Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til havefrø- markfrø- og sædekornsfirmaerne Vejledning vedrørende plantesundhedscertifikater ved eksport af frø til udsæd


Vejledningen angiver retningslinier for, hvordan firmaerne skal forholde sig for at få udstedt sundhedscertifikat for frøpartier til eksport, samt retningslinier for, hvilke betingelser der i forbindelse hermed stilles til parti- og avlskontrol.

I landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 135 af 15. april 1980 om indførsel og udførsel af planter m.m. (bilag 1a) er fastsat, at statsfrøkontrollen skal udøve den i forbindelse med udførsel af frø til udsæd omtalte kontrol, og at statsfrøkontrollen skal fastsætte nærmere regler til gennemførelse af denne.

Dette cirkulære indeholder de af statsfrøkontrollen fastsatte og af landbrugsministeriet godkendte regler. Cirkulæret erstatter statsfrøkontrollens cirkulærer 501-78 og 521-79.

1. Udstedelse af sundhedscertifikat

1.1. Rekvirering af certifikat

Den eksportør, der ønsker at eksportere frø til lande, der som betingelse for indførsel kræver et plantesundhedscertifikat på varen, skal på en særlig blanket rekvirere certifikatudstedelse hos statsfrøkontrollen (bilag 2). Rekvirenten udfylder blanketten og returnerer den til statsfrøkontrollen. På blanketten skal bl.a. oplyses frøets latinske artsnavn, avlsland og det land, hvortil partiet skal eksporteres. Såfremt importøren kræver særlige sundhedskrav opfyldt som betingelse for import, skal disse også oplyses på anmeldelsen.

1.2 Indsendelse af partiprøve

Såfremt der stilles krav om frihed for specielle skadegørere, som forekommer i avlslandet, vil det i reglen være nødvendigt at foretage en laboratorieundersøgelse. Rekvirenten skal da drage omsorg for, at statsfrøkontrollen modtager en prøve af det til eksport beregnede parti. Prøven skal være udtaget i overensstemmelse med statsfrøkontrollens regler for prøvetagning og være ledsaget af en prøveanmeldelse. Blanketter hertil fås hos statsfrøkontrollen. Hvis frøpartiet er prøvetaget og forseglet af statsfrøkontrollen, skal den i forbindelse hermed udtagne prøve danne grundlag for laboratorieundersøgelsen. Partier, der ikke ønskes forseglet af statsfrøkontrollen, kan prøvetages af firmaet. Såvel den udtagne prøve som prøveanmeldelsen skal mærkes således, at prøven og partiet uden vanskeligheder kan identificeres, og prøven skal kunne sammenholdes med foran nævnte anmeldelse af partiet til certifikatudstedelse. For frøpartier, der eksporteres i delpartier, kan den oprindelige partiprøve danne grundlag for laboratorieundersøgelserne.

1.3 Laboratorieundersøgelser

De nødvendige sygdomsundersøgelser udføres i laboratoriet under anvendelse af metoder beskrevet i statsfrøkontrollens analyseregler eller af andre anerkendte metoder, der er egnet til påvisning af eventuelle forekomster af de aktuelle skadegørere.

1.4 Avlskontrol

For frø, der ønskes eksporteret til lande, der stiller krav om, at frøet er avlskontrolleret, kræves, at avlskontrollen er gennemført af statsfrøkontrollen eller anden af statsfrøkontrollen til dette formål godkendt institution.

1.5 Normer

Såfremt statsfrøkontrollen er bekendt med, at modtagerlandet har andre importbestemmelser vedrørende skadegørere end dem, der er opgivet af rekvirenten, forbeholder mig sig ret til at nægte udstedelse af certifikat, såfremt undersøgelserne har vist, at importlandets bestemmelser ikke er opfyldt.

1.6 Certifikatudstedelse

Såfremt de nødvendige betingelser er opfyldt, udstedes sundhedscertifikatet med fire kopier. I modsat fald meddeles firmaet, hvilke betingelser der ikke er opfyldt.

