Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om støtte til udvikling af
landdistrikterne

(Ændring af støtteordningen for yngre jordbrugeres etablering)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), som ændret ved § 46 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 4 i lov nr. 967 af 4. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 4 affattes således:

» § 4 . Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri yder statsgaranti for realkreditlån til jordbrugere, der opfylder betingelserne i § 5 og § 10, jf. § 5. Ministeren yder endvidere statsgaranti for realkreditlån til jordbrugere, der opfylder betingelserne i § 6 og § 10, jf. § 6.

Stk. 2. I lånets løbetid betaler låntagere, der opnår statsgaranti for realkreditlån efter stk. 1, 1. pkt., en risikopræmie på 0,75 pct. p.a. af lånets restgæld.

Stk. 3. I lånets løbetid betaler låntagere, der opnår statsgaranti for realkreditlån efter stk. 1, 2. pkt., en risikopræmie på 1 pct. p.a. af restgælden på den del af lånet ydet efter § 9, stk. 2, der overstiger 500.000 kr. I lånets løbetid betaler de i 1. pkt. nævnte låntagere dog en risikopræmie på 1 pct. p.a. af hele restgælden på supplerende lån ydet efter § 9, stk. 2, jf. § 10.

Stk. 4. Den i stk. 2 og 3 omhandlede risikopræmie tilfalder statskassen.

Stk. 5. Ministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af risikopræmien.

Stk. 6. Jordbrugere, der har fået bevilget statsgaranti for realkreditlån efter stk. 1, 1. pkt., kan ikke indgive ansøgning om statsgaranti for realkreditlån efter stk. 1, 2. pkt. «

2. I § 5, stk. 1, ændres »§ 4, stk. 1 « til: »§ 4, stk. 1, 1. pkt. «

3. I § 6, stk. 1, ændres »§ 4, stk. 1 « til: »§ 4, stk. 1, 2. pkt. «

4. § 6, stk. 5, ophæves.

5. § 7, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe aftale med et eller flere realkreditinstitutter om, at instituttet yder lån efter denne lov mod statsgaranti, jf. §§ 5, 6 og 10 samt § 13, stk. 8. «

6. § 9 affattes således:

» § 9. Lån til jordbrugere, der opnår statsgaranti efter § 5, udgør 20 pct. af den del af udmålingsgrundlaget, der overstiger 500.000 kr. Lånet kan dog højst udmåles af 14.500.000 kr. Ansøger er ikke forpligtet til at ansøge om maksimalt lån.

Stk. 2. Lån til jordbrugere, der opnår statsgaranti efter § 6, udgør 15 pct. af udmålingsgrundlaget, dog højst af 7.000.000 kr. Ansøger er ikke forpligtet til at ansøge om maksimalt lån.

Stk. 3. Lån efter stk. 1 ydes som et 20-årigt nominelt forrentet lån og afdrages efter annuitetsprincippet. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere regler om ydelse af lånet.

Stk. 4. Lån efter stk. 2 ydes som et 20-årigt nominelt forrentet kontantlån og afdrages efter annuitetsprincippet.

Stk. 5. Lånene skal sikres ved oprykkende panteret i jordbrugernes ejendomme efter de bestående pantehæftelser, således at lånene i forbindelse med restgælden på disse pantehæftelser får pantesikkerhed inden for 95 pct. af ejendommenes kontantværdi, jf. § 8, stk. 1. Ministeren kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at lån ydet på grundlag af statsgaranti efter § 5 og § 10, jf. § 5, opnår pantesikkerhed ud over 95 pct. af ejendommenes kontantværdi.

Stk. 6. Ved lån efter denne lov behøver alene den, til hvem lånet ydes, at være påført pantebrevet som debitor. «

7. I § 11 indsættes som 3. pkt .:

»Ministeren kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at lån ydet på grundlag af statsgaranti efter § 5 og § 10, jf. § 5, opnår pantesikkerhed ud over 95 pct. af ejendommens kontantværdi. «

8. I § 13, stk. 6, ændres »garanti, lån og tilskud « til: »garanti og lån « .

9. § 14, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

10. § 15 ophæves.

11. § 16, stk. 2, ophæves.

12. I § 22, stk. 1, udgår »og § 15, « .

13. I § 23, stk. 1, udgår »og § 15, jf. § 22, « .

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Loven har ikke virkning for jordbrugere, der ved dens ikrafttræden har ansøgt om eller fået bevilget lån i henhold til kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000.

Stk. 3. Kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000 gælder fortsat for jordbrugere, der har ansøgt om eller fået bevilget lån og tilskud, og for de lån og tilskud, der er ydet under kapitel 3 i nævnte lov.

Stk. 4. Regler, der er udstedt i medfør af kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriksstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000 forbliver i kraft for lån og tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for ikrafttræden af denne lov, indtil de ophæves.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Mariann Fischer Boel