Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31976L0621
 
31996L0023
 
31998L0053
 
32001L0022
 
32002L0026
 
32002L0063
 
32002L0069
 
32003L0078
 
32003L0121
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer 1)

 

I medfør af § 10, stk. 1, § 13, § 61, stk. 1, § 62, og § 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven) fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på forurenende stoffer i fødevarer, som er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler. Forordningen er gengivet i bilag 7 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på forurenende stoffer, der er fastsat særlige regler for.

§ 2. Det er forbudt

1)   at anvende produkter, der ikke overholder de nationale maksimalgrænseværdier i bilag 1 og 3, som ingredienser ved fremstilling af fødevarer, jf. også bestemmelserne herom i Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler med senere ændringer, samt

2)   at blande produkter, der overholder de nationale maksimalgrænseværdier i bilag 1 og 3 med produkter, der overskrider disse maksimalgrænseværdier, jf. også bestemmelserne herom i Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler med senere ændringer.

Kapitel 2

Visse metaller

§ 3. Fødevarer må ikke sælges, hvis indholdet af bly, cadmium, kviksølv eller tin overstiger de nationale maksimalgrænseværdier i bilag 1 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. For bly, cadmium og kviksølv gælder desuden Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 221/2002. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 1 i denne bekendtgørelse.

§ 4. Fødevarer må ved salg som udgangspunkt ikke indeholde bly, cadmium, kviksølv eller tin i koncentrationer højere end overvågningsværdierne i bilag 1. Dog kan fødevarer indeholde højere koncentrationer end værdier angivet i bilag 1, hvis indholdet ikke giver anledning til sundhedsmæssige problemer.

Kapitel 3

Erucasyre i olier og fedtstoffer

§ 5. Det er forbudt at sælge olier, fedtstoffer og blandinger heraf som fødevarer, såfremt indholdet af erucasyre (cis-13-docosensyre) i produkterne overstiger 5 %. Indholdet af erucasyre beregnes på grundlag af det samlede fedtsyreindhold i de fedtstoffer, produkterne indeholder.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for fødevarer tilsat olier, fedtstoffer eller blandinger heraf, såfremt fødevarens samlede fedtstofindhold udgør mindst 5 %.

Kapitel 4

Nitrat

§ 6. For nitrat i salat og spinat gælder Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 563/2002. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 2 i denne bekendtgørelse.

Kapitel 5

Mykotoksiner

§ 7. Fødevarer må ikke sælges, hvis indholdet af mykotoksiner overstiger de nationale maksimalgrænseværdier i bilag 3 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. For aflatoksin gælder desuden Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1274/2003. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 3 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. For patulin gælder desuden Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1425/2003. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 3 i denne bekendtgørelse.

§ 8. Den, der fremstiller, importerer eller engros sælger de fødevarer eller råvarer bestemt til fremstilling af fødevarer, som er nævnt i bilag 4 i denne bekendtgørelse, skal for hvert enkelt parti over for fødevareregionen kunne dokumentere, at de maksimale grænseværdier for aflatoksin i Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler med senere ændringer, er overholdt.

Stk. 2. Dokumentation i henhold til stk. 1 skal opbevares i mindst to år fra importdatoen.

Kapitel 6

3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD)

§ 9. For 3-MCPD gælder Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 5 i denne bekendtgørelse.

Kapitel 7

Dioxin

§ 10. For dioxin gælder Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2375/2001. Forordningens grænseværdier er gengivet i bilag 6 i denne bekendtgørelse.

Kapitel 8

Offentlig kontrol

§ 11. Til brug for kontrollen med overholdelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 2174/2003 finder Fødevarelovens § 64 tilsvarende anvendelse.

§ 12. Som led i kontrollen med overholdelsen af grænseværdier for forurenende stoffer i fødevarer af animalsk oprindelse udtages der stikprøver efter en af Fødevaredirektoratet årligt fastsat stikprøveplan.

§ 13. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af aflatoksiner i fødevarer samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 98/53/EF, som ændret ved direktiv 2002/27/EF samt direktiv 2003/121/EF.

§ 14. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af bly, cadmium, kviksølv og 3-MCPD i fødevarer samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med Kommissionens direktiv (EF) nr. 2001/22.

§ 15. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af nitrat i spinat og salat samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2002/63/EF.

§ 16. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af ochratoksin A i fødevarer samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med direktiv 2002/26/EF.

§ 17. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af dioxin og dioxinlignende PCB i fødevarer samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med direktiv 2002/69/EF.

