Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse vedrørende udmåling af lån efter udlånsloven,

(lovbekendtgørelse 61/1983 om statens fremskaffelse af jord og udlån

til jordbrugsmæssige formål)


Med virkning fra 1. januar 1986 er der indført forbedrede muligheder for lån efter Udlånsloven særlig i forbindelse med egentlige jordfordelinger.

De ændrede regler finder anvendelse på alle ansøgninger, der er indkommet eller indkommer til Jordbrugsdirektoratet efter 1. januar 1986.

De ændrede regler omfatter dels forhøjelse af maksimumslånet for jordfordelingslån fra nuværende 50.000 kr. til 80.000 kr. (men ikke ændring af det nuværende maksimumsbeløb for almindelige jordkøbslån på 30.000 kr.), dels en ændring af de tekniske beregningsregler, der skulle give mulighed for flere lån og i jordfordelingssager større lån. Derudover er der indført en ændring af maksimumslånebeløb for de nedenfor anførte andre lånetyper, men disse ændringer spiller i den daglige administration på grund af lånenes antal og lånesum ingen væsentlig rolle, men kan naturligvis i enkelte sager være af væsentlig betydning for låntagere.

A. Minimumsstørrelse for lån efter udlånsloven er uændret fastsat til 30.000 kr.

B. Maksimumsstørrelse for lån efter udlånsloven fastsættes som følger:

 • 1) Lån i henhold til lovens § 1 til køb af jord i forbindelse med sammenlægning eller jordsupplering af landbrugsejendomme: 30.000 kr.
 • 2) Lån i henhold til § 2, nr. 1, til køb af jord til sammenlægning eller supplering af landbrugsejendomme i forbindelse med jordfordeling mellem en flerhed af ejendomme: 80.000 kr.
 • 3) Lån i henhold til § 2, nr. 1, til køb af jord til sammenlægning eller supplering af gartnerier i forbindelse med en jordfordeling mellem en flerhed af ejendomme: 80.000 kr.
 • 4) Lån i henhold til § 2, nr. 2, til opførelse af bygninger, herunder opførelse af nyt stuehus, ved udflytning af ejendommens bygninger i forbindelse med en jordfordeling mellem en flerhed af ejendomme: 500.000 kr.
 • 5) Lån i henhold til § 2, nr. 3, til erhvervelse af bestående ejendom i forbindelse med en jordfordeling mellem en flerhed af ejendomme, eventuelt uden for jordfordelingsområdet: 500.000 kr.
 • 6) Lån i henhold til § 2, nr. 4, til midlertidig finansiering af jordoverdragelser i forbindelse med en jordfordeling mellem en flerhed af ejendomme: 80.000 kr.
 • 7) Lån i henhold til § 3 til køb af jord til oprettelse af et nyt selvstændigt gartneri: 80.000 kr.
 • 8) Lån i henhold til § 4 til køb af jord i forbindelse med sammenlægning eller jordsupplering af gartnerier: 80.000 kr.
 • 9) Lån i henhold til § 6 til delvis berigtigelse af købesummen ved statens afhændelse af ejendomme eller arealer til jordbrugsmæssige formål efter reglen i lovens § 29, stk. 1: 80.000 kr.

C. Egne økonomiske muligheder:

Egne økonomiske muligheder , herunder eventuelle prioriteringsmuligheder, jfr. Udlånslovens § 15, stk. 1, nr. 4, skal være udnyttet, for at lån kan bevilges. Har ansøger en gældsprocent på under 50 pct. opgjort på grundlag af de skattemæssigt opgjorte passiver og aktiver, vil ansøger ikke kunne forvente, at lån vil blive ydet. Det er således ansøgers samlede økonomiske situation, der indgår ved bedømmelsen af, om egne økonomiske muligheder er udnyttet. Samtidig eller forudgående realkreditfinansiering har således ingen selvstændig betydning for om lån kan ydes, men indgår i den samlede bedømmelse.

