Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse til jordbrugskommissionerne, viceformændene, vedrørende udlånsloven i forbindelse med »mindre jordfordelingssager« og »vejanlægssager«.


Under viceformandsmødet den 14. november 1985 blev nedenstående spørgsmål rejst.

Spøgsmål: Kan der ydes jordkøbslån efter udlånslovens § 2 - jordfordeling - i forbindelse med jordkøb, hvortil der ydes tilskud efter jordfordelingslovens § 9?

Svar: Jordfordelingslovens § 9 vedrører mindre jordomlægninger, hvor sagen ikke forelægges for jordbrugskomissionen, og hvor der ikke afsiges jordfordelingskendelse.

Efter direktoratets opfattelse skal der, for at der er tale om en jordfordeling efter udlånslovens § 2, være tale om en egentlig jordfordelingssag, d.v.s. en sag med journalnummer i jordfordelingskontoret.

Lån kan derfor i denne type sager ikke ydes efter udlånslovens § 2, men kun efter § 1.

Spørgsmål: Kan der ydes jordkøbslån efter udlånslovens § 2, hvor der sker ekspropriation i forbindelse med vejanlæg?

Svar: I forbindelse med vejanlæg foretages der ekspropriation af de arealer, som det er nødvendigt at ekspropriere for at gennemføre vejanlægget.

Jordfordelingskontoret udarbejder eller godkender en jordfordelingsplan. Landmænd, der ikke direkte er berørte af vejanlægget, tilslutter sig ofte jordfordelingsplanen, hvorved denne kommer til at vedrøre en flerhed af ejendomme.

Den jord, der skal indgå i jordfordelingen, købes af staten og sælges derefter til lodsejerne. Modtagerne af suppleringsjord får i forbindelse med købet henstand med betaling for jorden eller evt. en gunstig afdragsordning.

Efter direktoratets opfattelse er der heller ikke i den type sager tale om egentlige jordfordelingssager, hvorfor lån ikke kan ydes efter udlånslovens § 2, men kun efter § 1.

I helt specielle sager kan udflytningslån dog komme på tale, hvis udflytning vil være af væsentlig betydning for opnåelse af en tilfredsstillende jordfordelingsplan i et område.

P. D. V.

P. VEILSTRUP ANDERSEN

Officielle noter

Ingen