§ 18. Udtagning af prøver til kontrol af indholdet af patulin i fødevarer samt prøveforberedelsen og de analysemetoder, som anvendes i den forbindelse, sker i overensstemmelse med direktiv 2003/78/EF.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§ 19. Med bøde straffes den, der overtræder

1)   § 2, § 3, stk. 1, § 5, § 7, stk. 1, eller § 8,

2)   Rådets forordning (EØF) Nr. 315/93 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler, eller

3)   Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler, som ændret ved Rådets forordning (EF) Nr. 2375/2001, Kommissionens forordning (EF) Nr. 221/2002, Kommissionens forordning (EF) Nr. 257/2002, Kommissionens forordning (EF) Nr. 472/2002, Kommissionens forordning (EF) Nr. 563/2002, Kommissionens forordning (EF) Nr. 1425/2003 og Kommissionens forordning (EF) Nr. 2174/2003.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1)   forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2)   opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttræden m.m.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. januar 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 860 af 22. oktober 2003 om visse forureninger i fødevarer.

Fødevaredirektoratet, den 22. januar 2004

P.D.V.
E.B.
Henrik G. Jensen

/Camilla Bjerre Søndergaard


Bilag 1

Visse metaller

TIN

EU-maksimalgrænseværdi

National maksimalgrænseværdi (mg/kg)

National overvågningsværdi (mg/kg)

1. Børnemad

-

50

-

2. Konserverede fødevarer i konservesdåser

-

150

-

2a. Drikkevarer, herunder frugt- og grøntsagssaft i konservesdåser

-

50

-

3. Andre fødevarer

-

-

50


 


KVIKSØLV

EU-maksimalgrænseværdi fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 221/2002 (mg/kg vådvægt)

National maksimalgrænseværdi (mg/kg)

 

National overvågningsværdi (mg/kg)

1. Børnemad med fisk

-

0,07

-

1a. Anden børnemad

-

0,02

-

2. Lever og nyrer

-

-

0,1

3. Andre kød og kødprodukter, herund-
er fjerkræ

-

-

0,05

4. Fiskerivarer, undtagen fiskerivarer omhandlet i punkt 4a.

0,5

-

-

4a. Fiskearterne

1,0

-

-

havtaske ( Lophius species ),

 

 

 

havkat ( Anarhichas lupus ),

 

 

 

bars ( Dicentrarchus labrax ),

 

 

 

byrkelange, blålange ( Molva dipterygia ),

 

 

 

rygstribet pelamide ( Sarda sarda ),

 

 

 

ål ( Anguilla spp.),

 

 

 

orange savbrug ( Hoplostethus atlanticus ),

 

 

 

skolæst ( Coryphaenoides rupestris )

 

 

 

helleflynder ( Hippoglossus hippoglossus ),

 

 

 

marlin ( Makaira spp. ),

 

 

 

gedde ( Esox lucius )

 

 

 

ustribet pelamide ( Orcynopsis unicolor ),

 

 

 

Centroscymnes coelolepis,

 

 

 

rokke ( Raja spp. ),

 

 

 

rødfisk ( Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus ),

 

 

 

sejlfisk ( Istiophorus platypterus ),

 

 

 

strømpebåndsfisk, sort sabelfisk ( Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo ),

 

 

 

haj (alle arter),

 

 

 

escolar, oliefisk, smørmakrel, slangemakrel ( Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens ),

 

 

 

stør ( Acipenser spp. ),

 

 

 

sværdfisk ( Xiphias gladius ),

 

 

 

tun ( Thunnus spp. og Euthynnus spp. )

 

 

 

5. Æg og ægprodukter

-

-

0,01

6. Andre fødevarer

-

-

0,02

 

 

BLY

EU-maksimalgrænseværdi fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 221/2002 (mg/kg vådvægt)

National maksimalgrænseværdi (mg/kg)

 

National overvågningsværdi (mg/kg)

1. Komælk (rå mælk, mælk til fremstilling af mælkebaserede produkter og varmebehandlet mælk som defineret i direktiv 92/46/EØF)

0,02

-

-

1a. Mælk, konsummælkprodukter og mælkekonserves, som ikke er omfattet af forordning 466/2001( 1 )

-

-

0,02

1b. Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i direktiv 91/321/EØF( 1 )

0,02

-

-

1c. Ost og osteprodukter, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

-

0,2

2. Kød af kvæg, får, svin og fjerkræ som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 64/433/EØF, senest ændret ved Rådets direktiv 95/23/EF, og i artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 71/118/EØF, senest ændret ved Rådets direktiv 97/79/EF, undtagen slagteaffald som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 5, i direktiv 71/118/EØF

0,1

-

-

2a. Kød og kødprodukter, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

-

0,3

3. Spiseligt slagteaffald af kvæg, får, svin og fjerkræ som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 5, i direktiv 71/118/EØF

0,5

-

-

3a. Lever og nyrer, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

1,0

-

4. Fiskekød( 2 ) som defineret i kategori a), b) og e) i tabellen i artikel 1 i Rådets forordning (EF) Nr. 104/2000, undtagen fra de fiskearter, der er anført i punkt 4a.

