfatter sådanne anmeldepligtige husdyrsygdomme, som har relation til andre husdyr på ejendommen end fjerkræ.

På grund af de særlige forhold på Mauritius har man fra dansk side givet tilsagn om, at der kun eksporteres fjerkræ fra ejendomme, der er fri for anmeldepligtige husdyrsygdomme, selv om de pågældende sygdomme efter dansk opfattelse ikke frembyder nogen form for smitterisiko gennem slagtet fjerkræ, f. eks. leukose hos kvæg, brucellose hos svin og andet lign. Ud over forholdene på de leverende ejendomme er der givet visse tilsagn vedrørende smitterisiko fra omgivelserne.

Såfremt en godkendt besætning er beliggende inden for et på grund af mund- og klovesyge afspærret område, må der derfor ikke udstedes passerseddel, og kyllinger fra afspærrede områder må ikke modtages med eksport til Mauritius for øje.

I tilfælde af, at en anmeldepligtig husdyrsygdom forekommer på ejendommen, og der opstår tvivl om dens betydning for eksport til Mauritius, skal der rettes henvendelse til kødkontrolafdelingens hovedkontor, Nyropsgade 37, København V.

P.V.V.

V.E. Albertsen

Officielle noter

Ingen