Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om forsøgsdyrs slagtning og salg til konsum


For at forebygge, at kød, æg, mælk m.m., som indeholder rester af skadelige stoffer, udbydes til salg, skal veterinærdirektoratet efter samråd med sundhedsstyrelsen indskærpe, at levnedsmidler primært må anses for utjenlige til menneskeføde, jfr. § 2, c) i lov nr. 174 af 28. april 1950 om levnedsmidler m.m., såfremt levnedsmidlerne hidrører fra dyr (heste, stort kvæg, kalve, får, lam, geder, svin, kaniner og fjerkræ m. fl.), som i forsøgsøjemed har fået indgivet lægemidler eller andre lignende stoffer. Opmærksomheden henledes særlig på forsøg med syntetiske og naturlige giftstoffer, levnedsmiddel- og fodermiddeltilsætninger samt radioaktive forbindelser.

Såfremt forsøgsdyrene vil have udskilt de indgivne stoffer fuldstændigt kortere eller længere tid efter forsøgets afslutning eller må anses for helbredte så vidt for et påført infektiøst agens, at slagtemæssig behandling er forsvarlig, vil dyrene dog kunne føres til slagtning på særlige betingelser, der i hvert enkelt tilfælde må aftales mellem veterinærdirektoratet og den for forsøget ansvarlige person. For at veterinærdirektoratet skal kunne meddele tilladelse til salg til konsum, må der bl. a. forelægges tilfredsstillende dokumentation vedrørende indgivne stoffers udskillelse eller henfald.

Det tilføjes, at sundhedsstyrelsen, St. Kongensgade 1, 1264 København K., i samråd med veterinærdirektoratet, Nyropsgade 37, 1602 København V., vil være villig til at rådgive, inden forsøgene iværksættes.

Veterinærdirektoratet, den 1. juli 1969.

Chr. Werdelin.

Officielle noter

Ingen