0,2

-

-

4a. Kød( 2 ) af

0,4

-

-

rygstribet pelamide ( Sarda sarda ),

 

 

 

tobåndet havrude ( Diplodus vulgaris ),

 

 

 

ål ( Anguilla anguilla ),

 

 

 

tyklæbet multe ( Mugil labrosus labrosus ),

 

 

 

gryntefisk ( Pomadasys benneti ),

 

 

 

hestemakrel ( Trachurus trachurus ),

 

 

 

sardin ( Sardina pilchardus ),

 

 

 

sardinops ( Sardinops spp. ),

 

 

 

plettet bars ( Dicentrarchus punctatus ),

 

 

 

tun ( Thunnus spp. og Euthynnus spp. ),

 

 

 

Senegal-tunge ( Dicologoglossa cuneata ).

 

 

 

4b. Fiskerivarer, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

-

0,3

5. Krebsdyr, undtagen brunt krabbekød

0,5

-

-

6. Toskallede bløddyr

1,5

-

-

7. Blæksprutter (uden organer)

1,0

-

-

8. Æg og ægprodukter

-

-

0,2

9. Korn (herunder boghvede), bælgplanter og bælgfrugter

0,2

-

-

9a. Brød og kager

-

-

0,3

10. Grøntsager som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 90/642/EØF, senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/48/EF, undtagen kål, bladgrøntsager, friske urter og alle svampe. Hvad angår kartofler gælder grænseværdien for skrællede kartofler

0,1

-

-

10a. Kål, bladgrøntsager og alle dyrkede svampe

0,3

-

-

10b. Andre grøntsager

-

0,2

0,1

11. Frugter som defineret i artikel 1 i direktiv 90/642/EØF, undtagen bær og små frugter

0,1

-

-

11a. Bær og små frugter som defineret i artikel 1 i direktiv 90/642/EØF

0,2

-

-

12. Fedtstoffer og olier, herunder mælkefedt

0,1

-

-

13. Frugtsaft, koncentreret frugtsaft (til direkte forbrug) og frugtnektar som defineret i Rådets direktiv 93/77/EØF

0,05

-

-

14. Vin som defineret i Rådets forordning (EF) Nr. 1493/1999 (herunder mousserende vin, dog undtagen hedvin), aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter som defineret i Rådets forordning (EØF) Nr. 1601/91 samt æblecider, pærecider og frugtvin. Grænseværdien gælder for produkter fremstillet af frugt, der er høstet i 2001 og senere.

0,2

-

-

14a. Vin, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

0,6

0,3

15. Grøntsagssaft

-

0,1

-

16. Spiritus

-

-

0,1

17. Andre drikkevarer

-

-

0,05

18. Sukker

-

-

0,5

19. Andre fødevarer

-

-

0,1

( 1 )   Grænseværdierne gælder for produktet, som det udbydes klar til forbrug, eller som det tilberedes efter instrukser fra fabrikanten.

( 2 )   Hvis fisken er bestemt til at blive spist hel, gælder grænseværdien for hele fisken.


 

CADMIUM

EU-maksimalgrænseværdi fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 221/2002 (mg/kg vådvægt)

National maksimalgrænseværdi (mg/kg)

National overvågningsværdi (mg/kg)

1. Mælk og konsummælkprodukter samt ost og osteprodukter( 1 )

-

-

0,01

2. Kød af kvæg, får, svin og fjerkræ som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 1, i direktiv 71/118/EØF, undtagen slagteaffald som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 5, i direktiv 71/118/EØF

0,05

-

-

2a. Hestekød

0,2

-

-

2b. Kød og kødprodukter, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

-

0,1

2c. Lever af kvæg, får, svin og fjerkræ

0,5

-

-

2d. Lever, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

0,5

-

2e. Nyre af kvæg, får, svin og fjerkræ

1,0

-

-

2f. Nyrer, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

1,0

-

3. Fiskekød( 2 ) som defineret i kategori a), b) og e) i tabellen i artikel 1 i forordning (EF) Nr. 104/2000, undtagen fra de fiskearter, der er anført i punkt 3a

0,05

-

-

3a. Kød( 2 ) af

0,1

-

-

rygstribet pelamide ( Sarda sarda ),

 

 

 

tobåndet havrude ( Diplodus vulgaris ),

 

 

 

ål ( Anguilla anguilla ),

 

 

 

europæisk ansjos ( Engraulis encrasicolus ),

 

 

 

tyklæbet multe ( Mugil labrosus labrosus ),

 

 

 

hestemakrel ( Trachurus trachurus ),

 

 

 

Luvarus imperialis,

 

 

 

sardin ( Sardina pilchardus ),

 

 

 

sardinops ( Sardinops spp. ),

 

 

 

tun ( Thunnus spp. og Euthynnus spp. ),

 

 

 

Senegal-tunge ( Dicologoglossa cuneata ).

