Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om ændrede regler for bekæmpelse af coloradobillen

(Til erhvervsorganisationer og institutioner m.v. med tilknytning til

planteavlen)


Hoslagt fremsendes særtryk af landbrugsministeriets bekendtgørelse af 25. maj 1973 om bekæmpelse af coloradobillen.

Ved bekendtgørelsen, der er udstedt efter forhandlinger med plantesundhedsrådet og de interesserede erhvervsorganisationer, ophæves landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 209 af 20. maj 1950 angående bekæmpelse af coloradobillen.

Om bekendtgørelsen i almindelighed.

Om baggrunden for bekendtgørelsens udstedelse skal anføres følgende:

I årene indtil 1972 forekom kun forholdsvis små og spredte angreb af indflyvende coloradobiller. Bekæmpelsen af disse angreb blev foretaget af statens plantetilsyn og således, at tilsynet kun i meget begrænset omfang har benyttet sig af mulighederne i henhold til den hidtidige bekendtgørelses § 1 for at pålægge ejeren eller brugeren af angrebne arealer at udføre eller bistå med bekæmpelsesarbejdernes foretagelse.

Som bekendt blev Danmark i 1972 angrebet af store sværme af coloradobiller og der blev af statens plantetilsyn efter de hidtidige bekæmpelsesprincipper foretaget en meget intensiv og bekostelig bekæmpelse med henblik på at slå angrebene ned.

Det forventes, at der i 1973 vil ske en vis genkomst af biller fra sidste års angreb og herudover evt. kan forekomme indflyvning i begrænset omfang som i tidligere år. Hvis disse forudsætninger holder, er det ministeriets indstilling, at de evt. forekomster må søges udryddet i en fortsat offentlig bekæmpelse af sygdommen med henblik på at opretholde frihed for coloradobiller her i landet.

Det er fundet nødvendigt ved tilrettelæggelsen af denne bekæmpelse at opnå en aflastning af tilsynet ved at pålægge ejeren eller brugeren pligt til at medvirke til bekæmpelsens foretagelse. Man har i forbindelse hermed fundet det hensigtsmæssigt at gennemføre en revision af bekendtgørelsen, tilsigtende at give en større frihed ved tilrettelæggelsen af foranstaltningerne, efter hvad der findes hensigtsmæssigt efter en konkret bedømmelse af forholdene.

Der henvises herved til bestemmelserne i bekendtgørelsens §§ 5 og 6, jfr. § 10, ved hvilke der gives mulighed for at påbyde en række angivne foranstaltninger, men således at de nærmere retningslinier for bekæmpelsens gennemførelse indenfor rammerne af bekendtgørelsen skal fastsættes efter forhandling med de interesserede hovedorganisationer.

I bekæmpelsen af coloradobillen vil statens plantetilsyn foretage overvågning og konstatering af coloradobilleangreb og efter nærmere bedømmelse af angrebets karakter fastsætte hvilke foranstaltninger, der skal foretages indenfor de fastsatte retningslinier jfr. nærmere nedenfor.

Det er som anført fundet rimeligt, at ejeren eller brugeren af et kartoffelareal selv medvirker ved bekæmpelsen. I bekendtgørelsens § 7 er det derfor fastsat, at ejeren eller brugeren selv skal iværksætte påbudte foranstaltninger og afholde udgifterne hertil. Landbrugsministeriet kan dog i medfør af § 8 bestemme, at bekæmpelsesforanstaltninger i særlige tilfælde skal foretages helt eller delvis af det offentlige eller ved det offentliges foranstaltning. Herved er først og fremmest tænkt på bekæmpelse af angreb i private småhaver.

Om bekæmpelsen i 1973.

Principperne for bekæmpelsen af de forventede angreb i 1973 har været forhandlet med organisationerne og plantesundhedsrådet. Statens plantetilsyn er herefter anmodet om at tilrettelægge bekæmpelsen efter følgende retningslinier:

1. På angrebne kartoffelarealer vil blive påbudt sprøjtning ved ejerens eller brugerens foranstaltning, men således at udgifterne til sprøjtemidler refunderes af statens plantetilsyn. Såfremt der forekommer særligt stærke angreb, vil der kunne påbydes nedvisningssprøjtning. Tilsynet refunderer ligeledes udgiften til sprøjtemidler hertil.

2. Dersom der bliver tale om bekæmpelse af mere indgribende karakter, f.eks. gasning, vil denne blive foretaget af statens plantetilsyn og på tilsynets bekostning.

3. For kartoffelarealer, hvor der ikke er konstateret angreb, vil der normalt ikke blive påbudt foranstaltninger. Tilsynet kan dog påbyde, at der skal foretages beskyttelsessprøjtning, dersom der er tale om kartoffelarealer med stærk formodning om angreb eller om stærkt truede naboarealer til angrebne arealer. Denne sprøjtning foretages i så fald ligeledes af ejeren eller brugeren mod, at statens plantetilsyn refunderer udgifter til sprøjtemidler.

4. Hvor forholdene i et område taler for det vil tilsynet, jfr. bekendtgørelsens § 6 a, kunne fastsætte pligt til foretagelse af eftersyn af kartoffelarealer for forekomst af coloradobiller.

5. Bekæmpelsen i private haver og lignende forestås af statens plantetilsyn. Ejeren kan påbydes at deltage i bekæmpelsen efter tilsynets anvisninger, hvor det kan ske uden væsentlig byrde for ham, f.eks. ved indsamling og tilintetgørelse af mindre forekomster. Hvor der er tale om mere indgående foranstaltninger, vil bekæmpelsen blive foretaget af tilsynet og på det offentliges bekostning.

Det bemærkes, at man ved fastsættelsen af disse retningslinier i overensstemmelse med det foran anførte har forudsat, at der i hovedsagen alene vil blive tale om en begrænset genkomst af overvintrede coloradobiller.

Det tilføjes, at statens plantilsyn er anmodet om i samarbejde med forsøgsvirksomheden i plantekultur at fremkomme med nærmere vejledning om bekæmpelsens foretagelse samt om at fastsætte nærmere om hvilke bekæmpelsesmidler, der kan anvendes til sprøjtning og om fremgangsmåden ved refusion af udgifter.

Landbrugsministeriet, den 25. maj 1973.

P.M.V.

V. Hornslet

/ P. Nørby Jensen

Officielle noter

Ingen