Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om adoption

 

§ 1

I cirkulære nr. 99 af 5. september 1986 om adoption, som ændret ved cirkulære nr. 141 af 23. oktober 1997, cirkulære nr. 171 af 4. november 1998 og cirkulære nr. 186 af 16. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 1-5 ophæves.

2. I § 15, nr. 3, ændres »jf. adoptionsbekendtgørelsens § 5, stk. 2,« til: » jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 2,«.

3. I § 17, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. adoptionsbekendtgørelsens § 5, stk. 2,« til: »jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 2,«.

4. § 33 a, stk. 2, ophæves.

5. § 39 a, stk. 1, affattes således:

»§ 39 a. I sager, hvor der efter godkendelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 2, ikke kræves godkendelse som adoptant, afgiver statsamtet erklæring i overensstemmelse med konventionens artikel 17, litra c, om adoptionsprocedurens fortsættelse. Er der truffet bestemmelse som nævnt i adoptionsbekendtgørelsens § 24 b, stk. 1, afgives erklæring dog af Civilretsdirektoratet, jf. adoptionsbekendtgørelsens § 24 c. Erklæring efter 1. pkt. afgives på en blanket, der er godkendt af Civilretsdirektoratet.«

§ 2

Cirkulæret træder i kraft den 1. april 2000. Ansøgninger om godkendelse som adoptant, der er indgivet inden cirkulærets ikrafttræden, behandles efter de hidtil gældende regler.

Justitsministeriet, den 22. marts 2000

Frank Jensen

/Anne Thalbitzer