 

 

 

3b. Fiskelever

-

0,5

-

3c. Andre fiskerivarer

-

-

0,05

4. Krebsdyr, undtagen brunt krabbekød og undtagen hoved og thorax af hummer og lignende store krebsdyr (Nephropidae og Palinuridae)

0,5

-

-

5. Toskallede bløddyr

1,0

-

-

6. Blæksprutter (uden organer)

1,0

-

-

7. Æg og ægprodukter

-

-

0,02

8. Korn, undtagen klid, kim, hvedekerner og ris

0,1

-

-

8a. Klid, kim, hvedekerner og ris

0,2

-

-

8b. Brød og kager

-

0,1

-

9. Sojabønner

0,2

-

-

10. Grøntsager og frugter som defineret i artikel 1 i direktiv 90/642/EØF, undtagen bladgrøntsager, friske urter, alle svampe, stængelgrøntsager, rodgrøntsager og kartofler

0,05

-

-

10a. Bladgrøntsager, friske urter, knoldselleri og alle dyrkede svampe

0,2

-

-

10b. Stængelgrøntsager, rodgrøntsager og kartofler, undtagen knoldselleri. Hvad angår kartofler gælder grænseværdien for skrællede kartofler.

0,1

-

-

10c. Grøntsager, som ikke er omfattet af forordning 466/2001

-

-

0,1

11. Spiritus

-

0,1

-

12. Frugt- og grøntsagssaft

-

0,06

0,02

13. Andre drikkevarer

-

0,02

0,01

14. Andre fødevarer

-

-

0,02

( 1 ) For tørrede og koncentrerede produkter beregnes indholdet i det rekonstituerede produkt.

( 2 ) Hvis fisken er bestemt til at blive spist hel, gælder grænseværdien for hele fisken.


Bilag 2

Nitrat

NITRAT

EU-maksimalgrænseværdi (mg NO 3 /kg) fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 563/2002

1a. Frisk spinat ( 1 ) ( Spinacia oleracea )

Høstet fra 1. november til 31. marts

Høstet fra 1. april til 31. oktober

3000

2500

1b. Konserveret, dybfrossen eller frossen spinat

 

2000

2a. Frisk salat ( Lactuca sativa L. ) (væksthus- og frilandssalat), undtagen salat opført i punkt 2b.

Høstet fra 1. oktober til 31. marts:

-   væksthussalat

-   frilandssalat

Høstet fra 1. april til 30. september:

-   væksthussalat

-   frilandssalat

 

4500( 2 )

4000( 2 )

 

3500( 2 )

2500( 2 )

2b. Salat af Iceberg-typen( 3 )

Væksthussalat

Frilandssalat

2500( 2 )

2000( 2 )

( 1 )   Grænseværdierne for frisk spinat gælder ikke for frisk spinat, der skal forarbejdes, og som transporteres direkte i bulk fra marken til forarbejdningsvirksomheden.

( 2 )   I tilfælde af manglende præcis mærkning angives produktionsmetode, og grænseværdierne for frilandssalat skal være gældende.

( 3 )   Beskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1543/2001 af 27. juli 2001 om handelsnormer for hovedsalat, kruset endivie og bredbladet endivie (EFT L 203 af 28.7.2001, s. 9).


 


Bilag 3

Mykotoksiner

AFLATOKSINER

EU-maksimalgrænse-
værdi fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 257/2002, forordning 472/2002 og forordning 2174/2003 (µg/kg)

National maksimalgrænseværdi (µg/kg)

 

B1

B1+B2+G1+G2

M1

B1

B1+B2+G1+G2

M1

1. Jordnødder, nødder og tørret frugt

 

 

 

 

 

 

1a. Jordnødder, nødder og tørret frugt og produkter forarbejdet deraf bestemt til direkte konsum eller til anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

2,0( 1 )

4,0( 1 )

-

-

-

-

1b. Jordnødder, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

8,0( 1 )

15,0( 1 )

-

-

-

-

1c. Nødder og tørret frugt, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

5,0( 1 )

10,0( 1 )

-

-

-

-

2. Korn (herunder boghvede, Fagopyrum sp.)

 

 

 

 

 

 

2a. Korn (herunder boghvede, Fagopyrum sp.) og produkter forarbejdet deraf bestemt til direkte konsum eller til anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

2,0

4,0

-

-

-

-

2b. Korn (herunder boghvede, Fagopyrum sp.), undtagen majs, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