D. Lånets størrelse i forhold til grundværdi, købesum m.v.:

Inden for de under B nævnte maksimumsbeløb kan lån højst udgøre 1/2 købesum eller 1/1 grundværdi. Er der ingen væsentlig animalsk produktion kan lånet dog højst udgøre 1/2 grundværdi. Ved væsentlig animalsk produktion forstås en værdi af kvægbesætning eller blandet besætning på mindst 100.000 kr. eller værdi af svinebesætning på mindst 60.000 kr.

E. Andre regler:

Et jordkøbslån efter § 1 kan kun udgøre 30.000 kr., det vil sige betingelserne for at yde et lån på mindst dette beløb skal være tilstede.

Et jordfordelingslån kan udgøre et beløb mellem 30.000 og 80.000 kr. Det afgørende for lånets størrelse er grundværdien og købesummen, samt om der er væsentlig animalsk produktion på ejendommen. Den procentuelle forøgelse af ejendommens jordtilliggende indgår i modsætning til tidligere ikke i beregning af det maksimale lån, der kan ydes.

Ved beregning af lånestørrelse til jordkøbslån efter § 1 og jordfordelingslån efter § 2, nr. 1 anvendes normalt vedlagte beregningsskema af 8. januar 1986.

Spørgsmål vedrørende indførelse af ovenstående vil kunne rettes telefonisk til Jordbrugsdirektoratet.

P.D.V.

P. Veilstrup Andersen

 

 Der søges lån efter § 

 Ejendomsværdi pr    /  198 

 ------------------------------------------- 

        Ha Ejds. værdi: heraf grv.: 

 ------------------------------------------- 

 Opr. ejendom 

 ------------------------------------------- 

 Tillægsjord 

 ------------------------------------------- 

 Suppl. ejd. 

 ------------------------------------------- 

 Købesum tillægsjord 

 ------------------------------------------- 

 A Skattemæssigt opgj. aktiver 

 ------------------------------------------- 

 P Skattemæssig opgj. passiver 

 ------------------------------------------- 

 Gældsprocent P/Ax100           % 

 ------------------------------------------- 

 Kvægbesætning/bl. besætning 

 ------------------------------------------- 

 Svinebesætning 

 ------------------------------------------- 

 Lånemax 1 1/2 købesum 

 ------------------------------------------- 

 Lånemax 2 1/2-1/1 grv. till. j. 

 ------------------------------------------- 

 Lånemax 3 30.000/80.000 kr. 

 ------------------------------------------- 

 Ejd. værdi suppl. ejd. 

 ------------------------------------------- 

 + 10 pct heraf 

 ------------------------------------------- 

 Pantsætningsgrænse 

 ------------------------------------------- 

 - kontant restgæld i ejd. 

 ------------------------------------------- 

 - statslån 

 ------------------------------------------- 

 Sikkerhedmargin +/- 

 ------------------------------------------- 

 Udviklings/forbedringsplan? 

 Tillægsjord tilgrænsende? 

 Rids vedlagt? 

 Udstykning approberet? 

 322-sag vedlagt? 

 Over 55 år? 

 Bopæl på ejendommen? 

 Landbrug som hovederhverv? 

 Bliver ejd. en bæredygtig enhed? 

 Kommissionens indstilling        Kr. 

                 ---------- 

 Referentens indstilling         Kr. 

                 ---------- 

 Lån kan højst udgøre det mindste af 

 Lånemax 1 , 2 eller 3. 

Ad lånemax 2: Hvis værdi af kvægbesætning eller bl. besætning er mindst 100.000 kr. eller værdi af svinebesætning er mindst 60.000 kr., kan lån udgøre op til den fulde grundværdi. Hvis værdien af besætning er mindre, kan lån højst udgøre halv grundværdi.

Ad lånemax 3: Lån efter § 1 kan højst udgøre 30.000 kr., der samtidig er mindstegrænse.

Jordfordelingslån efter § 2, nr. 1 kan højst udgøre 80.000 kr.

Officielle noter

Ingen