2. Avlskontrol i Danmark

2.1 Almindelige bestemmelser

Til avlskontrol kan anmeldes frøavlsarealer af arter af have- og landbrugsplanter.

Anmeldelsen, der skal ske inden 15. maj i det pågældende år, sker på særlige blanketter (se bilag 3), som rekvireres hos statsfrøkontrollen. På anmeldelsen skal anføres firmaets og avlerens navn, gårdnavn og adresse samt markens beliggenhed og størrelse i ha. Desuden skal anføres arts- og sortsnavn samt udlægspartiets referencenummer og/eller mærke. Endelig skal anmeldelsen indeholde oplysninger om, hvorvidt afgrøden skal inspiceres for bestemte sygdomme. Hver anmeldelse må kun omfatte 1 avler, 1 art, 1 sort og 1 generation.

2.2. Markbesigtigelse

Besigtigelsen skal gennemføres på det tidspunkt, hvor såvel bestandens som eventuelle sygdommes udvikling muliggør den mest effektive inspektion. Om nødvendigt gennemføres flere inspektioner.

Hvis rekvirenten har anmodet om besigtigelse for nærmere angivne sygdomme, foretages en speciel undersøgelse for forekomst af disse. Denne undersøgelse skal omfatte mindst 10 x 100 planter.

2.3 Meddelelse af resultatet af avlskontrollen

Når avlskontrollen er gennemført, meddeler statsfrøkontrollen firmaet resultatet af undersøgelsen på en kopi af rekvirentens anmeldelse af avlskontrollen.

3. Avlskontrol i udlandet

Såfremt et firma ønsker gennemført avlskontrol af partier udsået i udlandet, skal firmaet anmode det pågældende lands officielle plantesundhedsmyndigheder om at få foretaget en sådan avlskontrol. Statsfrøkontrollen er i denne forbindelse altid villig til at drøfte eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende avlskontrollens gennemførelse med de pågældende udenlandske kontrolmyndigheder.

4. Betaling

Betaling for avlskontrol, prøvetagning, laboratorieundersøgelse og certifikatudstedelse sker i overensstemmelse med statsfrøkontrollens betalingsreglement. Betaling for avlskontrol i et andet land foretaget af dette lands plantesundhedsmyndighed er statsfrøkontrollen uvedkommende.

5. Ikrafttræden

Dette cirkulære træder i kraft den 1. juli 1980

Med venlig hilsen

Johs. Jørgensen

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

REKVIRERING AF SUNDHEDSCERTIFIKAT

FOR FRØ TIL EKSPORT

(Bedes udfyldt med blokbogstaver)

 

 Eksportørens navn og adresse: ................................. 

 ............................................................... 

 Modtagerens navn og adresse: ................................... 

 .......................................... 

 Indførselsland: ............................................... 

 Antal og art af kolli: ........................................ 

 Mærkning af pakningerne: ...............Afsvampning: Er partiet 

 Avlsland: ..............................afsvampet, skal behand- 

 Transportmiddel: .......................lingsmiddel og -måde 

 Indførselstoldsted: ....................anføres: .............. 

 Sendingens indhold 1)(mængde, varens navn samt plomberingsnummer): 

 ........kg..................................................... 

 ........kg..................................................... 

 Eventuel ønsket tillægserklæring skal anføres her: ............ 

 ............................................................... 

 ............................................................... 

 ........, den......... ....................................... 

              Underskrift/firmastempel 

 • 1) Dersom flere end 2 frøpartier skal eksporteres på samme certifikat, skal anmeldelsen være ledsaget af faktura eller anden fortegnelse over partierne i 4 eksemplarer. Skal en laboratorieundersøgelse danne grundlag for certifikatudstedelse, skal der for hvert parti anføres den indsendte prøves referencenummer eller mærke samt dato for indsendelse. Har statsfrøkontrollen tidligere undersøgt en prøve af partiet, er det tilstrækkeligt at anføre prøvens analysenummer.
Officielle noter

Ingen