2,0

4,0

-

-

-

-

2c. Majs, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum eller anvendelse som ingredienser i levnedsmidler

5,0

10,0

-

-

-

-

3. Mælk (rå mælk, mælk til fremstilling af mælkebaserede produkter og varmebehandlet mælk som defineret i direktiv 92/46/EØF, senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003)

-

-

0,05

-

-

-

4. Krydderier:

-   Capsicum spp. (tørrede frugter deraf, hele eller formalede, herunder chili, chilipulver, cayenne og paprika)

-   Piper spp. (frugter deraf, herunder hvid og sort peber)

-   Myristica fragrans (muskatnød)

-   Zingiber officinale (ingefær)

-   Curcuma longa (gurkemeje)

5,0

10,0

-

-

-

-

5. Andre fødevarer

-

-

-

2

4

-

( 1 )   Grænseværdierne gælder for den spiselige del af jordnødder, nødder og tørret frugt. Hvis nødder i skaller analyseres, antages det i beregning af aflatoksinindholdet, at al forureningen forekommer i den spiselige del.


 

OCHRATOKSIN A

EU-maksimalgrænseværdi fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 472/2002 (µg/kg eller ppb)

National maksimalgrænseværdi (µg/kg eller ppb)

1. Korn (herunder ris og boghvede) og produkter fremstillet på basis af korn

 

 

1a. Uforarbejdet korn (herunder uforarbejdet ris og boghvede)

5

-

1b. Alle produkter fremstillet på basis af korn (herunder forarbejdede kornprodukter og korn til direkte konsum)

3

-

2. Tørrede druer (korender, rosiner og sultanas)

10

-

3. Rå og ristet kaffe, kaffeprodukter, vin, øl, druesaft, kakao og kakaoprodukter samt krydderier

-

-

4. Nyre af svin

-

25


 


PATULIN

 

 

EU-maksimalgrænseværdi fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 1425/2003 (µg/kg eller ppb)

1a. Frugtsaft, navnlig æblesaft og frugtsaftingredienser i andre drikkevarer( 1 ), herunder frugtnektar( 1 )

50,0

1b. Koncentreret frugtsaft( 1 ) efter rekonstituering efter producentens anvisninger

50,0

2. Spiritus( 2 ), cider og andre gærede drikkevarer, der er fremstillet af æbler, eller som indeholder æblesaft

50,0

3. Æbleprodukter indeholdende frugtkød, herunder æblekompot og æblepuré, bestemt til direkte konsum

25,0

4a. Æblesaft og æbleprodukter indeholdende frugtkød, herunder æblekompot og æblepuré, der er bestemt til spædbørn og småbørn( 3 ), og som er mærket og sælges som bestemt til spædbørn og småbørn

10,0( 4 )

4b. Anden babymad( 5 )

10,0( 4 )

( 1 )   Frugtsaft, herunder frugtsaft fremstillet af koncentrat, koncentreret frugtsaft og frugtnektar, som defineret i bilag 1 og 2 til Rådets direktiv 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum (EFT L 10 af 12.1.2002, s.58).

( 2 )   Spiritus, som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus (EFT L 160 af 12.6.1989, s. 1), senest ændret ved Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 3378/94 af 22. december 1994 (EFT L 366 af 31.12.1994, s. 1).

( 3 )   Spædbørn og småbørn, som defineret i artikel 1 i Kommissionens direktiv 91/321/EØF af 14. maj 1991 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (EFT L175 af 4.7.1991, s. 35), senest ændret ved direktiv 2003/14/EF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 37), og i artikel 1 i Kommissionens direktiv 96/5/EF, Euratom af 16. februar 1996 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (EFT L 49 af 28.2.1996, s. 17), senest ændret ved direktiv 2003/13/EF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 33).

( 4 )   Der valideres en analysemetode ved en international ringtest, som gennemføres inden den 1. november 2003 med henblik på at godtgøre, at indhold på 10 µg/kg patulin kan bestemmes på pålidelig vis. Hvis der ikke senest den 1. november 2003 foreligger dokumentation for, at indhold på 10 µg/kg patulin kan bestemmes på pålidelig vis, anvendes grænseværdien på 25 µg/kg.

( 5 )   Babymad, som defineret i artikel 1 i Kommissionens direktiv 96/5/EF, Euratom af 16. februar 1996 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (EFT L 49 af 28.2.1996, s. 17), senest ændret ved direktiv 2003/13/EF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 33).


