Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om veterinærcertifikat for kød, slagteaffald og kødvarer - Libanon


Til samtlige til eksport af kød, slagteaffald og kødvarer autoriserede virksomheder og dyrlægerne ved disse.

Libanon, veterinærcertifikat for kød, slagteaffald og kødvarer.

Kød, slagteaffald og kødvarer (helkonserves undtaget) skal ved eksport til Libanon være ledsaget af det 5-sprogede certifikat (K.K.2412-1963) i 2 eksemplarer (det ene stemplet »Duplikat«) med følgende tilføjelse på bagsiden:

Il est encore certifie

Det attesteres desuden

que le lot de marchandises en question procvient d'animaux trouves exempts - a l'abattage - de la fievre aphteuse et

at det omhandlende vareparti hidrører fra dyr, der ved slagtningen er fundet fri for Mund- og Klovesyge, samt

que les animaux en question proviennent d'une region ou il ne s'est declare aucun cas de fievre aphteuse.

at de nævnte dyr hidrører fra et område, der er fri for Mund- og Klovesyge.

 

 ------------- 

 Cachet        Lieu et date --------------- 

 Embedsstempel    Sted og dato 

           --------------------------- 

           Signature du medecin veterinaire 

           Dyrlægens underskrift 

Det bemærkes, at man ved område ramt af udførselsforbud i denne forbindelse forstår iagttagelsesdistriktet.

P.V.V.

V.E. Albertsen

Officielle noter

Ingen