 


Bilag 4

For følgende fødevarer og råvarer til fremstilling af fødevarer kræves særlig dokumentation for, at de i bilag 3 anførte maksimalgrænseværdier for aflatoksin er overholdt

-   jordnødder

-   sukrede jordnødder

-   saltede jordnødder

-   jordnøddesmør

-   paranødder (amazonnødder)

-   pistacienødder

-   tørrede figner

-   blandinger af fødevarer, der indeholder mere end i alt 10 pct. jordnødder, paranødder, pistacienødder eller tørrede figner

-   forarbejdede fødevarer, der indeholder mere end i alt 10 pct. jordnødder, paranødder, pistacienødder eller tørrede figner.


 


Bilag 5

3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD)

3-MCPD

EU-maksimalgrænseværdi fra forordning 466/2001 (mg/kg)

1. Hydrolyseret vegetabilsk protein ( 1 )

0,02

2. Sojasovs ( 1 )

0,02

( 1 )   Grænseværdien er angivet for produktet i flydende form med 40% tørstof svarende til en grænseværdi på 0,05 mg/kg tørstof. Værdien skal justeres i forhold til produkternes tørstofindhold.


 


Bilag 6

Dioxin

Dioxin (summen af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF) udtrykt i WHO’s toksicitetsækvivalenter med anvendelse af WHO-TEF (toxic equivalency factors, 1997).

DIOXIN

EU-maksimalgrænseværdi (PCDD + PCDF) ( 1 ) fra forordning 466/2001 som ændret ved forordning 2375/2001

1a. Kød og kødprodukter ( 4 ) af

 

- drøvtyggere (kvæg, får)

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof ( 2 ) ( 3 )

- fjerkræ og opdrættet vildt

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof ( 2 ) ( 3 )

- svin

1 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof ( 2 ) ( 3 )

1b. Lever og produkter heraf

6 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof ( 2 ) ( 3 )

2. Fiskekød( 9 ) og fiskerivarer ( 5 ) og produkter heraf

4 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g vådvægt ( 2 )

3. Mælk ( 6 ) og mejeriprodukter, herunder smørfedt

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof ( 2 ) ( 3 )

4. Hønseæg og ægprodukter ( 7 )( 8 )

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof ( 2 ) ( 3 )

5. Olier og fedtstoffer

 

5a. Animalsk fedt

 

- fra drøvtyggere

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof ( 2 )

- fra fjerkræ og opdrættet vildt

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof ( 2 )

- fra svin

1 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof ( 2 )

- blandet animalsk fedt

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof ( 2 )

5b. Vegetabilsk olie

0,75 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof ( 2 )

5c. Fiskeolie til konsum

2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedtstof ( 2 )

( 1 )   Øvre koncentrationer: De øvre koncentrationer beregnes ud fra den antagelse, at alle værdier af de forskellige kongenere, som ligger under bestemmelsesgrænsen, er lig med bestemmelsesgrænsen.

( 2 )   Disse grænseværdier tages første gang op til revision senest den 31. december 2004 på grundlag af nye oplysninger om forekomsten af dioxiner og dioxinlignende PCB, navnlig med henblik på at også dioxinlignende PCB bliver de værdier, der fastsættes, og de tages atter op til revision senest den 31. december 2006 med henblik på en markant nedsættelse af grænseværdierne.

( 3 )   Grænseværdierne gælder ikke for fødevarer, der indeholder < 1 % fedtstof.

( 4 )   Kød af kvæg, får, svin, fjerkræ og opdrættet vildt som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 64/433/EØF (EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012/64), senest ændret ved direktiv 95/23/EF (EFT L 243 af 11.10.1995, s. 7), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 71/118/EØF (EFT L 55 af 8.3.1971, s. 23), senest ændret ved direktiv 97/64/EF (EFT L 24 af 30.1.1998. s. 31), samt i artikel 2, stk. 2, i Rådets direktiv 91/495/EØF (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 41), senest ændret ved direktiv 94/65/EF (EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10), undtagen slagteaffald som defineret i artikel 2, litra e), i Rådets direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 5, i direktiv 71/118/EØF.

( 5 )   Fiskekød og fiskerivarer som defineret i kategori a), b), c), e) og f) i tabellen i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22). Grænseværdien gælder for krebsdyr, undtagen brunt krabbekød, og for blæksprutter uden organer.

( 6 )   Mælk (rå mælk, mælk til fremstilling af mælkebaserede produkter og varmebehandlet mælk som defineret i Rådets direktiv 92/46/EØF (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1), senest ændret ved Rådets direktiv 96/13/EF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10)).

( 7 )   Hønseæg og ægprodukter som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 89/437/EØF (EFT L 212 af 22.7.1989, s. 87), senest ændret ved direktiv 96/13/EF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10).

( 8 )   Æg fra fritgående høns eller fra fritgående høns – intensivt system – som defineret i artikel 18 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1274/91 (EFT L 121 af 16.5.1991, s. 11), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1651/2001 (EFT L 220 af 15.8.2001, s 5), skal overholde den fastsatte grænseværdi fra den 1. januar 2004.

( 9 )   Ved fiskekød forstås muskelvæv.


 


Bilag 7

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen 1) ,

i samarbejde med Europa-Parlamentet ,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg , og

ud fra følgende betragtninger:

Der bør vedtages foranstaltninger med henblik på gradvis oprettelse af det indre marked i løbet af perioden indtil den 31. december 1992; det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;

indbyrdes afvigelser mellem medlemsstaternes bestemmelser kan være til hinder for det fælles markeds funktion, hvorfor der bør fastsættes en procedure for vedtagelse af harmoniserede fællesskabsregler;

forurenende stoffer kan komme ind i levnedsmidler på alle stadier fra produktion til forbrug;

det er vigtigt af hensyn til beskyttelsen af den offentlige sundhed at holde indholdet af disse forurenende stoffer på niveauer, som er toksikologisk acceptable;

en yderligere nedbringelse af indhold af sådanne stoffer skal ske, når dette kan gøres gennem god erhvervsmæssig praksis; iagttagelse af sådan praksis kan kontrolleres effektivt af de offentlige myndigheder takket være deres personales faglige uddannelse og erfaring;

denne forordning berører ikke anvendelsen af bestemmelser, der er fastsat som led i mere specifikke fællesskabsforskrifter;

for så vidt angår sundhedsbeskyttelse bør man i første række satse på at finde frem til en samlet strategi med hensyn til spørgsmålet om forurenende stoffer i levnedsmidler;

Den Videnskabelige Levnedsmiddelkomité, nedsat ved afgørelse 74/234/EØF , skal høres om alle spørgsmål, som kan få virkninger for den offentlige sundhed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Denne forordning vedrører forurenende stoffer i levnedsmidler.

Ved forurenende stof forstås ethvert stof, som ikke forsætligt er tilsat levnedsmidlet, men som er til stede heri som et restprodukt fra produktion (herunder behandling af afgrøder og husdyr samt efter veterinærmedicinsk behandling), pakning, emballering, transport eller oplagring af levnedsmidlet, eller som følge af forurening via miljøet. Fremmedlegemer såsom insektdele, dyrehår og andet er ikke omfattet af denne definition.

2. Denne forordning finder ikke anvendelse på forurenende stoffer, for hvilke der gælder mere specifikke fællesskabsregler.

Så snart forordningen træder i kraft, offentliggør Kommissionen til orientering en liste over de i første afsnit nævnte regler i C-udgaven af De Europæiske Fællesskabers Tidende. Denne liste ajourføres i givet fald af Kommissionen.

3. Bestemmelserne for forurenende stoffer vedtages i overensstemmelse med denne forordning, bortset fra bestemmelserne i henhold til de regler, som er nævnt i stk. 2.

Artikel 2

1. Ingen levnedsmidler må markedsføres, når de indeholder et forurenende stof i et omfang, som ud fra hensynet til den offentlige sundhed og især på det toksikologiske plan er uacceptabelt.

2. Ydermere skal forurenende stoffer holdes på et niveau, der er så lavt, som det med rimelighed kan opnås gennem god praksis på alle de stadier, der er nævnt i artikel 1.

3. For at beskytte den offentlige sundhed skal der i medfør af stk. 1 om fornødent fastsættes maksimumstolerancer for bestemte forurenende stoffer i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 8.

Disse tolerancer skal vedtages i form af en ikke-udtømmende fællesskabsliste og kan indeholde:

-   grænser for samme forurenende stof i forskellige levnedsmidler

-   analysedetektionsgrænser

-   angivelse af den metode for prøveudtagning og analyse, der skal anvendes.

Artikel 3

Vedtagelse af foranstaltninger, der kan indvirke på den offentlige sundhed, sker efter høring af Den Videnskabelige Levnedsmiddelkomité.

Artikel 4

1. Når en medlemsstat som et resultat af nye oplysninger eller en nyvurdering af eksisterende oplysninger har grund til mistanke om, at et forurenende stof i levnedsmidler, selv om det er i overensstemmelse med denne forordning eller med særforordninger, der er vedtaget i henhold til denne forordning, frembyder sundhedsfare, kan denne medlemsstat midlertidigt suspendere eller indskrænke anvendelsen af de pågældende bestemmelser på sit område. Den underretter straks de andre medlemsstater og Kommissionen herom og angiver begrundelsen for sin beslutning.

2. Kommissionen gennemgår hurtigst muligt de af den i stk. 1 nævnte medlemsstat angivne grunde i Den Stående Levnedsmiddelkomité, nedsat ved afgørelse 69/314/EØF , og afgiver straks udtalelse og træffer passende foranstaltninger efter fremgangsmåden i artikel 8.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne må ikke under henvisning til indholdet af forurenende stoffer i givne levnedsmidler forbyde, indskrænke eller hindre markedsføring af sådanne levnedsmidler, hvis de er i overensstemmelse med denne forordning eller med særbestemmelser, der er vedtaget i medfør af denne forordning.

2. For så vidt der ikke er vedtaget fællesskabsbestemmelser vedrørende de maksimumstolerancer, som er omhandlet i artikel 2, stk. 3, finder de nationale bestemmelser på området anvendelse under overholdelse af Traktatens bestemmelser.

3. a) Opretholder en medlemsstat bestemmelserne i sin nationale lovgivning, underretter den Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom inden seks måneder fra denne forordnings vedtagelse.

b) Finder en medlemsstat det nødvendigt at vedtage en ny lovgivning, underretter den Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de påtænkte foranstaltninger, samtidig med at den anfører, hvilke motiver der ligger til grund herfor. Kommissionen hører medlemsstaterne i Den Stående Levnedsmiddelkomité, såfremt den finder en høring formålstjenlig, eller såfremt en medlemsstat anmoder herom.

Medlemsstaten kan først træffe de påtænkte foranstaltninger tre måneder efter denne meddelelse, og forudsat at Kommissionen ikke har gjort indsigelse herimod.

I så tilfælde indleder Kommissionen, inden udløbet af den i andet afsnit nævnte frist, den i artikel 8 omhandlede procedure med henblik på at afgøre, hvorvidt de påtænkte foranstaltninger kan iværksættes, om fornødent med passende ændringer.

Artikel 6

Kommissionen forelægger hvert år Den Stående Levnedsmiddelkomité en rapport om udviklingen i fællesskabslovgivningen som helhed, for så vidt angår forurenende stoffer.

Artikel 7

Fire år efter denne forordnings ikrafttræden forelægger Kommissionen Rådet en rapport om de indhøstede erfaringer i givet fald ledsaget af passende forslag.

Artikel 8

Kommissionen bistås af Den Stående Levnedsmiddelkomité, i det følgende benævnt komitéen.

Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyntagen til det pågældende spørgsmåls hastende karakter. Den udtaler sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under afstemningen i komitéen tildeles de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, som er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet efter udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet, ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen, medmindre Rådet med simpelt flertal har udtalt sig mod de nævnte foranstaltninger.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft den 1. marts 1993.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 1993.

På Rådets vegne

J. TRØJBORG

Formand


1) EFT nr. C 57 af 4.3.1992, s. 11.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som gennemfører Rådets direktiv 76/621/EØF af 20. juli 1976 om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer, der uden yderligere forarbejdning er bestemt til konsum, samt i fødevarer, der tilsættes olier eller fedtstoffer (EFT 1976 L 202 s. 35), dele af Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT 1996 L 125 s. 10), Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF (EFT 2002 L 187 s. 30), Kommissionens direktiv (EF) nr. 2001/22 af 8. marts 2001 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af bly, cadmium, kviksølv og 3-MCPD i levnedsmidler (EFT 2001 L 77 s. 14), Kommissionens direktiv 98/53/EF af 16. juli 1998 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT 1998 L 201 s. 93), som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/121/EF af 15. december 2003 (EUT 2003 L 332 s. 38), Kommissionens direktiv 2002/26/EF af 13. marts 2002 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af ochratoksin A i levnedsmidler (EFT 2002 L 75 s. 38), Kommissionens direktiv 2002/69/EF af 30. juli 2002 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af dioxinindholdet og bestemmelse af dioxinlignende PCB i levnedsmidler (EFT 2002 L 209 s. 5) samt Kommissionens direktiv 2003/78/EF af 11. august 2003 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af indholdet af patulin i levnedsmidler (EUT 2003 L 203 s. 1). I bekendtgørelsen gengives Rådets forordning (EØF) Nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT 1993 L 37 s. 1) og dele af Kommissionens forordning (EF) Nr. 466/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT 2001 L 77 s. 1), som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 2174/2003 af 12. december 2003 om ændring af forordning (EF) Nr. 466/2001 for så vidt angår aflatoksiner (EUT 2003 L 326 s. 12). Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark. §§ 3 og 4 er tidligere notificeret som en del af bekendtgørelse nr. 447 af 5. september 1985 om grænseværdier for indhold af visse metaller i levnedsmidler i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) Nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT 1993 L 37 s. 1). §§ 7 og 8 er tidligere notificeret som en del af bekendtgørelse nr. 487 af 16. juni 1995 om maksimalgrænseværdier for indhold af visse mykotoksiner i levnedsmidler i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (EFT 1998 L 204 s. 37).